ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 326/ 18.03.21 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ УПИ I (ПИ 62788.501.177), кв. 10 по плана с. Рогачево, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-3/ 01.03.21 г.   
Прикачени файлове: