На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №332/22.03.2021г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м., гр. Балчик, за срок от 3 год."

 

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи:

т.1.1. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м.

т.1.2. Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м.

Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на рекламно-информационен елемент.

2. Начална годишна наемна цена:

По т.1.1. за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.2. за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири лева и   четиридесет и пет стотинки / без ДДС.

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 3 /три / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно-информационен елемент.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 26.03.2021 г. до 15.00 часа на 09.04.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 09.04.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 09.04.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6.

7. Търгът ще се проведе на 13.04.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

                                                                                   Лице за контакт:  Силвия Николова -

                                                                                     гл.специалист наеми  0579 7 10 54