• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 март  2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:


1. Повторно разглеждане и отмяна на решение №253 в часта по т. 22-22.3 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Ново обсъждане на Решение № 254 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година за: Разглеждане на предложение от „Пермаш- Дими" ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ  и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6  от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ, и съобразяването му с мотивите на Заповед № АдК-04-6 от 11. 03.2021 г. на Областен управител на Област Добрич.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Връщане за ново обсъждане на Решение №271 по Протокол №18 от 25.02.2021г. на Общински съвет Балчик, във връзка със Заповед № АдК-04-9/11.03.2021г. на Областен управител на Област Добрич

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Повторно разглеждане и отмяна на решение №256 по Протокол № 18 от Заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 25.02.2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Откриване на процедура за финансово оздравяване

Вносител: Николай Колев - председател на ОбС Балчик

6. Приемане на бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение" с 22 000 лева

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отчет за 2020 г. за изпълнение на Програмата за управление на дейностите    
 по отпадъци на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Приемане на програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Балчик 20221-2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Снежана Димитрова Петрова от с. Оброчище за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.502.170 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Разглеждане на молба от ЕТ „Николайчо Маринов" за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.621 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик


13. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.83.134 по кадастралната карта на гр. Балчик;            

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.84.72 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.61 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.32 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.33 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Отдаване под наем на общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 10 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ 64 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Определяне на начална наемна цена за отдаване под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд при провеждане на публичен търг с тайно наддаване, считано от стопанската 2021/2022 година за срок от 5 /пет/ години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Македонка" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Гурково, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС

24.Други.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик