Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 272/ 05.03.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXV (ПИ 02508.51.555), УПИ XXIII
(ПИ 02508.51.342)  и УПИ XXIV (ПИ 02508.51.342),  кв.21 по плана на в.з."Бели скали", гр. Балчик, ПУП-План за застрояване за УПИ XXV (ПИ 02508.51.555),  кв.21 по плана на в.з."Бели скали", гр. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване -„Ов" съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-3/ 11.01.2021 г.  

           
Прикачени файлове: