• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

№18

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 25 февруари 2021 година от 9.00 часа


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се състоя заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 20 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 25 точки. Постъпили са  четири допълнителни точки:


Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.144-0002-C01 от10.04.2020

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Кандидатстване на Община Балчик по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила" със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и УС на ФСЗ;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на четирите допълнителни точки в Дневния ред:

„За" - 20;„Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 29 точки:

 „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез Фонд „Социална закрила" по Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Участие в редовно неприсъствено Общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4.  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Разглеждане на предложение от „Пермаш - Дими "ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият  минимум 50 постоянни  работни места за ПИ №7863936.8 и ПИ №78639.6.10 по КК на с. Църква, Общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Разглеждане на предложение от „Албена" АД за закупуване на общински имот- земеделска земя в м. „Момчил", в землището на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик за 2021 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

13. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Освобождаване на задължени лица предприятия, преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Балчик, вследствие на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Програма за опазване на околната среда на община Балчик с период на действие 2021 - 2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16.Разглеждане на заявление от ЕТ „Васил Григоров" за учредяване право на пристрояване към съществуваща търговска сграда в гр. Балчик, жк „Балик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Изменение и допълнение на Решение №245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., за добавяне на следните два имота- пасища и мери от общинския поземлен фонд с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка в списъка на пасищата и мерите за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ в землището на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18.Сключване на договори за наем по реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Вземане на решение на Общински съвет за удължаване на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

      20. Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486 от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик), публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Отдаване под наем на язовир „Ляхово" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24.Предложение за приемане на Общински план за младежта  за 2021 г. на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.144-0002-C01 от10.04.2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Кандидатстване на Община Балчик по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила" със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и УС на ФСЗ;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27. Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28.Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

29. Разни

Г-н Николай Колев - председател на ОбС : Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред - Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез Фонд „Социална закрила" по Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги"

 

По първа точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила", отпуска финансови средства (в рамките на 90% от общата стойност) за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги. Допустимата максимална стойност за финансиране на проекти за строителство, ремонт, оборудване и обзавеждане е до 36 000 лв. с ДДС от ФСЗ (90 %) и собствен принос 4 000,00 лв. (10%) или общ бюджет до 40 000 лв. с ДДС.

На територията на Община Балчик се предоставя социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд чрез Домашен социален патронаж гр. Балчик.

Община Балчик има възможност да кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика за отпускане на средства от фонд „Социална закрила" за модернизация на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж с цел подобряване качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината. По проекта ще бъде закупено оборудване, което ще подпомогне работата на Домашен социален патронаж и ще увеличи производителността.

На основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, и във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание следното:

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 39 876,59 лева с ДДС

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 3 987,66 лв. с ДДС.

3.Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез Фонд „Социална закрила" по Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги"

със „За" - 4 ;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №249: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фонд „Социална закрила" за реализиране на проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие община Балчик да кандидатства с проект за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги - Обществена трапезария и Топъл обяд от Домашен социален патронаж град Балчик на обща стойност 39 876,59 лева с ДДС.

2. Декларира, че ще осигури собствени финансови средства в размер на 10% от общата стойност на проекта, равняваща се на 3 987,66 лв. с ДДС.

3. Упълномощава кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия в изпълнение на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Участие в редовно неприсъствено Общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич, и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По втора точка от дневния ред:


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, С писмо с вх. №12-00-53/04.02.2021г. в Община Балчик постъпи писмо от Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, с което ни уведомяват, че па 02.03.2021г. от 10:00 ч. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич ще се проведе редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията, при следния дневен ред:

1.Приемане на годишен отчет за дейността на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД- гр. Добрич за 2020г.;

2.Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на АВиК Добрич за 2020г.;

3.Приемане на бюджет на АВиК Добрич за 2021г.

Към писмото са представени като приложение отчет за дейността на АВиК, обяснителна записка към финансов отчет за 2020г., отчет за изпълнение на бюджет за 2020г. на АВиК, обяснителна записка по бюджет 2021г., както и бюджет за 2021 г.

Съгласно Закона за водите /ЗВ/, организацията и дейността на Асоциациите по ВиК се определят с правилник, издаден от Министъра на Регионалното развитие след съгласуване с Министъра на околната среда и водите. В състава на тези асоциации по закон влизат кметовете от всички общини в областта, а държавата се представлява от областния управител, който по закон е и председател на асоциацията. При невъзможност за участие на кмета в общото събрание, представител на община може да бъде само лице, на които са гласувани изрични пълномощия от Общински съвет, съгласно чл. 198е, ал. 3 от Закона за водите. Съгласно Решение № 194 по Протокол №15 от 26.07.2016г. г-н Димитрин Димитров- заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" в Община Балчик е определен да представлява Общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич. Актуалното разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ''Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич, определено по реда на чл. 198в, ал. 8 от ЗВ и чл. 8, ал. 2 от ПОДАВиК за Община Балчик е 6,96%.

В писмото е посочено, че на основание чл. 14, ал. 4 от ПОДАВиК, представителят на общината може да гласува „против" или „въздържал се" по някои въпроси от дневния ред, като в тези случаи трябва да представи писмено становище за това решение.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:

ПРОЕКТО- РЕШЕНИЕ

На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г. на Асоциация но водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

РЕШИ:

 Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на редовното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 02.03.2021г. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич

 Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на годишен отчет за дейността на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД- гр. Добрич за 2020г.;

По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на АВиК Добрич за 2020г.;

По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на бюджет на АВиК Добрич за 2021 г.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: След разисквания комисията гласува със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа ,ПКБФЕЕ одобри предложението за Участие в редовно неприсъствено Общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №250: На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо с вх. №09-00-113/10.07.2020г. на Асоциация но водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, Общински съвет- гр. Балчик

РЕШИ:

Дава мандат на упълномощения представител г-н Димитрин Димитров- заместник- кмет с ресор "Устройство на територията, туризъм, еврофондове, международно сътрудничество и екология" да вземе участие и гласува на редовното неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК Добрич" АД- гр. Добрич, което ще се проведе на 02.03.2021г. в Зала "Пресцентър" на Областна администрация- гр. Добрич

 Съгласува следната позиция на Община Балчик по предложените решения:

По т. 1 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на годишен отчет за дейността на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД- гр. Добрич за 2020г.;

По т. 2 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на отчет за изпълнението на бюджета на АВиК Добрич за 2020г.;

По т. 3 от дневния ред: Дава принципно съгласие за приемане на бюджет на АВиК Добрич за 2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към трета точка от дневния ред - Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпило предложение от началника на Районно управление на МВР Балчик с вх.№ 24-00-61 от 19.01.2021 г. предлагам следния проект за

Решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2021 г. на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 150 литра бензин А95Н.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри -  Отпускане на лимит на гориво, за общински автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик със „За" - 4 ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт приема сборния бюджет на Община Балчик за 2020 г. одобрява - Отпускане на лимит на гориво, за общински автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик; със „За" - 5; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „„За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета

РЕШЕНИЕ №251 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2021 г. на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик в размер на 150 литра бензин А95Н.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с планиране и разчет на очакваните приходи от управление и разпореждане на недвижими имоти - общинска собственост през текущата година, предлагаме на  Вашето внимание следното


                                                       проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., съгласно приложението.     

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2021 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

    200 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

    900 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

 1 100 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

    350 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

      10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

    150 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

    510 000


Всичко приходи

 1 610 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

      10 000

2.

За оценки

        3 000

3.

За обявления

        1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

        3 000


Всичко разходи

      17 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА


Описание на имотаА.Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение - заведение за хранене с площ 147.63 кв.м.  на ул. Димитър Желев (Витоша) №1, гр. Балчик

Преходен

2

Помещение - стоматологичен кабинет с площ 23 кв.м. на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД , гр. Балчик

Преходен

3

Помещение - медицински кабинет с площ 32.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

4

Помещение - медицински кабинет с площ 37.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

5

Помещение - медицински кабинет с площ 29.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

6

Помещение - медицински кабинет с площ 24.53 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

7

Помещение - медицински кабинет с площ 32.57  кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

8

Помещение - стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

9

Тераса за извършване на ресторантьорска дейност на алея Дамба с площ 2105 кв.м. , гр. Балчик

Преходен

10

Терен с площ 15 кв.м. за поставяне на павилион, в.з. Фиш-Фиш, гр. Балчик

Преходен

11

Помещение - стоматологичен кабинет с площ 18 кв.м. на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД , гр. Балчик

Преходен

12

Помещение - медицински кабинет с площ 34.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

13

Терен за поставяне на ЗХР с площ 135 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик

Преходен

14

Терен с площ 18 кв.м. за поставяне на павилион, с. Оброчище

Преходен

15

Терен за поставяне на ЗХР с площ 207 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик

Преходен

16

Терен за поставяне на електронни съобщителни съоръжения с площ 500 кв.м., м. Сухите лозя, гр. Балчик

Преходен

17

Тераса за извършване на ресторантьорска дейност на алея Дамба с площ 163.70 кв.м. , гр. Балчик

Преходен

18

Терен за поставяне на ЗХР с площ 265 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик

Преходен

19

Терен за поставяне на павилион с площ 14 кв.м., с. Кранево

Преходен

20

11 бр. павилиони, всеки с площ от 4.5 кв.м., находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик

Преходен

21

Тротоарно прааво по алея "Двореца", гр. Балчик

Преходен

22

Язовир Ляхово, Землище Оброчище с площ 52485.00 м2,ПИ 53120.45.27

Нов

23

Обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи в гр. Балчик

Преходен

24

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

ПреходенБ. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв.44 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 216 м2

преходен

2

ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 212 м2

преходен

3

ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 645 м2

преходен

4

ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 615 м2

преходен

5

ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 643 м2

преходен

6

ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/  с площ 1 071 м2

преходен

7

ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 098 м2

преходен

8

ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 294 м2

преходен

9

ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 301 м2

преходен

10

ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 337 м2

преходен

11

ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 273 м2

преходен

12

ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 965 м2

преходен

13

ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 904 м2

преходен

14

ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 867 м2

преходен

15

ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 830 м2

преходен

16

ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 815 м2

преходен

17

Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1 015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа.

преходен

18

ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ІV, кв35. по ПУП на с. Сенокос/ с площ от  1 065 м2.

преходен

19

ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1 009 м2.

преходен

20

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

21

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2064 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 478 м2.

преходен

22

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400 м2/

преходен

23

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

24

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

25

ПИ № 02508.55.113 по кад.карта на гр.Балчик, с площ 5000 м2

преходен

26

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3 991 м2

преходен

27

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

28

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294 м2

преходен

29

ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/с площ 383 м2

преходен

30

ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 807 м2

преходен

31

ПИ № 02508.85.106 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ кв213по ПУП на гр. Балчик/ с площ 131 м2

преходен

32

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик/, с площ 446 м2

преходен

33

ПИ № 02508.74.290 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ Х, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 437 м2

преходен

34

ПИ № 02508.74.230 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 313 м2

преходен

35

ПИ № 02508.74.300 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 428 м2

преходен

36

ПИ № 02508.74.299 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 438 м2

преходен

37

ПИ № 02508.74.298 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХVІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 440 м2

преходен

38

ПИ № 02508.74.294 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 457 м2

преходен

39

ПИ № 02508.74.293 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 441 м2

преходен

40

ПИ 02508.74.231 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 318.00 м2

нов

41

ПИ 02508.74.232 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 321.00 м2

нов

42

ПИ № 02508.81.16 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  398.00 м2

нов

43

ПИ № 02508.81.103 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  466.00 м2

нов

44

ПИ № 02508.81.38 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  356.00 м2

нов

45

ПИ № 02508.81.61 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  326.00 м2

нов

46

ПИ № 02508.81.33 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  194.00 м2

нов

47

ПИ № 02508.81.32 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  208.00 м2

нов

48

ПИ № 02508.81.51 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  715.00 м2

преходен

49

ПИ № 02508.84.72 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІV, кв.331 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 178.00 м2

нов

50

ПИ 39459.506.303 по кад.карта на с.Кранево, м."Поляните" с площ 268.00

нов

51

ПИ № 53120.106.283 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 5 125.00 м2

преходен

52

ПИ № 53120.14.296 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 3 123.00 м2

преходен

53

ПИ № 23769.501.628 по кад.карта на с.Дропла /УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с.Дропла/ с площ 1348.00 м2

преходен

54

ПИ  23769.54.97 по кад. карта на с. Дропла - Жилищна сграда с площ 73.00 м2  и прилежащо дворно място с площ 7 202.00 м2

нов

55

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 968 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

56

ПИ 18160.501.456 по кад.карта на с.Гурково /УПИ Х, кв.49/ по ПУП на с.Гурково/ с площ 1 754.00 м2

преходен

57

ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 552 м2

преходен

58

ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 046 м2

преходен

59

ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 455 м2

преходен

60

ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 316 м2

преходен

61

ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 226 м2

преходен

62

ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 288 м2

преходен

63

ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 301 м2

преходен

64

ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 136 м2

преходен

65

ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 610 м2

преходен

66

ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 476 м2

преходен

67

ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 480 м2

преходен

68

Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3

преходен

69

Гараж в жилищен блок „Чайка",  с площ от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.  

преходен

70

Гараж в жилищен блок „Чайка", с площ от 19 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик.

преходен

71

ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

72

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2

преходен

73

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2

преходен

74

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2

преходен

Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя.Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено в закон.


В. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели.


1

Апартамент № 14, ет.ІV, вх.Б, бл. 40 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.34 по кад. карта на гр. Балчик

нов

2

Апартамент № 2, ет.І, вх.Б, бл. 4 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.79.16.1.17 по кад. карта на гр. Балчик

нов
ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  -  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г. със „За" -4., „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ №252: На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 8, ал. 9 от  Закона за общинската собственост приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., съгласно приложението.  

П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БАЛЧИК ПРЕЗ 2021 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Балчик за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 год. Тя съдържа:

1. Прогноза за очакване приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права;

ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Вид дейност

Прогнозен резултат
/в лева/


ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА. От управление на имоти-общинска собственост


1.

Отдаване под наем на помещения и терени

    200 000

2.

Отдаване под наем на земеделска земя

    900 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост

 1 100 000


Б. От разпореждане с имоти - общинска собственост


1.

Продажба на земя - общинска собственост

    350 000

2.

Учредено възмездно право на строеж

      10 000

3.

Продажба на сгради - общинска собственост

    150 000

Всичко от разпореждане на имоти-общинска собственост

    510 000


Всичко приходи

 1 610 000


НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ


1.

За технически дейности /скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти /

      10 000

2.

За оценки

        3 000

3.

За обявления

        1 000

4.

За вписване на договори в служба по вписванията

        3 000


Всичко разходи

      17 000

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА


Описание на имотаА.Имоти, които Община Балчик има намерение да предостави под наем

забележка

1

Помещение - заведение за хранене с площ 147.63 кв.м.  на ул. Димитър Желев (Витоша) №1, гр. Балчик

Преходен

2

Помещение - стоматологичен кабинет с площ 23 кв.м. на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД , гр. Балчик

Преходен

3

Помещение - медицински кабинет с площ 32.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

4

Помещение - медицински кабинет с площ 37.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

5

Помещение - медицински кабинет с площ 29.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

6

Помещение - медицински кабинет с площ 24.53 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

7

Помещение - медицински кабинет с площ 32.57  кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

8

Помещение - стоматологичен кабинет с площ 15 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

9

Тераса за извършване на ресторантьорска дейност на алея Дамба с площ 2105 кв.м. , гр. Балчик

Преходен

10

Терен с площ 15 кв.м. за поставяне на павилион, в.з. Фиш-Фиш, гр. Балчик

Преходен

11

Помещение - стоматологичен кабинет с площ 18 кв.м. на първи етаж в сградата на "МЦ I" EOOД , гр. Балчик

Преходен

12

Помещение - медицински кабинет с площ 34.57 кв.м. на втори етаж в сградата на "МЦ I" EOOД, гр. Балчик

Преходен

13

Терен за поставяне на ЗХР с площ 135 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик

Преходен

14

Терен с площ 18 кв.м. за поставяне на павилион, с. Оброчище

Преходен

15

Терен за поставяне на ЗХР с площ 207 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик

Преходен

16

Терен за поставяне на електронни съобщителни съоръжения с площ 500 кв.м., м. Сухите лозя, гр. Балчик

Преходен

17

Тераса за извършване на ресторантьорска дейност на алея Дамба с площ 163.70 кв.м. , гр. Балчик

Преходен

18

Терен за поставяне на ЗХР с площ 265 кв.м. на к.з. Двореца, гр. Балчик

Преходен

19

Терен за поставяне на павилион с площ 14 кв.м., с. Кранево

Преходен

20

11 бр. павилиони, всеки с площ от 4.5 кв.м., находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик

Преходен

21

Тротоарно прааво по алея "Двореца", гр. Балчик

Преходен

22

Язовир Ляхово, Землище Оброчище с площ 52485.00 м2,ПИ 53120.45.27

Нов

23

Обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елементи в гр. Балчик

Преходен

24

Обработваеми земеделски земи от общинския поземлен фонд

ПреходенБ. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде


1

ПИ № 67951.501.952 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв.44 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 216 м2

преходен

2

ПИ № 67951.501.1106 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ХІІІ, кв.32 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 212 м2

преходен

3

ПИ № 67951.501.956 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 645 м2

преходен

4

ПИ № 67951.501.957 по кад. карта на с. Соколово /УПИ ІV, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 615 м2

преходен

5

ПИ № 67951.501.958 по кад. карта на с. Соколово /УПИ V, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 643 м2

преходен

6

ПИ № 67951.501.960 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/  с площ 1 071 м2

преходен

7

ПИ № 67951.501.961 по кад. карта на с. Соколово /УПИ VІІІ, кв. 45 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 098 м2

преходен

8

ПИ № 67951.501.814 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ V, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 294 м2

преходен

9

ПИ № 67951.501.815 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 301 м2

преходен

10

ПИ № 67951.501.816 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ VІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 337 м2

преходен

11

ПИ № 67951.501.818 по кад. карта на с. Соколово, /УПИ ХVІІ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово/ с площ 1 273 м2

преходен

12

ПИ № 69643.501.56 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ І, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 965 м2

преходен

13

ПИ № 69643.501.67 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ Х, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 904 м2

преходен

14

ПИ № 69643.501.66 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 867 м2

преходен

15

ПИ № 69643.501.64 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІІ, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 830 м2

преходен

16

ПИ № 69643.501.60 по кад. карта на с. Стражица, /УПИ ХІV, кв. 12 по ПУП на с. Стражица/ с площ 815 м2

преходен

17

Пункт за изваряване на ракия, ведно с прилежащо дворно място с площ от 1 015 м2 - ПИ № 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспа.

преходен

18

ПИ № 66250.501.456 по кад. карта на с. Сенокос, общ. Балчик, /УПИ ІV, кв35. по ПУП на с. Сенокос/ с площ от  1 065 м2.

преходен

19

ПИ № 66250.501.389 по кад. карта на с.Сенокос, общ.Балчик, /УПИ ХІV, кв.45 по ПУП на с. Сенокос/, с площ от 1 009 м2.

преходен

20

ПИ № 02508.55.157 по кадастралната карта на гр. Балчик, Промишлена зона,  с площ от 3 624.00 м2

преходен

21

Дворно място в гр. Балчик, ул. "Ал. Стамболийски" № 35, ПИ № 02508.83.18 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2064 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 478 м2.

преходен

22

ПИ № 02508.7.49 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ V-общ., кв. 1 по ПУП на гр. Балчик, к.з."Двореца", с площ от 3 400 м2/

преходен

23

ПИ № 02508.7.59 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІІІ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 706 м2  

преходен

24

ПИ № 02508.7.55 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на к.з. Двореца гр. Балчик/ с площ от 708 м2

преходен

25

ПИ № 02508.55.113 по кад.карта на гр.Балчик, с площ 5000 м2

преходен

26

ПИ № 02508.55.114 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 3 991 м2

преходен

27

ПИ № 02508.77.129 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 2 283.00 м2/

преходен

28

ПИ № 02508.77.130 по карта на гр. Балчик, /част от УПИ І, кв. 144 по ПУП на гр. Балчик, ж.к "Балик"/, с площ от 4 294 м2

преходен

29

ПИ № 02508.72.47 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІІІ, кв.1005 по ПУП на гр. Балчик/с площ 383 м2

преходен

30

ПИ № 02508.72.15 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв.3 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 807 м2

преходен

31

ПИ № 02508.85.106 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ кв213по ПУП на гр. Балчик/ с площ 131 м2

преходен

32

ПИ № 02508.74.289 по кад. карта на гр. Балчик, /УПИ ІХ-289, кв. 1046 по ПУП на гр. Балчик/, с площ 446 м2

преходен

33

ПИ № 02508.74.290 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ Х, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 437 м2

преходен

34

ПИ № 02508.74.230 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ V, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 313 м2

преходен

35

ПИ № 02508.74.300 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 428 м2

преходен

36

ПИ № 02508.74.299 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІХ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 438 м2

преходен

37

ПИ № 02508.74.298 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХVІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 440 м2

преходен

38

ПИ № 02508.74.294 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІV, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 457 м2

преходен

39

ПИ № 02508.74.293 по кад. карта на гр. Балчик /УПИ ХІІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик/ с площ от 441 м2

преходен

40

ПИ 02508.74.231 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 318.00 м2

нов

41

ПИ 02508.74.232 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр.Балчик/ с площ 321.00 м2

нов

42

ПИ № 02508.81.16 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  398.00 м2

нов

43

ПИ № 02508.81.103 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  466.00 м2

нов

44

ПИ № 02508.81.38 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  356.00 м2

нов

45

ПИ № 02508.81.61 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  326.00 м2

нов

46

ПИ № 02508.81.33 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  194.00 м2

нов

47

ПИ № 02508.81.32 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  208.00 м2

нов

48

ПИ № 02508.81.51 по кад.карта на гр.Балчик, м."Двете чешми" с площ  715.00 м2

преходен

49

ПИ № 02508.84.72 по кад.карта на гр.Балчик /УПИ ІV, кв.331 по ПУП на гр. Балчик/ с площ 178.00 м2

нов

50

ПИ 39459.506.303 по кад.карта на с.Кранево, м."Поляните" с площ 268.00

нов

51

ПИ № 53120.106.283 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 5 125.00 м2

преходен

52

ПИ № 53120.14.296 по кад.карта на с.Оброчище , земеделска земя с площ 3 123.00 м2

преходен

53

ПИ № 23769.501.628 по кад.карта на с.Дропла /УПИ ХІV, кв.3 по ПУП на с.Дропла/ с площ 1348.00 м2

преходен

54

ПИ  23769.54.97 по кад. карта на с. Дропла - Жилищна сграда с площ 73.00 м2  и прилежащо дворно място с площ 7 202.00 м2

нов

55

Търговски сграда - фурна с площ 242 м2 и прилежащо дворно място с площ 968 м2 кв.14 УПИ ХХІІІ по ПУП на с. Дропла.

преходен

56

ПИ 18160.501.456 по кад.карта на с.Гурково /УПИ Х, кв.49/ по ПУП на с.Гурково/ с площ 1 754.00 м2

преходен

57

ПИ 73095.501.525 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2а по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 552 м2

преходен

58

ПИ 73095.501.526 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 046 м2

преходен

59

ПИ 73095.501.527 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 455 м2

преходен

60

ПИ 73095.501.528 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 2 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 316 м2

преходен

61

ПИ 73095.501.531 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 226 м2

преходен

62

ПИ 73095.501.532 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 288 м2

преходен

63

ПИ 73095.501.533 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 301 м2

преходен

64

ПИ 73095.501.534 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІV, кв. 3 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 136 м2

преходен

65

ПИ 73095.501.522 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ І-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 610 м2

преходен

66

ПИ 73095.501.523 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІ-1, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 476 м2

преходен

67

ПИ 73095.501.524 по кад. карта на с. Тригорци /УПИ ІІІ-2, кв. 4 по ПУП на с. Тригорци/ с площ 1 480 м2

преходен

68

Нежилищна сграда (приемна) с прилежащо дворно място ПИ 02508.87.102 по кад. карта на гр. Балчик, ул. "Гео Милев" №3

преходен

69

Гараж в жилищен блок „Чайка",  с площ от 16 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.11 по кад. карта на гр. Балчик.  

преходен

70

Гараж в жилищен блок „Чайка", с площ от 19 м2 - самостоятелен обект в сграда 02508.84.96.1.8 по кад. карта на гр. Балчик.

преходен

71

ПИ № 36453.501.44 по кад. карта на с. Карвуна с площ 4 788.00 м2

преходен

72

ПИ № 44882.501.26 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІІ-26, кв. 4 по ПУП на с. Ляхово, с площ 2 235.00 м2

преходен

73

ПИ № 44882.501.20 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ І-20, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 548.00 м2

преходен

74

ПИ № 44882.501.21 по кад. карта на с. Ляхово, /УПИ ІІ-21, кв. 3 по ПУП на с. Ляхово, с площ 1 436.00 м2

преходен

Община Балчик има намерение да продава прилежащите терени към сградите на желаещите граждани, собственици на законно построени сгради върху общинска земя.Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за прекратяване на съсобственост, чрез  продажба дела на общината в урегулирани поземлени имоти, продажба на имоти, регламентирани в специални закони.

Община Балчик има намерение да удовлетворява заявленията на граждани за учредяване право на надстрояване и пристрояване на сгради, построени върху общинска земя. Да учредява възмездно и безвъзмездно право на строеж на лица, когато това е предвидено в закон.


В. Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели.


1

Апартамент № 14, ет.ІV, вх.Б, бл. 40 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.34 по кад. карта на гр. Балчик

нов

2

Апартамент № 2, ет.І, вх.Б, бл. 4 жк „Балик" гр. Балчик /самостоятелен обект в сграда № 02508.79.16.1.17 по кад. карта на гр. Балчик

нов
ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към пета точка от дневния ред Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2021г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.84 ал.4, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година , ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година, ФО-1 от 18.01.2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

Решение:

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2021 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

    1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

    1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

    1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

    1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

1.2. Приходи в размер на 26 786 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 573 803 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 11 605 071 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 968 732  лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 212 197 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 750 000 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 529 657 лв.

1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 252 300 лв., в т.ч.:

1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0  лв.

          1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 252 300 лв.

                  1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 928 000 лв.,

     1.2.2.5. Трансфери по ЗУО, компенсирано в размер на 542 540 лв.

     1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, в размер на 2 626 301 лв.

     1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на (- 2 618 301 лв.)

1.3. Разходи в размер на 26 786 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 12 573 803 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 12 999 069 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 213 128 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 40 000 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 500 000 лв., в т.ч. оперативен целеви резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в с. Стожер до тяхното възстановяване.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 669 117 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3 239 929 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи:

2.1.1 За основен ремонт на общински пътища в размер на 928 000 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Общинска администрация", „Образование" (с изключения на прилагащите делегирани бюджети), „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 35 000лв.;

     4.2. Субсидии за читалища 694 236 лв., съгласно Приложение № 7 (269 328 лв. от местни приходи);

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 570 098 лв., съгласно Приложение № 9в;

     4.4. Други дейности по културата в размер на 37 000 лв., съгласно Приложение № 9б;

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 500 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.    

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 5 000  лв. и

разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 3 000 лв. Приложение №6.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик  -   100 %.

6.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  90 %.

6.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  100%.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. в размер на 5 609 лв., съгласно Приложения № 4 и 4а.

8. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2020 г. в размер на 5 609 лева, съгласно Приложение № 8.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 3 433 000 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 11 445 000 лв.

11. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ, за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 2а, в т.ч.:

    11.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или населено място в размер на 1 269 563 лв.

    11.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление от кметовете на кметства по ЗОС в размер на 362 942 лв.

12. Определя размера на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на 3 056 483, съгласно Приложение № 14.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 3 000 000 лв.;

13.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер на 800 000 лв.;

13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на 9 338 153 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 35 966 лева.

15. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г.

16. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

   16.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет - СУ "Христо Ботев" гр. Балчик; ОУ "Антим I" гр.Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски" с.Оброчище; ОУ „Васил Левски" с.Соколово; ОУ „Г.С.Раковски" с.Сенокос, ЦСОП „Ак.Тодор Самодумов" с.Кранево, Исторически музей гр.Балчик.

   16.2 Общинско предприятие БКС.

17. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

18. Утвърждава закупуването на карти през 2020 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители.

19. Одобрява през 2020 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

20.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

20.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

В изпълнение на правомощията си по т.20 кметът издава заповеди.

Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

21. Възлага на кмета:

21.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

21.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

21.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

21.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

21.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

22. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     22.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 година.

     22.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

     22.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

23. Упълномощава кмета:

23.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

23.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

24. С решение №240 от 28.01.2021 г. на ОбС Балчик се прие ред за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане на проекта за бюджет. В тази връзка кметът публикува покана за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане и информация за проекта за бюджет 2021 г. в сайта на общината и в местни медии. Постъпилите мнения и предложения по настоящия проект са разгледани и е съставен протокол.

25.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      25.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      25.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     25.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    25.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

25.5. В срок до 28.02.2021 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование".

    25.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте Г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2021г., гласува със „За" - 4;, „Против" - 0.; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля имате думата  по точката,  заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник:Благодаря, първо искам да започна от там където вие свършихте, това е най важната точка, заради , която  според мен се намираме в този Общински съвет. Това е ключов момент в живота на Общината и е ключова наша функция като Общински съвет. В тая връзка едно малко недоумение се появи в мен   защо не направихме тази точка първа и да започнем с нея. Няколко неща искам да кажа относно бюджета, ситуацията в която се намираме в момента в страната и целия свят е ординарна. В тая връзка, как да кажа- склонен съм да си помисля, че за разлика от предни години като  управленски орган от страна на  Общинското  ръководство и като  Общински съвет  по скоро бих търсил някаква възможност за консолидация на мнения, така че да се излезе от тази трудна ситуация. От друга страна пак във връзка с този   Ковид, който  да кажем, така разтрои  значителна   част от стопанската дейност в Общината, защото нашата Община е доста  свързана с тая дейност, като „Туризъм" то и пред нас, които  тези се занимаваме с частен бизнес, поставяме въпроса да се реорганизираме. Всяка криза от една страна е криза,  а от друга страна е възможност, като стопанска организация и като Общество да се реорганизираме. В тая връзка би ми се искало, както ние в бизнеса да правим реформи, така и Общината да поеме пътя на едни реформи и да насочи повече средства към капиталови разходи главно пътища и т.н. Конкретно, аз винаги съм се изказвал против този данък - туристическият, който въведохме и увеличихме в момент, който държавата прави неимоверни усилия за да спаси бранша. Държавата даде доста големи средства на Бизнеса да могат да покрият своите заплати и разходи, така че хората да не останат напълно, а ние точно в този момент увеличихме почти двойно именно този данък. Не смятам, че това е много справедливо и правилно. Знам, че за една голяма част от Обществото - Туризма изглежда една бездънна яма, където се реализират огромни печалби, повярвайте ми това не е така. Мога да кажа, че ако не беше държавната помощ, моята фирма щеше да приключи на  загуба. Добре, този туристически данък няма да преобърне колата, но само да ви припомня, че за  миналата година Албена ще приключи на загуба, както  се случи и  с голяма част от фирмите в бранша и лев допълнително натоварване,   се отразява доста  негативно на развитието на този отрасъл. Тъй като има нужда от постоянни реинвестиции за да може да бъде конкурентен. В това отношение гледам планирани са едни доста сериозни приходи в Общинския бюджет от милион и половина , при положение, че миналата година са постъпили 720-730 000 лева. Не виждам от къде ще дойде това увеличение. Към момента мога да ви кажа, че в туризма се завихря една още по сериозна ситуация спрямо миналата година, какво имам в предвид- цялата  ни страна от два-три дена светна в червено, на това отгоре правителството по някакви негови  съображения реши да отлага мерките и аз не виждам това нещо да доведе до позитивна ситуация. И то пак за съжаление хората от нашия бранш объркаха със своите настоявания точно сега в период, в който кривата на заболеваемост е нагоре, ние искаме на всяка цена да отваряме. Ако продължим да светим на червено  през април и май, много е вероятно голяма част от полетите да не посетят нашата страна, за което Общината няма вина, но казвам каква е ситуацията. И тогава този приход от милион и половина ще е много далеч от реалността, може да се окаже така, че- сега се приемат едни нови директиви, в които регионите на Европа да бъдат оцветявани и да задава различна степен на разпространение на зараза. Ако не знаете Румъния в момента има към нас изисквания при влизането в държавата техни изисквания,  а не наши,  да се представи PCR Test , който прави на практика невъзможно посещаването на румънците към момента. Това е за момента, ами ако тази ситуация се запази през лятото? Туризма при нас е свършено бедствие, защото аз което това  мога да ви кажа има засега  планирани полети с оператори, които работя, но запълваемостта е много малка. И очаквам през тези следващи две  - три години, тази предпазлива реакция на хората да продължи. По отношения на приходната част и моите съмнения, че ще бъдат изпълнени тези приходи от милион и половина от тази дейност. Искам да кажа и две думи за изразходването на тези средства, за съжаление през годините, като приемем, че тук е вината на бранша и Администрацията няма никаква вина, остана без  свое представителство в различни органи. Тук имаше един съвет по Туризъм, който на практика се разпадна и никоя от стопанските единици, който действа на територията на Общината не прави никакви усилия за да обедини мнението, да излезе пред Общинска администрация. Гледам описани са милион и половина разходи по отношение на туризма, голяма част отиват в  графите текуща поддръжка и  инфраструктура на зелени площи. Има едно увеличение от почти от половин  милион от 2020г.  на 529 000 лв. Аз си мисля, все пак, че текущото поддържане и чистота на инфраструктура и  тревни площи трябва да останат за сметка на данък сгради и такса смет. По скоро мисля, че тези средства трябва да са насочени към някакви съществени проекти, било инфраструктура било паркове, плувни басейни - нещо,  което да даде една по-голяма устойчивост на развитие на туризма, а не текущи поддръжки. Въпреки изказванията ми и забележки пак казвам, във връзка с епидемиологичната обстановка няма да гласувам „Против" този бюджет. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Господинов, заповядайте Г-н Атанасов

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, колеги общински съветници, уважаеми кметове на населени места , действително колегата Господинов каза, че това е един от най важните местни закони които важат за цялата календарна година, аз ще бъда по кратък и ще взема отношение по разходната част по така наречения проект за бюджет за 2021 година, именно за поредна година в разходната част като четем, отсъстват нашите красиви села. Отсъстват затова защото те са част от Общината и генерират собствени приходи в местния бюджет в формата на местни данъци и такси и т.н. Понеже колегата спомена за Кранево, аз искам малко повече да бъде споменато, тъй като аз харесвам туризма и се радвам, че Кранево е част от Община Балчик и ние само можем да се гордеем с това, че Кранево се явява нашата визитна картичка , така да се каже по отношение на туризма защото с тези     бързи темпове на строителство последните години, Кранево притежава вече и курортни комплекси  и леглова база. Това е тема за населено място село Кранево. Винаги съм казвал, че е източник за генериране на приходи в местният бюджет. За една справка за уважаемите колеги, за да придобият представа за какво става въпрос. За предходната година село Кранево генерира от  внесени данъци и такси  включително и битови отпадъци в порядъка на 1 130 000 лв. в общинския бюджет, за справка с  град Обзор, за същата година е генерирал приходи за местния бюджет в рамките на 1 160 000 лв. и 14 хил. е повече съответствието минус на Община Балчик от населено място Кранево. Сами разбирате, че Кранево с това темпо на развитие доближава и Дай Боже и да надмине морските градчета по Южното Черноморие. Самата му инфраструктура му дава тази възможност, но   ние като орган за местно самоуправление години наред си затваряме очите по отношение на туристическият бранш или по скоро инфраструктурата. В този бюджет село Кранево не намира приложение в него  и също така не виждам и другите села, които са доходи от местния бюджет с приходите, които събират от техните жители. Тъй като по  закона за Публичните финанси, бюджета трябва да бъде съобразен с нуждите на населението и трябва да отговаря на законност и целесъобразност да не посочвам, че бюджета се съставя от Кмета на Общината съвместно  с кметове на населени места и бюджетни организации  ( болници, училища, детски градини) . Аз ще се спра на думата целесъобразност и тук са ми въпросите към г-н  Ангелов- Когато се съставя бюджет за 2021 година, участваха ли Кметове на населени места съвместно с Вас, те самите дадоха ли своите предложения, дадоха ли своите идеи и предложения да бъдат заложени в този бюджет за да бъдат изходирани после, с предварителната уговорка, че на всички може да се угоди, но в годините сме казали, че всяко едно населено място трябва да получи заслуженият си дар от Общинския бюджет. Това мие първият въпрос. И другият ми въпрос г-н Ангелов е на капиталовата програма , тя е на стойност в порядъка на 900- 930 000 лева,  видях, че са предвидени там акредитации за бъдещето на Рогачево и т.н. отново липсват инфраструктурата на село Кранево и този път ще спомена и село Безводица. Както знаете и сте чували, Безводица по пътна инфраструктура е в най окаяно състояние. Това са ми въпросите, след това Г-н Председател отново ще взема думата. Благодаря.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Всички кметове на населени места писаха докладни, доколкото знам от господата общински съветници, имаше искане от кмета на Кранево какво трябва да бъде направено и до колкото аз го прочетох там пишеше кофи, извинявайте, но  на територията в Община Балчик има в излишък, и освен контейнери и кофи трябва да му се вдигне заплатата и горивото. Това разбрах от тази докладна, иначе с кметовете на населените места на територията на Община Балчик разговаряхме тъй като в бюджета влизат само така  наречените местни приходи, ние с други средства  бюджета не можем да оперираме и не можем да гарантираме, че подготовката на някои  европейски проекти и външно финансиране  ще бъде осъществена до края на 2021 година, тъй като ние в момента  нямаме подписани такива договори, които ние със сигурност ще знаем, че ще бъдат изпълнени в периода на 2021 година. Много пъти сме говорили, че основното финансиране  на проекти по селата в порядъка на  50 000 лева и са изпълнявани и финансирани  от местната инициатива с която ние не сме конкуренция, т.е. в момента в който се отвори мярката си подаваме   проекта и получава финансиране, тъй като няма конкуренция, конкурс или начало или да имаме притеснения, че няма да бъде одобрен. В тази сесия има проект решение за гласуване предложение за канализация на Кранево и Оброчище, тъй като сега е периода за подаване на такива предложения. За да се довърши  сто процента в Оброчище и прословутите три улици в Кранево за които говори, Дай Боже вече да бъдат готови. Г-н Господинов спомена, че гледайки отчета за туристическата програма  на бюджета колко е голяма разликата от изпълнението от миналата година и плануваното за тази година. Ако бъде изпълнен туристическият данък, тази година ще инвестираме средства в Кранево. За съжаление миналата година бяха планирани 800 000 лева, но те така и не влязоха. Да гледаме оптимистично, заложили сме два пъти повече приходи  от критичната 2020г., и когато дойдат тези приходи да могат бързо да бъдат инвестирани в инфраструктурата,   между другото от тия 28 000 лв отиват в Рогачево и Кранево. Ако някой смята, че този път не е важен за туристическата инфраструктура, постоянно окърпван, и тая година се надявам да не харчим толкова много пари за поддръжки, а да бъде основно ремонтиран. Така, че за съжаление и за самият град Балчик ако някой реши, че сме насочили средства за Балчик за инфраструктура, улици и т.н., а всичко което планирано е външно финансиране от проекти и имаме  едни европейски проекти  и нашите  индикации са,  че  вървят добре и са приети и очакваме финансиране 2021г.,  и това ще бъдат капиталови разходи. Единствените капиталови разходи, които могат да бъдат осъществени тази година са Изграждането приюта за кучета и разходите, които трябва да бъдат направени за започването по процеса реставрацията на Кибела, който ще стан един   Бюджета е така стегнат, че всяко едно предложение на драго сърце, поемане на отговорност за намаляване на който и да е разход  от местни приходи аз няма да бъда против. Закона не ми дава право да гласувам бюджет с излишък или дефицит. Защото някои разходи ако ги намалим, трудно ще ги възстановим после, като картите за транспорт- спрем ли тази дотация това означава, че няма да имаме и градски транспорт, читалищата- ние не сме намалили субсидиите, но в момента в който ги спрем или спорта, няма да се възстановят. Опитваме се да правим икономии в Общинска администрация, колко да съкращаваме, ние от една година работим без директори, след пенсиониране на стария директор не назначаваме директор на Устройство на териториите. Тези бройки стоят празни и правим икономии. Това исках да кажа, не е лесен бюджета и не сме се изхвърляли, и Дай Боже ако не 2021г. то поне 2022г. от тези които ги отпуска Европейския съюз за компенсиране загубите от пандемията, голяма част ще бъдат насочени към Общините и това ще помогне да се извършат доста капиталови разходи. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте,  г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз точно като икономист мога да приема за създаването на дефицити,  за мен всяко едно обществено създаване на дефицити било от  страна на държави или община са отговорност. Аз молих за реформи. Фокусирахме се повече върху Кранево и ако беше тук г-н Николов за негово усмотрение звучи, аз мога да кажа лично как пред моя обект си оправям и си сменям редовно крушките. Така, че проблеми има навсякъде и не искам да се фокусираме именно  върху Кранево, говорим за реформи и търсене на нови източници, които да докарват допълнително приходи в Общината. Пак става въпрос за туризма, има един огромен данък, там трябва Общината да насочи своите усилия да събере повече данъци,  вместо да ги увеличава. Другото е в такъв момент поради липса на средства, такъв данък може да бъде компенсиран с изграждането на „Синя зона", и за Балчик и за Кранево. Аз мисля, че там има огромен потенциал да се съберат средства от изграждане на такава зона. Всички други морски градчета си имат своята „Синя зона", и крайно време е тази година да се изгради и то ефективно, в смисъл да не се влагат много пари, но да има добър приход.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Заповядайте, Г-н  Симеонов:

Г-н  Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Уважаеми присъстващи, откакто съм общински съветник  на всяка сесия слушаме за проблемите на Кранево, затова имам конкретно предложение от бюджета на Община Балчик, както г-н Господинов обърна внимание, че по т.3 текущо поддържане от ОбА текущи ремонти и капиталови разходи са увеличени от 42 480  на 564 630 лева, аз направих предложение на Комисията това предложение да бъде подложено на гласуване,  моето предложение е тази точка за текущи ремонти и капиталови разходи да бъде за село Кранево, мотивите ми за това са, че Кранево е туристическа дестинация и като такава е необходимо  да има подходяща инфраструктура. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Тоест вие предлагате цялата сума да се запише за село Кранево.

 Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Освен цялата сума 594 000 лв, я влезе 594 000 лв я не влезе, в бюджета за миналата година бяхме пуснали 800 000 лв., когато нямаме приходи от туристически данък няма как да изразходваме толкова много средства . Тогава няма да си поддържаме линейното пространство, площада и нищо в града и другите населени места и тези 594 000 лв., отиват за Кранево, добре.

Г-н  Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Аз се обадих на  г-н Сивков и той  ми каза, че това са текущи ремонти, капиталови разходи за някакви сгради и може би ще приготви списък, но аз така и не видях списък. Никой не ми каза, че са за градинки и нещо подобно.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги по тази точка:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Всички в тая Община искат да им се отпуска защото си плащат данък сгради, вие знаете ли какво е положението в вилните зони. Тия хора нима не плащат и те? Друго е въпроса за Кранево, ситуацията там е като кокошката и яйцето- Краневци плащат много малко за размера на легловата си база, туристически данък. Не знам явно става някакво не до отчитане, те са в правото си да искат улиците им да са асфалтирани защото си плащат други данъци, но от друга страна не виждам резон, точно туристическият данък, който се недосъбира масово в този район, то и в Балчик е така, но точно той да бъде насочен там.  Значи Краневци си мислят така- ми те  с нашите данъци не ни оправят улиците, защо и ние да им плащаме туристически данък. И как да излезем от този порочен кръг. Сега ние в момента в голямата си част се опитваме да дискутираме къде да отидат парите от курортната такса.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Други колеги, г-н Расим моля:

Г-н Мехмед Расим- общински съветник: Уважаеми г-н Ангелов, г-н Председател, колеги. Коментираме само едни и същи населени места, това е „долината"  Съгласен съм, че в населените места асфалт липсва. Говорим за Кранево, Оброчище- долината, тук са колегите и от другите населени места, ако почнем - Змеево, Дропла, Кремена, Дъбрава, Безводица, Сенокос, Ляхово, Соколово, Тригорци, Гурково- във  всички населени места асфалта е в трагично състояние. И аз съветвам колегите общински съветници, че изборите наближават  и да натиснем малко Централите да подпомогнат Община Балчик, защото извинявайте декември месец Министерски съвет отпуска 1 00 000 лева за село Зърнево, а не можем да отпуснем средства за нашите населени места. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Други колеги моля, г-н Станоев заповядайте:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря за дадената дума, аз изчаках да изслушам мненията на колегите и чудя се честно да ви кажа, има много верни неща казани от тях. Но има и много неща с които аз не съм съгласен и ще започна с тях. Уважавам страшно много професионализма на г-н Господинов, обаче не мога да се съглася, отправя призив към г-н Николов, да излезе и да оправи дупките и да оправи тротоара си  едва ли не. Аз това разбрах, че вие пред вашия хотел сте си оправили всичко и  сте спестили данък на Общината, аз не съм съгласен. В никакъв случай не искам да поставям Кранево над Балчик и останалите села, защото в момента явно тук се решава да дадем ли на Кранево или да ги оставим за Балчик парите- аз така разбрах. Аз  с моят опит като общински съветник ще ви кажа следното, няма никакво значение какво пише в бюджета. Има едно единствено значение, какво е решил да направи г-н Ангелов, кмета на общината. И моят въпрос и моето гласуване, аз не съм решил, като колегата ще гласувам „За", ще зависи от отговора на г-н Ангелов: ако отговора ме удовлетвори аз ще гласувам със „За" за този бюджет, ако не ме отговора не ме удовлетвори, аз няма да подкрепя този бюджет. Защото ви казвам, че ситуацията в Кранево е плачевна. По отношение на инфраструктурата просто е катастрофално положението. И искам да ви кажа, че хората  в Кранево са на ръба. Те ме пресрещат и ми казват „ Добре, нека да видим Балчик, ние ходим до „Лидл" пазарим, Балчик както и аз го виждам стана най - добре устроеният град по Черноморието, това е факт. Само, че защо на всяка Сесия се говори за Кранево? Защото влизаш в Кранево и виждаш Кербала, няма  инфраструктура, няма подход към плажа. Не съм съгласен, че кмета на Кранево не  е дал предложение, напротив на общественото обсъждане виждам десет точки, които съм абсолютно съгласен с тях, с изключение на създаването на футболен отбор в Кранево. Но всички други точки са абсолютно основателни, и трябва да се мисли за тях и след общественото обсъждане не е взета нито една точка в предвид. Мен ме интересува какво г-н Ангелов с ОбА смята да предприеме това, което самият каза, че ако останат средства, и да подчертая нещо друго, че във  бюджета в графата - „приходи от общинско имущество" в Кранево е заложено-0, но ние на тази сесия ще гласуваме да влязат 85 000 лева от продажба на общинско имущество. В края на миналата година, продадохме един парцел з а100 000 лева, по закон 30% от тези суми трябва да се връщат в населеното място. И съм абсолютно съгласен с колегите, че е по добре не да даваме за поддръжка, а да направим две улици. Подхода към плажа просто е потресаващ,  и към централния преди три години общината финансира и направи едно платно  три метра към централният плаж, асфалтира го, но в момента там мястото  е някакво стълкновение,  понеже пешеходци и коли са на разстояние три метра.  Предложението на г-н Николов, което улица е „Волга",  една от главните улици в Кранево, има предложение за изграждане на канализацията сега разбрах от г-н Ангелов по евро проект, но  моят конкретен въпрос към г-н Ангелов моля да каже, ако има преизпълнение, аз от краткият ми опита знам едно: Бюджета не знам дали ще се изпълни, но резерва ще се изхарчи. Това е всички бюджети назад, а в т. 23 ние упълномощаваме кмета да разполага с резерва, както намери за добре. Ето още  едни 500 000 лв., които г-н Ангелов спокойно може да каже,   ще направя каквото трябва. Другото, което каза г-н Расим,  за селата - всички села на територията на Община Балчик, с изключение на Кранево имат ремонтирани детски градини, до една. В Кранево, където няма места и трябва другаде да си водят децата, детската градина не е ремонтирана. Беше заложена преди две години в бюджета, но аз ви казвам , че няма никакво значение дали е заложена или не. Важното е Общинска администрация да поиска да го направи , защото може да е заложено по план, но ако кмета казва, че няма достатъчно пари и не го правим. И това мие въпроса към г-н Ангелов, ако има пари Дай Боже, да обещае, че две улици ще оправи и аз ще подкрепя бюджета с две ръце, защото това ще е едно начало. А факт е, че за Кранево не се заделят достатъчно пари. Затова на всяка сесия се говори, аз не казвам . че Оброчище няма нужди, не казвам че другите села нямат нужди. Но вие много добре знаете, че Кранево е един източник на средства и според мен Общината, като добър стопанин трябва да вложи за да вземе повече, защото ситуацията там става все по трагична и трагична. Просто призовавам г-н Ангелов да стане и каже какви са му намеренията, ако има пари какво ще направи. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Станоев, г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Аз съм го казал още миналата година, в Кранево инвестираме средства единствено и само от туристическият данък. Мога да ви кажа, че най големите приходи от нашата Община идват от село Оброчище. Не мога да разбера за асфалтираните улици- „Фрегата", „Бяло море", това не са ли жизнено важни туристически улици. „България" е асфалтирана, стига това, че нищо не е правено в Кранево. Когато  гласувахме улица „Дунав" дали да я асфалтираме, питахме да направим ли водопровода, беше ни отговорено „ Не, на нас водопровод не ни трябва." дори в интервюто си съм го казал, че ако има добър туристически сезон, ще инвестирам в Кранево- то има нужда. Категорично го обявявам, не си мислете, че не искам да инвестирам в Кранево, напротив. През последната 2020г. нямахме възможност. Дай Боже от някъде да намерим средства, а за детската градина когато имаше нужда да се разшири, щом кмета се премести в кметството веднага ще разширим детската градина, защото изхарчихме 300 000 лева за да направим читалище и кметство включително, с асансьор и какво ли не, а не се ползва заради инатите на кмета. Отдавна трябваше да се премести кметството, за да се разшири детската градина, а те- нямало деца, нямало нужда. Същото и с Читалището, понеже ние не правим  нищо в Кранево:  Защо всички местни жители казват, че нямат Читалище в Кранево, а имат помещения за всичко- кметство, читалище и градина и умишлено от година и половина не се местят. Нима това не 300 00 лева не са инвестиция?  

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н Ангелов, само една реплика имам, а тя е следната: „Бяло море" е асфалтирана преди 3 или 4 години, улица „Фрегата" е асфалтирана частично 2009 година, ако погледнем 10 години назад сигурно е направено нещо в Кранево. Аз говоря и ви моля както ви чух, вие казахте ако има приходи от туризма ще ги вложите в Кранево, въпроса е, че ви обръщам внимание на следните факти- ако има пари от туризма ви казвам следното:  подхода към плажа, към трите плажа в Кранево е отвратителен и основно улица „Дунав", която никога не  е асфалтирана само да кажа,    просто улица „Дунав", "Волга", които са основните туристически също са под всякаква критика. Има едно нещо, което Ви умолявам да направите, защото Вие можете да го направите, това е проблема с ВиК, в  който  ВиК копаят, като къртици постоянно и аз питам как е възможно как в другите общини ВиК където копаят си слагат чакъл, асфалт дори възстановяват маркировката, пешеходната пътека, а нашето ВиК не може! След като по закон са длъжни да възстановяват след приключената работа след себе си . И мога да посоча в Кранево 15 дупки през последните години, защо не си възстановят работата , а прехвърлят отговорността на Общината, а ще кажат, че се нарича общинска. Аз предлагам г-н Ангелов да си влезете в ролята на кмет и да предприемете действия срещу ВиК ако трябва да ви съдействам. Това е абсолютно безобразие и 2/3 от дупките по улиците са от ВиК и аз считам, че Общината има ресурс да въздейства срещу това нещо.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Атанасов заповядайте:

Г-н Атанас Атанасов - общински съветник: Имам предложение за което ви казах, това е за село Безводица да бъдат заделени средства от капиталовата програма за запълване на дупките в подхода на село Безводица. Сума не казвам, колкото прецените - знам, че ще остане от някъде и нека се погрижим за жителите на селото. Благодаря ви.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: За дупките няма какво да говорим , имам го в предвид, много се колебаехме в тези целеви средства да сложим Безводица или пътя Рогачево - Кранево, но решехме за Безводица да търсим финансиране и почти съм уверен за външно финансиране по добре за Безводица, отколкото Кранево, защото Кранево е извън селските райони заради туризма и не можем да принципираме за Програмата за развитие на селските райони. Тъй като пътя Рогачево-Кранево има и "Кранево", става по трудно за финансиране.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Жечев заповядайте:

 Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Няма да влизам в много детайли, бюджета, като всеки бюджет надут и изключително трудно изпълним, това не е прецедент защото  пак няма да го изпълним. Приходите на Община Балчик винаги са били относителни постоянни и ние знаем, че Общината ни може да защитава бюджет от порядъка между 20- 22  Дай Боже и отгоре бюджети,  за мен е пак не изпълним, но има много истина в това, което каза г-н Станоев - вероятно между самите кметове има някаква конкуренция и всеки иска да защити разходите за своето кметство, което е напълно нормално. Но, който е ходил в Кранево, било то на плаж или на разходка може да му е направило впечатление, че последната година като че ли чистотата и необходимостта да влагаме повече средства в селото за да изглежда, като курортно село не е безсмислено, а е необходимо. Но вероятно парите за село Кранево свършиха в момента в който купихме Спа центъра, бяха 5-6 милиона и затова ги дадохме на един път вместо да правим инфраструктура и улици, от които днес щеше да има едни доволни и щастливи хора. Купувахме места, които кмета ако му паднат 20 кубика пясък  няма къде да ги разтовари и т.н и т.н., и в момента всичко това е , че берем плодовете от неправилните решения на Общински съвет. И дойдоха години в които, приходите рязко намаляха поради  тази епидемиологична обстановка, туристическият данък 1 500 000 лв. е трудно изпълним в сегашните условия и всичко това няма как да не се отрази днес върху  инфраструктурата на града и върху Общината. Всъщност препоръката и необходимостта върху към който и да е бюджет и към Кмета е, че трябва да има изключителен, здрав и стегнат контрол в разходната част, защото за приходната ние общо взети знаем какви са ни възможностите. По отношение на предложението на г-н Симеонов, което е единственото предложение, защото никой не направи такова, още повече, че на Разширеното заседание на Комисията по бюджет и финанси, много от колегите не успяха да присъстват, вероятно по уважителни за тях причини за да могат да направят някакви предложения, в следствие на които да се родят някакви разумни предложения и бих подкрепил с две ръце  предложението на г-н Симеонов, но ако имаше някаква конкретика в него. Но да направим предложение 500 000 лв. да се качат за кметство Кранево все едно да не гласуваме нищо, защото това ще бъде едно кухо и празно решение, могат да се гласуват предложения, в  които има конкретни решения, самото залагане на средства 29 000 лв. в текущо поддържане на общинска администрация, при положение, че миналата година сме изразходвали 50 000 лв., се вижда че това е един буфер, който  се подготвя г-н Ангелов  ако изпълним Програмата по туризъм да се направят някакви допълнителни разходи било то в инфраструктура или нещо , което защитава това приложение, понеже вероятността да не се изпълни Програмата по туризъм, е много голяма. Така, че ние ще подкрепим бюджета, Дай Боже сезона и въобще лятото да е добър, дано да е неочаквано отличен и да можем да го изпълним и дори да има в повече, но за една година не могат да се удовлетворят всички искания, но ако имаме последователност по година по година ще имаме добър резултат. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Жечев, г-н Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник:  Благодаря г-н председател, г-н Ангелов, уважаеми колеги, моето изказване по скоро е свързано с принципното изразходване,  по конкретно искам да отбележа, че Община Балчик няма Наредба за финансирането на Фестивалите, спортните проекти на младежите които са записани с някаква конкретика в въпросния бюджет. Искам да направя предложение в този бюджет да определим рамката на финансиране както е зададена в главната точка в разходите в случая за Програмата за туризма, където са записани и фестивалите, „повечето изброени" да отпадне, да остане цялата сума и Община Балчик да приеме съответно Наредба или Правилник за финансиране на тези фестивали. Да има някакъв състезателен характер и да се получават предложения и най вече да бъдат дефинирани допустимите разходи  и недопустимите разходи.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Вашето предложение е да премахнат списъка с планираните фестивали, разбрах. Г-н Станоев моля:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз искам да благодаря на колегите от „Да България", че са толкова активни, но моля да се запознаят с процедурите, предложение за изменение на  внесеният от г-н Ангелов бюджет, могат да станат само по два начина: Това е при общественото обсъждане и през  комисиите, такива предложения, които в момента отправят са меко казани несериозни. И колкото и да ми се иска да гласувам предложението на г-н Симеонов, да даде 590 000 лева на Кранево, няма как да го подкрепя защото трябва да си скъсам дипломата. Което искам да ви кажа,  че няма никакво значение дали ще гласуваме 590 00 лева за Кранево или други места да ги изхарчим, а предложението на г-н Лафазански не го разбрах- фестивалите да отпаднат и да има някаква обща рамка и какво точно така и не разбрах. В смисъл първо е незаконосъобразно, второ не разбрах какво цели. Ако г-н Лафазански иска да предложи някаква Наредба, която да се приеме, защото считам, че начина по който се определят кои фестивали да се приемат в Балчик  и общината е супер субективен. Ако той има някакво предложение което акредитира този процес- конкурсно начало, показатели, добре съгласен съм, ще го подкрепя дори съм готов да се включа в такава работна група, която да изработи тази Наредба.

Г-н  Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Ако бяхте дошли във вторник на разширената комисия по бюджет и финанси,  където се обсъждаше бюджета щяхте да разберете за тази точка и тази промяна,  че аз съм я представил на Комисията и на всички колеги, които присъстваха. Моите уважения, но първо се запознайте и после обсъждайте.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Първо не съм член, въпроса е, че вие не разбрахте какъв е метода да се промени тази точка, който е- Комисията да го предложи със становище или чрез общественото обсъждане ОбА да го вземе в предвид и да го вкара в бюджета.

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник:  Г-н Станоев разбирам , че не сте разбрал наистина, има един списък от седем фестивала за които има отделена така или иначе една сума. Нищо няма да отпадне, когато направя предложение както е в почти всички общини в България защото те имат такива Правилници, абсолютно същите фестивали ще се случат по същия начин.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги прекратявам дебатите и ще предложа на гласуване двете предложения-моля да преминем към поименно  гласуване на предложението на  г-н Владимир Лафазански:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Против"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Против"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Против"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Против"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Против"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Против"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 1; „Против" - 11; „Въздържали се" - 9;

Предложението  не се приема

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля да преминем към поименно  гласуване на  предложението на г-н Симеон Симеонов :

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Въздържал се"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Въздържал се"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Въздържал се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Въздържал се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „Против"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Въздържал се"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Въздържал се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Въздържал се"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Въздържал се"

17. Николай Филипов Колев                             „Против"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „Въздържал се"

21.  Христо Петров  Христов                             „Въздържал се"

Гласували със „За" - 3; „Против" - 3; „Въздържали се" - 14;

Предложението  не се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля да преминем към поименно  гласуване на предложението по Дневния ред:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 20; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ №253: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.84 ал.4, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 година , ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021 година, ФО-1 от 18.01.2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за


Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Общински съвет Балчик приема бюджета на Община Балчик за 2021 година, както следва:

1.1. Утвърждава следните приоритети при разходване на бюджетни средства:

1.1.1. Плащания по обслужване на общинския дълг.

1.1.2. Плащания по проекти с европейско съфинансиране под формата на временни заеми.

 1.1.3. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии.

 1.1.4. Храна, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

            1.2. Приходи в размер на 26 786 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.2.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 573 803 лв., в т.ч.:

1.2.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 11 605 071 лв.

1.2.1.2. Преходен остатък от 2020 година в размер на 968 732  лв., съгласно Приложение №3.

1.2.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 212 197 лв., в т.ч.:

1.2.2.1. Данъчни приходи в размер на 5 750 000 лв.

1.2.2.2. Неданъчни приходи в размер на 6 529 657 лв.

                 1.2.2.3. Субсидии и трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 252 300 лв., в т.ч.:

          1.2.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 0  лв.

          1.2.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 252 300 лв.

                  1.2.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 928 000 лв.,

     1.2.2.5. Трансфери по ЗУО, компенсирано в размер на 542 540 лв.

     1.2.2.6. Трансфери между бюджетните сметки и сметките на СЕС, в размер на 2 626 301 лв.

     1.2.2.7. Финансиране на бюджетното салдо в размер на (- 2 618 301 лв.)

1.3. Разходи в размер на 26 786 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2.

1.3.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 12 573 803 лв.

1.3.2. За местни дейности в размер на 12 999 069 лв.

1.3.3. За дофинансиране в размер  на 1 213 128 лв.

1.3.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 40 000 лв.

1.3.5. Резерв в местни дейности 500 000 лв., в т.ч. оперативен целеви резерв за заплащане на получените от Общините Шабла и Каварна услуги за преработка на отпадъците в претоварна станция за отпадъци гр. Балчик и за депонирането им на регионалното депо за отпадъци в с. Стожер до тяхното възстановяване.

1.4. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 669 117 лв.,

2. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3 239 929 лв., съгласно Приложение № 5, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи:

2.1.1 За основен ремонт на общински пътища в размер на 928 000 лева съгласно Приложение №5а.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 10.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 г., без звената, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 13.

     3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Общинска администрация", „Образование" (с изключения на прилагащите делегирани бюджети), „Здравеопазване",  „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", „Почивно дело, култура, религиозни дейности" (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

     4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет 35 000лв.;

     4.2. Субсидии за читалища 694 236 лв., съгласно Приложение № 7 (269 328 лв. от местни приходи);

     4.3. Разходи за развитие на спорта в размер на 570 098 лв., съгласно Приложение № 9в;

     4.4. Други дейности по културата в размер на 37 000 лв., съгласно Приложение № 9б;

     4.5. Програма за развитие на туризма в размер на 1 500 000 лв., съгласно Приложение № 9а.;

     4.6. Финансиране на МБАЛ Балчик в размер на 800 000 лева.    

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от средствата за основна работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на 5 000  лв. и

разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 3 000 лв. Приложение №6.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 а, 11 б и 11 в:

6.1. За служители изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр.Балчик  -   100 %.

6.2. За служители, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  90 %.

6.3. За педагогически специалисти, пътуващи от местоживеене до месторабота  -  100%.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г. в размер на 5 609 лв., съгласно Приложения № 4 и 4а.

8. Определя планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2020 г. в размер на 5 609 лева, съгласно Приложение № 8.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 3 433 000 лв.

10. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 11 445 000 лв.

11. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ, за кметствата и населените места с кметски наместници съгласно Приложение № 2а, в т.ч.:

11.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или населено място в размер на 1 269 563 лв.

11.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление от кметовете на кметства по ЗОС в размер на 362 942 лв.

12. Определя размера на просрочените задължения от 2020 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на 3 056 483, съгласно Приложение № 14.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2021 г. в размер на 3 000 000 лв.;

13.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в размер на 800 000 лв.;

13.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер на 9 338 153 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 година в размер на 35 966 лева.

15. Приема актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 - 2023 г.

16. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

   16.1 Второстепенни разпоредители на делегиран бюджет - СУ "Христо Ботев" гр. Балчик; ОУ "Антим I" гр.Балчик; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик; СУ „Христо Смирненски" с.Оброчище; ОУ „Васил Левски" с.Соколово; ОУ „Г.С.Раковски" с.Сенокос, ЦСОП „Ак.Тодор Самодумов" с.Кранево, Исторически музей гр.Балчик.

   16.2 Общинско предприятие БКС.

17. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите" за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност със и над 50%, с постоянен адрес на територията на община Балчик, със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената. Редът за осъществяване на целия процес по реализацията на услугата се определя със заповед на кмета на общината.

18. Утвърждава закупуването на карти през 2021 г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители.

19. Одобрява през 2021 г., за сметка на собствени местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в дирекция „Социално подпомагане" или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановят до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

20.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

20.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

20.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

В изпълнение на правомощията си по т.20 кметът издава заповеди.

Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

21. Възлага на кмета:

21.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

21.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

21.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

21.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

21.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

22. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

     22.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 202 година.

     22.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

     22.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

23. Упълномощава кмета:

23.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

23.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.

24. С решение №240 от 28.01.2021 г. на ОбС Балчик се прие ред за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане на проекта за бюджет. В тази връзка кметът публикува покана за дистанционно (неприсъствено) публично обсъждане и информация за проекта за бюджет 2021 г. в сайта на общината и в местни медии. Постъпилите мнения и предложения по настоящия проект са разгледани и е съставен протокол.

25.Общински съвет задължава Кмета на Общината:

      25.1. Със своя заповед да определи конкретните права и отговорности на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

      25.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните звена, разпоредители и субсидирани дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила за финансово управление и контрол.

     25.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на допълнително постъпилите средства от Министерство на финансите, трансферите от Министерства и ведомства, от дарения и застрахователни обезщетения.

    25.4. В изпълнение на чл.137 от ЗПФ да внася в общински съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета.

25.5. В срок до 28.02.2021 г. да утвърди, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, формула за разпределение на средствата за делегираните от държавата дейности във функция „Образование".

    25.6.  Да предприеме последващи мерки за изготвянето на бюджета по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение и представянето му в Министерство на финансите и поделението на Сметна палата, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет бюджет на Община Балчик за 2021 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС даде 15 минути почивка.

След почивката в. кворумът в залата е 16 общински съветници

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Разглеждане на предложение от „Пермаш - Дими "ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ;, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

.

По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е искане вх. №ОС-3012-5/29.06.2020 г.; вх.№ УТ-2002-7/ 29.06.2020 г.от „Пермаш - Дими" ЕООД гр. Добрич, представлявано от управителя Димо Жеков Тодоров, и становище на Главен архитект на Община Балчик с изх. № УТ-2002-7-005/ 05.08.2020  г., за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ и частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево. Заявителят е собственик на УПИ VІІ-516, кв. 250 по ПУП на масив 25 село Кранево (ПИ № 39459.25.647 по кад. карта на с. Кранево) с площ от 3 489 м2 и УПИ Х-516, кв. 250 по ПУП на масив 25 село Кранево  (ПИ № 39459.25.570 по кад. карта на с. Кранево) с площ от 417 м2. Между двата имота, съгласно действащия ПУП на масив 25 село Кранево, е предвидена улица - публична общинска собственост, с площ 301 м2, представляваща УПИ VІІІ-За алея и техническа инфраструктура, кв. 250 (ПИ № 39459.25.569 по кад. карта на с.Кранево). Дружеството предлага обединяване на собствените си УПИ VІІ и УПИ Х, кв.250 и общинския УПИ VІІІ, кв. 250 в общ УПИ ХІV, кв.250 с площ от 4207 м2, в който община Балчик ще участва с 301 м2.  Във връзка с чл. 15, ал.3 ал. 5 от ЗУТ, предлагам да внесете за обсъждане 

         Проекто - решение:  

 

1.На основание чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; чл. 61 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-5/29.06.2020 г. Общински съвет - Балчик дава съгласие да се сключи предварителен договор с „Пермаш-Дими" ЕООД с. Кранево, общ. Балчик, представлявано от управителя Димо Жеков Тодоров, за изработване на ПУП с цел обединяване на УПИ VІІ и УПИ Х кв.250 по ПУП на масив 25 с. Кранево - собственост на заявителя и УПИ VІІІ, кв.250 по ПУП на масив 25 с. Кранево - собственост на Община Балчик в общ УПИ ХІV, кв. 250 по ПУП на масив 25 с. Кранево, с площ от 4 207 м2, в който Община Балчик ще участва с 301 м2.     

2. След влизане в сила изменението на ПУП, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, чл. 36, ал.1 т.2 от ЗОС и чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Пермаш-Дими" ЕООД  по отношение на новообразувания УПИ ХІV, кв.250 по ПУП на масив 25 село Кранево, целия с площ от 4 207 м2, като „Пермаш - Дими" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 301 м2.   

3. Одобрява пазарната оценка на общинската част от новообразувания УПИ, с площ от 301 м2, в размер на  85 870.00 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет лева).                  

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на предварителен договор,  изменение на ПУП и след влизането му в сила да сключи договор за прекратяване на съсобственост. 

5. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на имота по т.2 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.           

 6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и, чл. 134, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик дава предварително съгласие да бъде разрешено изработване на проект на частично изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево.   

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява- Разглеждане на предложение от „Пермаш - Дими "ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ; гласува със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Разглеждане на предложение от „Пермаш - Дими "ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ и даване на съгласие по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ за изменение на ПУП- ПРЗ; със „За" - 5; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Загрижен за Кранево, искам да кажа следното: според мен Кранево има  огромна нужда от зелени площи, не знам тая конкретно, но винаги съм бил „За" ликвидиране на съсобственост, явно става дума за малки парчета и  най добре е да се ликвидират полза за никого няма. Коментара ми е обаче, че политика на Общината е особено в Кранево също и в Балчик, те всяка една площ останала общинска да бъде пазена за някакви зелени и общи площи. Страхотна нужда имат и Кранево и Балчик от зеленина и ни остана много малко въздух.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря за коментара, други колеги, г-н Ангелов:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Става дума за улица имот и тя няма да обслужва друг.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката се приема.

РЕШЕНИЕ №254: 1. На основание чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ; чл. 61 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-5/29.06.2020 г. Общински съвет - Балчик дава съгласие да се сключи предварителен договор с „Пермаш-Дими" ЕООД с. Кранево, общ. Балчик, представлявано от управителя Димо Жеков Тодоров, за изработване на ПУП с цел обединяване на УПИ VІІ и УПИ Х кв.250 по ПУП на масив 25 с. Кранево - собственост на заявителя и УПИ VІІІ, кв.250 по ПУП на масив 25 с. Кранево - собственост на Община Балчик в общ УПИ ХІV, кв. 250 по ПУП на масив 25 с. Кранево, с площ от 4 207 м2, в който Община Балчик ще участва с 301 м2.     

2. След влизане в сила изменението на ПУП, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗС, чл. 36, ал.1 т.2 от ЗОС и чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и „Пермаш-Дими" ЕООД  по отношение на новообразувания УПИ ХІV, кв.250 по ПУП на масив 25 село Кранево, целия с площ от 4 207 м2, като „Пермаш - Дими" ЕООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 301 м2.  

3. Одобрява пазарната оценка на общинската част от новообразувания УПИ, с площ от 301 м2, в размер на  85 870.00 лв. (осемдесет и пет хиляди осемстотин и седемдесет лева)                  

 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по сключване на предварителен договор,  изменение на ПУП и след влизането му в сила да сключи договор за прекратяване на съсобственост. 

5. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл. 52, ал.5 от ЗМСМА, 30 % от постъпилия приход от продажба на имота по т.2 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение в село Кранево.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият  минимум 50 постоянни  работни места за ПИ №7863936.8 и ПИ №78639.6.10 по КК на с. Църква, Общ. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление с вх. № 26-00-292/ 04.02.2021 г. за заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:     

         Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, съгласно чл. 41, ал. 3 от НОАМТЦУТОБ. Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие заявителя на искане с вх. № 26-00-292/ 04.02.2021 г., да се освободи от заплащане на дължимите такси за технически услуги и административни дейности, посочени в чл. 43 и приложената към него таблица от НОАМТЦУТОБ, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия, във връзка с взетото в т. 1 решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;,  гласа ПКБФЕЕ одобрява  - Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият  минимум 50 постоянни  работни места за ПИ №7863936.8 и ПИ №78639.6.10 по КК на с. Църква, Общ. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги има ли други  по  точката, заповядайте г-н Станоев::

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз г-н Председател  бих искал да чуя мнение на кмета на с. Църква. Трябва да чуваме и тяхното мнение, те са избрани от Народа и не бива да ги пренебрегваме, в такива важни за населеното място инвестиционни проекти.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Кмета подкрепя проекта,   заповядайте г-н Господинов.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник:  Без да вникна в същността на въпроса,  до преди два дни бях против, защото си мислих че ще направим някакво изключение за да се създаде нещо върху, което ние няма да имаме контрол. Но какво разбрах в последствие от друг мой приятел, оказва се това дали правиш оранжерия или МОЛ или Кооперация за живеене, плащаш едни и същи такси. Очевидно е несправедливо това. И аз по скоро апелирам към ОбА, дайте да го предвидим това в  някой Правилник, когато се иска разрешение за изграждане на такива конструкции, да има една друга по обособена такса защото  го смятам за несправедливо изграждането на една оранжерия и административните  такси да бъдат равни на това да изграждаме някакъв магазин, МОЛ или жилищна кооперация. До колкото разбрах от хора, които са изграждали вече такива обекти административните  такси са равни, като изграждане на всяка друга постройка. Апела ми е да се помисли в тая посока, защото очевидно е , че има интереси в района за изграждане на подобни обекти, и Общината и Обществото имат полза от тях. Благодаря.

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Г-н Жечев заповядайте:

 Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Благодаря г-н Председател, общо взето г-н Господинов сложи акценти върху това, което исках да кажа, защото по начина по който влизат тези проекто предложения, и  ние трябва да трябва да гласуваме и имам чувството, че обикаляме и даваме възможност за намаляване на таксите, защото на всички нас ние ясно, че едва ли ще работят 50 човека, но е вярно това което каза г-н Господинов, че таксите са много високи за такъв вид съоръжение и се равняват на таксите на една масивна постройка. Когато предният път подкрепихме подобно проект-решение, аз лично  ще го подкрепя и този път, но наистина ако е даден закона в ЗУТ или в някаква Наредба да  го направим тясно профилирано за такъв вид съоръжение и такса, която да е сравнително справедлива. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги преминаваме към режим  на   поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №255: 1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, съгласно чл. 41, ал. 3 от НОАМТЦУТОБ. Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие заявителя на искане с вх. № 26-00-292/ 04.02.2021 г., да се освободи от заплащане на дължимите такси за технически услуги и административни дейности, посочени в чл. 43 и приложената към него таблица от НОАМТЦУТОБ, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия, във връзка с взетото в т. 1 решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Разглеждане на предложение от „Албена" АД за закупуване на общински имот- земеделска земя в м. „Момчил", в землището на гр. Балчик

, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е предложение вх. № 26-00-492-001/07.10.2020 г. от Красимир Станев - Изпълнителен директор на "Албена" АД за закупуване на общински имот - полски път с площ от 6 244 м2, представляващ ПИ № 02508.90.749 по кадастралната карта на гр. Балчик, местност „Момчил", тъй като пътят обслужва само имоти, собственост на „Албена" АД. За целта е представен проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик, с предложение за обединяване на ПИ № 02508.90.749 - общинска собственост и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД, съгласно Договор за продажба, вписан под № 102, том ІХ, вх. рег.№ 3409/19.11.2012 г. В резултат на обединението се образува нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, от които 6 244 м2 са общинска собственост, а останалите 205 421 м2 са собственост на „Албена" АД.  Съгласно чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, съединяване на поземлени имоти на различни собственици се извършва въз основа на скица-проект, като изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършва след постъпване на данните от вписан акт.                 

 Предвид горното, предлагам да бъде внесено за обсъждане пред общински съвет-Балчик следното

                                                            Проекто - решение:


 На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 52, ал.1 т.4, във връзка с чл. 52, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 36, ал.1 т.2 от ЗОС и заявление вх. №26-00-492-001/07.10.2020 г. от Изпълнителния директор на „Албена" АД, Общински съвет - Балчик:

             1.Дава съгласието си да се измени кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Момчил", като ПИ № 02508.90.749 - собственост на Община Балчик и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД се обединят и образуват нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, в който община Балчик участва с 6 244 м2, съгласно приложения проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик.

             2. Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността в проектния ПИ № 02508.90.805 по кад. карта на гр.Балчик,чрез продажба на частта на Балчик в размер на 6 244 м2 идеални части от имота, целия с площ от 211 665 м2.

             3. Одобрява пазарната оценка на общинската част от проектния ПИ № 02508.90.805 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 244 м2, в размер на 19 184 лв. (деветнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева).

             4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласието си за Разглеждане на предложение от „Албена" АД за закупуване на общински имот- земеделска земя в м. „Момчил", в землището на гр. Балчик, със „За" - 4 ;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Разглеждане на предложение от „Албена" АД за закупуване на общински имот- земеделска земя в м. „Момчил", в землището на гр. Балчик , със „За" - 4 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 1,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №256: На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; Чл. 52, ал.1 т.4, във връзка с чл. 52, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър; чл. 36, ал.1 т.2 от ЗОС и заявление вх. №26-00-492-001/07.10.2020 г. от Изпълнителния директор на „Албена" АД, Общински съвет - Балчик:

 1.Дава съгласието си да се измени кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Момчил", като ПИ № 02508.90.749 - собственост на Община Балчик и ПИ № 02508.90.765 - собственост на „Албена" АД се обединят и образуват нов ПИ № 02508.90.805 с площ от 211 665 м2, в който община Балчик участва с 6 244 м2, съгласно приложения проект за изменение на кадастралната карта на гр. Балчик.

 2. Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността в проектния ПИ № 02508.90.805 по кад. карта на гр.Балчик, чрез продажба на частта на Балчик в размер на 6 244 м2 идеални части от имота, целия с площ от 211 665 м2.

 3. Одобрява пазарната оценка на общинската част от проектния ПИ № 02508.90.805 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 244 м2, в размер на 19 184 лв. (деветнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева).

 4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По девета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4114/19.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот, представляващ ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 466 м2 (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 307.00 лв. (тринадесет хиляди триста и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" със „За" - 4 ;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" м. „Момчил", в землището на гр. Балчик , със „За" - 5 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №257: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4114/19.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот, представляващ ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 466 м2 (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 307.00 лв. (тринадесет хиляди триста и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към десета точка от дневния ред - Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

      проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4068/05.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 398 м2 (триста деветдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 131.00 лв. (единадесет хиляди сто тридесет и един лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ разгледа   Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми" и го одобри със „За" - 4 гласа

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми , със „За" - 5 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №258:  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4068/05.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 398 м2 (триста деветдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 11 131.00 лв. (единадесет хиляди сто тридесет и един лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх. № 94-00-90/22.01.2021 г. от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.40, вх.Б, ет.4, ап.14 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова и семейството и живеят в общинското жилище от 2016 г., съгласно настанителна Заповед № 115/03.02.2016 г. на Кмета на Община Балчик. През 2021 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 97/26.01.2021 г., за срок на действие от 01.02.2021 до 01.02.2024 г.   

От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Тъй като наемателите отговарят на условията за продажба на общинско жилище, предлагам на Вашето внимание следното

 

            проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-90/22.01.2021 г. от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1.Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 14, ет.4, вх. Б, бл. 40 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 48.89 м2 състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 3.98 м2 и изба с площ от 6.92 м2, актуван с АОС № 198/17.02.1999 г.

2.Определя цена на общинското жилище в размер на 17 839.44 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


     Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Въздържал се"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 9; Против" - 0; „Въздържали се" - 6,

Точката не се приема.

РЕШЕНИЕ №259: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-90/22.01.2021 г. от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова, настанена по административен ред,  не дава съгласие да се извърши продажба на:

 1.Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.64.1.34 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 14, ет.4, вх. Б, бл. 40 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 48.89 м2 състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 3.98 м2 и изба с площ от 6.92 м2, актуван с АОС № 198/17.02.1999 г.

2.Определя цена на общинското жилище в размер на 17 839.44 лв. /седемнадесет хиляди осемстотин тридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик за 2021 година, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, общинските съвети определят максималните и минималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

В края на 2018 г., по искане на таксиметрови превозвачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик, Общински съвет гр.Балчик определи с решение №468, Протокол 32/29.11.2018 г. минималните и максималните цени както следва:Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.


След направената промяна, предложения за актуализация на цените не са постъпили.

Предвид гореизложеното, в изпълнение на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение №468, Протокол №32/29.11.2018 г. и определя за 2021 г. минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик както следва:Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява  предложението -  Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик за 2021 година;

     със „За" - 3;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 260: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решение №468, Протокол №32/29.11.2018 г. и определя за 2021 г. минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик както следва:Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.
Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 94-00-98/22.01.2021 г. от Обретен Петров Обретенов, нотариус №109, ЕИК 124110627, гр. Балчик, ул. „Петър Берон" №1, относно подновяване на договор за наем №273/25.03.2016 г.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

 

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична общинска собственост, както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява предложението - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м; гласува със „За" - 3 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 0

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м; със „За" - 5; гласа


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 261 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична общинска собственост, както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.131 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 1,10  кв.м., за срок от 3 години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 1,10 кв.м.  в размер на 54.45 лв. / петдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

     Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четиринадесета точка от дневния ред - Освобождаване на задължени лица предприятия, преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Балчик, вследствие на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., съответно на епидемичната обстановка и приетите нормативни промени за финансови облекчения по този повод - § 3 ПЗР към Закона за изменение на закона за местните данъци и такси, съответно отразяването им и в местната Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик - § 7, приет с Ваше Решение №186, Протокол №14 от заседание, проведено на 29.10.2020 г., с моя Заповед №64/18.01.2021 г. определих комисия, която да разгледа постъпилите заявления за освобождаване от такса битови отпадъци на основание § 7 от НОАМТЦУТОБ във връзка с §3 ПЗР към ЗИЗМДТ. Комисията е депозирала доклад от работата си с вх. №26-00-484- 003/05.02.2021 г. С него предлага за освобождаване от заплащане на ТБО в частта услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. три задължени лица, чиито заявления и приложени документи отговарят на изискванията.

Предвид, че в правомощията на Общински съвет е правната възможност за освобождаването от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. на задължените правоимащи за това лица по смисъла на §3 ПЗР към ЗИЗМДТ, приетото решение на ОбС Балчик в тази връзка със създаването на §7 в местната НОАМТЦУТОБ, както и, че самостоятелното решаване на въпроси в сферата на общинските финанси съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗМСМА, законът е предоставил във Ваша компетентност, предвид и нормата на чл. 20, ал. 1 ЗМСМА - Общинският съвет определя политиката за развитие и изграждане на общината във връзка с осъществяване на дейностите по чл. 17 ЗМСМА, както и на други дейности, определени със закон и на основание чл. 45, ал. 1, чл. 87, ал. 1 от ПОДОСНКВОбА - предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 23, т. 24, чл. 20 вр. с чл. 17 ЗМСМА, §3 ПЗР към ЗИЗМДТ, §7 НОАМТЦУТОБ и във връзка с Решение №186, Протокол №14 от заседание на ОбС Балчик, проведено на 29.10.2020 г., като взе предвид доклад вх. №26-00-484- 003/05.02.2021 г. на комисия, назначена със Заповед №64/18.01.2021 г. на кмета на Община Балчик, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и

сметоизвозване за периода 2020 г. следните задължени лица:

1.                   „Белвю" ООД с ЕИК 124619948

2.                   „Софарма" АД с ЕИК 831902088

3.                   „Иистленд" ЕООД с ЕИК 201112049

Приложение: Доклад вх. №26-00-484-003/05.02.2021 г. на комисия, определена със Заповед №64/18.01.2021 г. на кмета на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема предложението-  Освобождаване на задължени лица предприятия, преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Балчик, вследствие на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 262: На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1, т. 23, т. 24, чл. 20 вр. с чл. 17 ЗМСМА, §3 ПЗР към ЗИЗМДТ, §7 НОАМТЦУТОБ и във връзка с Решение №186, Протокол №14 от заседание на ОбС Балчик, проведено на 29.10.2020 г., като взе предвид доклад вх. №26-00-484- 003/05.02.2021 г. на комисия, назначена със Заповед №64/18.01.2021 г. на кмета на Община Балчик, Общински съвет - Балчик

Реши:

Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и

сметоизвозване за периода 2020 г. следните задължени лица:

4.                   „Белвю" ООД с ЕИК 124619948

5.                   „Софарма" АД с ЕИК 831902088

6.                   „Иистленд" ЕООД с ЕИК 201112049

Приложение: Доклад вх. №26-00-484-003/05.02.2021 г. на комисия, определена със Заповед №64/18.01.2021 г. на кмета на Община Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - . Програма за опазване на околната среда на община Балчик с период на действие 2021 - 2025г. , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

  

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Балчик е изготвена на основание и в съответствие с изискванията на чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. Бр. 91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 01.12.2020 г.). Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общината в съответствие с нормативните документи по опазване на околната среда. ПООС се разработва за 5 -годишен период - от 2021 г. до 2025 г. - и подлежи на евентуална актуализация при всяка значима промяна на екологичното законодателство или в приоритетите на региона или общината.

Основната цел на ПООС е: създаване на стабилна система за управление на околната среда и подобряване на екологичните условия в община Балчик чрез минимизиране на вредните антропогенни въздействия и развиване на екологичния потенциал на икономиката и социума.

Проектът на програмата е публикуван на електронната страница на Община Балчик на 17.02.2021 г.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното   

                                                         РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда:

1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за опазване на околната среда 2021 г. - 2025 г. на община Балчик.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема.- Програма за опазване на околната среда на Община Балчик с период на действия 2021 - 2025г., със „За" - 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  гласуване с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 263: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

1.Общински съвет гр. Балчик приема Програмата за опазване на околната среда 2021 г. - 2025 г. на община Балчик.

2.Общински съвет гр. Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, продължаваме към шестнадесета точка от дневния ред - Разглеждане на заявление от ЕТ „Васил Григоров" за учредяване право на пристрояване към съществуваща търговска сграда в гр. Балчик, жк „Балик", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление вх.№ОС-3013-1/27.01.2021 г. от ЕТ „Васил Григоров"  гр. Балчик, собственик на търговски обект, ведно с отстъпено право на строеж  в гр. Балчик, жк „Балик", съгласно Нот. акт №72, том ІІ, вх.№1028, дело № 521 от 14.03.2005 г. на Служба по вписванията към РС-Балчик, за учредяване право на строеж за изграждане на пристройка с РЗП 115 м2, към съществуващия търговски обект. Съгласно чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл. 54 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост или на техни сдружения. 

Във връзка с разпоредбите на чл.54, ал.3 от НОРПУРОИ за одобряване на пазарната оценка на правото на пристрояване и надстрояване от ОбС- Балчик предлагам да внесете за обсъждане следното                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                

       проекто - решение:

 

1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3013-1/27.01.2021 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2982.00 лв. (две хиляди деветстотин осемдесет и два лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на ЕТ „Васил Григоров", за изграждане на пристройка с РЗП 115 м2 към съществуващ търговски обект, построен върху общинска земя, представляваща УПИ ІІІ, кв. 121 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.76.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4896/04.02.2021 г.  

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Разглеждане на заявление от ЕТ „Васил Григоров" за учредяване право на пристрояване към съществуваща търговска сграда в гр. Балчик, жк „Балик". със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСМоля г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ:   ПКУТСЕ приема  - Разглеждане на заявление от ЕТ „Васил Григоров" за учредяване право на пристрояване към съществуваща търговска сграда в гр. Балчик, жк „Балик"; със „За" - 5 гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 264: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3013-1/27.01.2021 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 2982.00 лв. (две хиляди деветстотин осемдесет и два лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на ЕТ „Васил Григоров", за изграждане на пристройка с РЗП 115 м2 към съществуващ търговски обект, построен върху общинска земя, представляваща УПИ ІІІ, кв. 121 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.76.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4896/04.02.2021 г.  

 Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седемнадесета точка от дневния ред - Изменение и допълнение на Решение №245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., за добавяне на следните два имота- пасища и мери от общинския поземлен фонд с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка в списъка на пасищата и мерите за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ в землището на с. Оброчище,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, На свое заседание, проведено на 28.01.2021г., Общински съвет- Балчик е приел Решение №245 по Протокол №17, с което са определени земеделски земи пасища и мери от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021-2022г. Предвид постъпилата Докладна с вх. №10-00-40/16.02.2021год. от Кмет на с. Оброчище, за притежатели на животновъдни обекти в съответното населено място и за недостига на пасища и мери за предоставяне и ползване по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ за стопанската 2021- 2022г.

Предвид гореизложеното, следва в списъка на пасища и мери за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/, раздел II, т.1 от Решение №245 по Протокол №17/28.01.2021г. на Общински съвет - Балчик, да бъдат добавени следните имоти пасища и мери от общинския поземлен фонд с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка в землището на с. Оброчище.

В тази връзка,  моля да бъде прието следното:Проекто-решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

I.                    Изменя и допълва Решение №245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., касаещо

раздел II, т.1 частта в землището на с. Оброчище, като бъдат добавени в списъка следните имоти с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка с начин на трайно ползване- пасища и мери за общо ползване от ОПФ за стопанската 2021-2022г.

II.                 На основание чл. 25, ал.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските

земи, общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 2021/2022 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.

III.              Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30%

от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираното по- горе населено място в Община Балчик.

IV.              Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически

действия по реализиране на настоящото решение.

V.                В останалата си част Решение №245 по Протокол №17 от 28.01.2021г. остава

непроменено.

Приложение: Докладна с Вх. №10-00-40/16.02.2021г.от Кмета на с. Оброчище.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема предложението за - Изменение и допълнение на Решение №245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., за добавяне на следните два имота- пасища и мери от общинския поземлен фонд с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка в списъка на пасищата и мерите за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ в землището на с. Оброчище, със „За"- 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"


12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 265: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.37о, ал.1 и ал.4 от  Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик реши:

 1.Изменя и допълва Решение №245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., касаещо

раздел II, т.1 частта в землището на с. Оброчище, като бъдат добавени в списъка следните имоти с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка с начин на трайно ползване- пасища и мери за общо ползване от ОПФ за стопанската 2021-2022г.

2.На основание чл. 25, ал.1 от Закон за собствеността и ползването на земеделските

земи, общински съвет - Балчик определя такса на декар полагаща се по кадастрална карта площ от пасища, мери за общо ползване за стопанската 2021/2022 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.

3.Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30%

от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП- пасища и мери, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираното по- горе населено място в Община Балчик.

4.Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически

действия по реализиране на настоящото решение.

5.В останалата си част Решение №245 по Протокол №17 от 28.01.2021г. остава непроменено.


      Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осемнадесета точка от дневния ред - .Сключване на договори за наем по реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По осемнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, В деловодството на Община Балчик постъпи възражение с вх. №26-00- 261/28.01.2021г. от седем лекари, практикуващи в „Медицински център-1- Балчик" ЕООД. С него те изразяват претенции, че обявените процедури за провеждане на търг за отдаване под наем на медицински кабинети, стоматологични кабинети и манипулационни, обявени със Заповеди №№49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55 от 15.01.2021 г. на кмета на Община Балчик в изпълнение на Решения № №223 и 224 по Протокол №16/22.12.2020 на Общински съвет- гр. Балчик, са в явно противоречие с действащите законови разпоредби и следва да бъдат прекратени.

Възражението е разгледано и след преценка се установи следното:

Търговското дружество „Медицински център-1- Балчик" ЕООД е създадено след преобразуване на Амбулаторно- поликлинично здравно заведение- гр. Балчик със Заповед №РД-09-491/28.10.1999г. на Министъра на здравеопазването по реда на чл. 102 от Закона за лечебните заведения. Правата на собственост на общината като едноличен собственик на капитала в лечебното заведение се упражняват от Общински съвет- гр. Балчик. В баланса на бюджетното предприятие преди преобразуването му обаче сградният фонд не е включен като актив и с преобразуването му в търговско дружество не е внесен и апортиран в капитала му. Това означава, че сградата е публична общинска собственост.

Независимо от горното обаче, следва да се отчете специалната разпоредба на чл. 102, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, съгласно коя го лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебното заведение при преобразуването му и извършващи извънболнична помощ сключват наемен договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата с управителните органи на лечебните заведения. На тази законова хипотеза отговарят седем от лекарите, които имат сключени тристранни договори за наем към 29.06.2000 г. с тогавашния управител на медицинския център- д-р Румяна Бончева и Община Балчик, а именно:


1.Д-р Мария Георгиева, ползваща кабинет №104, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения- Договор за наем №85 /29.06.2000г.;

2.Д-р Филка Андонова, ползваща кабинет №105, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения- Договор за наем № 84/29.06.2000г.;

3. Д-р Йорданка Коцовска, ползваща кабинет №202, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения- Договор за наем № 88/29.06.2000г.;

4. Д-р Евгения Арсова, ползваща кабинет №220, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения- Договор за наем № 79/29.06.2000г.;

5.Д-р Розалина Попова, ползваща кабинет №222, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения- Договор за наем №80 /29.06.2000г.;

6. Д-р Христо Игнатов, ползващ кабинет №111- Договор за наем №82 /29.06.2000г.;

7.Д-р Даниела Йотова, ползваща кабинет №113- Договор за наем № 81/29.06.2000г.


Това означава, че тези лекари, в съответствие с разпоредбата на чл. 102, ал. 4 от 3JI3, трябва да заплащат за помещенията, които ползват 10 на сто от наемната цена, определена от съответния общински съвет по реда на Закона за общинската собственост, а за обзавеждането и апаратурата по цени, равни на месечните им амортизационни отчисления, съгласно приложимите счетоводни стандарти в съответствие с глава четвърта от Закона за счетоводството.

Предвид това възражението на горепосочените лекари, което депозираха в Общината, е основателно и досегашният ред за отдаване под наем на медицинските кабинети е бил неправилен, ето защо прекратих тръжните процедури със Заповед №113/29.01.2021 г. Това налага да бъдат отменени и взетите по реда на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка със Закона за общинската собственост и НУРПОРОИ решения с №223 и №224 по Протокол №16 от 22.12.2020г. на Общински съвет- гр. Балчик и да бъде упълномощен управителя на Медицински център I - Балчик да сключи договори за наем в съответствие с чл. 102, ал. 4 от ЗЛЗ, като в този случай решението на Общински съвет следва да бъде взето съгласно Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.


Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следните проекти на решения,

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка на кмета

на Община Балчик с вх. №...................... /докладната записка  от  настоящото/ относно

приложението на чл. 102 от Закона за лечебните заведения и възражение с вх. №26-00- 261/28.01.2021 г., Общински съвет- гр. Балчик реши:

1.ОТМЕНЯ Решение №223 по Протокол № 16/22.12.2020г. на Общински съвет град

Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на медицински кабинети

№№104;105;202;220 и 222, ведно с манипулационните с №№102;103;109;110. 2.ОТМЕНЯ Решение №224 по Протокол № 16/22.12.2020г. на Общински съвет град

Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на стоматологични кабинети №111 и 113.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 18 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност и чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения Общински съвет- гр. Балчик реши:

I. Упълномощава управителя на „Медицински център- I Балчик" ЕООД да

сключи договори в съответствие с чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и действащата Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на Общински съвет- Балчик с посочените по- долу лекари за следните помещения:

1.       Медицински кабинет №104, ползван от д-р Мария Петрова Георгиева, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения за помещение №102; №103; №109; №110;

2.       Медицински кабинет №105, ползван от д-р Филка Андонова Колева, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

3.       Медицински кабинет №202, ползван от д-р Йорданка Славеева Коцовска, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

4.       Медицински кабинет №220, ползван от д-р Евгения Ефтимова Арсова, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

5.       Медицински кабинет №222, ползван от Д-р Розалина Бригадирова Попова, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

6.       Стоматологичен кабинет №111, ползван от д-р Христо Милков Игнатов;

7.       Стоматологичен кабинет №113, ползван от д-р Даниела Атанасова Йотова.

II.     Дава съгласие управителят на „Медицински център- I Балчик" ЕООД да

извършва промяна на сключените договори в зависимост от действащата законова и подзаконова нормативна уредба, както и актовете, които издава и одобрява Общински съвет- гр. Балчик.Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Сключване на договори за наем по реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения, със „За" - 2 гласа, „Против" - 0, „Въздържали се" - 1

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Въздържал се "

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се "

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 13; Против" - 0; „Въздържали се" - 2;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 266: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка на кмета

на Община Балчик с вх. №......................... /докладната  записка  от  настоящото/ относно

приложението на чл. 102 от Закона за лечебните заведения и възражение с вх. №26-00- 261/28.01.2021 г., Общински съвет- гр. Балчик реши:

ОТМЕНЯ Решение №223 по Протокол № 16/22.12.2020г. на Общински съвет град

Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на медицински кабинети №104;105;202;220 и 222, ведно с манипулационните с №№102;103;109;110.

ОТМЕНЯ Решение №224 по Протокол № 16/22.12.2020г. на Общински съвет град

Балчик, с което е дадено съгласие за отдаване под наем на стоматологични кабинети

№№111 и 113.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 18 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност и чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения Общински съвет- гр. Балчик реши:

I. Упълномощава управителя на „Медицински център- I Балчик" ЕООД да

сключи договори в съответствие с чл. 102, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и действащата Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на Общински съвет- Балчик с посочените по- долу лекари за следните помещения:

1. Медицински кабинет №104, ползван от д-р Мария Петрова Георгиева, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения за помещение №102; №103; №109; №110;

2. Медицински кабинет №105, ползван от д-р Филка Андонова Колева, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

3. Медицински кабинет №202, ползван от д-р Йорданка Славеева Коцовска, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

4. Медицински кабинет №220, ползван от д-р Евгения Ефтимова Арсова, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

5.Медицински кабинет №222, ползван от д-р Розалина Бригадирова Попова, ведно със съвместно ползваните с другите лекари манипулационни помещения №102; №103; №109; №110;

6. Стоматологичен кабинет №111, ползван от д-р Христо Милков Игнатов;

7.Стоматологичен кабинет №113, ползван от д-р Даниела Атанасова Йотова.

II.                 Дава съгласие управителят на „Медицински център- I Балчик" ЕООД да

извършва промяна на сключените договори в зависимост от действащата законова и подзаконова нормативна уредба, както и актовете, които издава и одобрява Общински съвет- гр. Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Вземане на решение на Общински съвет за удължаване на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По деветнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание решение № 622 от 12 септември 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Бал самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД № 11 5 184 058,00лева за покриване на допустими разходи по Изпълнение на Договор за финансиране № 45764/29.03.2019 г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г. за проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г.

Съгласно договора с „ФЛАГ" ЕАД, удължаване срокът на усвояване на кредита до 31

В пред вид на това, че с решение № 622 от е посочил срок на погасяване 25.03.2021 г., предстои подписване на анекс с „ФЛАГ" ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 1 539 334,09 лева с още девет месеца.

Тъй като нашите опасения са, че до 25.03.202 извършените и разплатени разходи по проекта.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

РЕШЕНИЕ

1.Общински съвет Балчик изменя т.1 за сключване на Решение№622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ за изпълнение

По ТГС 2014-2020г." Договор на БФП45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- България 2014-2020г., в частта:

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.12.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2. Задължавам кмета на Общината предприеме изпълнение


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: със „За"- 3 гласа ПКБФЕЕ  одобрява предложението за - Вземане на решение на Общински съвет за удължаване на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 267: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:


РЕШЕНИЕ

 

1.Общински съвет Балчик изменя т.1 за сключване на Решение№622 по Протокол № 43 от 12.09.2019 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ за изпълнение

По ТГС 2014-2020г." Договор на БФП45764/29.03.2019г., и Партньорско споразумение между общините Балчик и Мангалия от 05.02.2019 г., за проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктурата", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- България 2014-2020г., в частта:

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.12.2021 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2. Задължавам кмета на Общината предприеме изпълнение

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486 от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик), публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Проектът е обявен на сайта на Община Балчик на 11.02.2021 г. съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗНА. Обявена е и покана за обществена консултация свързана с предложеното изменение, която е под формата на ,.писмени консултации" за 14 (четиринадесет) дни - до 24.02.2021 г.

До настоящия момент няма постъпили предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт, както в деловодството на Община Балчик, така и на електронната поща.

Мотиви:

Причини за промените на настоящата редакция на НОАМТЦУТОБ са следните:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за автомобилните превози /обн.,ДВ, бр.60 от 07.07.2020 г./ и измененията на Наредба №34 от 6 декември 1999г. за таксиметров превоз на пътници/обн.. ДВ бр.9 от 2 февруари 2021г. Считано от 01.01.2021 г. на кметовете на общини са възложени нови компетенции, а именно: издаване на удостоверения за регистрация за иззършване на таксиметров превоз на пътници. Неразделна част от удостоверението е списък на превозните средства, с които ще се осъществява дейността , както и списък с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. В съответствие горецитираната разпоредба, Община Балчик следва да предоставя следните административни услуги:

-                      Издаване на удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници;

-                      Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация;

-Отразяване на промени в обстоятелства, вписани в удостоверението за регистрация;


-                      Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран търговец, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на търговеца. Удостоверенията за регистрация са безсрочни и се издават по адрес на управление на търговеца.

С разпоредбите на чл.12, ал.4 се създава публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, моторните превозни средства, с които търговецът извършва превозите и водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване се извършва изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация.

Разпоредбите на чл.12 влизат в сила от 01.01.2021 г. До посочената дата производствата по регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършват от Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» /ИААА/, като таксите, които се събират от ИААА за извършването на административните услуги са определени в чл.100 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ е предвидено при преминаване на регистрационния режим за администриране от общините, таксата за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване на промени да се определи с наредба на общинския съвет. В тази връзка и предвид измененията в ЗАвтП се предлага въвеждането на нови административни такси за предоставяне на административни услуги, а именно:

-                      За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100,00 лв.

-                      За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10,00 лв.

-                      За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършването на таксиметров превоз на пътници - 10,00 лв.

-                      За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100,00 лв.

Предлага се, определеният в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, размер на таксите за горепосочените услуги, да се запази и да не бъде променян.

Законоустановеният срок за извършване на регистрацията и издаване на удостоверението за регистрация е до 14 дни, а този за вписване на превозните средства в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз е 7 дни.

По аналогия с чл.100, ал. 5 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се предлага таксите да се заплащат при подаване на необходимите документи.

Основна част от процедурата е осъществявания ог община Балчик предварителен контрол по установяване наличие на основания за издаване на регистрация и вписване на изменения и допълнение в регистъра и удостоверението за регистрация, проверки и засилена кореспонденция с органите, компетентни за издаване на съответните документи, като: удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници, проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден от Министерство на вътрешните работи, проверка за липса на публични задължения на търговеца в регистъра на наличие или липса на задължения, воден в Национална агенция по приходите, свидетелство за съдимост на лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи или служебна проверка за наличие на обстоятелствата по чл.12, ал.З в Министерство на правосъдието, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи са български граждани и други. Последващият контрол е свързан с установеното в ЗАвтП задължение на кмета да прекратява удостоверението за регистрация при получено уведомление за търговеца по чл.182, ал.2, т.2 или чл.221, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а също и когато търговецът престане да отговоря на изискванията за благонадеждност по смисъла на чл.12, ал.З от ЗАвтП.

Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

С предлаганите промени в Наредбата ще се разшири обхвата на извършваните от Община Балчик услуги, ще се постигне по-пълно и качествено обслужване на лицата, които ги ползват, както и ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания. Това ще допринесе за повишаване и на приходите в общинския бюджет.

Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

Предлаганата промяна няма да доведе до разходване на финансови средства на бюджета на община Балчик.

Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

Въвеждането на новите видове услуги ще доведе от една страна до разширяване на обхвата на предоставяните такива от община Балчик, а от друга ще допринесе за повишаване на приходите в общинския бюджет. Също така ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на НОАМТЦУТОБ е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, с чл.9 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 12, ал.14 от ЗАвП, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал.З от ЗНА, чл.11, ал.З предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОСНКВОбА, внасям следното предложение:

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, с чл.9 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 12, ал.14 от ЗАвП, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал.З от ЗНА, чл.11, ал.З предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК, Общински съвет - Балчик

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).

В Глава трета се добавят допълнителни членове, със следното съдържание:

Чл. 57 (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени се събират такси, както следва:

1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10.00 лв.

3. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършването на таксиметров превоз на пътници - 10.00 лв.

4. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

(2) Срокът за извършване на услугите по т. 1, т. 3 и т. 4 е 14 дни.

(3) Срокът за извършване на услугата по т. 2 е 7 дни.

(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление.

Чл. 58 Заявления, във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници се подават в деловодството на Община Балчик или чрез Система за сигурно електронно връчване. Образци на заявления, съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се получават от деловодството и са публикувани на сайта на Община Балчик.

Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

     Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява - Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на13.06.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486 от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик), публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА,  със „За"- 3 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Въздържал се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 1,

Точката е приета.

     РЕШЕНИЕ № 268: На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, с чл.9 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 12, ал.14 от ЗАвП, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал. З от ЗНА, чл.11, ал.З предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК, Общински съвет - Балчик


РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).

В Глава трета се добавят допълнителни членове, със следното съдържание:

Чл. 57 (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени се събират такси, както следва:

1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10.00 лв.

3. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършването на таксиметров превоз на пътници - 10.00 лв.

4. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

(2) Срокът за извършване на услугите по т. 1, т. 3 и т. 4 е 14 дни.

(3) Срокът за извършване на услугата по т. 2 е 7 дни.

(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление.

Чл. 58 Заявления, във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници се подават в деловодството на Община Балчик или чрез Система за сигурно електронно връчване. Образци на заявления, съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се получават от деловодството и са публикувани на сайта на Община Балчик.

Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик , давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4874/20.01.2021 г., представляващ незастроен УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 321 м2  (триста двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 200.00 лв. (седем хиляди и двеста лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  подобрява предложението за- Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик ,гласува със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик;; със „За" - 5; гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 269: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4874/20.01.2021 г., представляващ незастроен УПИ VІІ, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 321 м2  (триста двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 200.00 лв. (седем хиляди и двеста лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и втора точка от дневния ред Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

 

 


По двадесет и втора точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2021 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

        проекто - решение:

           

1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4873/20.01.2021 г., представляващ незастроен УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 318 м2  (триста и осемнадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 135.00 лв. (седем хиляди сто тридесет и пет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  подобрява предложението за- Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик ,гласува със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик; със „За" - 5; гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 270: 1.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4873/20.01.2021 г., представляващ незастроен УПИ VІ, кв.2046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 318 м2  (триста и осемнадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 135.00 лв. (седем хиляди сто тридесет и пет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и трета точка от дневния ред - Отдаване под наем на язовир „Ляхово" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик е собственик на язовир „Ляхово", находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик. До 2020г. същият е стопанисван от Сдружение за напояване „Батовска долина". Сдружението е прекратено с Решение №3/27.06.2019г по т.д. №76/2018 на Окръжен съд Добрич. Със Заповед №46/21.01.2020г. на Кмета на Община Балчик, язовирът е върнат във владенията на Община Балчик с приемно - предавателен протокол от 03.02.2020г.

Тъй като Община Балчик не може сама да стопанисва язовира, предвид спецификата на дейността, се търси най- оптималната възможност за предоставянето му за стопанисване, експлоатация и поддръжка на лице със съответните компетенции. Предвидени са следните законови възможности:

- В закона за изменение и допълнение на Закона за водите е създаден § 12, според който „В общините, на чиято територия има язовири - публична общинска собственост, за които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема решение за:

1. създаване на общинско предприятие за осъществяване на тези дейности, или

2. откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем или на концесия.". Така цитираната законова разпоредба на практика дава допълнителни възможности на общините по отношение на притежаваните от тях язовири - публична общинска собственост. Освен на концесия, на общините се предоставя възможност да предоставят язовирите под наем, чрез избор на оператор, или чрез създаване на общинско предприятие за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирите.

Язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, непредадени на сдруженията за напояване могат да се отдават под наем чрез търг или конкурс след решение на Общинския съвет и при наличието на предварително положително съгласувателно становище на надзорния орган по Закона за сдруженията за напояване. Аналогична разпоредба е заложена в § 4. (1) от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване В случай че при влизането в сила на този закон няма сключени договори по § 3, ал. 2, до предявяването на искането по реда на § 3, ал. 3 язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, могат да се отдават само под наем."

В конкретния случай надзорен орган се явява Министъра на земеделието и храните по силата на разпоредбата на чл.5, ал.2 от Закона за сдруженията за напояване. Изхождайки от гореизложеното и на основание § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, Община Балчик е поискала от Министъра на земеделието и храните да съгласува отдаването под наем на язовир „Ляхово"- публична общинска собственост, а именно:

- имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с.Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка, начин на трайно ползване язовир, АПОС № 501/06.11.2020г.

Към настоящия момент в Община Балчик е постъпило съгласувателно становище с вх.№ ЕО-718-003/18.01.2021г. от Заместник- министъра на земеделието и храните по отношение на посоченият по-горе имот, съгласно което язовир „Ляхово" не попада в територията на регистрирано сдружение за напояване. В писмото е още посочено, че  при възникване на сдружение за напояване, Общината следва да прекрати действащия договор и да го предаде  на възникналото сдружение за напояване съгласно § 3, ал.2 ПЗР на Закона за сдруженията за напояване „Общината е длъжна да предаде на сдруженията за напояване владението върху язовирите и микроязовирите по ал. 1, предназначени за напояване и представляващи елементи от напоителната система или технологична обособена нейна част на територията на сдружението, и да прекрати договорите за концесия, наем, аренда или за съвместно ползване с трети лица. Договорите се прекратяват от общината с писмено предизвестие с достатъчно дълъг срок за довършване на започнатите водностопански дейности, така че да не бъдат нанесени щети от преждевременното им преустановяване, но не по-дълъг от пет години. Общината уведомява министъра на земеделието, храните и горите за отправеното предизвестие."

На основание гореизложеното и във връзка с декларираното обстоятелство, че язовирът е обект от хидромелиоративната инфраструктура, включен в имуществото на прекратените организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, при отдаването му под наем следва да се предвиди клауза, с която да се задължи наемателя да предоставя вода за напояване на собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да напояват обработваните от тях площи от съответния язовир, предвид разпределението на приоритетите при издаване на разрешително за водовземане  и за ползване на воден обект по реда на чл.50, ал.4 от Закона за водите.

За горепосочения имот е извършена Пазарна оценка относно наемната цена с цел поддържане, стопанисване и експлоатация на  имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с.Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с начин на трайно ползване- язовир с  АПОС № 501/06.11.2020г. от независим оценител.

 Именно възползвайки се от правната възможност на § 12 от ПЗР на Закона за водите считам за най-правилно и целесъобразно Община Балчик да отдаде под наем имот - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване- язовир, и позовавайки се на разпоредбата на чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинска собственост „(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление. и (8) Наемните цени се определят от общинския съвет.", и Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Глава седма „Условия и ред за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси"

Предвид гореизложеното на основание чл.87, ал.1 от ПОДОСНКВОТА предлагам на Вашето внимание следния проект за решение:


Реши:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 16, ал.2 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Балчик,

I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 10 (десет години) следния недвижим имот - публична общинска собственост:

                        - имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с начин на трайно ползване язовир „Ляхово" с АПОС № 501/06.11.2020г.;

II. Цел: Отдаване под наем на язовир „Ляхово ", предназначен за напояване и зарибяване;

III. Вид на търга: -публичен търг с тайно наддаване;

IV. Начална тръжна цена: 2760 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лв.) годишна наемна цена без ДДС.

V. Срок на отдаване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора;

VI. Възлага на Кмета на община Балчик да организира тръжна процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.

VII. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Приложение:

1.Съгласувателно становище с Вх.№ ЕО-718-003/18.01.2021г. от МЗХГ гр. София.

2.Акт №501/06.11.2020г. за публична общинска собственост.

3.Скица на поземлен имот с идентификатор №53120.45.27 на СГКК гр. Добрич.

4.Пазарна оценка за определяне на наемната цена на язовир „Ляхово".


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява- Отдаване под наем на язовир „Ляхово" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик.; със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  -  Отдаване под наем на язовир „Ляхово" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, със „За" - 5; „Против"- 0; „Въздържал се" - 1

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н Ангелов, може ли малко конкретика по точката.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Преди време имахме един проект, който за съжаление при предното кандидатстване имаше недостиг на финансови средства  максималното беше милион и половина, кандидатствахме с останалата част от проекта който беше готов, може би преди пет години и сега да го завършим и да бъде изцяло реализиран.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Искате да кажете ако проекта бъде реализиран, Оброчище ще бъде обхванато на 100%..

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Точно така, само канализирано,  а проекта за Кранево обхваща три улици, които всички ги знаете.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържали се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 14; Против" - 0; „Въздържали се" - 1,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 271: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 12 от ПЗР на Закона за водите във връзка с чл.5, ал.2 и § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, чл.14, ал7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 16, ал.2 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет- Балчик,

I. Дава съгласие да бъде отдаден под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от 10 (десет години) следния недвижим имот - публична общинска собственост:

 - имот с ПИ №53120.45.27 по кадастралната карта на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с площ 52,485 дка с начин на трайно ползване язовир „Ляхово" с АПОС № 501/06.11.2020г.;

II. Цел: Отдаване под наем на язовир „Ляхово ", предназначен за напояване и зарибяване;

III. Вид на търга: -публичен търг с тайно наддаване;

IV. Начална тръжна цена: 2760 лв. (две хиляди седемстотин и шестдесет лв.) годишна наемна цена без ДДС.

V. Срок на отдаване: 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора;

VI. Възлага на Кмета на община Балчик да организира тръжна процедура и сключи договор за наем със спечелилия участник.

VII. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и четвърта точка от дневния ред - Предложение за приемане на Общински план за младежта  за 2021 г. на Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, план за младежта се приема ежегодно от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в изпълнение на разпоредбите на Закона за младежта. В общинския план се залагат приоритетите и индикаторите от Националната стратегия за младежта и се отразяват в голяма степен нуждите на младите хора и участието им в живота на общините и регионите. В изпълнение на нормативните изисквания предлагаме на вниманието на Общинския съвет годишен доклад с информация за извършените дейности през 2020 година по приоритети на политиката за младите хора в страната и общината и план за 2021 година. Предлагам следното:


Проекто - решение:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм.и доп. ДВ. бр. 68/2.08.2013г., бр.14/20.02.2015г., бр. 24/16.03.2018 г. и доп. Бр. 77/18.09.2018 г.), Общински съвет - Балчик

Реши:

1. Приема Годишен доклад за младежта за 2020 година в Община Балчик.

2. Приема Общински план за младежта за 2021 година в Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

ОБЩИНА БАЛЧИК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

2021 ГОДИНА

Годишният план за младежта в Община  Балчик се разработва в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта. Общинският план, като документ за изпълнение на националната политика за младите хора е насочен към насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

Специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта са:

 1. Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта.
 2. Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация.
 3. Дейности за организация на свободното време.
 4. Насърчаване на неформалното обучение.
 5. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
 6. Дейности за задържане и връщане на младежите на територията на Общината.

            Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална стратегия за младежта.

            Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

1.Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Балчик

През последните години трудовата миграцията в други населени места и в чужбина бележи постоянство с изразена тенденция на покачване. Икономиката на общината се определя от отраслите: туризъм, селско стопанство, търговия и услуги. За младежите, които са отпаднали от образованието без придобита степен на професионална квалификация, възможностите за  задържане на пазара на труда са ограничени.

Основната характеристика на младежката общност в община Балчик, както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите в национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната стратегия, са присъщи и определящи поведението и житейската ориентация на младежите и от нашата община. Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни. През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция особено сред по-ниско образованата част. Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а част от тях и в чужбина. Част от младите хора над 18 години проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина, те са преди всичко със средно образование и/ или без трудова квалификация.

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на интегриран многосекторен подход в изпълнението на плана, като Общината осъществява тясно сътрудничество с други сектори - образование, трудова заетост, социално включване, равнопоставеност на половете, здравеопазване, конкурентоспособност и др.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.

Стратегическа цел 1:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот и професионална реализация на младите хора в община Балчик.

-         Д 1: Използване на разнообразните програми и проекти на национално ниво за разкриване на нови работни места и кариерно развитие на младите хора;

-         Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, стимулиращи икономическата активност на младите хора;

-         Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март-април

Срещи с представители на средни училища за професионално насочване на седмокласниците.

Не

Училищата

Април

Състезание по информационни технологии

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

Май

Кулинарно състезание между професионалните паралелки в средните училища

Дарители

Община Балчик

Инер Уил

СУ „Хр. Ботев",

СУ „Хр. Смирненски"

Април - юни

Провеждане на срещи и сключване на договори  между училищата и работодателски организации за провеждане на обучение в реална работна среда

Делегирани бюджети

Училищата

Април-май

Посещение на 12-класници във висши училища от съседни области - Варна, Шумен и др.

Не

Средните училища

 

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот.

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;

Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Февруари - март

Общински ученически игри

Общински бюджет

Община Балчик

Февруари - октомври

Информационни кампании, дискусии, лектории и др. за „Месец на трезвеността", „Ден без тютюнев дим", Ден на розовата фланелка и др.

Не

Училища

РЗИ

20-30 март

Кампания в училищата с участие на родители, на тема ,,Превенция на зависимости, сексуално поведение и здравословен начин на живот";

Дарители

Община Балчик

Инер Уил БалчикАприл

Тренинг - обучение на млади хора и общински състезания ,,Оказване на първа медицинска помощ" и ,,Поведение при бедствия и аварии", „Млад огнеборец"

Общински бюджет

Здравни специалисти в училищата

БЧК

РСПБЗН

17 май Ден на спорта

Организиране на спортен празник - различни спортни занимания и привличане на голям брой млади хора от общината под мотото „Заедно в спорта - против агресията"

Общински бюджет

Училища, ЦПЛР-ОДК

22 май

Традиционен общински крос „Не на дрогата"

Общински бюджет

Дарители

Община Балчик

Ротари клуб Балчик

Юни         

Градско спортно състезание за 5 и 6 клас с мото „Има и друг път"

Дарители

Община Балчик

Инер Уил

22 октомври - Международен ден без насилие

Лектория  и дискусия за противодействие на агресията

Общински бюджет

ЦПЛР-ОДК

1 декември- Световен ден за борба със СПИН

Информационна кампания; презентации

Общински бюджет

Училища,

РЗИ Добрич

 

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора.

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение.

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

1 март- Баба Марта

Изработване на мартенички в ЦПЛР-ОДК, ДГ, училища

Общински бюджет

ОбУП, ДГ, училища, читалища

8 април

Международен ден на ромите

Общински бюджет

Община Балчик, кметства

Юни

Национална кампания „Аз съм тук, мога да ти бъда приятел"

Дарители

Соник Старт

Април - декември

Празници на селата, религиозни, национални и др. традиционни празници

ОБ

Община Балчик

Кметства

Читалища

Училища

 

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество.

Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор


22 април Ден на Земята

„Зелено училище" и др. инициативи по училища. Засаждане на цветя, храсти и дръвчета

Общински бюджет

Училища, ДГ, ЦПЛР-ОДК Балчик

Април - декември

Инициативи, кампании и акции за почистване, опазване и подобряване на природата - „Ден на гората, Да изчистим България, Ден на Черно море и др.

ОБ

Община Балчик, училща, ЦПЛР-ОДК, НПО и др.

Април - декември

Благотворителни инициативи в училищата, ОДК и читалищата - за подпомагане на деца и младежи в нужда - изложби, базари, дрехи, книги и др.

не

Община Балчик, училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

 

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Специфична цел:  Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

Специфична цел:  Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот;

Специфична цел:  Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март - април

Общински конкурс „Моята България" .

Общински бюджет

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК Балчик

25 майПразник на абитуриентите - официално изпращане от площада

Общински бюджет

Община Балчик, СУ „Христо Ботев"

юни

Празник на зрелостниците - връчване на дипломи

ОБ

Община Балчик, СУ „Христо Ботев", СУ „Хр. Смирненски"

юни

Международен хоров Фестивал „Черноморски звуци" - с участие на младежи от цялата страна и от чужбина;

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, Сдружение „Музикален свят"

Юни

Фестивал на цацата в село Кранево

ОБ


Септември

Международен фестивал - „Море от ритми", с участието на млади хора от страната

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, сдружение „Море от ритми"

Септември

Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика"

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик

Сдружение „Виа Понтика 2010"

Ноември Ден на народните будители

Организиране на инициативи за отбелязване на деня с участие на младежи

Общински бюджет

Училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

Декември

Общински конкурс „Здравей Коледа"

Общински бюджет, ЦПЛР-ОДК

ДГ, ЦПЛР-ОДК, училища


Приоритет.6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни.

Специфична цел:  Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места.

Д 1: Използване на национални програми за кариерно развитие на младите хора;

Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;


Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог.

Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции;

Д 1: Информационни кампании;

Д 2: Техническа подкрепа от Община Балчик на младежи, желаещи да участват в различни проекти от новия програмен период;


Приоритет8.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

 Специфична цел:  Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;

Д 1: Информационни дни на Общински ученически парламент и Ученическите съвети за противодействие на агресията и превенция на престъпността.

Д.2: Провеждане на информационна кампания от МКБППМН за насърчаване активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании

Д.3: Развитие на дейността на Детската полицейска академия      

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март и октомври

„Безопасно движение по улиците и пътищата" -  срещи на инспектори от КАТ с ученици

не

РУ на МР, училищаНоември

Беседи на полицейски служители в училищата по класове за превенция на младежката престъпност

не

РУ на МР, училищаМай, октомври

Посещения на ученици в Районен съд Балчик - „Ден на отворените врати"

ОБ

Училища

Октомври - май

Практически занятия на Детското полицейско управление в училищата в община Балчик

ОБ

Община Балчик

РПУ Балчик

училища


За изпълнението на общинския план за младежта за 2021 г. и във връзка с разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закон за младежта, Община Балчик подпомага дейностите и проектите на младежките организации, имащи това качество по смисъла на закона за младежта. Финансирането на дейностите, заложени в плана се осигурява от Общински бюджет, приложенията ,,Спорт", „Култура", „Туризъм", „Читалища" и др., от национални и европейски програми и други източници.

Изключително важно условие за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното взаимодействие между Общинска администрация Балчик и следните институции:

-  Училища и детски градини, ЦСОП Кранево, ЦПЛР-ОДК Балчик

- Читалища в община Балчик

-  Социалните услуги в общността - ЦНСТ, ЦОП, ЦСРИ

- Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик

-  "Бюро по труда" - Балчик

- РУ на МВР, Районен съд Балчик, МКБППМН

-  НПО за работа с младежи - спортни клубове, сдружения и др.

- местни фирми и работодателски организации.

Дейностите за реализация на плана се популяризират чрез местните медии, сайта на Община Балчик и други подходящи начини.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява Предложение за приемане на Общински план за младежта  за 2021 г. на Община Балчик;

 със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 272 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. - ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм.и доп. ДВ. бр. 68/2.08.2013г., бр.14/20.02.2015г., бр. 24/16.03.2018 г. и доп. Бр. 77/18.09.2018 г.), Общински съвет - Балчик

реши :


1. Приема Годишен доклад за младежта за 2020 година в Община Балчик.

2. Приема Общински план за младежта за 2021 година в Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

ОБЩИНА БАЛЧИК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

2021 ГОДИНА

Годишният план за младежта в Община  Балчик се разработва в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта. Общинският план, като документ за изпълнение на националната политика за младите хора е насочен към насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.

Специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта са:

 1. Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на младежта.
 2. Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация.
 3. Дейности за организация на свободното време.
 4. Насърчаване на неформалното обучение.
 5. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество.
 6. Дейности за задържане и връщане на младежите на територията на Общината.

            Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална стратегия за младежта.

            Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

1.Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Балчик

През последните години трудовата миграцията в други населени места и в чужбина бележи постоянство с изразена тенденция на покачване. Икономиката на общината се определя от отраслите: туризъм, селско стопанство, търговия и услуги. За младежите, които са отпаднали от образованието без придобита степен на професионална квалификация, възможностите за  задържане на пазара на труда са ограничени.

Основната характеристика на младежката общност в община Балчик, както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите в национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в Националната стратегия, са присъщи и определящи поведението и житейската ориентация на младежите и от нашата община. Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни. През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция особено сред по-ниско образованата част. Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а част от тях и в чужбина. Част от младите хора над 18 години проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина, те са преди всичко със средно образование и/ или без трудова квалификация.

Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на интегриран многосекторен подход в изпълнението на плана, като Общината осъществява тясно сътрудничество с други сектори - образование, трудова заетост, социално включване, равнопоставеност на половете, здравеопазване, конкурентоспособност и др.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.

Стратегическа цел 1:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот и професионална реализация на младите хора в община Балчик.

-         Д 1: Използване на разнообразните програми и проекти на национално ниво за разкриване на нови работни места и кариерно развитие на младите хора;

-         Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, стимулиращи икономическата активност на младите хора;

-         Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март-април

Срещи с представители на средни училища за професионално насочване на седмокласниците.

Не

Училищата

Април

Състезание по информационни технологии

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК

Май

Кулинарно състезание между професионалните паралелки в средните училища

Дарители

Община Балчик

Инер Уил

СУ „Хр. Ботев",

СУ „Хр. Смирненски"

Април - юни

Провеждане на срещи и сключване на договори  между училищата и работодателски организации за провеждане на обучение в реална работна среда

Делегирани бюджети

Училищата

Април-май

Посещение на 12-класници във висши училища от съседни области - Варна, Шумен и др.

Не

Средните училища

 

Приоритет 2. Насърчаване здравословен начин на живот.

Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора;

Специфична цел 2:  Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни социални явления;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Февруари - март

Общински ученически игри

Общински бюджет

Община Балчик

Февруари - октомври

Информационни кампании, дискусии, лектории и др. за „Месец на трезвеността", „Ден без тютюнев дим", Ден на розовата фланелка и др.

Не

Училища

РЗИ

20-30 март

Кампания в училищата с участие на родители, на тема ,,Превенция на зависимости, сексуално поведение и здравословен начин на живот";

Дарители

Община Балчик

Инер Уил БалчикАприл

Тренинг - обучение на млади хора и общински състезания ,,Оказване на първа медицинска помощ" и ,,Поведение при бедствия и аварии", „Млад огнеборец"

Общински бюджет

Здравни специалисти в училищата

БЧК

РСПБЗН

17 май Ден на спорта

Организиране на спортен празник - различни спортни занимания и привличане на голям брой млади хора от общината под мотото „Заедно в спорта - против агресията"

Общински бюджет

Училища, ЦПЛР-ОДК

22 май

Традиционен общински крос „Не на дрогата"

Общински бюджет

Дарители

Община Балчик

Ротари клуб Балчик

Юни         

Градско спортно състезание за 5 и 6 клас с мото „Има и друг път"

Дарители

Община Балчик

Инер Уил

22 октомври - Международен ден без насилие

Лектория  и дискусия за противодействие на агресията

Общински бюджет

ЦПЛР-ОДК

1 декември- Световен ден за борба със СПИН

Информационна кампания; презентации

Общински бюджет

Училища,

РЗИ Добрич

 

Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора.

Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение.

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

1 март- Баба Марта

Изработване на мартенички в ЦПЛР-ОДК, ДГ, училища

Общински бюджет

ОбУП, ДГ, училища, читалища

8 април

Международен ден на ромите

Общински бюджет

Община Балчик, кметства

Юни

Национална кампания „Аз съм тук, мога да ти бъда приятел"

Дарители

Соник Старт

Април - декември

Празници на селата, религиозни, национални и др. традиционни празници

ОБ

Община Балчик

Кметства

Читалища

Училища

 

Приоритет 4. Развитие на младежкото доброволчество.

Специфична цел: Популяризиране на доброволчеството;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор


22 април Ден на Земята

„Зелено училище" и др. инициативи по училища. Засаждане на цветя, храсти и дръвчета

Общински бюджет

Училища, ДГ, ЦПЛР-ОДК Балчик

Април - декември

Инициативи, кампании и акции за почистване, опазване и подобряване на природата - „Ден на гората, Да изчистим България, Ден на Черно море и др.

ОБ

Община Балчик, училща, ЦПЛР-ОДК, НПО и др.

Април - декември

Благотворителни инициативи в училищата, ОДК и читалищата - за подпомагане на деца и младежи в нужда - изложби, базари, дрехи, книги и др.

не

Община Балчик, училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

 

Приоритет 5. Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.

Специфична цел:  Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

Специфична цел:  Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения живот;

Специфична цел:  Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март - април

Общински конкурс „Моята България" .

Общински бюджет

Бюджет ЦПЛР-ОДК

ЦПЛР-ОДК Балчик

25 майПразник на абитуриентите - официално изпращане от площада

Общински бюджет

Община Балчик, СУ „Христо Ботев"

юни

Празник на зрелостниците - връчване на дипломи

ОБ

Община Балчик, СУ „Христо Ботев", СУ „Хр. Смирненски"

юни

Международен хоров Фестивал „Черноморски звуци" - с участие на младежи от цялата страна и от чужбина;

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, Сдружение „Музикален свят"

Юни

Фестивал на цацата в село Кранево

ОБ


Септември

Международен фестивал - „Море от ритми", с участието на млади хора от страната

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик, сдружение „Море от ритми"

Септември

Фестивал на младите в изкуството „Виа Понтика"

Общински бюджет, програма за развитие на туризма

Община Балчик

Сдружение „Виа Понтика 2010"

Ноември Ден на народните будители

Организиране на инициативи за отбелязване на деня с участие на младежи

Общински бюджет

Училища,

ЦПЛР-ОДК, читалища

Декември

Общински конкурс „Здравей Коледа"

Общински бюджет, ЦПЛР-ОДК

ДГ, ЦПЛР-ОДК, училища


Приоритет.6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни.

Специфична цел:  Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места.

Д 1: Използване на национални програми за кариерно развитие на младите хора;

Д 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;

Д 3: Публикуване на сайта на Община Балчик на информация за национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора;

Приоритет 7. Развитие на междукултурния и международен диалог.

Специфична цел:  Популяризиране на човешките права и европейските институции;

Д 1: Информационни кампании;

Д 2: Техническа подкрепа от Община Балчик на младежи, желаещи да участват в различни проекти от новия програмен период;

Приоритет8.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

 Специфична цел:  Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;

Д 1: Информационни дни на Общински ученически парламент и Ученическите съвети за противодействие на агресията и превенция на престъпността.

Д.2: Провеждане на информационна кампания от МКБППМН за насърчаване активното участие на младите хора в превантивни програми и кампании

Д.3: Развитие на дейността на Детската полицейска академия      

Дата

Инициатива

Бюджет

Организатор

Март и октомври

„Безопасно движение по улиците и пътищата" -  срещи на инспектори от КАТ с ученици

не

РУ на МР, училищаНоември

Беседи на полицейски служители в училищата по класове за превенция на младежката престъпност

не

РУ на МР, училищаМай, октомври

Посещения на ученици в Районен съд Балчик - „Ден на отворените врати"

ОБ

Училища

Октомври - май

Практически занятия на Детското полицейско управление в училищата в община Балчик

ОБ

Община Балчик

РПУ Балчик

училища


За изпълнението на общинския план за младежта за 2021 г. и във връзка с разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от Закон за младежта, Община Балчик подпомага дейностите и проектите на младежките организации, имащи това качество по смисъла на закона за младежта. Финансирането на дейностите, заложени в плана се осигурява от Общински бюджет, приложенията ,,Спорт", „Култура", „Туризъм", „Читалища" и др., от национални и европейски програми и други източници.

Изключително важно условие за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното взаимодействие между Общинска администрация Балчик и следните институции:

-  Училища и детски градини, ЦСОП Кранево, ЦПЛР-ОДК Балчик

- Читалища в община Балчик

-  Социалните услуги в общността - ЦНСТ, ЦОП, ЦСРИ

- Дирекция "Социално подпомагане" - Балчик

-  "Бюро по труда" - Балчик

- РУ на МВР, Районен съд Балчик, МКБППМН

-  НПО за работа с младежи - спортни клубове, сдружения и др.

- местни фирми и работодателски организации.

Дейностите за реализация на плана се популяризират чрез местните медии, сайта на Община Балчик и други подходящи начини.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и пета точка от дневния ред Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.144-0002-C01 от10.04.2020г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община БалчикПо двадесет и пета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с необходимостта от наличието на средства за разплащане на собствения принос по проект: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149", финансиран по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001- 19.144 - Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на „МИГ-Балчик - Генерал Тошево " чрез Административен договор № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „ Земеделие МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик по силата на който е необходимо да се поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на горецитирания проект на Община Балчик, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

     1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", при следните основни параметри:

-                      Максимален размер на дълга - 281 723,09 (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три лева и 09 ст.) лева с вкл. ДДС

-                      Валута на дълга - лева

-                      Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет е договор за общински заем

-                      Условия за погасяване:

8.                   Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

9.                   Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и от собствени бюджетни средства.

-                      Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

-                      Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

-                      Начин на обезпечение на кредита:

10.                Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-C01/10.04.2020r., сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по     Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г, сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;           »

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението пот. I.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.144-0002-C01 от10.04.2020г., със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 273: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

     1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Стратегията за ВОМР на „МИГ -Балчик - Генерал Тошево" Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура", при следните основни параметри:

-         Максимален размер на дълга - 281 723,09 (двеста осемдесет и една хиляди седемстотин двадесет и три лева и 09 ст.) лева с вкл. ДДС

-         Валута на дълга - лева

-         Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет е договор за общински заем

-         Условия за погасяване:

11.                      Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

12.                      Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и от собствени бюджетни средства.

-         Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

-         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

-         Начин на обезпечение на кредита:

13.                      Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-C01/10.04.2020r., сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

 Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по     Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-19.144-0002-С01/10.04.2020 г, сключен между Държавен фонд „Земеделие", МИГ -Балчик - Генерал Тошево и Община Балчик;

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;           »

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението пот. I.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и шеста точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила" със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и УС на ФСЗ;

, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

       По двадесет и шеста точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, община Балчик подготвя проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги", финансиран от Фонд „Социална закрила" (ФСЗ) - второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика.

В проекта на Община Балчик, подготвян за финансиране от ФСЗ са предвидени  строително-монтажни работи на материалната база за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за стари хора", разположен в гр. Балчик, в.з. „Сборно място", ул. „Четвърта" № 21

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги" за реализиране на проекти за строително-монтажни/ремонтни работи на материалната база за предоставяне на социални услуги е следната:

-          съфинансиране от кандидата - най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение;

-          финансиране от ФСЗ - до 50 000 лв. с ДДС.

Стойността на проектното предложение на Община Балчик е 55 000,00 лв. (петдесет и пет хиляди лева) с вкл. ДДС. Съгласно финансовата рамка на ФСЗ съфинансирането от Община Балчик трябва да бъде  в размер на 5 000,00 лв. (пет хиляди лева) с ДДС или 10,00 % от общата  стойност.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното

 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги", финансиран от Фонд „Социална закрила"(ФСЗ) със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и УС на ФСЗ

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение към Фонд „Социална закрила", Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги" на стойност с ДДС 55 000,00 лв. (петдесет и пет хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 5 000,00 лв. (пет хиляди лева) с ДДС или 10,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за Кандидатстване на Община Балчик по Обявление за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила" със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и УС на ФСЗ; със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 274: 1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги", финансиран от Фонд „Социална закрила"(ФСЗ) със Заповед № РД01-4/12.01.2021 г. на Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика и УС на ФСЗ

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектно предложение към Фонд „Социална закрила", Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги" на стойност с ДДС 55 000,00 лв. (петдесет и пет хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 5 000,00 лв. (пет хиляди лева) с ДДС или 10,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и седма точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По двадесет и седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик подготви проект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик" с който може да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда" (ПУДООС).

Целите на този проект са подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Оброчище. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население съвременна водоснабдителна инфраструктура, както и адекватни мерки за запазване чистотата на околната среда и ограничаване загубите на ценен природен ресурс какъвто е питейната вода.

Реконструкцията и модернизацията на водоснабдителната инфраструктурата, ще доведе до значително намаляване на експлоатационните разходи на местния ВиК оператор и преориентиране на целите му от експлоатация към развитие на инфраструктурата. Съхраняването на ресурса води, подобряването и развитието на водоснабдителната инфраструктурата, опазване чистотата на подпочвените води, способства за опазването на околната среда, което е цел на регионалната и национална програма в тази област.

С разработването на този проект Община Балчик допринася за изпълнение на ангажиментите си в областта на опазване на околната среда и следователно постигане на съответствие с изискванията на националното и европейско екологично законодателство в областта на водите и по-специално постигане на съответствие с изискванията на:

-          Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000 год., установяваща рамка за действията на Общността в областта на политиката на водите;

-          Директива на Съвета на Европа 76/464 EEC, относно замърсяването на водната околна среда причинено от определени опасни вещества и "дъщерните" й директиви;

-          Директива 91/271/EEC относно пречистване на отпадъчните води от населени места;

-          Конвенция за опазване и ползване на трансграничните водни течения и международни езера, подписана на 13.03.1992 г. с решение на Министерски Съвет.

Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:

-          Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;

-          Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;

-          Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация на амортизираните и изграждане на нови водопреносни системи. 

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик"

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), за финансиране на проект „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик".

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  предложението за Кандидатстване на Община Балчик пред „ Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик" „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа; Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Г-н Ангелов, може ли малко конкретика по точката.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Преди време имахме един проект, който за съжаление при предното кандидатстване имаше недостиг на финансови средства  максималното беше милион и половина, кандидатствахме с останалата част от проекта който беше готов, може би преди пет години и сега да го завършим и да бъде изцяло реализиран.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Искате да кажете ако проекта бъде реализиран, Оброчище ще бъде обхванато на 100%..

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Точно така, само канализирано,  а проекта за Кранево обхваща три улици, които всички ги знаете.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „Отсъства"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 275: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик"

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда "(ПУДООС), за финансиране на проект „Реконструкция на водоснабдителната система на с. Оброчище, общ. Балчик".

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и осма  точка от дневния ред - Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесет и осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници Община Балчик подготвя проект: „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик" с който може да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда" (ПУДООС).

Целите на този проект са подобряване на водоснабдителната и канализационната  инфраструктура на с. Кранево. С реализацията на проекта ще се подпомогне  предоставянето на местното население съвременна водоснабдителна и канализационна инфраструктура, както и адекватни мерки за запазване чистотата на околната среда и ограничаване загубите на ценен природен ресурс какъвто е питейната вода.

Реконструкцията и модернизацията на ВиК инфраструктурата, ще доведе до значително намаляване на експлоатационните разходи на местния ВиК оператор и преориентиране на целите му от експлоатация към развитие на инфраструктурата. Съхраняването на ресурса води, подобряването и развитието на ВиК инфраструктурата, опазване чистотата на подпочвените води, способства за опазването на околната среда, което е цел на регионалната и национална програма в тази област.

С разработването на този проект Община Балчик допринася за изпълнение на ангажиментите си в областта на опазване на околната среда и следователно постигане на съответствие с изискванията на националното и европейско екологично законодателство в областта на водите и по-специално постигане на съответствие с изискванията на:

-          Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2000 год., установяваща рамка за действията на Общността в областта на политиката на водите;

-          Директива на Съвета на Европа 76/464 EEC, относно замърсяването на водната околна среда причинено от определени опасни вещества и "дъщерните" й директиви;

-          Директива 91/271/EEC относно пречистване на отпадъчните води от населени места;

-          Конвенция за опазване и ползване на трансграничните водни течения и международни езера, подписана на 13.03.1992 г. с решение на Министерски Съвет.Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:

-          Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;

-          Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;

-          Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация на амортизираните и изграждане на нови водопреносни системи.          

Целите на инвестиционните мерки за третиране на отпадъчните води са:

-          Домакинства да бъдат свързани към съвременни канализационни системи и прекратяване на практиката на заустване на битово-фекални води в септични ями , които замърсяват подпочвените води.

Проект-решение:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик"

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда "(ПУДООС), за финансиране на проект „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик ".

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема  предложението за Кандидатстване на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик; гласува със „За" - 3; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Други колеги, г-н Расим моля:

Г-н Мехмед Расим- общински съветник: Ако мога да попитам и за проекти за  водопровода  в други населени места

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Точно това очаквахме да видим точно , удължиха по селските райони до 2025 г., правилата и досега бяха други правила и се надявам да бъдат и нашите райони приети. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 276: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда"(ПУДООС), за финансиране на проект: „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик"

1. Дава съгласие Община Балчик да кандидатства пред „Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда "(ПУДООС), за финансиране на проект „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Кранево, община Балчик ".

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да осъществи всички необходими стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.


По двадесет и девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако има  други въпроси към двадесет и девета точка - Разни, ако няма закривам заседанието на Общински съвет. Благодаря Ви.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик