Краткосрочна програма на община Балчик за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021 - 2024 година, приета с решение №246/28.01.2021г. на Общински съвет - Балчик

(файл "2021.01.28_prog_VEI.pdf")


2023.01.24 - Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община БАЛЧИК.

(файл "2023.01.24_Informacia.xls")