ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с протокол № 17 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 28 януари 2021  г., решение 248 е допуснато изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"", съгласно преписка с  вх. № УТ-2060-1/ 07.01.2021 г.         
Прикачени файлове: