• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 февруари  2021 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

 

1. Кандидатстване пред Министерството на труда и социалната политика, чрез Фонд „Социална закрила" по Проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Участие в редовно неприсъствено Общо събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4.  Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Приемане на сборен бюджет на Община Балчик за  2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Разглеждане на предложение от „Пермаш - Дими" ЕООД гр. Добрич за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият  минимум 50 постоянни  работни места за ПИ №7863936.8 и ПИ №78639.6.10 по КК на с. Църква, Общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Разглеждане на предложение от „Албена" АД за закупуване на общински имот- земеделска земя в м. „Момчил", в землището на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.103 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.16 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разглеждане на заявление от Нуртен Сабри Идриз - Ахмедова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик за 2021 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

13. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 2 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 2,20 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Освобождаване на задължени лица предприятия, преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на община Балчик, вследствие на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13.03.2020 г. от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Програма за опазване на околната среда на община Балчик с период на действие 2021 - 2025г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16.Разглеждане на заявление от ЕТ „Васил Григоров" за учредяване право на пристрояване към съществуваща търговска сграда в гр. Балчик, жк „Балик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Изменение и допълнение на Решение №245, взето с Протокол №17 от 28.01.2021г., за добавяне на следните два имота- пасища и мери от общинския поземлен фонд с идентификатори 53120.104.39- 63.46 дка и 53120.19.129-101.82 дка в списъка на пасищата и мерите за общо ползване /чл.37о от ЗСПЗЗ/ в землището на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18.Сключване на договори за наем по реда на чл.102, ал.3 от Закона за лечебните заведения

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Вземане на решение на Общински съвет за удължаване на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на

17.07.2017        г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486 от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик), публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.232 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.231 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Отдаване под наем на язовир „Ляхово" - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Оброчище, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24.Предложение за приемане на Общински план за младежта  за 2021 г. на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Разни.
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО;

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик