Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 129/ 08.02.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване за  ПИ 02508.9.324 по КК на м-т „Кулака", гр. Балчик, Община Балчик, с устройствена зона за вилно застрояване „Ов", гр. Балчик, съгласно преписка с  вх. УТ-2117-17/ 16.09.2020 г.  

           
Прикачени файлове: