• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано на 10.02.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актовеза предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации" с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. Балчик, пл. „21-септември" № 6, информационен център
 • На вниманието на: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

Относно: Обществени консултации по Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

 • По електронен път:
 • На ел. поща:  mayor@balchik.bg

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

 • 2. Форма на обществената консултация:
 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни - от 11.02.2021 г. до 24.02.2021 г.

Въз основа на факта, че изменението на Закона за автомобилните превози е в сила от 01.01.2021г., промените в Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - в сила от 02.02.2021г. и с оглед реалната заплаха спазването на задължението за провеждане на 30-дневни обществени консултации по проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик да блокира дейността на таксиметровите шофьори, извършващи превози в границите на общината, считам че е налице хипотезата на изключителен случай, по смисъла на чл.26, ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове и предлагам настоящият проект на Наредба да бъде качен на страницата на община Балчик за съкратен срок от 14 /четиринадесет/ дни. Съкратеният срок е обусловен от необходимостта въздействията от нормативната намеса да бъдат постигнати по най-бърз начин и с положителен ефект върху заинтересованите лица.


4. Съдържание на документацията:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.

5. Координати за връзка:

 • Магдалена Георгиева - директор дирекция МДТХСД и БФС
 • ел. поща: mayor@balchik.bg


6. Място на публикуване на отговори:

На уеб сайта на Община Балчик, където е публикувано настоящото съобщение

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани  във вида, в който са постъпили.

І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

1.      Причини за промените на настоящата редакция на НОАМТЦУТОБ са следните:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за автомобилните превози /обн.,ДВ, бр.60 от 07.07.2020 г./ и измененията на Наредба №34 от 6 декември 1999г. за таксиметров превоз на пътници/обн.. ДВ бр.9 от  2 февруари 2021г. Считано от 01.01.2021г. на кметовете на общини са възложени нови компетенции, а именно: издаване на удостоверения  за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници. Неразделна част от удостоверението е списък  на  превозните средства, с които ще се осъществява дейността , както и списък с данни на водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. В съответствие горецитираната разпоредба, Община Балчик следва да предоставя следните административни услуги:

- Издаване на удостоверение за регистрация за таксиметров превоз на пътници;

- Издаване на дубликат на удостоверението за регистрация;

- Отразяване на промени в обстоятелства, вписани в удостоверението за регистрация;

- Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран търговец, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на търговеца. Удостоверенията за регистрация са безсрочни и се издават по адрес на управление на търговеца.

С разпоредбите на чл.12, ал.4 се създава публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, моторните превозни средства, с които търговецът извършва превозите и водачите, които ще извършват дейността от името на регистрирания търговец, но за своя сметка. При промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване се извършва изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация.

Разпоредбите на чл.12 влизат в сила от 01.01.2021 г. До посочената дата производствата по регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се извършват от Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» /ИААА/, като таксите, които се събират от ИААА за извършването на административните услуги са определени в чл.100 от Тарифа №5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

С чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ е предвидено при преминаване на регистрационния режим за администриране от общините, таксата за издаване на удостоверение за регистрация и за вписване на промени да се определи с наредба на общинския съвет. В тази връзка и предвид измененията в ЗАвтП се предлага въвеждането на нови административни такси за предоставяне на административни услуги, а именно:

- За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100,00 лв.

- За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10,00 лв.

- За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършването на таксиметров превоз на пътници - 10,00 лв.

- За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100,00 лв.

Предлага се, определеният в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, размер на таксите за горепосочените услуги, да се запази и да не бъде променян.

Законоустановеният срок за извършване на регистрацията и издаване на удостоверението за регистрация е до 14 дни, а този за вписване на превозните средства в списъка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз е 7 дни.

По аналогия с чл.100, ал. 5 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се предлага таксите да се заплащат при подаване на необходимите документи.

Основна част от процедурата е осъществявания от община Балчик предварителен контрол по установяване наличие на основания за издаване на регистрация и вписване на изменения и допълнение в регистъра и удостоверението за регистрация, проверки и засилена кореспонденция с органите, компетентни за издаване на съответните документи, като: удостоверение за техническа изправност с допълнителен преглед за таксиметров превоз на пътници, проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден от Министерство на вътрешните работи, проверка за липса на публични задължения на търговеца в регистъра на наличие или липса на задължения, воден в Национална агенция по приходите, свидетелство за съдимост на лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи или служебна проверка за наличие на обстоятелствата по чл.12, ал.3 в Министерство на правосъдието, когато лицата, които представляват търговеца, членовете на неговите управителни и надзорни органи са български граждани и други. Последващият контрол е свързан с установеното в ЗАвтП задължение на кмета да прекратява удостоверението за регистрация при получено уведомление за търговеца по чл.182, ал.2, т.2 или чл.221, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а също и когато търговецът престане да отговоря на изискванията за благонадеждност по смисъла на чл.12, ал.3 от ЗАвтП.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

С предлаганите промени в Наредбата ще се разшири обхвата на извършваните от Община Балчик услуги, ще се постигне по-пълно и качествено обслужване на лицата, които ги ползват, както и ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания. Това ще допринесе за повишаване и на приходите в общинския бюджет.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

Предлаганата промяна няма да доведе до разходване на финансови средства на бюджета на община Балчик.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Въвеждането на новите видове услуги ще доведе от една страна до разширяване на обхвата на предоставяните такива от община Балчик, а от друга ще допринесе за повишаване на приходите в общинския бюджет. Също така ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на НОАМТЦУТОБ е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

  

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик 

 

ПРОЕКТ!

 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).


Предлагам да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, като се измени и допълни  в частта, както следва:


В Глава трета се добавят допълнителни членове, със следното съдържание:

Чл. 57 (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени се събират такси, както следва:

1. За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

2. За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство - 10.00 лв.

3. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация за извършването на таксиметров превоз на пътници - 10.00 лв.

4. За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници - 100.00 лв.

(2) Срокът за извършване на услугите по т. 1, т. 3 и т. 4 е 14 дни.

(3) Срокът за извършване на услугата по т. 2 е 7 дни.

(4) Таксите по ал. 1 се заплащат при подаване на заявление.


Чл. 58 Заявления, във връзка с извършване на таксиметров превоз на пътници се подават в деловодството на Община Балчик или чрез Система за сигурно електронно връчване. Образци на заявления, съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници се получават от деловодството и са публикувани на сайта на Община Балчик.

Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

 

ПРЕДЛОЖИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик