• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 29.01.2021 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Относно: Опазване на пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни дейности

Уважаеми земеделски стопани, в брой 101 от 27 ноември 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Съгласно измененията на Наредба №13/26.08.2016г., се създава електронна платформа за оповестяване растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД). Платформата има за цел възможно най- бързо да уведомява собствениците на пчелини за предстоящи третирания с продукти за растителна защита на земеделски култури, чрез създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Достъпът до ЕПОРД е след извършена регистрация на потребителя с валиден адрес за електронна поща. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители.

В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури трябва да направят регистрация в електронната платформа до 31 януари 2021 г., но и след тази дата възможността за регистрация няма да бъде преустановена. Регистрацията на нови потребители ще бъде възможна, включително за новорегистрирани земеделски стопани, пчелари и собственици на подвижни пчелини.

До 28 февруари 2021 г.,  в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД.

От 1 март 2021 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.

След 01 март 2021г., НЯМА да се приемат уведомителни писма за провеждане на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности в съответната Община и в кметствата по населени места.

Електронната платформа съдържа географска информация за актуалните граници на слой „Физически блокове" от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини). Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код.

Регистрираните в ЕПОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ЕПОРД, която включва:

1. обозначаване на блок/блокове от слой „Физически блокове" на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура;

2. дата и час (от - до) на извършване на дейностите;

3. продукт/препарат - търговско наименование, доза на декар.

Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпраща електронно писмо и/или SMS с горепосочените данни за предстоящо третиране, така и за визуализация върху картата в платформата на местоположението на съответното мероприятие спрямо пчелина.

В периода от 15 март до 15 май, в празнични и почивни дни, на разположение за приемане на сигнали и извършване на проверки се осигуряват мобилни инспектори и служители от ОДБХ (Областна дирекция по безопасност на храните) за времето от 8:00- 18:00 часа.

Прикачени файлове: