Търгът е отменен със заповед №113/29.01.2021 г.

   На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №55/15.01.2021.г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Oтдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м.  находящ се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година."

1. Цел на търга: Oтдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м.  находящ се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година

  Отдаваната под наем част от общинския имот е за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.

2. Начална годишна наемна цена за площ  от 23 кв.м.  в размер на 891.48 лв. /осемстотин деветдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС.        

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 5 /пет / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за осъществяване на индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 22.01.2021 г. до 15.00 часа на 05.02.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 05.02.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.02.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

7. Търгът ще се проведе на 08.02.2021 г. от 11.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Силвия Николова - гл.специалист наеми 0579/71054