• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 13.01.2021 г.

В Община Балчик се открива нова социална услуга „Асистентска подкрепа"

Нова социална услуга се създава в Община Балчик от  01.01.2021 г. - „Асистентска подкрепа". Тя е държавно-делегирана дейност. Асистентската подкрепа ще обезпечи дейностите по предоставянето на грижа в домашна среда. Услугата ще допълва останалите социални услуги, които се предоставят на територията на Община Балчик за грижа на нуждаещи се лица в домашна среда. Ще се даде възможност на лица, които не попадат в обхвата на Механизъм лична помощ или други социални услуги предоставяни по проекти от Община Балчик, да бъдат обгрижени и подпомогнати в ежедневните им дейности от лица наети като „социални асистенти".

Новата услуга се създава след промени в нормативната уредба, влезли в сила с новия Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера. Съгласно техните разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от социален асистент за самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община  Балчик с държавния бюджет за 2021 г. ще даде възможност на 46  потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 17 лица на длъжност „Социален асистент".

Асистентската подкрепа ще се предоставя на деца/лица от следните целеви групи:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

От 14.01.2021 г. община Балчик стартира прием на заявления-декларации за включване на потребители в социалната услуга и заявления-декларации за желаещи да бъдат наети като „социални асистенти" и „социални работници", които да администрират услугата.

Желаещите да се включат могат да посетят общинска администрация с  адрес: гр.Балчик, пл. „21-ви септември" №6, или Домашен Социален Патронаж на ул. Варненска" №2, за да подават заявление-декларация всеки работен ден от 8.00 часа до 16:30 часа.


Информация можете да получите и на телефони: 0895 554 028 Нели Иванова

По подадените заявления ще бъдат изготвени индивидуални оценки от служители на Община Балчик. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата ще се извършва от общината. Предоставянето на асистентската подкрепа ще се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда.