• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

ПРОТОКОЛ

16


от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 22 декември 2020 година от 9.00 часа

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се проведе заседание на общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 15 Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 16 точки. Постъпили са  седем допълнителни точки:

-Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка е изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик;

-Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.01.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

-Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", държавно - делегирана дейност

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

- Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик;

-Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" с обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

-Кандидатстване на Община Балчик с проект „Достъп до заетост за търсещите работа" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.

Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка седемте  допълнителни точки:

„За" - 15 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 23 точки:

 „За" - 15; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:

 

1.Приемане Етичен кодекс на основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА

 Вносител: Николай Колев - председател на ОбС - Балчик

2. Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Предложение за бракуване  на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили  по баланса на ОбП "БКС"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.  Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м., кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м,. кабинет № 202 с площ 19 кв.м., кабинет № 220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м,, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 15 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 30 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)"
Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Предложение за  промяна на  списъка на       длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД

16. Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка е изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.01.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД година,

Вносител: Сияна Фудулова - Председател на ПКБФЕЕ

18. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", държавно - делегирана дейност

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик;

21. Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" с обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Кандидатстване на Община Балчик с проект „Достъп до заетост за търсещите работа" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик -

Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Разни.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСМоля г-жа  Фудулова, да води заседанието по първа точка от дневния ред, тъй като  аз съм вносител.

Г- жа Сияна Фудулова - водещ заседание: Давам думата на г-н Колев по първа точка от дневния ред- - Приемане Етичен кодекс на основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА;


По първа точка от дневния ред

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов,  уважаеми дами и господа общински съветници, представеният на вниманието Ви Етичен кодекс, съдържа основни етични и морални норми и конкретизира стандартите на поведение на общинските съветници от Община Балчик, като има за задача да допълни и развие в тази насока действащия Правилник за организацията и дейността на общински съвет - Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Проектът за предложеният на вниманието Ви нормативен документ бе публикуван на преди почти половин година на официалният сайт на община Балчик - http://www.balchik.bg/bg/infopage/3372-08062020г-етичен-кодекс .

Целите, които се поставят с приемането на предлагания Проект на Етичен кодекс са следните:

>    Повишаване на общественото доверие в органите на местното самоуправление и местната администрация.

>     Създаването на гаранции за прозрачност и отчетност при вземането на управленски решения и осъществяване на цялостната дейност на органите на местната власт.

>     Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между гражданите и общинските съветници.

>    Утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал в обществените отношения като цяло.

До настоящият момент по отношение нa предложеният текст, въпреки предоставената възможност за обсъждане, липсват подадени възражения, препоръки и др. Проекта бе допълнително консултиран и приет на Председателски съвет

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното


проект - решение:

1.На основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема Етичен кодекс, в пълно съответствие с представеният за обсъждане проект, неразделна част от настоящото решение,  съдържащ етични и морални норми и конкретизиращ стандартите на поведение на общинските съветници от Община Балчик,

2.След влизане в сила на решението по т. 1, приетия Етичен кодекс да се обнародва , чрез публикуване на официалната интернет страницата на община Балчик.

Неразделна част от настоящото решение е Етичен кодекс - проект, Приложение 1 .

Г- жа Сияна Фудулова - водещ заседание ПКБФЕЕ одобрява - Приемане Етичен кодекс на основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА

със „За" - 3; „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа

Колеги  имате думата по тази точка, моля ако няма  други да се изкажат по точката, да преминем към  гласуване  с вдигане на ръка на  проекта:

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; „Негласувал"-0

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №216: 1. На основание чл. 21, ал. 3  от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема Етичен кодекс, в пълно съответствие с представеният за обсъждане проект, неразделна част от настоящото решение,  съдържащ етични и морални норми и конкретизиращ стандартите на поведение на общинските съветници от Община Балчик,

2.След влизане в сила на решението по т. 1, приетия Етичен кодекс да се обнародва , чрез публикуване на официалната интернет страницата на община Балчик.

3. Неразделна част от настоящото решение е Етичен кодекс - проект, Приложение 1

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви госпожо Фудулова, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По втора  точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници.

В съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик Общинския съвет следва да одобри План-сметка на разходите за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за 2021г.

Предлагам на Вашето внимание за одобряване План-сметка за 2021 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

-          Осигуряване на съдове за битови отпадъци- контейнери, кофи и др.;

-          Сметосъбиране и сметоизвозване;

-          Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация и обезвреждане на отпадъци

-          Почистване на териториите за обществено ползване.

Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик, и натрупаните  средства от обезпечения и отчисления по ЗУО. Прогнозния размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2021 г., е в размер на 3 200 000 лв.

 През 2021 г., Община Балчик  ще поиска освобождаването  на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер на 360 000 хил.лева, които се явяват друг вид приход.

Общо планирани приходи през 2021г., са в размер на 560 000 лева.

Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл.66 от ЗМДТ.

Предвид на това и на основание отчетените разходи за такса битови отпадъци за 2020 г., предложените за всяка дейност за 2021 г. са 3 996 074.00 лв., разделени по видове, както следва:

1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл. 62, т. 1; -   1 879 798.00 лв.

2. За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; - 1 684 056.00 лв.

3. За поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.   - 432 220.00 лв.

Източниците за финансиране са съответно приходи от такса битови отпадъци и други източници на финансиране - общински средства и приходи, различни от приходи от такса битови отпадъци.

Пълният размер по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл.8, ал.4 от ЗМДТ.

При спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове предложението е качено на интернет страницата на Община Балчик на 20.11.2020 г. за запознаване на обществеността и е публикувана покана за провеждане на обсъждане и обществени консултации.

На проведеното на 27.11.2020 г. обществено обсъждане не се явиха граждани, също така няма постъпили предложения в деловодството на общинска администрация, нито по електронен път.

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, предлагам за утвърждаване следният 

Проект - решение:

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет одобрява разходите за 2021 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 3 996 074.00 лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобри предложението за- Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ, със „За" - 3„Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви,  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №217: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 66, ал.3, т.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет одобрява разходите за 2021 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ, съгласно приложена План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 3 996 074.00 лв.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги  предлагам да преминем към точка трета - Предложение за бракуване  на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили  по баланса на ОбП "БКС". Давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

По трета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  Във връзка с постъпила докладна записка с Вх.№ 53-00-39/01.12.2020г. от инж. Павел Павлов директор на ОБП"БКС" предлагам да се бракуват 2 броя автомобили собственост на ОБП „БКС": ГАЗ „3307" с регистрационен  номер № ТХ 71 96 ВХ, рама № 33070020828166 с отчетна стойност 6 779,52 лв. и набрана амортизация 2 179.05 лв.; ГАЗ 53 с рег.номер ТХ 0540 МХ, рама № 64503 с отчетна стойност 3 000лв. и набрана амортизация 705.09 лв


Проект - решение:                   

 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя автомобили собственост на ОБП "БКС": ГАЗ „3307" с регистрационен  номер № ТХ 71 96 ВХ, рама № 33070020828166 с отчетна стойност 6 779,52 лв, и набрана амортизация 2 179.05 лв.; ГАЗ 53 с рег.номер ТХ 0540 МХ, рама № 64503 с отчетна стойност 3 000лв., и набрана амортизация 705.09 лв.

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от Баланса на ОБП "БКС".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов. Моля колеги, имате думата.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  Предложение за бракуване  на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили  по баланса на ОбП "БКС" през 2020 г.; със „За" - 3: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви госпожо Фудулова, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №218: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя автомобили собственост на ОБП "БКС": ГАЗ „3307" с регистрационен  номер № ТХ 71 96 ВХ, рама № 33070020828166 с отчетна стойност 6 779,52 лв, и набрана амортизация 2 179.05 лв.; ГАЗ 53 с рег.номер ТХ 0540 МХ, рама № 64503 с отчетна стойност 3 000лв., и набрана амортизация 705.09 лв

2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от Баланса на ОБП "БКС".

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред -Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  Във връзка с постъпила докладна записка с Вх.№ 10-00-416/17.11.2020г. от Шукри Шукри - кмет на с. Стражица и докладна записка с  Вх.№ 93-00-305/10.12.2020г. от Красимира Кирчева - началник-отдел „ОХССД" предлагам да се бракуват 2 броя автомобили: ВАЗ „Вега" с регистрационен  номер № ТХ 93 58 МХ, рама № 21124050343564 с отчетна стойност 3 399.96 лв. и набрана амортизация 3 059.96 лв.; автобус „Отойол" 53 с рег.номер ТХ 98 81 ХН, рама № 697TC55LFRZ832515 с отчетна стойност 33 626.63 лв. и набрана амортизация 13 071.69 лв.


Проект - решение:


На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя автомобили: ВАЗ „Вега" с регистрационен  номер № ТХ 93 58 МХ, рама № 21124050343564 с отчетна стойност 3 399.96 лв. и набрана амортизация 3 059.96 лв.; автобус „Отойол" 53 с рег.номер ТХ 98 81 ХН, рама № 697TC55LFRZ832515 с отчетна стойност 33 626.63 лв. и набрана амортизация 13 071.69 лв.

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги имате думата по точката, госпожа  Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Предложение за бракуване на движимо имущество-частна общинска собственост - автомобили по баланса на Община Балчик.,  със „За" - 3: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви, ако няма други желаещи колеги предлагам да гласуваме поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №219: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракуват 2 броя автомобили: ВАЗ „Вега" с регистрационен  номер № ТХ 93 58 МХ, рама № 21124050343564 с отчетна стойност 3 399.96 лв. и набрана амортизация 3 059.96 лв.; автобус „Отойол" 53 с рег.номер ТХ 98 81 ХН, рама № 697TC55LFRZ832515 с отчетна стойност 33 626.63 лв. и набрана амортизация 13 071.69 лв.

 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането им и отписване на активите от баланса на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме по точка пета  от дневния ред- Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост през 2020 г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.


По пета точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, във връзка с постъпило искане вх.№ 26-00-480/17.06.2020 г. от изпълнителния директор на „Албена" АД за закупуване на общински имоти - земеделски земи, граничещи с к.к. „Албена", предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното


проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Земеделска земя с площ от 5 125 м2, представляваща ПИ № 53120.106.283 по кадастрлната карта на с. Оброчище, м. „Фиш-шиш";

- Земеделска земя с площ от 3 123 м2, представляваща ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката. Госпожо Фудулова заповядайте.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобри - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-  общинска собственост през 2020 г.; със „За" - 3 „Против 0; „Въздържал се" -0; глас;

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №220: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Земеделска земя с площ от 5 125 м2, представляваща ПИ № 53120.106.283 по кадастрлната карта на с. Оброчище, м. „Фиш-шиш";

- Земеделска земя с площ от 3 123 м2, представляваща ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка шеста - Продажба чрез търг на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

по шеста точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г., предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                            

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4856/24.09.2020 г., представляващ земеделска земя, десета категория с идентификатор № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. „Фиш-фиш", с площ от 5 125 м2  (пет хиляди сто двадесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 146 530.00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката, заповядайте Г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  обсъди - Продажба чрез търг на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище и го одобри със „За" - 3: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря  ви г-жа Фудулова, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Продажба чрез търг на ПИ № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище-със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Христов, колеги ще преминем в режим на  поименно гласуване:  

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №221 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4856/24.09.2020 г., представляващ земеделска земя, десета категория с идентификатор № 53120.106.283 по кадастралната карта на с. Оброчище, м. „Фиш-фиш", с площ от 5 125 м2  (пет хиляди сто двадесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 146 530.00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди петстотин и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка седма - Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По седма точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г., предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното            

        проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4855/23.09.2020 г., представляващ земеделска земя, десета категория с идентификатор № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 3 123 м2  (три хиляди сто двадесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 85 670.00 лв. (осемдесет и пет хиляди шестстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов,  заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ разгледа предложението за Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище и 3 гласа „За "- го одобри;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря  ви г-жа Фудулова, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Продажба чрез търг на ПИ № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище-със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря  колеги, да преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №222: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4855/23.09.2020 г., представляващ земеделска земя, десета категория с идентификатор № 53120.14.296 по кадастралната карта на с. Оброчище, с площ от 3 123 м2  (три хиляди сто двадесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 85 670.00 лв. (осемдесет и пет хиляди шестстотин и седемдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м., кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м,. кабинет № 202 с площ 19 кв.м., кабинет № 220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м,, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. Давам думата  на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик 

 

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  в Община Балчик постъпи заявление с вх. № 444/18.11.2020 г. от ЕООД "Д-р Розалина Попова - АИПИПМП", относно изтичане на Договор за наем №162/09.02.2016 г., ЕТ „Д-р Евгения Арсова - ИППМП", относно изтичане на Договор за наем №161/09.02.2016 г., „Д-р Йорданка Славеева Коцовска - АИПИПМП" ЕООД, относно изтичане на Договор за наем №163/09.02.2016 г., ЕООД „Д-р Мария Петрова Георгиева - АИПИПМП", относно изтичане на Договор за наем №180/11.02.2016 г., и ЕООД „Д-р Филка Андонова - АИПИПМП", относно изтичане на Договор за наем №164/09.02.2016 г., предлагам на Вашето внимание следното: Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

Проекто - решение :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си :

 1.1.Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 105 с площ  13.96 кв.м на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 28.76 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.3. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 202 с площ  19 кв.м на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 33.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.4. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 220 с площ  22 кв.м. на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.5. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 222 с площ  24 кв.м. на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 38.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена

 по т.1.1. в размер на 1426.37 лв ./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и седем стотинки /без ДДС;

 по т.1.2. в размер на 1114.74 лв. /хиляда сто и  четиринадесет лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС;

по т.1.3. в размер на 1310.09 лв./хиляда триста и десет лева и девет стотинки /,без ДДС;

по т.1.4. в размер на 1426.37 лв./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и седем стотинки /без ДДС;

по т.1.5. в размер на 1503.89 лв. /хиляда петстотин и три лева и осемдесет и девет стотинки /без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална,    първична медицинска помощ;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

 4.1. да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата , заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м., кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м, кабинет № 202 с площ 19 кв.м., кабинет № 220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков" № 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година го одобри с 3 гласа „За"

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология дава съгласие за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м., кабинет № 105 с площ 13.96 кв.м,. кабинет № 202 с площ 19 кв.м., кабинет № 220 с площ 22 кв.м., кабинет № 222 с площ 24 кв.м,, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул. "Д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година., със 4 гласа „За";

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги,  ако няма други въпроси да преминем към поименно  гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №223: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си :

1.1.Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 104 с площ 22 кв.м на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 105 с площ  13.96 кв.м на 1 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 28.76 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.3. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 202 с площ  19 кв.м на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 33.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.4. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 220 с площ  22 кв.м. на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 36.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.5. Помещение публична -общинска собственост медицински кабинет № 222 с площ  24 кв.м. на 2 етаж и 1/5 от манипулационни № 102,103,109,110, всяка с площ 18.50 кв.м., разположени на 1 и 2 етаж. Обща площ 38.80 кв.м. Находящи се в град Балчик, ул. " Д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена

 по т.1.1. в размер на 1426.37 лв ./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и седем стотинки /без ДДС;

 по т.1.2. в размер на 1114.74 лв. /хиляда сто и  четиринадесет лева и седемдесет и четири стотинки/ без ДДС;

по т.1.3. в размер на 1310.09 лв./хиляда триста и десет лева и девет стотинки /,без ДДС;

по т.1.4. в размер на 1426.37 лв./хиляда четиристотин двадесет и шест лева и тридесет и седем стотинки /без ДДС;

по т.1.5. в размер на 1503.89 лв. /хиляда петстотин и три лева и осемдесет и девет стотинки /без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3. До участие в търга се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване на извънболнична, индивидуална,    първична медицинска помощ;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

4.1. да използва горепосочения имот, като медицински кабинет и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка девета- :  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година. Давам думата на г-н Ангелов- кмет на община Балчик

 

По девета точка от дневния ред

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: В Община Балчик  постъпи заявление с вх. № 63-00-560/16.11.2020 г. от ЕТ"Д-р. Христо Игнатов" ИППМПДМ, относно изтичане на Договор за наем №184/11.02.2016 г. и заявление с вх. № 63-00-561/16.11.2020 г. от „Д-р. Даниела Йотова - АИППМПДМ" ЕООД,  относно изтичане на Договор за наем №160/09.02.2016 г.  предлагам на Вашето внимание следното:

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

Проекто- решение  :

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си :

1.1.Помещение публична -общинска собственост  стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м , находящ се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение публична -общинска собственост  стоматологичен  кабинет № 113 с площ  23 кв.м , , находящ се в град Балчик, ул. " д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена

 по т.1.1 в размер на 581.40 лв./петстотин осемдесет и един лева и четиридесет стотинки /,без ДДС;

 по т.1.2. в размер на 891.48 лв. /осемстотин деветдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване  на индивидуална практика, първична медицинска помощ по дентална медицина;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

4.1. да използват горепосочения имот, като стоматологични кабинети и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка, госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.,  със „За" - 3 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Постоянната комисия по устройство на територията, строителство и екология дава съгласие за Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от общински имот-публична общинска собственост - стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м.  и стоматологичен кабинет № 113 с площ 23 кв.м, находящи се в "Медицински Център І" ЕООД, ул." д-р Златко Петков"№ 1, актувани с АОС 217 от 22.02.1999 година.  със „За" - 4 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви колеги, други колеги, моля да преминем към поименно гласуване

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №224: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си :

 1.1.Помещение публична -общинска собственост  стоматологичен кабинет № 111 с площ 15 кв.м , находящ се в град Балчик, ул. "д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД, актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

1.2. Помещение публична -общинска собственост  стоматологичен  кабинет № 113 с площ  23 кв.м.,   находящ се в град Балчик, ул. " д-р Златко Петков" №1 в " Медицински Център І" ЕООД , актуван с АОС 217 от 22.02.1999 година;

да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 г. /пет години/, чрез провеждане на търг с тайно наддаване.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена

по т.1.1 в размер на 581.40 лв./петстотин осемдесет и един лева и четиридесет стотинки /,без ДДС;

 по т.1.2. в размер на 891.48 лв. /осемстотин деветдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС;

Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик Зона 2 ,т.3.

3.До участие в търга се допускат кандидати които :

3.1.спазват предмета на дейност - осъществяване  на индивидуална практика, първична медицинска помощ по дентална медицина;

3.2. да представят диплома за завършено висше медицинско образование;

4. След сключване на договора за наем спечелилият участник следва:

4.1. да използват горепосочения имот, като стоматологични кабинети и да не променя предназначението на наетите помещения.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка десета- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 15 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 30 кв. м. Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По десета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-572/18.11.2020 г. и Заявление с вх. № 63-00-572_001/18.11.2020 г.   от „Медиахелп" ООД, ЕИК 831737583, гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 23, относно подновяване на договор за наем №692/08.12.2017 г.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното


Проекто - решение: 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.322 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.321 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.6 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.139 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.75 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.11 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.575 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.12 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.262 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.13 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.91 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.14 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.3.34 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.15 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.601 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.3 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.4 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.5 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.6 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.7 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.8 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.9 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.10 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.11 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.12 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.13 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.14 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.15 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията обсъди и приема -Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 15 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 30 кв. м. със 3 -гласа „За";

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобри -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 15 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 30 кв. м.; със „За" - 3 гласа и „Въздържал се" - 1;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря колеги, други колеги по точката. Колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Въздържал се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №225: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.275 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.322 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.321 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.6 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.316 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.139 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.502.404 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.75 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.11 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.575 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.12 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.501.262 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.13 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.503.91 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.14 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.3.34 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

1.15 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 39459.25.601 по кадастрална карта на с. Кранево, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 2  кв.м., за срок от 3 години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.3 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.4 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.5 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.6 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.7 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.8 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.9 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.10 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.11 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.12 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.13 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.14 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

По т.1.15 за площ  от 2 кв.м.  в размер на 99 лв. /деветдесет и девет лева / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка единадесета- Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м., давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 70-00-141/24.11.2020 г. от ЕТ „Спектър Експрес - Димитричка Русева", гр. Добрич, ул. „Оп. Димитър Ковачев" №1, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:


проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична-общинска собственост представляващ  ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно-информационен елемент за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4,32 кв.м. в размер на 210,60 лв./двеста и десет лева и шестдесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка, госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема -  Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м., със 3 гласа „За";

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Отдаване под наем чрез неприсъствен конкурс на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно-информационен елемент с площ 4,32 кв.м.; „За" - 3 гласа и „Въздържал се" - 1; като моли ОбА да обърне внимание, да не се получи  както предният път и  да  се уточнява рекламната площ.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви колеги, други колеги, моля да преминем към поименно гласуване

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №226: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична-общинска собственост представляващ  ПИ№ 02508.86.49 по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно-информационен елемент за срок от 3 години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4,32 кв.м. в размер на 210,60 лв./двеста и десет лева и шестдесет стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3.След спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги, продължаваме заседанието с точка дванадесета - Одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище, давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик: 


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2060-13/ 24.09.20 г. за одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:        

                                                                         Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-13/ 24.09.20,  чл. 125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ; чл. 108 от ЗУТ; чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище с изх. № УТ-2060-13-002/ 20.11.20 г. на Кмета на гр. Балчик; писмо с изх. № 94-00-7239/ А2/ 27.10.2020 г. на Директора на РИОСВ - Варна, сатновище изх. № ИГП 332/ 11.07.2020 г. на „Геозащита" ЕООД- Варна, Общински съвет Балчик реши:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ  53120.106.284 по КККР на
с. Оброчище с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП -  за „вилно застрояване" (Ов), както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.   

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ  53120.106.284 по КККР на с. Оброчище с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП -  за „вилно застрояване" (Ов),  както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.          

3. Подробният устройствен план  да се придружава от план-схеми и планове по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяването, канализацията, електрификацията, вертикална планировка, паркоустройство. С план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, като бъдат изработени в съответствие с изходните данни и предписания от съгласувателни писма по  чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ.

4. Да съгласува на проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, РИОСВ - Варна, „Геозащита" ЕООД- Варна, съгласно чл. 128, ал. 6  се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Одобряване  на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище, със „За" - 4 гласа

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към гласуване проекта на кмета на Общината.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За "

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №227: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-13/ 24.09.20, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ; чл. 108 от ЗУТ; чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище с Изх. № УТ-2060-13-002/ 20.11.20 г. на Кмета на гр. Балчик; писмо с Изх. № 94-00-7239/ А2/ 27.10.2020 г. на Директора на РИОСВ - Варна, становище изх. № ИГП 332/ 11.07.2020 г. на „Геозащита" ЕООД- Варна, Общински съвет Балчик реши:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ  53120.106.284 по КККР на
с. Оброчище с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП -  за „вилно застрояване" (Ов), както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.   

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ № 53120.106.284 по КККР на с. Оброчище с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП -  за „вилно застрояване" (Ов),  както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.          

3. Подробният устройствен план да се придружава от план-схеми и планове по чл. 108 от ЗУТ за водоснабдяването, канализацията, електрификацията, вертикална планировка, паркоустройство. С план-схемите за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура да се определят видът и техническите размери на мрежите и съоръженията, като бъдат изработени в съответствие с изходните данни и предписания от съгласувателни писма по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ.

4. Да съгласува на проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, РИОСВ - Варна, „Геозащита "ЕООД- Варна, съгласно чл. 128, ал. 6  се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка тринадесета- Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)".  Давам думата на г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ 12-00-69/ 02.10.2020 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)" .
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 695m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на гр. Балчик, общ. Балчик с ЕКАТТЕ 02508:

- 280m през ПИ № 02508.55.6- гр. Балчик, П.К. 9600, ул. Дунав, вид собств.: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: "За второстепенна улица"

- 165m през ПИ № 02508.526.253- вид собств.: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 53, квартал 0

- 250m през ПИ № 02508.526.221- вид собств.: Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер221, квартал 0. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното


проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата 12-00-69/ 02.10.2020, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. 12-00-69-002/ 08.12.2020 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 695m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на гр. Балчик, общ. Балчик с ЕКАТТЕ 02508:

            - 280m през ПИ № 02508.55.6- гр. Балчик, П.К. 9600, ул. Дунав, вид собств.: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: "За второстепенна улица"

            - 165m през ПИ № 02508.526.253- вид собств.: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 53, квартал 0

            - 250m през ПИ № 02508.526.221- вид собств.: Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 221, квартал 0.   
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)".       
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 695m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на гр. Балчик, общ. Балчик с ЕКАТТЕ 02508:

            - 280m през ПИ № 02508.55.6- гр. Балчик, П.К 9600, ул. Дунав, вид собств.: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: "За второстепенна улица"

            - 165m през ПИ № 02508.526.253- вид собств.: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 53, квартал 0

            - 250m през ПИ № 02508.526.221- вид собств.: Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 221, квартал 0.   
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
             - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за

условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.       
            - становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;       

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов::

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ одобрява  -  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)" със 4-гласа„За";
Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря ви, моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината;

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За "

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За "

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №228: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата 12-00-69/ 02.10.2020, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. 12-00-69-002/ 08.12.2020 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:        
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 695m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на гр. Балчик, общ. Балчик с ЕКАТТЕ 02508:

- 280m през ПИ № 02508.55.6- гр. Балчик, П.К. 9600, ул. Дунав, вид собств.: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: "За второстепенна улица"

- 165m през ПИ № 02508.526.253- вид собств.: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 53, квартал 0

 - 250m през ПИ № 02508.526.221- вид собств.: Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 221, квартал 0.   
2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)".       
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 695m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

в землището на гр. Балчик, общ. Балчик с ЕКАТТЕ 02508:

- 280m през ПИ № 02508.55.6- гр. Балчик, п.к. 9600, ул. Дунав, вид собств.: Общинска публична, вид територия: Урбанизирана, НТП: "За второстепенна улица"

- 165m през ПИ № 02508.526.253- вид собств.: Държавна частна, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 53, квартал 0

- 250m през ПИ № 02508.526.221- вид собств.: Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП: "За път от републиканската пътна мрежа", стар номер 221, квартал 0.   
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
             - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.  
            - становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.                   

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка четиринадесета - Предложение за  промяна на  списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик. давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота и Докладна записка с Вх№ 93-00-303/10.12.2020г., на Димитрин Димитров- зам.кмет, предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ

На основание Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от други общини през 2020г., които имат право на транспортни разходи, както следва: Добавя в списъка с пътуващи:

    -Галин Димитров Петков, Общинска администрация, пътува гр.Балчик гр. Добрич, ст.спецналист незаконно строителство;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобрява -Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик., със 3 гласа „За";

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За "

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За "

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 18; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №229: На основание Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от други общини през 2020г., които имат право на транспортни разходи, както следва: Добавя в списъка с пътуващи:

    -Галин Димитров Петков, Общинска администрация, пътува гр.Балчик гр. Добрич, ст.спецналист незаконно строителство;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.      

 3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка петнадесета -  Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик. Давам думата на г-н  Симеон Симеонов - Председател ПКЗССД

По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - Председател ПКЗССД: Уважаеми Господин Председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 14.12.2020г. разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Драгомир Баев Цвятков  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева. / Да се получат от настойника Драгомир Цвятков/

2. Несрин Абилова Ибрямова  - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева.

3. Анелия Кръстева Рафаилова  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева.

4. Елис Самед Ахмедова  - за социално подпомагане, в размер на 150,00(сто и петдесет) лева.

5. Катя Славова Михайлова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева. ./ Да се получат от Севда Петрова - внучка/

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията обсъди  Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик. със „За" - 3 гласа и  ги одобрява;

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Предлагам молбите да бъдат гласувани анблок.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имаме предложение  от Г-н Лафазански за  гласуване анблок. Който е съгласен с вдигане на ръка :

„ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, колеги  приема се моля да преминем към поименно гласуване на  проекта на кмета на Общината.

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За "

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За "

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 19; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №230 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Драгомир Баев Цвятков  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева. / Да се получат от настойника Драгомир Цвятков/

2. Несрин Абилова Ибрямова  - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева.

3. Анелия Кръстева Рафаилова  - за социално подпомагане, в размер на  400,00 (четиристотин) лева.

4. Елис Самед Ахмедова  - за социално подпомагане, в размер на 150,00(сто и петдесет) лева.

5. Катя Славова Михайлова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет ) лева. ./ Да се получат от Севда Петрова - внучка/

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка шестнадесета- Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка е изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г., давам думата на   г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шестнадесета точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпила е писмо е входящ №:26-00-777/15.12.2020г., от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, във връзка е изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г., сключен на основание чл.198п от Закона за водите, в изпълнение на т.7.4. от цитирания договор. Във връзка с изложеното предлагам следният проект за

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

1.Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД през 2020г., в Община Балчик, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 139 771,94лева -съгласно Приложение №1.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК „на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение № 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите.


Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ одобрява -Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка е изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК-01-1-1 от 07.03.2016г. ;със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря госпожо Фудулова, Колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За "

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За "

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №231: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Балчик,

1.Одобрява и приема инвестициите в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД през 2020г., в Община Балчик, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент за минимално ниво на инвестициите, на стойност 139 771,94лева -съгласно Приложение №1.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме действия активите да преминат в управление на Асоциацията по „ВиК „на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич "АД, и бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия „ВиК" оператор, чрез допълване и актуализиране на Приложение № 1 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги в изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал.1 от Закона за водите;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка седемнадесета- Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.01.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, давам думата на вносителя

 г-жа Сияна Фудулова Председател на ПКБФЕЕ

 

По седемнадесета точка от дневния ред

г-жа Сияна Фудулова Председател на ПКБФЕ: Уважаеми господин Ангелов,  уважаеми дами и господа общински съветници, с регистрирана в деловодството на Общински съвет, гр. Балчик, Покана,  до акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, Съветът на директорите на „МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон,  е свикал извънредно Общо събрание на акционерите на 28.01.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24 . Съдържащия се дневен ред в приложената към настоящата докладна записка покана предвижда общото събрание да премине при дневен ред от 1 точка. " Предвид изложеното, предлагам Общински съвет гр. Балчик, да приеме следното

                                                                                                             Проект!

РЕШЕНИЕ

1. Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 28.01.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 12.02.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -"Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството."

Приложение: Покана за Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД; 

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 28.01.2021 год. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, извънредно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД , със „За" - 3 гласа

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря госпожо Фудулова, Колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За "

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За "

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За "

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За "

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За "

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Не гласува "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се" - 0, „Не гласува "-1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №232: Определя д-р Маргарита Калинова Вичева за представител на Община Балчик в извънредното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 28.01.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 12.02.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -"Общото събрание на акционерите приема правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството."

 

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка осемнадесета- Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", държавно - делегирана дейност, давам думата на   г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По осемнадесета точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:  Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи съществена промяна - в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля па общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.

В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга /държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа". Тя е подробно регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

-                      самообслужване;

-                      движение и придвижване;

-                      промяна и поддържане на позицията на тялото;

-                      изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

-                      комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя на:

-                      лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

-деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на гази подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне па различните видове социални услуги в домашна среда.

С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от държавата дейности, като в t.V - Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа" 3985 лева на лице за календарна година за 19 993 потребители в страната. Съгласно Натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа" за Община Балчик е 46 потребителя, а общият размер на средствата е 183 310.00 лвВ чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане са определени елементите на разходите, които формират размера на стандарта за делегирана от държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа , а именно:

-                      разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите осигурителни вноски

за сметка на работодателя;

-                      разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа;

-                      режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата от общината;

-                      разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с предоставянето на услугата;

-                      разходи за обучения и супер визия на асистентите.

С оглед намаляване на административната тежест и изпълняване разпоредбите на чл. 93 от ЗСУ, изискващ организацията по предоставянето на асистентската подкрепа да позволява комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда, Община Балчик предвижда да не се разкрива ново звено за администриране на услугата „Асистентска подкрепа". Дейността ще се възложи на звеното, което към момента администрира Механизма за лична помощ или Домашен Социален Патронаж и включва 3 щатни бройки.

Със свое писмо № 08-00-15592 от 24.11.2020 г. изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане уведомява общините, че следва да предприемат действия по създаването на социалната услуга „Асистентска подкрепа" като делегирана от държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ, както и че допълнителни указания по нейното предоставяне ще бъдат дадени след влизане в сила на Закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. и на постановлението на Министерски съвет за неговото изпълнение.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Балчик следния проект за:


Р Е III Е Н И Е:


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа", като държавно-делегирана дейност.

2.Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели - 46 потребители за 2021 година.

3. Услугата да се администрира от звено, което изпълнява Механизма за лична помощ съгласно Закона за личната помощ, Домашен социален патронаж и включва 3 щатни бройки.

4.Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на Решението,

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:ПКБФЕЕ одобрява  Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", държавно - делегирана дейност-

със „За" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря госпожо Фудулова, Колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъст"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За "

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъст."

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За "

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъст "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 16 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №233: На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа", като държавно-делегирана дейност.

2.Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни показатели - 46 потребители за 2021 година.

3. Услугата да се администрира от звено, което изпълнява Механизма за лична  помощ съгласно Закона за личната помощ, Домашен социален патронаж и включва 3 щатни бройки.

4.Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на Решението

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесет точка от дневния ред  - Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик", и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По деветнадесета точка от дневния


Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми Г-н Колев, община Балчик подготвя проекто-предложение по проект "Красива България", който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта.

Спортната зала е част от новоизграждащия се спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик, разположен на юг от ж.к. "Балик" с площ 28 дка. Спортния комплекс ще обхваща игрище за футбол, игрище за тенис на корт, игрище за волейбол и баскетбол, писта за скейтборд и BMX, паркова част с богато озеленяване и пейзажни алейни мрежи.

В проекта на Община Балчик, подготвян за кампания 2021 г. по Проект „Красива България" е предвидено да бъде изградена спортна зала представляваща двуетажна сграда. На първо ниво са разположени две съблекални за спортисти, треньорска стая, стая съдии, лекарски кабинет, заседателна зала, санитарни възли  и склад. На второ ниво се намира VIP ложа, фитнес зала и санитарни възли.

Финансовата рамка на всяко проекто-предложение по мярка М01 на проект "Красива България" е следната: - обща стойност на бюджета за едно проекто-предложение е минимум 60 000 лв. с ДДС и максимум 400 000 лв. с ДДС,  съфинансирана вноска от кандидата - минимум 50% от общата стойност на бюджета, финансиране от Проект „Красива България" /ПКБ/ - максимум 120 000 лв. с ДДС.

Стойността на проектното предложение за обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик" с ДДС е 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева). Съгласно финансовата рамка на ПКБ съфинансирането от Община Балчик трябва да бъде  в размер на 280 000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от общата  стойност.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 280 000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля, госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги, ако нямате въпроси да преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства "

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За "

Гласували със „За" - 16; Против" - 0; „Въздържали"

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 234: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" с обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Изграждане на спортна зала към спортен комплекс в кв.1157, УПИ I по плана на град Балчик" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 280 000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесета - Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик, давам думата на г-н Ангелов - кмет на Община Балчик

По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Ангелов - кмет на Община Балчик: Господин председател, господа общински съветници, Община Балчик подготвя проекто-предложение по проект "Красива България", който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта.

В проекта на Община Балчик, подготвян за кампания 2021 г. по Проект „Красива България" е предвидено да бъде изграден физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик. Проектното решение предвижда изграждането на пристройка, изградена от метална конструкция (по конструктивен проект), която ще се използва за физкултурна дейност на детската градина. По покрива и фасадата се предвижда да бъде монтиран триплекс с цел удароустойчивост и проникване на по - голямо количество светлина. По подовете се предвижда полагането на изравнителна циментова замазка, върху която ще бъде положена специализирана винилова спортна настилка.

Покривът е с наклон от 5%. По съществуващите стени от вътрешната страна се предвижда шпакловане и боядисване с латекс.

Достъпът до новопроектираната пристройка ще се осъществява чрез двукрила врата, разположена в западната част на пристройката, която се явява под топлата връзка на детската градина. Преградната стена, разделящо склада за спортни съоръжения и „Помещението" също ще бъде изградена от триплекс.

Финансовата рамка на всяко проекто-предложение по мярка М02 на проект "Красива България" е следната: - обща стойност на бюджета за едно проекто-предложение е минимум 60 000 лв. с ДДС и максимум 400 000 лв. с ДДС,  съфинансираща вноска от кандидата - минимум 50% от общата стойност на бюджета, финансиране от Проект „Красива България" /ПКБ/ - максимум 120 000 лв. с ДДС.

Стойността проектното предложение за обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик" с ДДС е 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева). Съгласно финансовата рамка на ПКБ съфинансирането от Община Балчик трябва да бъде  в размер на 280 000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от общата  стойност.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното

 

Проект - решение:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 280 000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Госпожо Фудулова, заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението - Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик, и с 3 гласа - „За", го прие.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Други колеги, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Имам един въпрос, как ще посрещнат  изпълнението на Наредбата другите  детските градини  с тези промени, а именно  изграждането на физкултурен салон?

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Те всички други имат, за това решихме и на „Чайка" е нужно да направим, и има  една конструкция, която е изгнила  и т.н. и затова проправяме с Проект "Красива България".

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги да преминем към поименно гласуване


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За "

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали."

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 235: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка" - гр. Балчик" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 280 000,00 лв. (двеста и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 70,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и първа Кандидатстване на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" с обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора"; Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:


По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Община Балчик подготвя проекто-предложение по проект "Красива България", който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет на Националния план за действие по заетостта.

Обектът е разположен в гр. Балчик, в.з. „Сборно място", ул. „Четвърта" № 21, кв.30, УПИ III - „за ведомствени нужди" с площ на имота 2185 м2, застроена площ 363,30 м2. Към момента е изградена масивна триетажна постройка на етап груб строеж с покрив и частично поставена дограма. На първият етаж е предвидено да има лекарски кабинет, администрация, трапезария, кухня. В средата на този етаж е дневното пространство. На вторият и третият етаж е предвидено да има стаи за почивка, всяка от които с тераса и санитарен възел, камериерски офис. На третият етаж е проектирана втора дневна за тихи игри и литературни занимания.

Финансовата рамка на всяко проекто-предложение по мярка М02-01 на проект "Красива България" е следната: - обща стойност на бюджета за едно проекто-предложение е минимум 60 000 лв. с ДДС и максимум 400 000 лв. с ДДС,  съфинансираща вноска от кандидата - минимум 30% от общата стойност на бюджета, финансиране от Проект „Красива България" /ПКБ/ - максимум 180 000 лв. с ДДС.

Стойността на проектното предложение за обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора" с ДДС е 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева). Съгласно финансовата рамка на ПКБ съфинансирането от Община Балчик трябва да бъде  в размер на 180 000,00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) с ДДС или 55,00 % от общата  стойност. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" с обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 220 000,00 лв. (двеста и двадесет с ДДС или 55,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението, и с 3 гласа - „За", 0 глас - въздържал се и го приема.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се"-0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 236: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Проект "Красива България", мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип" с обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора"

1.  Дава съгласие Община Балчик да кандидатства по Проект "Красива България" и да реализира обект „Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора" на стойност с ДДС 400 000,00 лв. (четиристотин хиляди лева).

2. Дава съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 220 000,00 лв. (двеста и двадесет с ДДС или 55,00 % от общата му стойност, от бюджета на Община Балчик.

3. Дава съгласие за извършване на предвидените по проекта дейности върху активите, собственост на Община Балчик.

4. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и втора Кандидатстване на Община Балчик с проект „Достъп до заетост за търсещите работа" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"; Давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик


По двадесет и втора точка от дневния ред:


Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми Г-н Колев, Община Балчик подготвя проектно предложение „Достъп до заетост за търсещите работа в Община Балчик" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост".

Процедурата е насочена към реализиране на дейности и мерки, които да дадат възможност на търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда да придобият знания и да усвоят подходящи умения, които да им помогнат да се реализират на пазара на труда, по специално на местния трудов пазар на територията на МИГ Балчик - Генерал Тошево. Посредством реализираните мерки се предвижда да се увеличи броя на започналите работа представители на целевите групи. Подобрените умения и знания на лица от всички възрастови групи, притежаващи различен образователен ценз ще подобри конкурентоспособността им и успешната им интеграция на местния трудов пазар.

По процедурата  BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности: предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост; предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова; наемане на безработни и/или неактивни лица (субсидирана заетост) след преминато обучение; Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване; работа с работодателите за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги за работодателите.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект не може да надхвърля 186 017,25 лева. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Срокът на изпълнение на проекта - до 28 месеца, считано от датата на подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОбА, предлагам на вашето внимание  следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение „Достъп до заетост за търсещите работа в Община Балчик" по Процедура BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост".

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Заповядайте,  госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението за Кандидатстване на Община Балчик с проект „Достъп до заетост за търсещите работа" по Процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.059 МИГ Балчик - Генерал Тошево „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост", и с 3 гласа - „За" го одобри;

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъства"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Отсъства "

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства "

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Отсъства "

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 15; Против" - 0; „Въздържали се"-0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 237: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от 1 до ХП клас, обявена със Заповед № РД01-325 от 28.05.2020 на Министъра на труда и социалната политика.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка двадесет и трета  - Разни.

 

По двадесет и трета точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС:  Моля колеги ако имате въпроси, заповядайте г-н Лучиянов:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Първо искам да благодаря, че след осем години получихме лаптопите си, и искам да попитам тъй като Европейската комисия провежда заседанията си онлайн. Защо и нашите заседания да не протичат така защитени от Ковид  и уверявам ви, че ще влезем в информационният поток и ще бъдем една от първите Общини провеждали сесиите си онлайн. Трябва да се помисли за това и Вие г-н Кмет надявам се да нямате нищо на против и от Вашият кабинет. Благодаря ви. Пожелавам Весели празници на всички.

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: И аз ви пожелавам  на всички много здрави, Весели празници и да се видим догодина.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Благодаря ви  г-н Ангелов, благодаря  г-н Лучиянов,  ако няма други    по тази  точка,   колеги  закривам заседанието на Общински съвет и Ви пожелавам Весели празници, много здрави и весело посрещане на Новата 2021 година с пожелание да бъде здрава и успешна.
НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик