На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1429/11.12.2020г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  "Отдаване под наем на части от имоти, публична-общинска собственост, за поставяне на 3/три/ броя рекламно-информационни елемента, гр. Балчик"

1. Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти за поставяне на рекламно - информационни елементи:

т.1.1. 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент представляващ ПИ№ 02508.19.251 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, с площ 12  кв.м.

т.1.2. 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент представляващ ПИ№ 02508.7.141 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица,  с площ 12  кв.м.

т.1.3. 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент представляващ ПИ№ 02508.525.105 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, с площ 12  кв.м.

         Отдадената под наем част от общински имот, публична-общинска собственост е за поставяне на рекламно-информационен елемент.

2. Начална годишна наемна цена:

по т.1.1. за площ от 12 кв.м. - 594 лв . /петстотин деветдесет и четири лева/ без ДДС;

по т.1.2. за площ от 12 кв.м. - 594 лв . /петстотин деветдесет и четири лева/ без ДДС;

по т.1.3. за площ от 12 кв.м. - 594 лв . /петстотин деветдесет и четири лева/ без ДДС;

Стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3. Срок на договора: 3 /три / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на рекламно-информационен елемент.

4. Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 25.12.2020 г. до 15.00 часа на 08.01.2021 г. от касата на ОбА - Балчик;

5. Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 08.01.2021 г.;

6. Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 08.01.2021 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

7. Търгът ще се проведе на 11.01.2021 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

        Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


 Лице за контакт:  Силвия Николова -  Гл. специалист Наеми

 0579 7 10 54