• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

Уважаеми съграждани,

     1. На 31 януари 2010 г. изтича срокът, в който лицата, подлежащи на облагане с патентен данък през 2010 г. :

 • са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2010 г.
 • могат да платят първа вноска за патентен данък за 2010 г.;
 • имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2010 г. с 5 на сто отстъпка.

     2.  На 31 март 2010 г. изтича срокът за :

 • плащане на първа вноска за данък върху пре­возните средства;
 • плащане на задълженията за данък върху пре­возните средства за цялата 2010г. с 5 на сто отстъпка.

     3.  От 01 март 2010 г. до 30 април 2010 г. тече срокът, в който се :

 • плаща първа вноска за данък върху недвижими­те имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2010 г.
 • плащат задълженията за ДНИ и ТБО за цялата 2010 г. с 5 на сто отстъпка.

    Задълженията се изпълняват доброволно в законоуста­новените срокове чрез плащане:

 • касово - в касата на отдел „ Общинска данъчна служба " към Община Балчик на адрес: пл. „ 21 Септември " № 6, етаж 2 с работно време 8.00 до 16.30 часа;
 • безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

    IВАN сметка - BG 38 UNCR 9660 8497 5033 15

    банков код - UNCR BGSF

    "Уникредит Булбанк"  АД 

код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти - 44 21 00

код за вид плащане - такса за битови отпадъци - 44 24 00

код за вид плащане - данък върху превозните средства - 44 23 00

код за вид плащане - патентен данък - 44 14 00

      4.  На 30 юни 2010 г. във връзка с промяната на чл.21 ал.1 от ЗМДТ изтича срокът, в който за при­тежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

Справки могат да се правят на място в отдел „ Общинска данъчна служба" към Община Балчик и на те­лефони: 7 28 49; 7 10 88;7 10 89.