• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 08.12.2020 г.

ЗАПОВЕД

№ 1339
гр. Балчик, 01.12.2020 год.

 

на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА; съгласно чл. 194, ал. 1 от ЗУТ във връзка с постъпила кореспонденция с вх. № ЕО-581-002/26.11.2020 г. от МРРБ за изпълнение на договор №РД-02-29-92/08.07.2020г. с предмет „Укрепване свлачище в участъка „Фара" - прединвестиционни проучвания допълване на КИС с пиезометрични сондажи с възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството и изпълнител „Геотехника - АБС" ООД,

 

НАРЕЖДАМ:

1.      Да се осигури свободен достъп на сондажната техника до поземлен имот 39459.15.136 в землището на с. Кранево, община Балчик.

2.      При неизпълнение на задълженията за осигуряване на свободен достъп до имота, описан в настоящата заповед, достъпът се осигурява по административен ред.

3.      Определям срок за изпълнение на заповедта до приключване на всички предвидени дейности в имота, съгласно срока за изпълнение на договор №РД-02-29-92/08.07.2020 г.

4.      След завършване на сондажните работи, Изпълнителят е длъжен да отстрани всички повреди, причинени на имота, във връзка с изпълнените СМР, включително почистване на трасето.

 

Организацията и контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Димитрин Димитров - зам-кмет УТТЕМСЕ.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Неразделна част от настоящата заповед е кореспонденция с вх. № ЕО-581-002/26.11.2020 г. от МРРБ.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


Прикачени файлове: