• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

ПРОТОКОЛ

15

 от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 25 ноември 2020 година от 9.00 часа

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, се проведе заседание на общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 20 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 12 точки. Постъпиха две допълнителни точки:

Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 36 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

Одобряване  на задания  и даване  на разрешение  за изработване  на проект за  ПУП - ПЗ ЗА ПИ № 03174.52.527 по КККР на с Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред.

Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка двете  допълнителни точки:

„За" - 20 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 14 точки:

 „За" - 20; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Актуализация на  бюджет 2020г.  на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Актуализация на бюджет на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище за 2020 г. в дофинансиране

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Вземане на решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Изпълнение на Договор № MDP-nn-01-5/l 1.03.2020.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Даване на съгласие за участие с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила" за предоставяне на услугата „Обществени трапезарии" през 2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.  Предложение за     промяна      на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Разглеждане на заявление от Звезда Антонова Паунова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево.            

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/ 0.4kV" в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

 Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

12.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 36 кв. м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

13.Одобряване  на задания  и даване  на разрешение  за изработване  на проект за  ПУП - ПЗ ЗА ПИ № 03174.52.527 по КККР на с Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

14.Разни.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към първа точка от дневния ред  - Актуализация на  бюджет 2020г.  на Община Балчик, и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По първа точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин  председател, уважаеми дами и господа общински съветници, на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година , ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2020 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 26 969 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 663 660 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 15 305 340 лв.

1.2. Разходи в размер на 26 969 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 11 663 660 лв.;

1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 14 048 809 лв.;

1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 256 531 лв.;

1.2.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 34 902 лв.;

1.2.5. Резерв в местни дейности 100 000 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 10 772 630 лв., съгласно Приложение № 5 и Приложение №5а.

3. Приема актуализиран бюджет на разходите на Общински съвет в размер на 290 000 лева, съгласно Приложение №6.

4. Утвърждава актуализиран разчет за следните целеви разходи и субсидии:

     4.1. Актуализирани субсидии за читалища 655 608 лв., съгласно Приложение № 7 (в т.ч. 269 328 лв. от местни приходи);

     4.2. Актуализирани разходи за развитие на спорта в размер на 700 735 лв., съгласно Приложение № 10;

     4.3. Актуализирани разходи за други дейности по културата в размер на 35 000 лв., съгласно Приложение № 9;

     4.4. Актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 1 000 000 лв., съгласно Приложение № 8;

5. Утвърждава разпределение на разходите извършени от Община Балчик във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 по разпоредители, отговорности и дейности, за периода от 01.07.2020 г. до 30.09.2020 г. съгласно Приложение №11.

6. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на бюджета. 

7. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2020 г.

Приетия нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на Интернет - страницата на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги давам ви думата за коментар, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: На тази комисия аз зададох някои въпроси на представителите на ОбА и получих удовлетворителен отговор. Едно от нещата беше за бюджета на Футболният клуб и ми беше пояснено, че това са вече  минали разходи  т.е. не е съществено финансиране на ФК. Поставих въпроса защото във Фейсбук имаше ключови дискусии по отношение на това перо и до колкото  разбрах никой не се е явил на Общественото обсъждане на Актуализация на бюджет 2020г. на Община Балчик. Другия въпрос, който дебатирахме беше, че най - вероятно заложените 1 000 000 лева от Туристическият данък няма да се осъществят, все пак до тук има седемстотин и няколко хиляди лева и около двеста и няколко хиляди лева ще останат не доизпълнени. Другото, което исках да кажа е, че се намираме в период на криза и както си мислихме  в началото, че ще ни се размине по -леко - лятото тръгна. Но се оказа, че не е така- кризата може да е по продължителна и в тази връзка мисля за в бъдеще, но не с този бюджет понеже не е много голяма проекцията спрямо първоначалния бюджет. И Общината  трябва да помисли за някакви структурни реформи за в бъдеще с оглед намаляване на разходите по отношение на ОбА, тъй като според мен тази криза ще продължи по дълго дори и да бъде намерено някакво медицинско решение по този въпрос. Въобще като Общество трябва да се консолидираме за да излезем от тази ситуация, благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Господинов, други въпроси?

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Актуализация на  бюджет 2020г.  на Община Балчик.

със „За" - 5 „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви госпожо Фудулова, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към поименно  гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъства"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №203: На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 година, ПМС № 381 от 30.12.2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е

1.Общински съвет Балчик приема актуализиран бюджет на Община Балчик за 2020 година, както следва:

            1.1. Приходи в размер на 26 969 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 663 660 лв.;

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 15 305 340 лв.

1.2. Разходи в размер на 26 969 000 лв., разпределени по функции, дейности и отговорности, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности разходи в размер на 11 663 660 лв.;

1.2.2. За местни дейности разходи в размер на 14 048 809 лв.;

1.2.3. За дофинансиране разходи в размер  на 1 256 531 лв.;

1.2.4. Резерв в делегираните от държавата дейности в размер на 34 902 лв.;

1.2.5. Резерв в местни дейности 100 000 лв.

2. Приема актуализирана инвестиционната програма за 2020 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 10 772 630 лв., съгласно Приложение № 5 и Приложение №5а.

3. Утвърждава актуализиран разчет за следните целеви разходи и субсидии:

     3.1. Актуализирани субсидии за читалища 655 608 лв., съгласно Приложение № 7 (в т.ч. 269 328 лв. от местни приходи);

     3.2. Актуализирани разходи за развитие на спорта в размер на 700 735 лв., съгласно Приложение № 10;

     3.3. Актуализирани разходи за други дейности по културата в размер на 35 000 лв., съгласно Приложение № 9;

     3.4. Актуализирана програма за развитие на туризма в размер на 1 000 000 лв., съгласно Приложение № 8;

4. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на актуализацията на бюджета. 

5. Общински съвет задължава Кмета на Общината да предприеме последващи мерки за изготвянето на актуализирания бюджет по пълна бюджетна класификация, както и действия  по изпълнение на приетият от Общински съвет актуализиран бюджет на Община Балчик за 2020 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред  - Актуализация на бюджет на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище за 2020 г. в дофинансиране, и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По втора  точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,

ще си позволя да кажа няколко думи по тая точка, които не са написани в проекто решението - Единственото училище в Община Балчик, което е в недобро финансово състояние е СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище. Това състояние не е от днес, а от няколко години. Въпреки, че Община Балчик е собственик на училището, директорите се назначават от Регионално управление на образованието - Добрич. Още преди две години сме сигнализирали РУО и Прокуратура не само за действията относно средствата на това училище, но и за открити от нас злоупотреби или ако мога да кажа кражби. Двете години директорката се покриваше и сега не можем да разберем дали е болничен или не, но има нова директорка, която завари едно катастрофално състояние на училището. За да излязат от ситуация изпратиха от Министерство на образованието една Комисия, която каза „ Да за нормалното съществуване на училището са необходими 120 000 лева, които някъде са изчезнали" Т.е. в момента училището е под риска да няма заплати, допълнително стимулиране и т.н. както е написано в записките от Наредбата. Моето предложение при положение, че Община Балчик няма никаква вина за тази ситуация и сме сигнализирали отдавна, че трябва да бъдат предприети крути мерки - т.е. смяна на директорката на училището, тъй като извинявайте да се купуват лаптопи, да се плащат телефони по 3 000 лева месечно от бюджета на училището, ако някой смята, че това е фиктивен разход ! Имат договори за юридически услуги по 2 000 лева на месец, което показва, че има много неправомерни разходи от това училище. И затова моето предложение  пред Общински съвет е- нека , който е виновен да застане пред учителите и да им каже защо нямат заплати, а ние като Общински съвет няма да си оставим децата на студено.

 Затова предложението ми е да предоставим средства за закупуването на нафта - гориво за училището, тъй като децата са на първо място и няма да ги оставим да измръзнат .А относно учителите дали ще получат заплата или не , нека се обърнат към Министерството на образованието и РУО, защото беше сигнализирано преди две години към тях, а нямаше предприети мерки.

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище с вх.№ 67-00-51 от 12.10.2020 г., за допълнително финансиране от общинския бюджет предлагам следния проект за


Решение:

 На основание чл.125 от Закона за публични финанси (ЗПФ) и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище в дофинансиране, дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии" да бъде актуализиран в увеличение с 10 000 лева -  разходи за гориво за отопление.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви господин Ангелов, колеги моля имате думата  по точката, заповядайте госпожо Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобри предложението за- Актуализация на бюджет на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище за 2020 г. в дофинансиране.

със „За" - 5 „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви,  колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №204: На основание чл.125 от Закона за публични финанси (ЗПФ) и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на СУ "Христо Смирненски" с. Оброчище в дофинансиране, дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии" да бъде актуализиран в увеличение с 10 000 лева -  разходи за гориво за отопление.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги  предлагам да преминем към точка трета - Вземане на решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД. Давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  само да вметна за пояснение, че този проект касае „Дамбата" - На основание решение № 606 от 13 юни 2019г., на Общински съвет Балчик, бе сключен договор между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България- ФЛАГ„ЕАД № 1099/12.08.2019г., за кредит в размер на 1 277 367,00лева за покриване на допустими разходи по Договор за БФП РД-02-29- 38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество 1NTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г.

Съгласно договора с „ФЛАГ" ЕАД, Община Балчик подписа анекс за удължаване срокът на усвояване на кредита до 31.07.2020г.

 В пред вид на това, че с решение № 606 от 13.06.2019г., Общински съвет Балчик е посочил срок на погасяване 25.11.2020г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата в размер на 709 949.47 лева с още девет месеца, тъй  като нашите опасения са, че до 25.11.2020г., няма да ни бъдат възстановен извършените и разплатени разходи по проекта.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

решение:

1. Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и № 156725/28.12.2018г., за проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- България 2014-2020г., в частта:

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.08.2021г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.В предвид на това, че съгласно решение № 606 от 13.06.2019г., на

Общински съвет Балчик и подписания договор за кредит с ФОНД"ФЛАГ" срок на погасяване 25.11.2020г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата с още девет месеца, тъй като нашите опасения са, че до 25.11.2020г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Балчик допуска настоящето решение за предварително изпълнение поради кратките срокове, за предоговаряне на договора за кредит.

3.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов. Моля колеги, имате думата.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  Вземане на решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

през 2020 г.; със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви госпожо Фудулова, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №205: На основание чл. 21, ал. 1,т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик, предлагам на Вашето внимание следният проект за:

решение:

1. Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение  № 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и № 156725/28.12.2018г., за проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния- България 2014-2020г., в частта:

• Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 25.08.2021г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2. Съгласно решение № 606 от 13.06.2019г., на Общински съвет Балчик и подписания договор за кредит с ФОНД"ФЛАГ" срок на погасяване 25.11.2020г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата с още девет месеца, тъй като нашите опасения са, че до 25.11.2020г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта.

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Балчик допуска настоящето решение за предварително изпълнение поради кратките срокове, за предоговаряне на договора за кредит.

3.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред Изпълнение на Договор № MDP-nn-01-5/l 1.03.2020., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  във връзка с необходимостта от наличието на средства за разплащане на собствения принос по проект: „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих н свободно време на рибарската общност н жителите на гр. Балчик",

финансиран по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOPOO 1-4.008. Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик чрез Административен договор Ns MDP-nn-01-

5/11.03.2020 год. за предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието. храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик.. по силата на който е необходимо да се поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на горецитирания проект на Община Балчик, предлагам на Вашето внимание следното


проекто- решение

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен

общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване па достъпни среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик", финансиран по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOPOO 1-4.008, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна Балчик чрез Административен договор №                                        MDP-nn-01-5/11.03.2020 год. за

предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик., при следните основни параметри:

-         Максимален размер на дълга - 464 246,40 (четиристотин шестдесет и четири хиляди двеста четиридесет и шест лева и 40 ст.) лева с вкл. ДДС

-         Валута на дълга - лева

-         Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

-         Условни за погасяване:

   - Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

     - Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Министерство на земеделието, храните и горите съгласно Административен договор № MDP-nn-01-5/11.03.2020 год., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

-         Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

-         Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Административен договор № MDP-nn-Ol-5/l 1.03.2020 год., за предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите. „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Административен договор № MDP-nn-01- 5/11.03.2020 год., за предоставяне на БФП. сключен между Министерство на земеделието, храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик "и Община Балчик.;

-Учредяване  на залог          върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а" и „б"         от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.Възлага и      делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит,

да го подаде в офиса            на ФОМСБ       - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги имате думата по точката, госпожа  Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява Изпълнение на Договор № MDP-nn-01-5/l 1.03.2020г.,  със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви , заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз ще обърна внимание към комисията мисля, че Общината може да си постави доста по амбициозна цел по отношение на намаляване на лихвеният процент и 4% де факто е голям доколкото съм запознат с пазара

на кредитите в момента. Финансовото положение на Общината не е лошо, обезпеченията са достатъчно надеждни така, че би могло да се преговаря за един по добър лихвен процент.

 Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Съгласен съм и в проект- решението пише - „максималния" и разбира се, че ще преговаряме за по добър. За сведение нашата обслужваща банка е „УниКредит Булбанк", която всъщност управлява фонд „ФЛАГ" и нямаме проблем да правим анекси и т.н. Но съгласно закона Общински съвет трябва да осигури максималният лихвен процент, а той е този , който е записан в „параграф 4", а той е 4.083 %

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви, ако няма други желаещи колеги предлагам да гласуваме поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №206: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг Общинският съвет на Община Балчик

РЕШИ:

1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Осигуряване па достъпни среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик", финансиран по Процедура за подбор на проектни предложения BG14MFOPOO 1-4.008, Мярка МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията" от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла - Каварна Балчик чрез Административен договор № MDP-nn-01-5/11.03.2020 год. За предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик., при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга - 464 246,40 (четиристотин шестдесет и четири хиляди двеста четиридесет и шест лева и 40 ст.) лева с вкл. ДДС

 Валута на дълга - лева

-        Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

-         Условни за погасяване:

- Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

      Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Министерство на земеделието, храните и горите съгласно Административен договор № MDP-nn-01-5/11.03.2020 год., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и/или от собствени бюджетни средства.

 Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Административен договор № MDP-nn-01-5/l 1.03.2020 год., за предоставяне на БФП, сключен между Министерство на земеделието, храните и горите. „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик., постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Административен договор № MDP-nn-01- 5/11.03.2020 год., за предоставяне на БФП. сключен между Министерство на земеделието, храните и горите, „МИРГ Шабла - Каварна - Балчик" и Община Балчик.;

-Учредяване  на залог         върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Балчик по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а" и „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези. постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 2.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме по точка пета  от дневния ред- Даване на съгласие за участие с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила" за предоставяне на услугата „Обществени трапезарии" през 2021 година, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.


По пета точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, Със заповед на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена целева програма „Обществени трапезарии", финансирана от за Фонд „Социална закрила" за 2021 година, по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане.

Община Балчик реализира социалната услуга „Обществени трапезарии" финансирана от Фонд „Социална закрила" от 2009 г. до 2016 г., а от 2016 г. до 2019 г. реализира проект Операция тип 3: BG05FMOP001 -3.002-019 7-С01 „Осигуряване па топъл обяд - 2016- 2020" и осигурява топла храна на потребители, които не могат да си я набавят сами Изпълнението на дейностите по приготвяне и разнос на храната се изпълнява от отдел „Социални дейности и домашен социален патронаж". За да бъде продължено предоставянето на услугата през 2021 година е необходимо да дадете Вашето съгласие за участие на Община Балчик с проектно предложение „Обществена трапезария Община Балчик" пред Фонд „Социална закрила" и определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

Стойността на проектното предложение е 37 376,00 лв. /тридесет и седем хиляди триста седемдесет и шест лева/, с капацитет 80 потребители, за периода от 04-01.2021 г. до

30.04.2021г. и от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Балчик следния проект за:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал. 1, т.8, т.23 и чл. 17, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик РЕШИ:

I.ДАВА съгласие Община Балчик да участва с проектно предложение за реализиране на услугата „Обществени трапезарии" пред Фонд „Социална закрила" на стойност 37 376,00 лв.

-                     II.ОПРЕДЕЛЯ дейността по предоставянето на топла храна като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

-                     III. Средствата за реализиране на услугата „Обществени трапезарии" са осигурени от Фонд „Социална закрила"

IV.Възлага  на Кмета на Община Балчик да извърши последващите съгласно закона действия.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката. Госпожо Фудулова заповядайте.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ обсъди и одобри - Даване на съгласие за участие с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила" за предоставяне на услугата „Обществени трапезарии" през 2021 година.

със „За" - 5: „Против 0; „Въздържал се" -0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №207: На основание чл.21, ал. 1, т.8, т.23 и чл. 17, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Балчик РЕШИ:

I.ДАВА съгласие Община Балчик да участва с проектно предложение за реализиране на услугата „Обществени трапезарии" пред Фонд „Социална закрила" на стойност 37 376,00 лв.

-                     II.ОПРЕДЕЛЯ дейността по предоставянето на топла храна като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.

-                     III. Средствата за реализиране на услугата „Обществени трапезарии" са осигурени от Фонд „Социална закрила"

IV.Възлага  на Кмета на Община Балчик да извърши последващите съгласно закона действия.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка шеста - Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

по шеста точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  постъпило е заявление с вх. № 94-00-1475-001/ 27.10.20 г. за заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, съгласно чл. 41, ал. 3 от НОАМТЦУТОБ. Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие заявителя на искане с вх. № 94-00-1475-001/ 27.10.20 г., да се освободи от заплащане на дължимите такси за технически услуги и административни дейности, посочени в чл. 43 и приложената към него таблица от НОАМТЦУТОБ, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.


2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия, във връзка с взетото в т. 1 решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката, заповядайте Г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  обсъди - Инвестиционни проекти след реализирането на които се предвижда да се разкрият минимум 50 постоянни работни места. И го предложи за обсъждане на заседание на ОбС на 25.11.2020г. със „За" - 0: „Против" -0; „Въздържал се" -5;гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря  ви г-жа Фудулова, заповядайте г-н Лучиянов.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз не знам  коя е била причината комисията  да се въздържат. И ако наистина този инвеститор иска да прави оранжерии  разкрива работни места , аз мисля,  че общинските съветници и  Общината  трябва да го подкрепим. Не разбирам каква е била причината  от въздържанието на колегите, но в крайна сметка разкриването на работни места в тази  тежка ситуация ще даде положителни резултати и мисля, че трябва да го подкрепим.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Лучиянов, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Искам да кажа на фона на дебатите по тая точка, комисията констатира  следното: Няма никакъв документ или договор, който да задължи това лице наистина да поддържа 50 работни места, я ги поддържа я не т.е. казва се, че се поддържат таксите като не платят как ще процедира това нещо. Винаги съм „За"  за по малки данъци и благоприятни условия за бизнеса, но не и в дадени случаи без дадени гаранции. Другото е, че от внесената докладна записка не става ясно, колко ще се спести, колко биха били тези такси и какво този човек спестява. И третото - има и други създали подобни работни места, и мисля че не са ползвали досега такъв облекчен вариант. Да се създава привилегировано отношение  на едни стопански единици  спрямо  други някак не е редно. Хубаво е да се  създават работни места , но пак казвам няма никакви гаранции, договори които да се предложат, които този човек да бъде задължен да ги поддържа, за колко време ще ги поддържа и какви са неустойките ако той не ги поддържа.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Аз знам само, че в такава ситуация един човек , един бизнес обект  разкрие 50, 5 или 25 места , когато бизнеса се развие сами ще си отговорите дали е по добре да ви обслужват 15 човека или 55. Не е коректно, да подкрепяме само , когато става дума за Балчик като град и как всеотдайно сме готови да помагаме, а когато става въпрос  за  Общината - едно село като Църква където нещата не са грейнали и цъфнали да се отнасяме така. Моля колеги, замислете се от това, което казах, благодаря.

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Както г-н Станоев  повдигна въпроса ако е тук кмета на село Църква нека да разясни за да може дебата да бъде обективен

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Кмета няма информация все още, до колкото знам.са бъде пет Г-н Владимир Лафазански- общински съветник Защото г-н Лучиянов е прав, ако една административна такцифрена в едно такова време, съгласете се, че всеки инвеститор би си преосмислил инвестицията. Тук са записани два различни парцела предполагам, пише също комплекс и човекът е подал нотариално заверена декларация за своето намерение, както виждаме на последна страница. Така, че и аз като г-н Лучиянов съм съгласен, че трябва да се подкрепи това проекто- решение и ако даде някой повече информация ще е добре.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Все още техническите документи не са в Общината може би  не си е подал  исканията за строителни разрешения защото чака да види каква ще му бъде таксата, но след като ги подаде съм съгласен  с г-н Господинов ще сключим договор и той трябва да поеме ангажимента за тези работни места. Тъй като предполагам, че инвестицията ще бъде  голяма, той е съгласен да плати 5 000 лева, то би  трябвало  да има такса от 25- 30 000 лева за да има полза от това решение. Когато почнем да смятаме каква е  таксата на базата на това решение ще подпишем договор и тогава той ще си преведе 5 000 лева, а не реално дължимото.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, г-н Жечев заповядайте:

Г-н Атанас Жечев - общински съветник: Г-н Ангелов, някой може ли да каже ако ние вземем това решение, колко би платил въпросният инвеститор ако се спази Наредбата.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Казах, че все още нямаме техническите проекти, когато ги внесе и разберем колко квадрати и т.н.  става въпрос,  но знаем че е почнал нещо да строи. Има такава точка в Наредбата, ако си спомняте като я приемахме беше във връзка с ветрогенераторите и т.н. И тогава добавихме - „ и който разкрие 50 работни места  също да има прав" тук имаме декларация нотариално заверена  и инвеститора ще разкрие 50 работни места т.е. ще отговаря на условията от Наредбата. И тъй като 50работни места на територията на Общината не са никак малко аз съм „За". Ето даже и зам. кмета Димитрин Димитров ми казва, че около 18 000 лв. ще бъде таксата, т.е вместо 18 000 лв, ще плати 5 000 лв.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Т.е. в най - лошият случай ако приемем, че  този господин е един некоректен инвеститор, Общината може да загуби 12 000 лв. Аз предлагам да го подкрепим и да дадем шанс в с. Църква в долината да се случи нещо и дори и да не са 50 работни места , дори и да са 30 пак е от полза.  В тая връзка Общината рискува ако той направи такъв голям проект в който той трябва да даде 18 000 лв., а той реално ще даде  5 000 лв, той няма да го работи сам със семейството си,  а тогава ще се назначат хора.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Лучиянов, заповядайте г-н Станоев;

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Аз напълно споделям мнението на  г-н Лучиянов, и искам да напомня, че по малко от година, когато се явявахме на изпит , всички до един кандидат съветници казвахте "Ние сме за привличане на инвестиции в нашата Община", е сега е момента с гласуването си да окажем дали „Ние", дами и господа общински съветници сте били искрени, като сте казвали „ Ние искаме да привлечем инвестиции" , защото ако наистина  искате, да не изгоним този инвеститор от града, благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги ще преминем в режим на  поименно гласуване:  

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Въздържал се"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Въздържал се"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Въздържал се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3;

Точката е приета.

 РЕШЕНИЕ №208 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 6 от ЗМДТ, съгласно чл. 41, ал. 3 от НОАМТЦУТОБ. Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласие заявителя на искане с вх. № 94-00-1475-001/ 27.10.20 г., да се освободи от заплащане на дължимите такси за технически услуги и административни дейности, посочени в чл. 43 и приложената към него таблица от НОАМТЦУТОБ, като заплащат еднократна такса в размер на 5000 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия, във връзка с взетото в т. 1 решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка седма - Предложение за             промяна         на        списъка на     длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик. давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По седма точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински, Във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота и Докладна записка с Вх№ 10-00-230/23.10.2020г.. на Марияна Симеонова , предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

      1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от други общини през 2020г., които имат право на транспортни разходи, както следва: Добавя в списъка с пътуващи:

    -Дияна Райнова, месторабота ЦНСТ-ДБУ, пътува гр.Балчик - гр. Добрич, длъжност социален работник;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.                                                

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов,  заповядайте г-жа Фудулова:

 Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията дава съгласие за Предложение за             промяна        на        списъка на    длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-Б, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.- 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Моля колеги, да преминем към поименно гласуване.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 21; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №209: На основание Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

 1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от други общини през 2020г., които имат право на транспортни разходи, както следва: Добавя в списъка с пътуващи:

    -Дияна Райнова, месторабота ЦНСТ-ДБУ, пътува гр.Балчик - гр. Добрич, длъжност социален работник;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.      

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма- Разглеждане на заявление от Звезда Антонова Паунова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  Постъпило е заявление вх. № ОС-3011-11/14.10.2020 г. от Звезда Антонова Паунова за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в м. „Поляните", село Кранево. Звезда Паунова е собственик на поземлен имот в м. "Поляните", с. Кранево с площ от 600 м2, съгласно Договор за продажба на общински имот от 21.10.1994 г., представляващо част от ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, целия с площ от 727 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 127 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик

                                                                                    Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-11/14.10.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Звезда Антонова Паунова по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 727 м2, като Звезда Паунова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 127 м2 (сто двадесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4860/27.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  4414.00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиринадесет лева).         

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата,  заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласието си за Разглеждане на заявление от З. Антонова Паунова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик. със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Разглеждане на заявление от З. Антонова Паунова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик, със „За" - 5; гласа, „Против" - 0; гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги ще преминем в режим на поименно  гласуване  предложението на кмета:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №210: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-11/14.10.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и З. Антонова Паунова по отношение на ПИ № 39459.506.84 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", целия с площ от 727 м2, като З. Паунова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 127 м2 (сто двадесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4860/27.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на  4414.00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиринадесет лева).        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Колеги преминаваме към точка девета Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево. Давам думата на г Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По девета точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. №ОС-3012-6/24.08.2020 г. от В. К. Николов от гр. София за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево.  В. К. Николов и Г. Х.Николова са собственици на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Нотариален акт № 132, том VІІ, дело № 2268 от 29.09.2005 г. на Служба по вписванията към РС - Балчик. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното                                   

                                                                                       проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-6/24.08.2020 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 15 085.00 лв. (петнадесет хиляди и осемдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ІІ, кв.26 по ПУП на с. Кранево), с площ от 547 м2 (петстотин четиридесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 4868/05.11.2020 г. на собственици на законно построена върху него сграда В. Н. и Г. Николова. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка, госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласието си за Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево.  със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №211: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-6/24.08.2020 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 15 085.00 лв. (петнадесет хиляди и осемдесет и пет лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.252 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ІІ, кв.26 по ПУП на с. Кранево), с площ от 547 м2 (петстотин четиридесет и седем квадратни метра), актуван с АОС № 4868/05.11.2020 г. на собственици на законно построена върху него сграда В. Николов и Г. Николова.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка десета- Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/ 0.4kV" в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич. Давам думата на  г Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

По десета точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2117-12/ 07.07.20 г. за одобряване  на ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/0.4kV" в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:    

                                                                                 Проекто-решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение 60 Протокол № 7 от 27.02.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП, предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 3 от Протокол № 4/07.08.2020 г.. Общински съвет Балчик:         
           
1. Одобрява ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/0.4kV в ПИ 78639.6.34, засегнати имоти ПИ 78639.5.32 и ПИ 78639.5.6.17 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/ 0.4kV" в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич.

 със „За" - 5 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №212: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение 60 Протокол № 7 от 27.02.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП, предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 3 от Протокол № 4/07.08.2020 г.. Общински съвет Балчик:    
1. Одобрява ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/0.4kV в ПИ 78639.6.34, засегнати имоти ПИ 78639.5.32 и ПИ 78639.5.6.17 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка единадесета- Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик. Давам думата на  г -н   Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС

По единадесета точка от дневния ред:

Г-н   Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане също така и Заявление за Финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик. Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 17.11.2020г. разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния:

Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. В. В. Димитрова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

2.  И. Г. Александрова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

3. С. И. Росенов - за социално подпомагане, в размер на  150, 00 (сто и петдесет) лева.

4. С. С. Хасанова - за социално подпомагане, в размер на  100,00 (сто) лева.

5. М. Н. Пейчева - за социално подпомагане, в размер на  100,00 (сто) лева.

6. Ю. С. Салим - за лекарства , в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7.  Р. И. Карлович - за закупуване на електрическо  болнично легло в размер на  400,00 (четиристотин) лева.

8. С. И. Карлович - за закупуване на електрическо  болнично легло  в размер   на  400,00 (четиристотин) лева.

9. С. А. Али - Севгюл Ахмед Али - за лечение в размер на 300.00( триста) лева.

10. Д. Д. Зейнунов- лекарства  в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

11. Г. К. Георгиев -- за лечение в размер на 300,00 (триста ) лева.

12. Ш. С. Шенер - за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева.

13. А.Й. Великова  - за лечение в размер на 500,00 (петстотин ) лева.

14.К. С. Тодоров - за лечение в размер на 200,00 (двеста ) лева

15.В. Н. Янков - за социално подпомагане   в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева

16. К. Г. Петкова - за социално подпомагане   в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

17. Д. В.Дечева - за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева

18. Г. Г. Георгиева и    Д. Петров - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик-  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви ,  колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобрява - Отпускане финансови помощи на граждани от Община Балчик.

 със „За" - 5 гласа;

Г-н Владимир Лафазански- общински съветник: Предлагам да гласуваме анблок всички молби.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Предлагам да гласуването предложението  на

Г-н Лафазански и то ще се извърши с вдигане на ръка:

 „ЗА" -20; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, колеги  приема се предложението  на Г-н Лафазански и  да гласуваме цялата точка,  моля да преминем към поименно гласуване :

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 20; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №213: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:


1. В. В. Димитрова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

2.  И. Г. Александрова - за социално подпомагане, в размер на  150,00 (сто и петдесет) лева.

3. С. И. Росенов - за социално подпомагане, в размер на  150, 00 (сто и петдесет) лева.

4. С. С. Хасанова - за социално подпомагане, в размер на  100,00 (сто) лева.

5. М. Н. Пейчева - за социално подпомагане, в размер на  100,00 (сто) лева.

6. Ю. С. Салим - за лекарства , в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

7.  Р. И. Карлович - за закупуване на електрическо  болнично легло в размер на  400,00 (четиристотин) лева.

8. С. И. Карлович - за закупуване на електрическо  болнично легло  в размер   на  400,00 (четиристотин) лева.

9. С. А. Али - Севгюл Ахмед Али - за лечение в размер на 300.00( триста) лева.

10. Д. Д. Зейнунов- лекарства  в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева.

11. Г. К. Георгиев -- за лечение в размер на 300,00 (триста ) лева.

12. Ш. С. Шенер - за лечение в размер на 200,00 (двеста) лева.

13. А.Й. Великова  - за лечение в размер на 500,00 (петстотин ) лева.

14.К. С. Тодоров - за лечение в размер на 200,00 (двеста ) лева

15.В. Н. Янков - за социално подпомагане   в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева

16. К. Г. Петкова - за социално подпомагане   в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

17. Д. В.Дечева - за лекарства в размер на 200,00 (двеста) лева

18. Г. Г. Георгиева и    Д. Петров - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик-  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка дванадесета - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 36 кв. м. Давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

По дванадесета точка от дневния ред:

                                                             

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 63-00-538/06.11.2020 г. от „Здравец 59" ЕООД, ЕИК 124048175, гр. Балчик, ул. Приморска 8 б, относно подновяване на договор за наем №6/05.01.2018 г.

Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87, ал.1 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:

т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.19.251 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.141 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.525.105 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС .

По т.1.3 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 36 кв. м, със „За" - 5 гласа:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 3 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 36 кв. м със „За" - 5 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №214: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост както следва:т.1.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.19.251 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.т.1.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№02508.7.141 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.

т.1.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.525.105 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 12  кв.м., за срок от 3 години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена:

По т.1.1 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС.

По т.1.2 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС

По т.1.3 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС.

При провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка тринадесета- Одобряване  на задания  и даване  на разрешение  за изработване  на проект за  ПУП - ПЗ ЗА ПИ № 03174.52.527 по КККР на с Безводица. Давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ-2060-10/ 16.07.20 г. за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ 03174.52.527. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:


Проекто-решение:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-10/ 16.07.20, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище с изх. № 2060-10-006/12.11.20 г. на Кмета на гр. Балчик, Общински съвет Балчик реши:

1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ С3174.52.527по КККР на с. Безводица с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП - за „предимно производствена зона" (Пп).", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 03174.52.527по КККР на с. Безводица с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП - за „предимно производствена зона" (Пп).", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.

3.Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията приема   - Одобряване  на задания  и даване  на разрешение  за изработване  на проект за  ПУП - ПЗ ЗА ПИ № 03174.52.527 по КККР на с Безводица.

 със „За" - 5 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа; Моля да бъде дадена думата на адвоката на Общински съвет Асен Атанасов за становище.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Заповядайте г-н Атанасов:

Асен Атанасов - адвокат на ОбС: Съгласно Закона за опазване на  земеделските земи,  преди да се процедира подобен тип " Даване на съгласие за изработване подробен устройствен план имащ за предмет промяна предназначението на  земеделска земя, е необходимо да се вземе разрешение от Областна дирекция по земеделие. Това решение винаги предхожда даването на съгласие за изработването на  подробен устройствен план и е необходимо за довършване на процедурата т.е. окончателната промяна на предназначението на земята. В конкретният случай такова липсва и цитираното в самото  проекто - решение - становище на Кмета на Общината.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-н Атанасов, колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За "

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №215: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с вх. № УТ-2060-10/ 16.07.20, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, ал. 8 от ЗУТ, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ; във връзка с чл. 60, ал. 2 от ЗУТ и чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ и положително становище с изх. № 2060-10-006/12.11.20 г. на Кмета на гр. Балчик, Общински съвет Балчик реши:

1.                   Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ С3174.52.527по КККР на с. Безводица с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП - за „предимно производствена зона" (Пп).", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.

2.                   Дава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ 03174.52.527по КККР на с. Безводица с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП - за „предимно производствена зона" (Пп).", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик.

3.                   Подробният устройствен план се придружава от планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 1246, ал. 2 от ЗУТ;


По четиринадесета   точка от дневния ред

 

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Моля колеги ако има какво да кажете по точка четиринадесета - Други  заповядайте г-н Лучиянов:

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Тъй като поради влошеното ми  здравословно състояние, г-н Станоев  ми е отнемал правото да говоря и  явно винаги ме е замествал,  искам да отправя един въпрос:  Г-н Кмете, имам въпрос към Вас и към строителният Кмет- Наскоро ми се наложи да посетя село Безводица, тъй като аз съм широко подкрепен от Безводица  и при входа  на селото е разбит пътя.  Това за което говорихме с кмета на селото  е, че една част била към АПИ, а друга била към Общината. Предвижда ли се някакво запълване на тези дупки, защото хората трудно стигат до домовете си. Убедих се с очите си и не напразно задавам въпроса си понеже  трябва да откликнем на техните нужди, да имат малко по нормален път.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да ще бъде обновен в Бюджет 2020г. И то ще бъде цялостен ремонт.

Г-н Виктор Лучиянов - общински съветник: Благодаря Ви г-н Ангелов.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Благодаря ви,  заповядайте г-н Станоев.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Благодаря, аз се учудвам че г-н Лучиянов, който изрично ме помоли да попитам на няколко сесии заради неговото здравословно състояние , и съм учуден, че сега се обръща към мен. Но благодарение на г-н Лучиянов ще се получат нещата, ,а аз искам да задам един въпрос:  Смята ли Общината да промени Туристическият данък за 2021г.,  защото ако смята е редно един месец по рано тази промяна да се прегласува и да се обяви на сайта. И аз смятам, че това е една мярка във връзка с  влошения туристически сезон, който беше и така както вървят нещата не се знае  какво ще стане, просто искам  да разбера  намеренията  на ОбА .

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Нямаме  намерение да правим никакви промени в Наредбата за местните данъци и такси.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник:  Благодаря ви г-н Ангелов.

Г-н Николай Колев-Председател на ОбС: Колеги ако няма други въпроси закривам заседаниетона Общински съвет Балчик. Благодаря Ви.


 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик