• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 01.12.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 

            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1354/ 23.11.2020 г. е допуснато изработването на ПУП - ПРЗ за УПИ УПИ XIX,  кв. 19 по плана на
с. Царичино, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищно застрояване -"Жм"., съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-13/ 19.09.2020 г.         Прикачени файлове: