• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 01.12.2020 г.ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 

            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1352/ 23.11.2020 г. е допуснато изработването на ПУП - ПРЗ за УПИ XIX (ПИ 53120.502.521),  кв.66 по плана на с. Оброчище, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищно застрояване -"Жм"., съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-17/ 19.10.2020 г.         
Прикачени файлове: