• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано 01.12.2020 г.

Обявление на заповед на кмета на общината


         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1353/ 23.11.2020 г. е допуснато изработването на ПУП - ПРЗ за УПИ XIV и УПИ XV кв. 48 по плана на с. Гурково, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-10/ 03.08.2020 г.             Прикачени файлове: