• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 01.12.2020 г.

Обявление на заповед на кмета на общината по чл. 124а от ЗУТ


         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1350/ 23.11.2020 г. е допуснато изработването на ПУП - ПРЗ за УПИ II (ПИ 02508.55.103), кв.153 по плана на промишлена зона, гр. Балчик, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за предимно производствено  -"Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2060-12/ 17.09.2020 г.Прикачени файлове: