• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 27.11.2020 г.

Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план


         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1356/ 23.11.2020 г. e одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП- ПЗ за ПИ 02508.55.253 по КК на гр. Балчик, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за предимно производствена-"Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-15/ 05.08.2020  г.  

           Прикачени файлове: