• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 27.11.2020 г.


Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план


         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1349/ 23.11.2020 г. e одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП- П3 за ПИ 39459.506.99 по КК на с. Кранево, община Балчик, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с отреждане за вилно застрояване-"Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-5/ 28.02.2020 г.  

           


Прикачени файлове: