З А П О В Е Д

№ 1337

гр. Балчик, 20.11.2020 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Решение №200/29.10.2020 г. от проведено заседание по Протокол №14 на Общински съвет Балчик и писма с Вх.№ 16-00-101/17.11.2020 г. от Началника на „Общинска служба по земеделие" Балчик,


Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. За стопанската 2020/2021 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на Община Балчик, които са включени в масиви за ползване съгласно Заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, и за които има подадени заявления по чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ да бъдат предоставени за ползване на съответния ползвател, както следва:


Землище

ЕКТТЕ

Ползвател

Имот №

Собст-веник

Площ на имота /дка

Полз-вана площ в дка на осно-вание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ

Дъл-жимо рентно пла-щане

НТП

БАЛЧИК

02508

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

536.512

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.087

0.559

34.658

Полски път

БАЛЧИК

02508

ЕКО АГРО АД

543.241

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.039

5.039

312.418

Полски път

БАЛЧИК

02508

АРТЛЕКИНО ЕООД

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.511

1.080

66.96

Полски път

БАЛЧИК

02508

ОПТИМУС ПРИМ

49.283

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.446

0.390

24.18

Полски път

БАЛЧИК

02508

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

513.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.207

4.931

305.722

Полски път

БАЛЧИК

02508

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

514.104

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.697

0.388

24.056

Полски път

БАЛЧИК

02508

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

520.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.529

0.210

13.02

Полски път

БАЛЧИК

02508

ВМ АГРОСОРТ ЕООД

541.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.146

0.583

36.146

Полски път

БАЛЧИК

02508

КАМУТ ЕКО ЕООД

522.104

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.001

1.367

84.754

Полски път

БАЛЧИК

02508

КАМУТ ЕКО ЕООД

525.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.878

4.345

269.39

Полски път

БАЛЧИК

02508

ПЕНЧО МАРИНОВ ПАНТЕЛЕЕВ

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.511

0.633

39.246

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

501.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.480

8.398

520.676

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

502.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.004

7.959

493.458

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

503.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.641

4.479

277.698

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

503.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.171

7.161

443.982

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

505.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.024

1.918

118.916

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

506.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.739

3.709

229.958

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

506.212

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.787

3.799

235.538

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

507.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.414

4.395

272.49

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

508.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.623

0.449

27.838

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

508.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.970

6.924

429.288

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

509.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.121

3.121

193.502

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

509.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.316

2.291

142.042

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

510.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.909

9.909

614.358

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

511.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.396

6.338

392.956

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

512.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.895

6.878

426.436

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

512.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.478

0.474

29.388

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

513.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.207

5.232

324.384

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

514.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.163

9.060

561.72

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

515.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.706

6.685

414.47

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

516.61

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.464

0.464

28.768

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

516.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.824

9.824

609.088

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

518.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.200

9.199

570.338

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

519.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.868

4.110

254.82

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

523.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.875

0.686

42.532

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

523.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.524

1.808

112.096

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

524.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.679

0.672

41.664

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.511

0.196

12.152

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

525.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.511

0.826

51.212

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

525.104

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.580

3.198

198.276

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

526.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.596

3.568

221.216

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

528.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.478

2.381

147.622

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

528.33

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.927

1.927

119.474

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

529.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.853

3.811

236.282

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

530.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.246

4.141

256.742

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

532.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.260

5.147

319.114

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

537.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.042

3.042

188.604

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

537.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.712

0.106

6.572

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

537.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.712

5.577

345.774

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

538.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.683

2.097

130.014

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

539.102

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.220

8.079

500.898

Полски път

БАЛЧИК

02508

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

540.101

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.856

0.241

14.942

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

21.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.792

2.348

129.14

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

22.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.995

0.129

7.095

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

31.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.548

1.170

64.35

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗК ДОБРУДЖАНКА

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.043

0.435

23.925

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

10.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.596

1.949

107.195

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

10.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.703

1.512

83.16

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

13.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.960

1.050

57.75

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

13.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.762

1.510

83.05

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

14.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.140

3.446

189.53

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

14.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.987

0.716

39.38

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

16.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.797

1.134

62.37

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.043

0.856

47.08

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

17.68

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.699

5.934

326.37

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

17.69

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.425

3.853

211.915

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

18.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.907

0.623

34.265

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

18.88

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.261

0.430

23.65

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

18.88

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.261

2.168

119.24

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

19.93

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.651

0.505

27.775

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

19.94

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.834

2.395

131.725

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

20.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.306

1.393

76.615

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

20.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.925

1.904

104.72

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

21.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.792

5.029

276.595

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.995

0.532

29.26

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.995

4.912

270.16

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.819

1.665

91.575

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

22.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.912

0.958

52.69

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

24.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.926

2.870

157.85

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

24.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.354

0.230

12.65

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

25.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.123

4.104

225.72

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

25.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.744

0.631

34.705

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

25.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.744

6.292

346.06

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

26.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.845

1.798

98.89

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

26.73

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.835

0.657

36.135

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

0.184

10.12

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

30.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.451

0.444

24.42

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

30.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.084

4.055

223.025

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

10.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.596

3.523

193.765

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

11.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.279

0.216

11.88

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

11.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.419

0.735

40.425

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

12.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.475

0.511

28.105

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

13.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.960

1.728

95.04

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

13.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.762

0.584

32.12

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

13.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.762

0.961

52.855

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

14.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.140

1.588

87.34

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

15.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.960

1.559

85.745

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

16.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.797

2.377

130.735

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.043

0.155

8.525

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.043

0.395

21.725

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

17.69

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.425

0.179

9.845

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

17.69

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.425

0.335

18.425

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

18.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.907

1.304

71.72

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

18.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.907

1.397

76.835

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

18.88

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.261

0.129

7.095

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

19.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.504

1.503

82.665

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

19.94

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.834

1.119

61.545

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

19.94

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.834

4.255

234.025

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

20.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.306

0.164

9.02

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

20.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.306

2.901

159.555

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

20.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.925

0.255

14.025

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

20.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.925

0.698

38.39

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

22.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.995

0.925

50.875

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

22.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.995

1.325

72.875

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

25.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.744

2.112

116.16

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

26.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.845

0.342

18.81

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

26.73

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.835

2.034

111.87

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

27.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.467

4.323

237.765

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

0.920

50.6

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

1.165

64.075

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЗКПУ КЛАС 2002

31.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.548

0.699

38.445

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ЕКО АГРО АД

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

1.596

87.78

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ПОЛАРИС ЕООД

11.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.279

3.034

166.87

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ПОЛАРИС ЕООД

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.043

0.938

51.59

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

ПОЛАРИС ЕООД

17.69

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.425

0.216

11.88

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АГРОЕВРОПЛАНТ ЕООД

13.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.960

0.304

16.72

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АГРОЕВРОПЛАНТ ЕООД

13.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.711

0.124

6.82

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

17.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.043

0.489

26.895

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

17.69

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.425

0.460

25.3

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

11.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.279

2.511

138.105

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

29.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.787

1.981

108.955

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

30.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.451

1.000

55

Полски път

БЕЗВОДИЦА

03174

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

30.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.436

0.135

7.425

Полски път

БОБОВЕЦ

04515

ЗК ДОБРУДЖАНКА

12.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.081

0.125

6.375

Полски път

БОБОВЕЦ

04516

СТАНКОВ-А ЕООД

12.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.081

0.371

18.921

Полски път

БОБОВЕЦ

04517

АГРОБИОПАК ЕООД

15.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.778

0.735

37.485

Полски път

БОБОВЕЦ

04518

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

13.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.319

0.658

33.558

Полски път

БОБОВЕЦ

04519

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

13.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.650

0.174

8.874

Полски път

БОБОВЕЦ

04520

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

14.70

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.099

0.176

8.976

Полски път

БОБОВЕЦ

04521

ЗКПУ СОКОЛ

11.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.395

1.378

70.278

Полски път

БОБОВЕЦ

04522

ЗКПУ СОКОЛ

12.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.081

4.571

233.121

Полски път

БОБОВЕЦ

04523

ЗКПУ СОКОЛ

13.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.319

3.627

184.977

Полски път

БОБОВЕЦ

04524

ЗКПУ СОКОЛ

13.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.650

1.105

56.355

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

27.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.775

0.955

40.11

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

40.73

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.511

0.360

15.12

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

43.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.370

0.383

16.086

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

50.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.067

0.411

17.262

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

63.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.440

0.442

18.564

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

68.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.552

0.743

31.206

Полски път

ГУРКОВО

18160

АРГУС-94

70.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.727

0.634

26.628

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

39.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.579

0.420

17.64

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

39.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.339

2.801

117.642

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

40.73

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.511

2.496

104.832

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ИВАН СТОЯНОВ

43.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.370

1.079

45.318

Полски път

ГУРКОВО

18160

РЕБЕЛ ООД

39.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.579

4.058

170.436

Полски път

ГУРКОВО

18160

РЕБЕЛ ООД

39.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.339

1.312

55.104

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЗК ДОБРУДЖАНКА

102.180

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.318

1.629

68.418

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРОСТАН ООД

63.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.157

0.157

6.594

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРОСТАН ООД

63.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.440

0.536

22.512

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРОКООПЕРАТИВ-НИК

41.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.382

0.227

9.534

Полски път

ГУРКОВО

18160

СТАНКОВ-А ЕООД

18.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.112

0.263

11.046

Полски път

ГУРКОВО

18160

СТАНКОВ-А ЕООД

68.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.883

0.727

30.534

Полски път

ГУРКОВО

18160

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

70.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.167

1.679

70.518

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРИВЕСТ-ЕМ

30.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.815

2.815

118.23

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРИВЕСТ-ЕМ

37.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.726

1.114

46.788

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРИВЕСТ-ЕМ

106.65

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.507

0.401

16.842

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРИВЕСТ-ЕМ

106.69

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.968

5.439

228.438

Полски път

ГУРКОВО

18160

ДИКОВ АГРО ЕООД

101.57

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.510

0.543

22.806

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ ЕООД

68.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.552

0.438

18.396

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ ЕООД

68.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.883

0.589

24.738

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ ЕООД

68.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.883

2.577

108.234

Полски път

ГУРКОВО

18160

АГРО СИЛА ЖЕЧЕВ ЕООД

70.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.727

0.377

15.834

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

11.61

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.532

1.530

64.26

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

11.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.502

3.914

164.388

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

16.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.551

1.595

66.99

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

28.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.577

1.180

49.56

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.804

3.738

156.996

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.283

4.012

168.504

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.166

2.023

84.966

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.571

1.571

65.982

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

37.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.952

0.747

31.374

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

38.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.382

2.711

113.862

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

38.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.076

4.060

170.52

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

41.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.046

0.343

14.406

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

49.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.905

2.094

87.948

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

64.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.427

1.666

69.972

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

65.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.216

0.216

9.072

Полски път

ГУРКОВО

18160

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

101.57

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.510

1.751

73.542

Полски път

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

33.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.817

1.385

58.17

Полски път

ГУРКОВО

18160

КАМУТ ЕКО ЕООД

66.132

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.148

0.420

17.64

Полски път

ГУРКОВО

18160

СТЕФАН ЖЕЧЕВ ЕНЧЕВ

66.128

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.389

0.382

16.044

Полски път

ГУРКОВО

18160

ТОДОР ГЕОРГИЕВ МОРАЛИЙСКИ

15.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.004

0.510

21.42

Полски път

ГУРКОВО

18160

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

12.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.992

0.683

28.686

Полски път

ГУРКОВО

18160

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

103.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.748

0.496

20.832

Полски път

ГУРКОВО

18160

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

103.113

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.119

0.286

12.012

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

101.61

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.836

0.819

34.398

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

13.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.465

2.719

114.198

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

13.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.465

4.208

176.736

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

13.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

22.465

4.894

205.548

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

14.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.107

7.965

334.53

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

15.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.004

0.276

11.592

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

17.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.287

2.248

94.416

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

18.33

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.832

2.469

103.698

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

18.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.112

1.111

46.662

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

18.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.946

2.197

92.274

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

19.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.194

1.112

46.704

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

19.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.194

2.312

97.104

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

21.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.066

0.149

6.258

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

21.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.066

1.490

62.58

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

22.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.181

1.929

81.018

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.369

1.369

57.498

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.732

0.207

8.694

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.970

0.942

39.564

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.163

0.588

24.696

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.284

0.398

16.716

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.134

1.853

77.826

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

24.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.488

2.236

93.912

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

25.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.284

0.974

40.908

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

27.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.775

2.463

103.446

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

27.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.353

0.517

21.714

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

30.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.696

4.063

170.646

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

31.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.214

4.151

174.342

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

34.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.033

1.746

73.332

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

35.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.927

4.906

206.052

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

36.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.930

2.612

109.704

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

37.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.726

2.513

105.546

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

39.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.579

2.898

121.716

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

40.75

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.727

0.188

7.896

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

40.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.688

0.660

27.72

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

41.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.749

1.035

43.47

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

47.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.625

0.313

13.146

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

52.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.822

3.822

160.524

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

53.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.656

0.264

11.088

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

53.63

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.899

2.113

88.746

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

54.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.286

3.559

149.478

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

54.57

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.358

1.241

52.122

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

54.84

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.520

4.611

193.662

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

56.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.294

0.385

16.17

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

56.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.294

0.412

17.304

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

58.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.008

0.340

14.28

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

61.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.856

1.856

77.952

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

61.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.129

0.303

12.726

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

61.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.129

1.074

45.108

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

61.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.432

0.398

16.716

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

62.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.654

0.124

5.208

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

62.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.654

3.944

165.648

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.672

3.637

152.754

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.611

0.829

34.818

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.75

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.647

2.184

91.728

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

63.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.440

0.474

19.908

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

69.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.299

1.390

58.38

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

69.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.299

1.797

75.474

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

102.83

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.422

7.506

315.252

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

102.180

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.318

8.230

345.66

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

103.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.748

0.203

8.526

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

103.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.748

4.378

183.876

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

103.113

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.119

0.147

6.174

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

103.113

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.119

5.176

217.392

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

104.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.019

0.317

13.314

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

105.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.403

8.879

372.918

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

105.61

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.402

4.831

202.902

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

106.65

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.507

0.158

6.636

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

107.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.977

3.578

150.276

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

107.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.979

0.558

23.436

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

108.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.731

6.249

262.458

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

108.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.164

4.704

197.568

Полски път

ГУРКОВО

18160

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

109.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.029

2.492

104.664

Полски път

ГУРКОВО

18160

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

63.75

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.647

0.109

4.578

Полски път

ГУРКОВО

18160

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

63.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.440

0.678

28.476

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

15.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.004

0.441

18.522

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

15.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.593

0.610

25.62

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

27.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.353

0.766

32.172

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

28.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.664

1.770

74.34

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

28.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.577

0.862

36.204

Полски път

ГУРКОВО

18160

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ДЖИЛЯНОВ

37.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.952

0.190

7.98

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

51.70

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.902

0.251

13.805

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

21.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.691

0.694

38.17

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

21.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.255

1.196

65.78

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

22.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.500

10.570

581.35

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

42.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.944

1.089

59.895

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

43.6

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.442

0.254

13.97

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

44.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.407

1.000

55

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

44.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.199

2.948

162.14

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

45.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.401

3.108

170.94

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

49.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.238

11.940

656.7

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.129

0.975

53.625

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.129

3.393

186.615

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРИКОМ ООД

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.239

5.063

278.465

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРОСТАН ООД

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.239

1.683

92.565

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

52.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.100

0.336

18.48

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

52.95

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.283

0.108

5.94

Полски път

ДРОПЛА

23769

АГРО-ММ ЕООД

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.928

0.366

20.13

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

15.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.439

0.413

22.715

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

16.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.041

0.534

29.37

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.928

0.982

54.01

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

54.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.129

1.880

103.4

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

55.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.085

0.927

50.985

Полски път

ДРОПЛА

23769

"АГРОСИГНАЛ" ЕООД

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.239

1.404

77.22

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

24.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.114

3.865

212.575

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

35.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.440

3.540

194.7

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

38.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.623

1.317

72.435

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

38.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.410

2.130

117.15

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

51.68

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.291

1.542

84.81

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

52.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.100

0.220

12.1

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

52.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.400

0.165

9.075

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

54.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.368

1.355

74.525

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

54.93

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.720

0.518

28.49

Полски път

ДРОПЛА

23769

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.239

1.357

74.635

Полски път

ДРОПЛА

23769

КАМУТ ЕКО ЕООД

50.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.034

0.982

54.01

Полски път

ДРОПЛА

23769

МАРИЯ ИВАНОВА МИТАЛОВА

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.928

1.903

104.665

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЗЛАТКО АТАНАСОВ МАРИНОВ

15.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.796

2.013

110.715

Полски път

ДРОПЛА

23769

ЗЛАТКО АТАНАСОВ МАРИНОВ

15.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.439

0.137

7.535

Полски път

ДРОПЛА

23769

ДИМИТЪР ИЛИЕВ СИМЕОНОВ

53.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.869

0.610

33.55

Полски път

ДРОПЛА

23769

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

40.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.326

0.543

29.865

Полски път

ДРОПЛА

23769

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

61.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.407

0.644

35.42

Полски път

ДРОПЛА

23769

СНЕЖИНА ДИМИТРОВА МИТАЛОВА

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.928

0.563

30.965

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

13.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.761

1.007

55.385

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

13.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.342

4.169

229.295

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

14.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.422

2.534

139.37

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

17.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.078

0.236

12.98

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

17.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.370

1.842

101.31

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

18.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.789

2.776

152.68

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

18.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.249

2.424

133.32

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

18.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.368

3.306

181.83

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.928

1.526

83.93

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

19.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.124

1.162

63.91

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

19.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.740

1.570

86.35

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

19.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.330

0.150

8.25

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

20.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.685

0.440

24.2

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

20.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.286

3.858

212.19

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

23.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.317

0.510

28.05

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

23.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.317

5.059

278.245

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

24.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.114

7.274

400.07

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

24.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.797

0.245

13.475

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

24.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.797

2.543

139.865

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

25.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.139

1.091

60.005

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

27.33

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.027

0.724

39.82

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

27.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.926

3.560

195.8

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

28.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.648

4.412

242.66

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

28.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.722

0.364

20.02

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

29.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.359

4.354

239.47

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

29.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.960

2.222

122.21

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

30.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.314

2.313

127.215

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

31.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.591

4.460

245.3

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

31.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.726

2.310

127.05

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

32.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.984

0.896

49.28

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

32.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.850

4.678

257.29

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

33.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.251

2.881

158.455

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

36.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.658

0.309

16.995

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

36.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.658

0.373

20.515

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

36.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.277

6.478

356.29

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

37.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.392

1.081

59.455

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

37.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.689

2.513

138.215

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

38.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.623

4.695

258.225

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

40.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.326

0.181

9.955

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

40.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.326

1.708

93.94

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

41.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.160

2.149

118.195

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

41.65

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.096

0.116

6.38

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

41.65

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.096

5.769

317.295

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

41.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.977

0.860

47.3

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

44.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.407

0.157

8.635

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

46.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.084

4.718

259.49

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

47.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.908

1.297

71.335

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

51.68

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.291

7.837

431.035

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

51.74

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.032

1.118

61.49

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.100

2.479

136.345

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.100

7.611

418.605

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.97

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.708

0.682

37.51

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.400

2.992

164.56

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

52.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.400

6.343

348.865

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

53.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.869

2.321

127.655

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

54.92

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.368

3.248

178.64

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

54.93

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.720

5.242

288.31

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

54.99

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.717

0.411

22.605

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

60.6

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.147

0.733

40.315

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.407

0.714

39.27

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.407

1.745

95.975

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.170

0.102

5.61

Полски път

ДРОПЛА

23769

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

61.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.170

0.570

31.35

Полски път

ДРОПЛА

23769

МЕХМЕД ХАСАН РАСИМ

56.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.239

0.148

8.14

Полски път

ДРОПЛА

23769

ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.928

0.825

45.375

Полски път

ДРОПЛА

23769

ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

19.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.330

0.129

7.095

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

15.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.319

0.849

39.903

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

18.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.077

0.943

44.321

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

18.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.428

4.643

218.221

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

20.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.826

0.848

39.856

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.855

0.446

20.962

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.726

4.393

206.471

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.865

0.338

15.886

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРИКОМ ООД

28.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.865

0.479

22.513

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

10.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.835

0.250

11.75

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

10.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.004

0.131

6.157

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

10.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.004

0.171

8.037

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

14.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.364

0.334

15.698

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

14.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.364

2.884

135.548

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

17.76

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.271

0.170

7.99

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

17.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.028

0.229

10.763

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

18.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.165

3.577

168.119

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

18.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.077

2.239

105.233

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

19.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.412

2.886

135.642

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

20.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.829

0.660

31.02

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.855

0.199

9.353

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

29.5

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.396

1.178

55.366

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

29.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.203

0.993

46.671

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СТАНКОВ-А ЕООД

25.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.988

0.342

16.074

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ПОЛАРИС ЕООД

10.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.835

1.418

66.646

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ПОЛАРИС ЕООД

16.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.077

1.990

93.53

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ПОЛАРИС ЕООД

17.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.491

2.198

103.306

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

20.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.826

0.700

32.9

Полски път

ДЪБРАВА

24387

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

20.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.829

0.871

40.937

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СУНАЙ ИСМАИЛ ЯШАР

17.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.491

0.696

32.712

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СУНАЙ ИСМАИЛ ЯШАР

30.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.449

0.445

20.915

Полски път

ДЪБРАВА

24387

СЕВДЖАН САЛИЕВА ЯШАР

32.3

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.589

0.503

23.641

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ЕТ АНДРЕЙ ДОБРЕВ

17.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.028

0.418

19.646

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

17.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.491

0.330

15.51

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

20.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.826

0.384

18.048

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

20.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.826

0.918

43.146

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

22.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.731

0.695

32.665

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

22.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.797

0.245

11.515

Полски път

ДЪБРАВА

24387

АЛТЕРНАТИВА-2000

29.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.203

0.552

25.944

Полски път

ДЪБРАВА

24387

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.87

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.855

0.196

9.212

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ПТК МЕТОДИЕВО

113.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.214

0.324

23.328

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ПТК МЕТОДИЕВО

131.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.694

0.187

13.464

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

101.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.660

6.636

477.792

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

103.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.218

0.235

16.92

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

105.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.293

1.074

77.328

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

106.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.097

0.464

33.408

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

109.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.350

0.188

13.536

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

113.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.214

0.750

54

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

117.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.276

0.335

24.12

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

117.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.276

0.559

40.248

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

122.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.328

1.713

123.336

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

123.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.774

0.886

63.792

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

123.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.774

1.770

127.44

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

124.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.934

0.375

27

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

124.56

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.051

0.199

14.328

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

125.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.535

3.794

273.168

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

126.129

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.258

0.618

44.496

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.078

0.158

11.376

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.078

0.185

13.32

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.078

0.185

13.32

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.344

0.124

8.928

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.344

0.198

14.256

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

127.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.344

0.954

68.688

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

130.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.134

0.737

53.064

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

130.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.134

0.866

62.352

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

131.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.694

0.173

12.456

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

131.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.694

0.264

19.008

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

131.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.399

0.149

10.728

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗК ЗМЕЕВО

131.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.399

0.166

11.952

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРОСТАН ООД

127.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.078

0.105

7.56

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРОСТАН ООД

127.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.344

0.362

26.064

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

115.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.906

1.935

139.32

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

118.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.927

0.236

16.992

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

118.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.927

5.129

369.288

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

125.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.459

2.499

179.928

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

100.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.834

0.715

51.48

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

103.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.537

1.502

108.144

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

103.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.773

0.869

62.568

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

103.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.360

0.582

41.904

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

118.501

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.480

1.573

113.256

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗЛАТКО ВЕНЧЕВ ЯКИМОВ

128.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.672

0.223

16.056

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ЗЛАТКО ВЕНЧЕВ ЯКИМОВ

130.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.134

0.158

11.376

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ИВАН МАРИНОВ ПЕТРОВ

123.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.774

0.144

10.368

Полски път

ЗМЕЕВО

31245

ИВАН МАРИНОВ ПЕТРОВ

130.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.134

0.327

23.544

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

15.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.333

1.074

47.256

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗК ДОБРУДЖАНКА

22.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.875

0.285

12.54

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

14.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.735

0.273

12.012

Полски път

КАРВУНА

36453

ЕКО АГРО АД

15.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.333

0.571

25.124

Полски път

КАРВУНА

36453

ЕКО АГРО АД

16.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.759

2.759

121.396

Полски път

КАРВУНА

36453

СТАНКОВ-А ЕООД

14.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.735

0.166

7.304

Полски път

КАРВУНА

36453

СТАНКОВ-А ЕООД

14.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.735

2.042

89.848

Полски път

КАРВУНА

36453

ПОЛАРИС ЕООД

22.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.875

1.638

72.072

Полски път

КАРВУНА

36453

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

14.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.735

2.618

115.192

Полски път

КАРВУНА

36453

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

22.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.352

1.246

54.824

Полски път

КАРВУНА

36453

ГРИЙН ПЛАНЕТ ЕООД

22.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.875

0.415

18.26

Полски път

КАРВУНА

36453

ЗКПУ СОКОЛ

29.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.236

3.209

141.196

Полски път

КАРВУНА

36453

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

25.3

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.379

0.527

23.188

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.1

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.465

1.465

58.6

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.172

0.172

6.88

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.837

0.823

32.92

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

5.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.984

0.835

33.4

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

6.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.058

0.485

19.4

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

6.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.058

0.669

26.76

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

6.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.342

0.132

5.28

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

10.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.453

1.878

75.12

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.206

1.206

48.24

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.443

1.489

59.56

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.966

0.946

37.84

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.824

0.477

19.08

Полски път

КРАНЕВО

39459

ЕКО АГРО АД

11.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.824

3.543

141.72

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

27.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.260

3.576

225.288

Полски път

КРЕМЕНА

39623

АГРИКОМ ООД

25.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.472

1.637

103.131

Полски път

КРЕМЕНА

39623

АГРИКОМ ООД

30.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.868

0.190

11.97

Полски път

КРЕМЕНА

39623

АГРИКОМ ООД

33.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.034

1.081

68.103

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ГРИЙН АГРО БАЛЧИК ООД

30.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.664

0.895

56.385

Полски път

КРЕМЕНА

39623

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

25.39

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.209

0.915

57.645

Полски път

КРЕМЕНА

39623

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

25.40

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.929

1.929

121.527

Полски път

КРЕМЕНА

39623

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

25.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.136

1.136

71.568

Полски път

КРЕМЕНА

39623

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

30.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.664

0.105

6.615

Полски път

КРЕМЕНА

39623

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

30.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.664

0.222

13.986

Полски път

КРЕМЕНА

39623

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

30.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.664

1.415

89.145

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

20.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.700

0.812

51.156

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

25.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.714

0.682

42.966

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

25.67

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.472

0.778

49.014

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

27.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.260

1.047

65.961

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

29.64

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.650

6.018

379.134

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

30.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.868

0.183

11.529

Полски път

КРЕМЕНА

39623

ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ

33.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.034

0.979

61.677

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

12.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.477

3.477

246.867

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

12.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.995

2.396

170.116

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

13.160

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.295

5.185

368.135

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

13.161

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.193

2.193

155.703

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

13.162

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.718

1.773

125.883

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

14.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.082

4.082

289.822

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

14.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.093

1.681

119.351

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

14.72

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.267

0.321

22.791

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

14.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.733

0.733

52.043

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

14.91

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.005

2.005

142.355

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

15.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.726

3.708

263.268

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

16.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.084

0.184

13.064

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

17.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.514

0.800

56.8

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

18.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.948

3.800

269.8

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

18.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.726

0.726

51.546

Полски път

ЛЯХОВО

44882

АГРОСТАН ООД

19.9

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.855

2.253

159.963

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

АРГУС-94

302.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.876

1.210

60.5

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

АРГУС-94

314.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.824

2.218

110.9

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЗК ДОБРУДЖАНКА

301.5

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.374

2.047

102.35

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЗК ДОБРУДЖАНКА

301.6

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.293

2.468

123.4

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЗК ДОБРУДЖАНКА

303.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.440

0.715

35.75

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЗК ДОБРУДЖАНКА

306.150

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.685

0.905

45.25

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

АГРОСТАН ООД

322.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.368

1.954

97.7

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

АГРОСТАН ООД

332.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.135

0.699

34.95

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

АГРОСТАН ООД

332.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.183

1.896

94.8

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

СТАНКОВ-А ЕООД

319.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.403

0.285

14.25

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

311.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.306

0.560

28

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

311.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.716

0.805

40.25

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

311.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.733

1.018

50.9

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

318.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.054

1.913

95.65

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

318.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.762

1.759

87.95

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

318.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.774

0.172

8.6

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

318.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.922

0.151

7.55

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

324.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.893

0.862

43.1

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

324.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.923

0.386

19.3

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

328.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.992

0.107

5.35

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

302.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.876

0.910

45.5

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

302.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.505

2.241

112.05

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

317.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.699

0.258

12.9

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

317.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.064

1.624

81.2

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

317.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.521

6.134

306.7

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

318.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.774

0.155

7.75

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

324.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.266

3.316

165.8

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

324.23

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.893

1.017

50.85

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

326.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.723

0.138

6.9

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

328.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.992

3.997

199.85

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

329.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.121

0.580

29

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

329.41

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.116

2.289

114.45

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

330.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.219

0.979

48.95

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

333.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.862

1.155

57.75

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КАМУТ ЕКО ЕООД

333.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.556

2.232

111.6

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

302.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.043

4.035

201.75

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

306.133

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.638

1.487

74.35

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

306.135

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.686

3.766

188.3

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

334.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.107

1.139

56.95

Полски път

ЦАРИЧИНО

48982

КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНО МОРЕ-БАЛЧИК

334.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.396

1.181

59.05

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

СТАНКОВ-А ЕООД

12.282

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.609

0.580

23.2

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

СТАНКОВ-А ЕООД

12.285

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.134

0.408

16.32

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

СТАНКОВ-А ЕООД

104.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.689

1.251

50.04

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

12.282

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.609

0.523

20.92

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

12.287

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.585

1.409

56.36

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

12.289

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.578

1.409

56.36

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ДОБРЕВ-62 ЕООД

101.112

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.506

0.462

18.48

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

АРТЛЕКИНО ЕООД

104.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.689

0.715

28.6

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

12.282

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.609

0.550

22

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

12.289

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.578

1.211

48.44

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

17.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.439

1.052

42.08

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

17.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.128

0.987

39.48

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

26.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.707

0.575

23

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

26.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.481

0.796

31.84

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

26.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.769

0.528

21.12

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

29.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.555

0.859

34.36

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

29.104

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.673

0.273

10.92

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

29.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.140

1.437

57.48

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

30.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.742

0.393

15.72

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

31.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.531

1.209

48.36

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

31.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.925

3.635

145.4

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

32.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.105

0.205

8.2

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

46.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.157

0.413

16.52

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

48.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.305

1.589

63.56

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

121.155

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.132

0.506

20.24

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

121.156

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.994

0.277

11.08

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

121.156

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.994

2.157

86.28

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

121.159

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.913

1.897

75.88

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

Станев Агро ЕООД

121.160

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.726

0.726

29.04

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ЗКПУ СОКОЛ

221.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.800

2.739

109.56

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.707

0.292

11.68

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.481

3.545

141.8

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

26.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.769

3.204

128.16

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.358

3.358

134.32

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.476

3.458

138.32

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.883

0.784

31.36

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.883

2.099

83.96

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

28.36

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.208

1.208

48.32

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.555

0.297

11.88

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.103

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.555

5.142

205.68

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.140

5.703

228.12

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

29.128

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.372

1.353

54.12

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

30.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.742

2.349

93.96

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

31.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.925

3.276

131.04

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

32.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.105

3.759

150.36

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

33.105

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.611

2.581

103.24

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

43.12

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.135

3.135

125.4

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

43.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.570

3.570

142.8

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

43.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.978

2.978

119.12

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

44.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.941

2.908

116.32

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

44.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.699

0.692

27.68

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

101.110

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.434

1.910

76.4

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

101.113

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.729

7.714

308.56

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

102.94

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.044

4.796

191.84

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

102.96

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.397

1.514

60.56

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

103.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.299

3.299

131.96

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

103.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.295

1.087

43.48

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

104.43

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.689

2.596

103.84

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

104.44

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.406

3.406

136.24

Полски път

ОБРОЧИЩЕ

53120

ВНЛ-РИЧ-РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

104.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.610

6.382

255.28

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

20.91

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.822

2.613

128.037

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

25.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.919

4.440

217.56

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

26.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.371

1.370

67.13

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

27.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.629

1.545

75.705

Полски път

ПРЕСПА

58270

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

28.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.046

1.896

92.904

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТДЪГА-ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

25.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.919

0.269

13.181

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТДЪГА-ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

25.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.511

0.939

46.011

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТДЪГА-ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

32.89

ОБЩИНА БАЛЧИК

25.436

3.235

158.515

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТДЪГА-ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

33.110

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.367

1.730

84.77

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

27.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.629

3.036

148.764

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

33.110

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.367

4.049

198.401

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЗКПУ БЕЗВОДИЦА

33.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.005

5.629

275.821

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕЛ-СИ-М ООД

12.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.160

0.962

47.138

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЗКПУ КЛАС 2002

15.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.543

0.122

5.978

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЗКПУ КЛАС 2002

20.91

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.822

3.094

151.606

Полски път

ПРЕСПА

58270

АГРИКОМ ООД

11.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.865

0.149

7.301

Полски път

ПРЕСПА

58270

АГРИКОМ ООД

28.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.046

1.869

91.581

Полски път

ПРЕСПА

58270

АГРИКОМ ООД

29.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.533

1.736

85.064

Полски път

ПРЕСПА

58270

АГРИКОМ ООД

31.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.238

1.024

50.176

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

10.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.833

0.284

13.916

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

10.45

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.833

0.766

37.534

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

10.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.332

0.125

6.125

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

13.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.296

0.680

33.32

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

13.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.296

4.456

218.344

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

15.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.543

6.360

311.64

Полски път

ПРЕСПА

58270

ЕТ РАДОСТ-РАДОСТИНА ТОДОРОВА

16.53

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.950

0.345

16.905

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

15.38

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.543

0.450

22.05

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

20.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.063

5.046

247.254

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

24.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.230

0.913

44.737

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

33.110

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.367

1.273

62.377

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

33.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.005

0.743

36.407

Полски път

ПРЕСПА

58270

ПОЛАРИС ЕООД

34.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.522

0.267

13.083

Полски път

ПРЕСПА

58270

СИМЕОН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ

17.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.384

4.445

217.805

Полски път

ПРЕСПА

58270

СИМЕОН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ

33.111

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.005

0.632

30.968

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

25.56

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.918

3.906

156.24

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

25.145

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.805

1.694

67.76

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

32.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.631

2.224

88.96

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

32.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.677

0.449

17.96

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

37.27

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.261

0.132

5.28

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

37.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.467

1.467

58.68

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

37.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.550

0.356

14.24

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

ЕКО АГРО АД

37.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.839

0.814

32.56

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

Станев Агро ЕООД

20.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.319

1.282

51.28

Полски път

РОГАЧЕВО

62788

Станев Агро ЕООД

29.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.203

0.463

18.52

Полски път

СЕНОКОС

66250

ET СТРОНГ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ

11.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.346

0.590

31.86

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

11.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.346

0.494

26.676

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

13.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.217

3.749

202.446

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

13.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.359

0.402

21.708

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

13.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.318

0.900

48.6

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

14.96

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.402

3.244

175.176

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

14.97

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.683

0.132

7.128

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

14.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.172

0.766

41.364

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

14.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.172

2.063

111.402

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

14.100

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.375

1.883

101.682

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

16.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.503

1.036

55.944

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

17.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.835

0.579

31.266

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

19.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.844

0.116

6.264

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

19.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.844

0.387

20.898

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

19.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.844

0.497

26.838

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

19.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.844

0.945

51.03

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

21.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

23.841

0.229

12.366

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

21.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

23.841

0.945

51.03

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

22.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.502

0.668

36.072

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

23.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.502

0.325

17.55

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

25.63

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.131

0.396

21.384

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

25.63

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.131

0.728

39.312

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

26.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.527

2.256

121.824

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

28.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.176

2.482

134.028

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

28.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.176

9.041

488.214

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.175

1.117

60.318

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

31.225

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.197

0.244

13.176

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

32.15

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.388

1.096

59.184

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

32.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.594

0.197

10.638

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

32.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.594

0.280

15.12

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

32.106

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.495

0.281

15.174

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

32.106

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.495

1.512

81.648

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ВИХЪР

35.64

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.675

0.422

22.788

Полски път

СЕНОКОС

66250

ЕКО АГРО АД

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.175

1.001

54.054

Полски път

СЕНОКОС

66250

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

17.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.835

0.210

11.34

Полски път

СЕНОКОС

66250

АГРО-ТАФЧИ - СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА

17.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.835

0.456

24.624

Полски път

СЕНОКОС

66250

АГРОПАКТ ЕООД

13.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.359

0.560

30.24

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

10.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.132

1.344

72.576

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

14.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.635

1.635

88.29

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

14.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.172

0.334

18.036

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

14.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.172

1.689

91.206

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

21.80

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.185

2.719

146.826

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

21.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

23.841

1.314

70.956

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

21.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

23.841

1.532

82.728

Полски път

СЕНОКОС

66250

ПОЛАРИС ЕООД

28.71

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.176

0.139

7.506

Полски път

СЕНОКОС

66250

ОПТИМУС ПРИМ

34.21

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.797

3.731

201.474

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

19.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.844

0.391

21.114

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

24.3

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.341

7.367

397.818

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

25.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.773

1.823

98.442

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

25.63

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.131

0.155

8.37

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

25.63

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.131

0.417

22.518

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.175

1.149

62.046

Полски път

СЕНОКОС

66250

РУМЯН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

33.10

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.858

0.229

12.366

Полски път

СЕНОКОС

66250

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ СЛАВОВ

13.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.359

0.498

26.892

Полски път

СЕНОКОС

66250

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

14.100

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.375

0.292

15.768

Полски път

СЕНОКОС

66250

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

14.100

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.375

0.621

33.534

Полски път

СЕНОКОС

66250

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

21.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.144

0.236

12.744

Полски път

СЕНОКОС

66250

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

21.80

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.185

0.144

7.776

Полски път

СЕНОКОС

66250

БОЯН КОЛЕВ СТЕФАНОВ

21.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

23.841

0.133

7.182

Полски път

СЕНОКОС

66250

КАЛИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

29.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.175

2.033

109.782

Полски път

СЕНОКОС

66250

КАЛИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ

29.11

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.164

1.413

76.302

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АРГУС-94

16.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.300

4.631

291.753

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АРГУС-94

19.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.334

3.434

216.342

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АРГУС-94

20.4

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.414

2.815

177.345

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АРГУС-94

20.8

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.102

3.090

194.67

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

21.7

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.758

7.517

473.571

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

26.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.312

0.342

21.546

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

30.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.027

2.466

155.358

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

42.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.433

2.732

172.116

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

47.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.875

3.080

194.04

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗК ДОБРУДЖАНКА

19.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.589

3.531

222.453

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АГРОСТАН ООД

20.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.775

0.739

46.557

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АГРОСТАН ООД

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.152

0.311

19.593

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АГРОСТАН ООД

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.152

1.401

88.263

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АГРОПРОДУКТ-2000 ЕООД

26.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.312

2.965

186.795

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АГРО СИМЕОНОВ

24.37

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.508

0.108

6.804

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АГРО СИМЕОНОВ

34.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.017

0.332

20.916

Полски път

СОКОЛОВО

67951

КАМУТ ЕКО ЕООД

13.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.051

0.397

25.011

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЛЕВЕНТ МУСАЛДИН РЕДЖЕБ

26.32

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.312

1.581

99.603

Полски път

СОКОЛОВО

67951

СВЕТЛА ЕНЧЕВА ПОПОВА

19.2

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.451

0.104

6.552

Полски път

СОКОЛОВО

67951

СВЕТЛА ЕНЧЕВА ПОПОВА

20.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.775

1.043

65.709

Полски път

СОКОЛОВО

67951

СВЕТЛА ЕНЧЕВА ПОПОВА

32.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.742

0.298

18.774

Полски път

СОКОЛОВО

67951

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

20.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.775

0.557

35.091

Полски път

СОКОЛОВО

67951

АЛТЕРНАТИВА-2000

19.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.334

1.082

68.166

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

22.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.173

7.018

442.134

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

31.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.277

0.402

25.326

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

31.59

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.277

15.470

974.61

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

38.260

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.004

2.004

126.252

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

38.261

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.322

2.322

146.286

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

39.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.831

0.807

50.841

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

42.24

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.433

3.659

230.517

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

47.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

16.875

4.998

314.874

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.152

11.758

740.754

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

54.63

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.621

8.527

537.201

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

55.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.570

4.528

285.264

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

55.49

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.875

2.713

170.919

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ЗКПУ СОКОЛ

60.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.130

3.094

194.922

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

19.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.334

0.430

27.09

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

34.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.105

0.291

18.333

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

37.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.802

0.505

31.815

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

43.77

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.250

0.491

30.933

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

46.46

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.039

0.296

18.648

Полски път

СОКОЛОВО

67951

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

48.28

ОБЩИНА БАЛЧИК

17.152

0.216

13.608

Полски път

СТРАЖИЦА

69643

ЕКО АГРО АД

8.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.372

1.183

47.32

Полски път

СТРАЖИЦА

69644

ЕКО АГРО АД

8.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.840

0.609

24.36

Полски път

СТРАЖИЦА

69645

АГРОСТАН ООД

8.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.372

5.149

205.96

Полски път

СТРАЖИЦА

69646

АГРОСТАН ООД

8.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.840

2.211

88.44

Полски път

СТРАЖИЦА

69647

АГРОСТАН ООД

12.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.508

1.251

50.04

Полски път

СТРАЖИЦА

69648

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

1.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.097

0.972

38.88

Полски път

СТРАЖИЦА

69649

КОСТА ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

12.86

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.508

1.499

59.96

Полски път

СТРАЖИЦА

69650

АЛТЕРНАТИВА-2000

1.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.097

1.115

44.6

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

0.170

6.97

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

0.416

17.056

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

2.426

99.466

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

14.82

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.180

0.290

11.89

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

19.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.124

1.041

42.681

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

1.283

52.603

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

21.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.568

3.122

128.002

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

31.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.602

0.772

31.652

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

31.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.602

2.731

111.971

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

31.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.177

1.419

58.179

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АРГУС-94

37.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.555

0.181

7.421

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

17.20

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.744

0.931

38.171

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

19.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.124

2.822

115.702

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРИКОМ ООД

22.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.429

0.742

30.422

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОСТАН ООД

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

0.902

36.982

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОСТАН ООД

16.99

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.062

0.250

10.25

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОСТАН ООД

18.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.148

0.222

9.102

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОСТАН ООД

18.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.148

0.494

20.254

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОСТАН ООД

18.29

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.880

0.195

7.995

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОСТАН ООД

19.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.124

1.723

70.643

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОСТАН ООД

20.34

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.531

5.596

229.436

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ РАДОСТ - РАДОСТИНА ТОДОРОВА

19.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

14.124

0.304

12.464

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ РАДОСТ - РАДОСТИНА ТОДОРОВА

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

0.864

35.424

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АГРОКООПЕРАТИВ-НИК

25.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.024

0.578

23.698

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АКВИЛОН ЕООД

14.62

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.714

0.391

16.031

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АКВИЛОН ЕООД

14.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.662

0.717

29.397

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АКВИЛОН ЕООД

25.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.157

0.101

4.141

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АКВИЛОН ЕООД

25.52

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.024

0.637

26.117

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ОПТИМУС ПРИМ

14.81

ОБЩИНА БАЛЧИК

19.828

0.161

6.601

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ОПТИМУС ПРИМ

22.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.429

3.000

123

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ОПТИМУС ПРИМ

22.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.328

1.278

52.398

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

БАКАЛИЯ ЕН - ДЖИ ЕООД

13.18

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.179

0.867

35.547

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

БАКАЛИЯ ЕН - ДЖИ ЕООД

13.19

ОБЩИНА БАЛЧИК

0.272

0.272

11.152

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ТЕРА-СН ЕООД

14.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.662

0.440

18.04

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ТЕРА-СН ЕООД

21.50

ОБЩИНА БАЛЧИК

6.568

0.976

40.016

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

АТАНАС ЖЕЧЕВ АГРО ЕООД

12.47

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.778

4.758

195.078

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

12.48

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.068

0.656

26.896

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

ЕТ ДИМИТЪР ДИКОВ - МАРИЯ ДИКОВА

30.22

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.434

0.141

5.781

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КАМУТ ЕКО ЕООД

31.25

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.602

2.144

87.904

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

14.78

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.356

0.100

4.1

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

14.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.662

0.217

8.897

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

14.79

ОБЩИНА БАЛЧИК

15.662

2.053

84.173

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

16.98

ОБЩИНА БАЛЧИК

4.404

2.913

119.433

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

16.99

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.062

1.371

56.211

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

16.100

ОБЩИНА БАЛЧИК

5.356

3.498

143.418

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

1.401

57.441

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

20.35

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.493

2.058

84.378

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

22.13

ОБЩИНА БАЛЧИК

13.429

0.126

5.166

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.54

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.926

0.948

38.868

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

23.55

ОБЩИНА БАЛЧИК

9.422

1.054

43.214

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

25.51

ОБЩИНА БАЛЧИК

12.157

0.704

28.864

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

26.30

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.260

0.975

39.975

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

29.26

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.296

8.316

340.956

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

32.31

ОБЩИНА БАЛЧИК

10.512

6.088

249.608

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

33.42

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.579

0.206

8.446

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

35.14

ОБЩИНА БАЛЧИК

8.635

0.959

39.319

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

36.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

3.093

0.351

14.391

Полски път

ТРИГОРЦИ

73095

КООПЕРАЦИЯ ГУРКОВО

36.17

ОБЩИНА БАЛЧИК

7.965

7.361

301.801

Полски път

ХРАБРОВО

77390

АГРОСТАН ООД

27.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.655

0.564

32.712

Полски път

ХРАБРОВО

77391

СТАНКОВ-А ЕООД

16.16

ОБЩИНА БАЛЧИК

21.360

6.868

398.344

Полски път

ХРАБРОВО

77392

СТАНКОВ-А ЕООД

17.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.297

2.015

116.87

Полски път

ХРАБРОВО

77393

ДОБРЕВ-62 ЕООД

17.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.297

0.254

14.732

Полски път

ХРАБРОВО

77394

ВНЛ-РИЧ -РАДОСЛАВ СТАНЧЕВ

17.58

ОБЩИНА БАЛЧИК

20.297

0.248

14.384

Полски път

ХРАБРОВО

77395

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

27.60

ОБЩИНА БАЛЧИК

1.593

1.174

68.092

Полски път

ХРАБРОВО

77396

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

27.66

ОБЩИНА БАЛЧИК

11.655

1.056

61.248

Полски път

ХРАБРОВО

77397

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ АНГЕЛОВ

27.90

ОБЩИНА БАЛЧИК

2.913

1.144

66.352

Полски път    ІІ. Общата дължима сума в размер на средното годишно рентно плащане по имоти за съответното землище на Община Балчик, следва да се заплати от ползвателя, на касата на Община Балчик или по банков път по сметка на Община Балчик, както следва:


                                    Уникредит Булбанк, BIC код UNCRBGSF;

                                    IBAN BG38 UNCR 9660 84 9750 3315;

                                    код на плащане 44 42 00

 

 ІІІ. След заплащане на дължимата сума да се сключи едногодишен договор за наем със съответния ползвател, считано за стопанската 2020/2021 год.


      Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитрин Димитров  - зам. кмет на Община Балчик

      Препис от настоящата заповед да се връчи на отдел „ОХССД", за сведение и изпълнение и да се обяви на интернет страницата на Община Балчик.


 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик