• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

            На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, Решения № 191/29.10.2020 год., № 192/29.10.2020 год., № 193/29.10.2020 год.,   № 194/29.10.2020 год., № 195/29.10.2020 год., № 196/29.10.2020 год., № 197/29.10.2020 год.на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1346/20.11.2020 г. на Кмета на Община Балчик.

          

       ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:   

      1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.140 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 513.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 147.00 лева  /четиринадесет хиляди сто четиридесет и седем лева/.

       2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.50 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 359.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 900.00 лева  /девет хиляди и деветстотин лева/.

       3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.138 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 600.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 16 546.00 лева  /шестнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева/.

       4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.71 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 384.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 10 590.00 лева  /десет хиляди петстотин и деветдесет лева/.

       5.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.51 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 716.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 19 745.00 лева  /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева/.

       6.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.153 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 196.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 5 405.00 лева  /пет хиляди четиристотин и пет лева/.

      7.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.78 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми“, община Балчик  с площ 471.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 12 989.00 лева  /дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/.                                                             

         Търгът ще се проведе на 15.12.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

          Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 30.11.2020 г. до 14.12.2020 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 14.12.2020 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  14.12.2020 г. информационния център на Община Балчик. 

 

За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева