публикувано на 20.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове

 

ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЛАН-СМЕТКА НА РАЗХОДИТЕ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕТО,
СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО, ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА
И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 202
1 Г.

 

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30 дневен срок, считано от 20.11.2020 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия проект.

На основание на чл.66, ал.1 от Административно процесуалния кодекс проекта е публикуван на интернет страницата на Община Балчик на 20.11.2020 г., обявен е и на информационното табло на общината.

Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината mayor@balchik.bg и на фронт-офиса в сградата на Община Балчик.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


-------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК  

ДОКЛАД


             ОТНОСНО: Одобряване на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021  година, съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ

 

            Господин Председател,

В съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ и чл.14, ал.1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик Общинския съвет следва да одобри План-сметка на разходите за дейностите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване за 2021 г.

Предлагам на Вашето внимание за одобряване План-сметка за 2021 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

-          Осигуряване на съдове за битови отпадъци- контейнери, кофи и др.;

-          Сметосъбиране и сметоизвозване;

-          Проучване, проектиране, поддържане, експлоатация и обезвреждане на отпадъци

-          Почистване на териториите за обществено ползване.

Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци и такси на територията на Община Балчик, и натрупаните  средства от обезпечения и отчисления по ЗУО. Прогнозния размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2021 г., е в размер на 3 200 000 лв. През 2021 г., Община Балчик  ще поиска освобождаването  на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер на 360 000 хил.лева, които се явяват друг вид приход.

Общо планирани приходи през 2021г., са в размер на 560 000 лева.

Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл.66 от ЗМДТ.

Предвид на това и на основание отчетените разходи за такса битови отпадъци за 2020 г., предложените за всяка дейност за 2021 г. са 3 996 074.00 лв., разделени по видове, както следва:

1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО - за услугата по чл. 62, т. 1; -   1 879 798.00 лв.

2. За третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2; - 1 684 056.00 лв.

3. За поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.   - 432 220.00 лв.

Източниците за финансиране са съответно приходи от такса битови отпадъци и други източници на финансиране - общински средства и приходи, различни от приходи от такса битови отпадъци.

Пълният размер по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл.8, ал.4 от ЗМДТ.

При спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативните актове предложението е качено на интернет страницата на Община Балчик на 20.11.2020 г. за запознаване на обществеността и е публикувана покана за провеждане на обсъждане и обществени консултации.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


Общински съвет одобрява разходите за 2021 г. за всяка от дейностите по чл.66 ал.1 от ЗМДТ , съгласно приложена  План - сметка за разходите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ в размер на 3 996 074.00 лв.

Приложение:

-          План-сметка за 2021 г.

-          Покана по чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове;

-          Обявление по чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове;

-          Протокол от обществено обсъждане проведено на 27.11.2020 г.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПОКАНА

По чл.26., ал.2 от Закона за нормативните актове

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,


       Представям на Вашето внимание проект за План-сметка на разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за  2021  година.

       Каня Ви на 27.11.2020 г. от 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик.


С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик