З А П О В Е Д

№ 1329 от 16.11.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 98в1, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права


Н А Р Е Ж Д А М:

Всички лица, които озвучават с музика стопанисваните от тях търговски обекти или туристически обекти по смисъла на чл.3, ал.2 от Закона за туризма, в срок до 31.12.2020 г. да предоставят информация в ТИЦ „Мелницата" за сключени договори за уреждане на музикалните права като:

  • - Изпратят сканиран договор на следния имейл: melnitsata@balchik.bg
  • - Представят копие на договор в ТИЦ „Мелницата".

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Митко Петров - Заместник кмет на Община Балчик. Копие от настоящата заповед да се връчи на Катерина Янкова - ст. специалист „Туризъм" и на лицата, осъществяващи дейност в туристическите и търговски обекти за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик    


======================================================================================АВТОРСКО ПРАВО ЗА ОЗВУЧАВАНЕ НА ОБЕКТИ

 

Кой и какви права следва да урежда?

Ако стопанисвате търговски обект или туристически обект по чл.3, ал.2 от Закона за туризма, независимо дали е самостоятелен или прилежащ към друг обект, и озвучавате съответното помещение или обособена част с музика или чрез телевизионна програма, вие извършвате т.нар. „публично изпълнение" по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Приема се, че озвучаването на търговското помещение се явява част от предоставяната услуга, което го отличава от ползването в домашни условия.

Задължението Ви в този случай е да уредите два вида права - авторски и сродни. "Авторски" са правата на създателите на музикалното произведение (композитор, текстописец и аранжор), а "сродни" - на лицата, позволяващи това произведение да се възприеме от публиката (изпълнител и продуцент на звукозаписа).


Как ползвателят може да уреди правата?

Уреждането на права за „публично изпълнение" на музика може да стане както чрез организации за колективно  управление на съответния вид право (ОКУП), така и чрез т.нар. независими дружества за управление на права (НУП) - търговски дружества, които осигуряват достъп до музикални каталози с предварително уредени авторски и сродни права.

Цената на предоставените права за „публично изпълнение" зависи от вида на озвучавания обект, площта, категоризацията на обекта, броя на местата, предоставения репертоар за ползване и пр. За уредени се считат права, които са предоставени чрез сключен договор с ОКУП или НУП. Задължително условие е съответното дружество предоставило правата да е вписано в регистъра на Министерство на културата, поддържан на уеб-страницата на ведомството.


Регистър на лицата, извършващи дейност по колективно управление на права.

Раздел I. Организации за колективно управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=677&z=0

Раздел II. Независими дружества за управление на права

http://mc.government.bg/page.php?p=52&s=447&sp=676&t=678&z=0


Кой извършва контрол и какви са предвидените в ЗАПСП санкции?

Съгласно ЗАПСП Чл. 98в¹  (изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019 г.)

(1) Кметовете на общини упражняват контрол върху търговските обекти и туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма за предварително уредените права за публично изпълнение на живо или чрез запис на произведения, на записани изпълнения, на звукозаписи, на записи на филм или на друго аудио-визуално произведение или на части от тях.

(2) Лицата, които стопанисват търговски обекти и туристически обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, при поискване най-малко веднъж годишно предоставят на кметовете на общини доказателства за отстъпените им права за публично изпълнение.

(3) При нарушение на ал. 2 на лицата, които стопанисват търговските или туристическите обекти по чл. 3, ал. 2 от Закона за туризма, се налага имуществена санкция в размер от две хиляди до десет хиляди лв.

(4) Нарушенията се установяват от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината.

(5) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

(6) Имуществените санкции по ал. 3 се изпълняват по реда на чл. 98в¹, ал. 4, изречение първо и ал. 5. Петдесет на сто от приходите от имуществените санкции постъпват по сметката на Национален фонд "Култура", а останалите приходи - по бюджета на съответната община.


Със заповед на кмета са определени длъжностни лица, които да упражняват контрол върху търговските и туристическите обекти. При посещение на място в обекта, ако в същия звучи музика длъжностното лице се легитимира със служебна карта и изисква доказателства за предварително уредени права за  публично изпълнение на музика на живо или чрез запис. Ако не сте в състояние да представите договор, а озвучавате обекта си с музика, подлежите на предвидената в закона санкция.

Търговските и туристическите обекти могат да предоставят информация в Община Балчик за сключени договори като:

  • изпратят сканиран договор на следния e-mail: melnitsata@balchik.bg
  • представят копие на договор в ТИЦ „Мелницата"


При необходимост от повече информация може да позвъните на телефон 0895554150; 0895554206 или да  посетите следните линкове:

http://mc.government.bg/files/5330_Broshura_Music_2018-compressed.pdf

http://mc.government.bg/images/Ministry_of_Culture_Brochure_Hotels_2018-i.pdf