• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 19.11.2020 г.

Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план


         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1324/ 13.11.2020 г., съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-18/ 05.10.2020 г е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП-ПРЗ за УПИ V, кв. 241 по плана на с. Кранево, община Балчик, с отреждане за курортно застрояване -"Ок"Прикачени файлове: