На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1327/16.11.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет  Отдаване под наем  на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 4 кв.м.


1.      Цел на търга: Отдаване под наем  на част от имот публична-общинска собственост,

         представляващ ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик..

         Отдадената под наем част от общински имот публична-общинска собственост е за                                                                                           поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 4 кв.м.

2.      Начална годишна наемна цена: 198  лв./сто деветдесет и осем лева/ без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3.      Срок на договора: 3 /три / години;

         След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва      отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за                                       поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 4 кв.м.

4.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 19.11.2020 г. до 15.00 часа на 04.12.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

5.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 04.12.2020 г.;

6.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 04.12.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

 7.  Търгът ще се проведе на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева -

      гл.специалист наеми  0579 7 10 54