• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ЗАПОВЕД

№ 1320 / 12 ноември 2020 г.

 

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, Раздел ІІІ във връзка с т. 23 от Заповед №РД-01-619/ 23.10.2020г. на Министъра на здравеопазването, като взех предвид удължаването на срока с  Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември  2020 г. на извънредната епидемична обстановка,  с цел да се прецизира организацията, създадена със Заповед №262/10.03.2020г. на Кмета на Община Балчик относно пропускателния режим в сградата на Общинска администрация-Балчик, с оглед предпазване на гражданите и служителите от разпространение на зараза с COVID-19

 

НАРЕЖДАМ:

 

І. Отменям Заповед № 262/10.03.2020 г.  на Кмета на Община Балчик.


ІІ. Определям следните правила, които следва стриктно да се спазват:

1. Забранявам ползването на базата на всички пенсионерски клубове на територията на община Балчик.

2. Забранявам достъпа на външни лица в сградите на Община Балчик на адрес гр.Балчик, пл. „21 септември" № 6 и гр.Балчик, ул. „Дионисополис" № 2, с изключение на:

      - Информационен център за административно обслужване;

      - Обособените места за административно обслужване в Общинска данъчна служба и изнесеното работно място на Служба по кадастъра към АККГ- Добрич.

      - ТИЦ мелницата - гр.Балчик, пл. „Кап.Георги Радков" №1

3. На местата, определени за посещения на външни лица, се допускат само граждани и длъжностни лица, които са поставили правилно на лицето защитна маска и/или шлем. При влизането в сградата тези лица подлежат на задължителна дезинфекция на ръцете чрез поставените диспенсъри  с дезинфектант и измерване на телесната температура от служителите от звено „Сигурност".

4. Служителите от звено „Сигурност" да не допускат обслужване на повече от четирима граждани едновременно, като следва да се спазва и отстояние между тях не по- малко от 1,5 метра.

5. При видими симптоми на неразположение и/или при измерена телесна температура от 37℃ и нагоре външните лица и служителите да не се допускат в сградата на администрацията.

6. Връзката със служители от общинската администрация се осъществява от съответния гражданин чрез контактния център на Община Балчик на тел.: 070018708.  При невъзможност да се осигури връзка, служителите от звено „Сигурност" осъществяват съдействие по предоставяне на допълнителен служебен телефон за контакт  или съдействие за предаване на информация до търсения служител.

7. Срещи със служителите се осъществяват само при крайна необходимост и единствено на местата, определени за посещения на външни лица. В тези случаи гражданите и служителите следва да са поставили правилно на лицето си защитна маска и/или шлем и да са извършили необходимата дезинфекция на ръцете.

8.  В сградата на Домашен социален патронаж- Балчик да се допускат външни лица само за заплащане на такси, които са поставили правилно на лицето защитна маска и/или шлем. При влизането в сградата тези лица подлежат на задължителна дезинфекция на ръцете чрез поставените диспенсъри  с дезинфектант."

9.  В сградата на ТИЦ „Мелница" се допускат външни лица, които са поставили правилно на лицето защитна маска и/или шлем. При влизането в сградата тези лица подлежат на задължителна дезинфекция на ръцете чрез поставените диспенсъри  с дезинфектант" и измерване на телесната температура.


ІІІ. За изпълнение на противоепидемичните мерки в сградата на администрацията е необходимо да се изпълняват следните изисквания:

1. Задължавам служителите по чистота в сградите на Община Балчик да извършват засилени  санитарно-хигиенни мерки в съответствие с дадените указания от преките им ръководители.

2. Задължавам служителите на Община Балчик и структурните звена да бъдат пряко отговорни за собственото си здраве и за това на колегите си, като при първи симптоми на треска, кашлица, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост незабавно да потърсят лекарска помощ."

3. Задължавам служителите да извършват редовна аерация и дезинфекция в работните помещения.

4. Задължавам ръководителите на структурните звена стриктно да следят за спазването на противоепидемични мерки и за изпълнението на предходните две точки.

 5. Задължавам ръководителя на Общинско звено „Сигурност" да проведе необходимия инструктаж на служителите от звеното за изпълнение на настоящата заповед.

6. За обезпечаване на мерките да се закупят дезинфекционни материали съгласно указанията на НЦЗПБ и РЗИ- Добрич в достатъчни количества.


Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на гражданите чрез  поставяне на входовете на администрацията, както и чрез публикации  на интернет- страницата на Община Балчик и Общински седмичник "Балчик".

Настоящата заповед да се сведе до знанието на посочените в нея служители, както и на заместник-кметовете, секретаря, директори на дирекции, началници на отдели, ръководители на структурни звена, както и до длъжностните лица, отговорни за публикуването й.

             Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа К.Тургут-Секретар на Община Балчик.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: