• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК

 

ПРОТОКОЛ

14


                                                                от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 29 октомври 2020 година от 9.00 часа

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми зам.-кметове, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват 17 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 19 точки. Постъпиха три допълнителни точки:

Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 18.11.2020г. от 15:00 часа в гр. Балчик, крайбрежна алея „Дамба" №1

Вносител: Сияна Фудулова - председател  ПКБФЕЕ

 Актуализация на бюджет на СУ "Христо Смирненски" с .Оброчище за 2020 г. в дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик      

Г-н Николай Колев -председател на ОбС: Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка трите допълнителни точки:

„За" - 17 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Предлагам да гласуваме целия дневния ред, който е от 22 точки:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.

Д н е в е н  р е д:

 

1. Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Разглеждане заявление от Луцина Йовчева  Малева от гр. Балчик  за закупуване на общинско  жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.140  по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12.Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13.Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2020/2021 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „ДВОРЕЦА", гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Балчик и промяна на граничната улична регулация в съответствие  границите на ПИ № 02508.7.104 по КК на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Отпускане еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗСС.

19. Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено редовно общо събрание на акционерите (РОСА) на МОРСКИ БРИЗ - 2000"АД, с ЕИК124520448, на 18.11.2020г. от 15:00 часа в гр. Балчик, крайбрежна алея „Дамба" №1

Вносител: Сияна Фудулова - Председател  ПКБФЕЕ

20. Актуализация на бюджет на СУ "Христо Смирненски" с .Оброчище за 2020 г. в дофинансиране.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

21. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22.Други

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Давам думата на г-н Ангелов по първа точка от дневния ред.


По първа точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин  председател, уважаеми дами и господа общински съветници, Предложените промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик са наложени от измененията на ЗМДТ обнародвани в Държавен вестник брой 71 от 11.08.2020 г.

Проектът е обявен на сайта на Община Балчик на 03.09.2020 г. съгласно разпоредбата на чл.26 от ЗНА. Обявена е и покана за обществена консултация свързана с предложеното изменение, която се проведе на 24.09.2020 г. На насрочената дата и час не присъстваха представители на медии и граждани, видно от протокол, публикуван на сайта на Община Балчик.

Няма постъпили предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт, както в деловодството на Община Балчик, така и на електронната поща.

Предвид изложеното и на основание чл.87 ал.) от ПОДОСНКВОбА, внасям следното предложение:

Проекто - решение:


На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал.З от ЗНА и справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.З предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК.

РЕШИ:

1.                  Приема изменения и допълнения в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:

В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §7:

§7 (1) Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не упражняват стопанската си дейност, в недвижим имот на територията на общината.

2.                   Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал.1 със следния комплект документи, както следва:

-                      касови отчети от фискалните устройства за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/;

-                      отчетни регистри - дневник на покупките и дневник на продажбите (чл.124, ал. 1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация чл.125, ал.1 от ЗДДС за периода 2020 г. по месеци /по електронен път/;

-                      рекапитулации на ФРЗ за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/ ;

-                      документ удостоверяващ, че не са се възползвали от мярка 60 на 40 /на хартиен носител/;

-                      справка за изразходвана ел. енергия по месеци за 2019 г. и 2020 г. /на хартиен носител/

-                      декларация по чл.313 от НК /на хартиен носител/.

Служителят от общинска администрация (орган по приходите), има право да изисква и други различни от изброените по горе финансови и други документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на съответното предприятие.

3.                   Управителния орган на предприятието или упълномощено от него лице подава искане за освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в отдел „Общинска данъчна служба", придружено с гореописаните финансови документи в срок до 15 януари 2021 г.

4.                   Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват по банковата сметка на 3JI. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи данъчни задължения за такса битови отпадъци.

1.                  Приетия нормативен административен акт да се разгласи чрез местния печат и да се публикува на Интернет - страницата на Община Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги давам  ви думата за коментар.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Приемане на промени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик

със „За" - 5 „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №186: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал. З от ЗНА и справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.З предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК.

5.                  Приема изменения и допълнения в действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:

В преходни и заключителни разпоредби се създава нов §7:

§7 (1) Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не упражняват стопанската си дейност, в недвижим имот на територията на общината.

2. Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал.1 със следния комплект документи, както следва:

-                      касови отчети от фискалните устройства за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/;

-                      отчетни регистри - дневник на покупките и дневник на продажбите (чл.124, ал. 1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация чл.125, ал.1 от ЗДДС за периода 2020 г. по месеци /по електронен път/;

-                      рекапитулации на ФРЗ за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/ ;

-                      документ удостоверяващ, че не са се възползвали от мярка 60 на 40 /на хартиен носител/;

-                      справка за изразходвана ел. енергия по месеци за 2019 г. и 2020 г. /на хартиен носител/

-                      декларация по чл.313 от НК /на хартиен носител/.

Служителят от общинска администрация (орган по приходите), има право да изисква и други различни от изброените по горе финансови и други документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на съответното предприятие.

3. Управителния орган на предприятието или упълномощено от него лице подава искане за освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в отдел „Общинска данъчна служба", придружено с гореописаните финансови документи в срок до 15 януари 2021 г.

Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват по банковата сметка на 3JI. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи данъчни задължения за такса битови отпадъци.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към втора точка от дневния ред  - Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик., и давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По втора  точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, Във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота и Докладна записка с Вх№ 10-00-351 /23.09.2020г., на Кмет на с. Сенокос Красимир Георгиев, предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11 -Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от местоживеене до месторабота през 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Марияна Григорова Петрова, месторабота км. Сенокос, пътува гр. Балчик - км. Сенокос, длъжност деловодител-касиер;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги моля имате думата  по точката

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобри предложението за- Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги моля ако няма други въпроси да преминем към гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №187 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11 -Б. на служители в Община Балчик, изпълняващи служебните си задължения пътуващи от местоживеене до месторабота през 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Марияна Григорова Петрова, месторабота км. Сенокос, пътува гр. Балчик - км. Сенокос, длъжност деловодител-касиер;

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги  предлагам да преминем към точка трета- Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г. Давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По трета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, Във връзка с постъпили заявления: вх.№ 94-00-1273/25.08.2020 г. от Тодор Йорданов Йорданов; вх.№94-00-1290/26.08.2020 г. от Руска Георгиева Петрова; вх. № 94-00-1346/10.09.2020 г. от Никола Йорданов Николов; вх. № 94-00-1373/14.09.2020 г. от Татяна Марева Василева; вх.№ 94-00-1401/21.09.2020 г. от Пламена Венелинова Димитрова; вх. № 94-00-1402/21.09.2020 г. от Надя Венелинова Димитрова и вх. № 94-00-1486/12.10.2020 г. от Несрин Салим Илиева за закупуване на общински имоти в местността „Двете чешми" гр. Балчик; Докладна записка вх.№ 10-00-317/25.08.2020 г. от кмета на с. Гурково, за продажба на дворно място в село Гурково, както и заявление вх. № 94-00-1443/01.10.2020 г. от Луцина Йовчева Малева за закупуване на общинското жилище, в което е настанена, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното                                          

проекто - решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 196 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 716 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 384 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, м."Двете чешми", с площ от 359 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.140 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми", с площ от 513 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 600 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2;

- Незастроен УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2;

- Апартамент №3, ет.1, вх. Б, бл.11 в жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.78.26.1.27 по кадастралната карта на гр. Балчик.   

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Моля колеги, имате думата.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията дава съгласие за Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2020г. ,  със „За" - 4; гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0;

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.; със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги моля ако няма други въпроси да преминем към гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №188 На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2020 г., приета с решение № 44 от 30.01.2020 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

1. Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 196 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 716 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 384 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. "Двете чешми", с площ от 359 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.140 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми", с площ от 513 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 600 м2;

- Незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2;

- Незастроен УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2;

- Апартамент №3, ет.1, вх. Б, бл.11 в жк „Балик" гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.78.26.1.27 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред - Разглеждане заявление от Луцина Йовчева  Малева от гр. Балчик  за закупуване на общинско  жилище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  постъпило е заявление вх. № 94-00-1443/01.10.2020 г. от Луцина Йовчева Малева, живуща в гр. Балчик, жк "Балик" бл.11, вх. Б, ет.1, ап.3 относно закупуване на апартамента, в който живее. Към заявлението са приложени настанителна заповед, договор, декларация за семейно и имотно състояние и служебна бележка от ОбП „БКС" гр. Балчик. Луцина Малева и двете и деца живеят в общинското жилище от 2008 г., съгласно настанителна Заповед № 1144/08.09.2008 г. на Кмета на Община Балчик. През 2014 г. на живущите в апартамента е издадена нова настанителна заповед № 1048/03.09.2014 г., за срок от пет години, а след нейното изтичане е издадена Заповед № 147/04.02.2020 г. със срок на действие от 01.01.2020 до 01.01.2025 г.   

От приложените документи е видно, че наемателите обитават общинското жилище въз основа на настанителна заповед не по-малко от пет години без прекъсване, както и че отговарят на условията за настаняване в общинско жилище. Тъй като наемателите отговарят на условията за продажба на общинско жилище, предлагам на Вашето внимание следното

             проекто - решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3  и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1443/01.10.2020 г. от Луцина Йовчева Малева, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.78.26.1.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 3, ет.1, вх. Б, бл. 11 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 59.53 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 7.55 м2, представляващи 1.957 % от общите части на сградата и изба с площ от 2.42 м2, актуван с АОС № 3277/02.07.2008 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 17 669.76 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Луцина Йовчева Малева по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Благодаря г-н Ангелов, г-жа Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява -  Разглеждане заявление от Луцина Йовчева  Малева от гр. Балчик  за закупуване на общинско  жилище със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията дава съгласие за - Разглеждане заявление от Луцина Йовчева  Малева от гр. Балчик  за закупуване на общинско  жилище,  със „За" - 3 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 1; гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, други колеги по въпроса, господин Лафазански заповядайте:

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Благодаря Ви господин председател, във връзка провеждането социална политика на Общината, тази продажба на жилища до колко изобщо е полезна, защото нуждата от тази придобивка за съответните хора, които я търсят не отпадат. Обективно погледнато Общината не може да се ползва от тези жилища, които се продават и могат да бъдат обект на злоупотреба. Закупени на цена данъчна оценка плюс 20%  и продавани на свободния пазар, не е ли редно да се направи промяна в Наредбата, да се намали срока на ползване и да има по честа оценка на нуждите от ползване на тези социални услуги. За да могат и по голям брой хора да се възползват , защото определено със сигурност не е отпаднала нуждата и има чакащи по някакви причини за общински жилища. Самият факт, че има заявка за закупуване на това жилище, до някъде значи, че човека, който иска да го закупи не е вече така социално слаб и до някъде нуждата му е отпаднала. Мисля, че трябва да се помисли по този въпрос -   Промяна в Наредбата и намаляване на срока на договора за да не бъдат задължени всеки път общинските съветници  да продават всеки път чрез  такава заявка  и ако може оценка на нуждите на индивидуалните наематели - в случая  за някакъв период от време - една или две години. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Лафазански, г-н Ангелов моля:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Г-н Лафазански как го виждате това -някого, който сме настанили в общинско жилище и след три години да го накараме да напусне?   Ние  не можем  да накараме тези, които не  си плащат наема  след безкрайни съдебни дела, камо ли човек който е живял 10 години в общинското жилище, примерно. Ако на един наемател му кажеш „ Ние си променяме политиката, напусни и на твоето място ще дойде друг. Докато съществува такава Законова уредба в България, ние няма как да освобождаваме жилищата и на тяхно място да го отдаваме на друг. Ние имаме жилища, в които да настаняваме в случай на пожар, аварии и земетресения, където настаняването е за срок от една година и там срещаме огромни проблеми с освобождаването им, понеже хората , като се настанят го имат за доживотно. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви, ако няма други желаещи колеги предлагам да гласуваме поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Възд."

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №189: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1443/01.10.2020 г. от Луцина Йовчева Малева, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.78.26.1.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 3, ет.1, вх. Б, бл. 11 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 59.53 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 7.55 м2, представляващи 1.957 % от общите части на сградата и изба с площ от 2.42 м2, актуван с АОС № 3277/02.07.2008 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 17 669.76 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин шестдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Луцина Йовчева Малева по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги  предлагам да преминем към точка пета- Разглеждане на заявление от Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

По пета точка от дневния ред

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, постъпило е заявление вх. № ОС-3011-10/12.10.2020 г. от Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов за прекратяване на съсобственост по отношение на поземлен имот в гр. Балчик, ул. „Бузлуджа". Станка и Михаил Дамянови са собственици на дворно място в гр. Балчик, с площ от 548 м2, съгласно Договор за продажба на общински имот № 226, том І, дело 701 от 02.03.2006 г. на Служба по вписванията на РС-Балчик, представляващо част от ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, целия с площ от 584 м2. Във връзка със заявлението за прекратяване на съсобствеността чрез изкупуване частта на Общината в размер на 36 м2, предлагам да внесете за обсъждане пред ОбС-Балчик следното


              Проекто - решение:  

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-10/12.10.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов гр. Балчик по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІІІ, кв. 63 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 584 м2, като Станка и Михаил Дамянови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 36 м2 (тридесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4859/20.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 506.00 лв. (хиляда петстотин и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ обсъди и одобри - Разглеждане на заявление от Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик. - със „За" - 5: „Против 0; „Въздържал се" -0; гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията  дава съгласие за Разглеждане на заявление от Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов от гр. Балчик за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик,  със „За" - 4  гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0

 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колегида преминем към поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №190 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-10/12.10.2020 г. Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Станка Стойкова Дамянова и Михаил Александров Дамянов гр. Балчик по отношение на ПИ № 02508.80.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ІІІ, кв. 63 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 584 м2, като Станка и Михаил Дамянови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 36 м2 (тридесет и шест квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4859/20.10.2020 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 506.00 лв. (хиляда петстотин и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка шеста - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.140  по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


по шеста точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                                             проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4010/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.140 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 513 м2 (петстотин и тринадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 147.00 лв. (четиринадесет хиляди сто четиридесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви господин Ангелов, колеги моля имате думата по точката, заповядайте Г-жа Фудулова.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобрява - Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.140  по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" гласува със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията  дава съгласие за

Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.140  по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря г-жа Фудулова,  колеги ще преминем в режим на гласуване:  

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №191: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4010/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.140 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 513 м2 (петстотин и тринадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 147.00 лв. (четиринадесет хиляди сто четиридесет и седем лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги минаваме към точка седма - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седма точка от дневния ред


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински, В изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                              

проекто - решение

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3708/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 359 м2 (триста петдесет и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 900.00 лв. (девет хиляди и деветстотин лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви господин Ангелов,  заповядайте г-жа Фудулова

 Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията дава съгласие за Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа.

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията  дава съгласие за Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Моля колеги, да преминем към поименно гласуване.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №192: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3708/31.08.2009г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 359 м2 (триста петдесет и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 9 900.00 лв. (девет хиляди и деветстотин лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма- Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми", давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик      

 

По осма точка от дневния ред:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4008/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 600 м2 (шестстотин квадратни метра).  

 2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 546.00 лв. (шестнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги имате думата,  заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласието си за Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"; със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги ще преминем в режим на гласуване  предложението на кмета:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №193 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4008/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 600 м2 (шестстотин квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 16 546.00 лв. (шестнадесет хиляди петстотин четиридесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС Колеги преминаваме към точка девета Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми".  Давам думата на г Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По девета точка от дневния ред

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3717/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 384 м2 (триста осемдесет и четири квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 590.00 лв. (десет хиляди петстотин и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги имате думата по тази точка, госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ дава съгласието си за Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0; гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"; със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №194: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3717/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.71 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 384 м2 (триста осемдесет и четири квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 590.00 лв. (десет хиляди петстотин и деветдесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка десета- Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми". Давам думата на  г Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


                                              По десета точка от дневния ред                     


Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3709/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 716 м2 (седемстотин и шестнадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19 745.00 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобрява Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 5 гласа:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"; със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря госпожо Фудулова, Колеги моля да преминем към поименно гласуване проекта на кмета на общината

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №195: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3709/31.08.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.51 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 716 м2 (седемстотин и шестнадесет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 19 745.00 лв. (деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка единадесета- Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми". Давам думата на  г -н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4022/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот, представляващ ПИ № 02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 196 м2 (сто деветдесет и шест  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 405.00 лв. (пет хиляди четиристотин и пет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобрява - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 5 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"; със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля да преминем към поименно гласуване на  проекта на кмета на общината.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „За"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №196: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4022/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот, представляващ ПИ № 02508.81.153 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 196 м2 (сто деветдесет и шест  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 5 405.00 лв. (пет хиляди четиристотин и пет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка дванадесета- Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми",  давам думата на   г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното


                                                             

проекто - решение:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3808/21.12.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2 (четиристотин седемдесет и един  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 989.00 лв. (дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  одобрява - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми" със „За" - 5 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Продажба чрез търг на ПИ №02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик м. „Двете чешми"; със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 ; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Други желаещи да се изкажат по точката. Моля колеги да преминем към гласуване проекта поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №197 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3808/21.12.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.81.78 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 471 м2 (четиристотин седемдесет и един  квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 12 989.00 лв. (дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и девет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка тринадесета- Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково. Давам думата на г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4378/17.07.2014 г., представляващ незастроен УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18168.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2  (хиляда седемстотин петдесет и четири квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 067.00 лв. (петнадесет хиляди и шестдесет и седем лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Г-н Председател, аз просто искам да внеса едно уточнение- не виждам кмета на с. Гурково, и след като се разглежда общинска собственост  касаеща неговото присъствие. Ако някой от Общинските съветници има даден въпрос към някое от проекти касаещи селата, няма на кого да го зададе. Аз разбирам, че всички кметове на населени места трябва  да присъстват защото е в работно време и при възникване на въпроси трябва да са тук.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Благодаря г-н Станоев, заповядайте г-жа Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията  приема - Продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково със „За" - 5 гласа

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията одобрява  - Продажба чрез търг на ПИ № 18160.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково; със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към поименно  гласуване проекта на кмета на Общината:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъст."

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №198: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4378/17.07.2014 г., представляващ незастроен УПИ Х, кв.49 по ПУП на с. Гурково, ПИ № 18168.501.456 по кадастралната карта на с. Гурково, с площ от 1754 м2  (хиляда седемстотин петдесет и четири квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 067.00 лв. (петнадесет хиляди и шестдесет и седем лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка четиринадесета - Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане,  давам думата на  г-н Ангелов- кмет на община Балчик:

 

По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в чл.9 от Закона за общинската собственост е определен реда за застраховане на имотите и вещите - общинска собственост. Съгласно чл.9, ал.2 на същия закон, Общинския съвет определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане. Застрахователните вноски следва да се предвидят по бюджета на Община Балчик. В изпълнение на разпоредбите на закона, предлагам на  Вашето внимание следното


                                                                          проекто - решение:

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Балчик определя следните имоти - сгради частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:

 

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2

Гр. Балчик ул. „Черно море" №18

3986/2011 г.

2

Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №16

3985/2011 г.

3

Двуетажна администра-тивна сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев" №1 

327/1999 г.

4

Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 94м2

Гр. Балчик, ул. „Гео Милев" №3

4340/2013 г.

5

Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) със ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1

483/2000 г. 3814/2010 г. 

6

Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 м2

с. Царичино, ул. „Девета"

345/2000 г.

7

Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 м2

с. Ляхово, ул. „Първа" №14

548/2001 г.

8

Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №23

25/1997 г.

9

Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2

Гр. Балчик, ул. „Петър Берон"

2681/2006 г.

10

Офис с площ от 22 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3824/2010 г.

11

Офис с площ от 17м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3825/2010 г.

12

Офис с площ от 46 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3826/2010 г.

13

Офис с площ от 56 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3827/2010 г.

14

Офис с площ от 44 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3828/2010 г.

15

Офис с площ от 77 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3829/2010 г.

16

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.1 ап.3

3964/2011 г.

17

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

18

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

19

Апартамент 43.15 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.7

3968/2011 г.

20

Апартамент 81.56 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.2 ап.8

3969/2011 г.

21

Апартамент 81.58 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.9

3970/2011 г.

22

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

23

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

24

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.13

3974/2011 г.

25

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

26

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

27

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

28

Апартамент 80.93 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.17

3980/2011 г.

29

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

30

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

31

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх.В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

32

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.А ет1 ап.4

203/1999 г.

33

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет1 ап.2

189/1999 г.

34

Апартамент 75.44 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.1 ап.3

190/1999 г.

35

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх.Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

36

Апартамент 52.87 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.4 ап.14

198/1999 г.

37

Апартамент 88.11 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.17

200/1999 г.

38

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх.Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

39

Апартамент 127.48 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А ет.6 ап.17

117/1998 г.

40

Апартамент 106.18 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А,ет.6 ап.20

120/1998 г.

41

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх.Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

42

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8

128/1998 г.

43

Апартамент 129.86 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12

132/1998 г.

44

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13

133/1998 г.

45

Апартамент 129.88 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14

134/1998 г.

46

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17

137/1998 г.

47

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А,ет.1 ап.1

347/2000 г.

48

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх.Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

49

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.3 ап.8

379/2000 г.

50

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.7 ап.21

381/2000 г.

51

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.А ет.8 ап.24

382/2000 г.

52

Апартамент  67.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.1 ап.3

3277/2008 г.

53

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

54

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

55

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.А ет.1 ап.2

50/1997 г.

56

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх.А ет.5 ап.12

605/2001 г.

57

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх.Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

58

Апартамент 74.67 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.34 вх.Б ет.5 ап.15

2406/2006 г.

59

Апартамент 37,65 м2  

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.4 вх.Б ет.1 ап.4

4425/2015 г.

60

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 82.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1939 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 81.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 г

Гр. Балчик ул. „Христо Ботев " №20

3821/2010 г.

61

1.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18 

4422/2015 г

62

1.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 221.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 102.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 19.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик ул."Гоце Делчев" №5

4429/2015 г

63

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна кухня -22.00 м2, конструкция - масивна, в експл. от 1960 г

Гр. Балчик ул."Теменуга" № 2

2444/2006 г.

64

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 178.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1047 г.

2.Едноетажно сервизно помещение със ЗП 10.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1947 г.

Гр. Балчик,ул."Черни връх"      № 20

4426/2015 г.

65

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 78.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

2.Жилище-друг вид сграда със ЗП 17.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Гр.Балчик, ул."Патриарх Евтимий" № 7

4844/2020 г.

66

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 37.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1955 г.

2.Едноетажна жилищна пристройка със ЗП 15.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул. „Гривица"       № 11

4205/2012 г

67

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 103.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83

2353/2006 г

68

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 83.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул."Черно море" №83А

2354/2006 г

69

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 44.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда с избени и складови помещения със ЗП 46.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 м2

Град Балчик, ул."Черно море" № 2

562/2001г

70

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 127.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 2

561/2001 г.

71

Апартамент на втори етаж от сграда, състоящ се от четири стаи и салон с площ 98.20 м2, в експлоатация от 1930 г.

Гр. Балчик, ул."Черно море"    № 29а

12/1997 г.

72

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 330.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1922 г.

Гр. Балчик, ул."Дунав" № 14

16/1997 г.

73

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 61.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска" № 24Б

20/1997 г.

74

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 126.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1950 г.

с.Соколово, ул."Ропотамо" № 3

556/2001 г.

75

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 72.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с.Соколово, ул."Комсомолска"

19/1997

76

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 41.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г. Едноетажна жилищна сграда със ЗП 29.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул."Осма" №7

4668/2016 г.

77

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 59.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с.Бобовец, ул. "Първа" № 12

4753/2018 г.

78

1.Апартамент на 1 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 19.80 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул. Ропотамо № 11

369/2000 г

79

1.Апартамент на 2 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер ,тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.70 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул."Ропотамо" № 11

370/2000 г.

80

1.Апартамент на 3 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.50 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. , ул."Ропотамо" № 11

371/2000 г

81

1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 124.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951 г.

2. 1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 137.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951

3.Сграда - гараж с площ 61.00 м2, в експлоатация от 1971 г.

с. Оброчище, ул."Черно море" № 13

АПОС

434/2015 г.

82

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с. Безводица, ул. "Трета" № 25

3833/2010 г.

83

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр.Балчик, ул."Гоце Делчев"     № 4

3266/2008 г.


Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията приема - Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане. със „За" - 5 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Моля колеги да преминем към  поименно  гласуване на проекта :

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №199: На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА; чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост Общински съвет - Балчик определя следните имоти - сгради частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:

№ по ред

Вид на сградата

Адрес

АОС №

1

Двуетажна нежилищна сграда със ЗП  253 м2

Гр. Балчик ул. „Черно море" №18

3986/2011 г.

2

Четириетажна нежилищна сграда със ЗП  311 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №16

3985/2011 г.

3

Двуетажна административна сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Димитър Желев" №1 

327/1999 г.

4

Триетажна нежилищна сграда (приемна)със ЗП 94м2

Гр. Балчик, ул. „Гео Милев" №3

4340/2013 г.

5

Шестетажна нежилищна сграда (бивша мелница) със ЗП 748 м2

Гр. Балчик, пл. „Капитан Георги Радков" №1

483/2000 г. 3814/2010 г. 

6

Пункт за услуги (кметство с. Царичино) със ЗП 138 м2

с. Царичино, ул. „Девета"

345/2000 г.

7

Нежилищна сграда (кметство с. Ляхово) със ЗП 246 м2

с. Ляхово, ул. „Първа" №14

548/2001 г.

8

Първи етаж от двуетажна  сграда със ЗП 120 м2

Гр. Балчик, ул. „Черно море" №23

25/1997 г.

9

Триетажна масивна сграда със ЗП 61 м2

Гр. Балчик, ул. „Петър Берон"

2681/2006 г.

10

Офис с площ от 22 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3824/2010 г.

11

Офис с площ от 17м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3825/2010 г.

12

Офис с площ от 46 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3826/2010 г.

13

Офис с площ от 56 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3827/2010 г.

14

Офис с площ от 44 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3828/2010 г.

15

Офис с площ от 77 м2

Гр. Балчик, ул. „Дионисополис" №3

3829/2010 г.

16

Апартамент 37.09 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.1 ап.3

3964/2011 г.

17

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх .В ет.2 ап.5

3966/2011 г.

18

Апартамент 43.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх В ет.2 ап.6

3967/2011 г.

19

Апартамент 43.15 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.2 ап.7

3968/2011 г.

20

Апартамент 81.56 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.2 ап.8

3969/2011 г.

21

Апартамент 81.58 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.3 ап.9

3970/2011 г.

22

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.3 ап.10

3971/2011 г.

23

Апартамент 43.05 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.3 ап.11

3972/2011 г.

24

Апартамент 81.50 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.4 ап.13

3974/2011 г.

25

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.4 ап.14

3975/2011 г.

26

Апартамент 43.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.4 ап.15

3976/2011 г.

27

Апартамент 81.59 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.4 ап.16

3979/2011 г.

28

Апартамент 80.93 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.5 ап.17

3980/2011 г.

29

Апартамент 42.73 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.5 ап.18

3981/2011 г.

30

Апартамент 42.87 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.5 ап.19

3982/2011 г.

31

Апартамент 81.03 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.39 вх. В ет.5 ап.20

3983/2011 г.

32

Апартамент 108.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх. А ет1 ап.4

203/1999 г.

33

Апартамент 52.52 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх. Б ет1 ап.2

189/1999 г.

34

Апартамент 75.44 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх. Б ет.1 ап.3

190/1999 г.

35

Апартамент 75.94

Гр. Балчик, ЖК „Балик" бл.40 вх. Б ет.2 ап.7

193/1999 г.

36

Апартамент 52.87 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх .Б ет.4 ап.14

198/1999 г.

37

Апартамент 88.11 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх. Б ет.5 ап.17

200/1999 г.

38

Апартамент 52.51 м2

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.40 вх. Б ет.5 ап.18

201/1999 г.

39

Апартамент 127.48 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх. А ет.6 ап.17

117/1998 г.

40

Апартамент 106.18 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.А,ет.6 ап.20

120/1998 г.

41

Апартамент 105.76

Гр. Балчик ЖК „Балик" бл.22 вх. Б ет.3 ап.7

127/1998 г.

42

Апартамент 105.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.4 ап.8

128/1998 г.

43

Апартамент 129.86 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.12

132/1998 г.

44

Апартамент 77.84 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.13

133/1998 г.

45

Апартамент 129.88 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.5 ап.14

134/1998 г.

46

Апартамент 128.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.22 вх.Б,ет.6 ап.17

137/1998 г.

47

Апартамент  64.76 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.5 вх.А,ет.1 ап.1

347/2000 г.

48

Апартамент 64.72 м2

Гр. Балчик  ЖК "Балик" бл.5 вх Б ет.2  ап.6

49/1997 г.

49

Апартамент 44.78 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх.  А ет.3 ап.8

379/2000 г.

50

Апартамент 67.38 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх. А ет.7 ап.21

381/2000 г.

51

Апартамент 66.97 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх. А ет.8 ап.24

382/2000 г.

52

Апартамент  67.08 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх. Б ет.1 ап.3

3277/2008 г.

53

Апартамент 66.10 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх. Б ет.2 ап.4

3278/2008 г.

54

Апартамент 67.45 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.11 вх. Б ет.8 ап.24

384/2000 г.

55

Апартамент 71.49 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.14 вх.  ет.1 ап.2

50/1997 г.

56

Апартамент 108.30 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.16 вх. А ет.5 ап.12

605/2001 г.

57

Апартамент 64.54 м2

Гр. Балчик ул. "Черно море" №33 вх. Г ет.3 ап.5

559/2001 г.

58

Апартамент 74.67 м2

Гр. Балчик ЖК "Балик" бл.34 вх. Б ет.5 ап.15

2406/2006 г.

59

Апартамент 37,65 м2  

Гр. Балчик, ЖК "Балик" бл.4 вх. Б ет.1 ап.4

4425/2015 г.

60

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 82.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1939 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 81.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1942 г

Гр. Балчик ул. „Христо Ботев " №20

3821/2010 г.

61

1.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 30.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда ,  ЗП 11.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик, ул. „Васил Априлов" №18 

4422/2015 г

62

1.Едноетажна жилищна сграда , със ЗП 221.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г. 2.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 102.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 3.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 19.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г

Гр. Балчик ул. "Гоце Делчев" №5

4429/2015 г

63

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 58.5 м2 и лятна кухня -22.00 м2, конструкция - масивна, в експл. от 1960 г

Гр. Балчик ул. "Теменуга" № 2

2444/2006 г.

64

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 178.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1047 г.

2.Едноетажно сервизно помещение със ЗП 10.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1947 г.

Гр. Балчик, ул. "Черни връх"      № 20

4426/2015 г.

65

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 78.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

2.Жилище-друг вид сграда със ЗП 17.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Гр.Балчик, ул. "Патриарх Евтимий" № 7

4844/2020 г.

66

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 37.00 м2, конструкция -паянтова, в експлоатация от 1955 г.

2.Едноетажна жилищна пристройка със ЗП 15.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул. „Гривица"       № 11

4205/2012 г

67

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 103.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул. "Черно море" №83

2353/2006 г

68

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 83.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1960 г.

Град Балчик, ул ."Черно море" №83А

2354/2006 г

69

1.Едноетажна жилищна сграда със ЗП 44.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

2.Едноетажна жилищна сграда с избени и складови помещения със ЗП 46.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 м2

Град Балчик, ул. "Черно море" № 2

562/2001г

70

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 127.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр. Балчик, ул. "Черно море"    № 2

561/2001 г.

71

Апартамент на втори етаж от сграда, състоящ се от четири стаи и салон с площ 98.20 м2, в експлоатация от 1930 г.

Гр. Балчик, ул. "Черно море"    № 29а

12/1997 г.

72

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 330.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1922 г.

Гр. Балчик, ул. "Дунав" № 14

16/1997 г.

73

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 61.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с. Соколово, ул. "Комсомолска" № 24Б

20/1997 г.

74

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 126.00 м2, конструкция паянтова, в експлоатация от 1950 г.

с. Соколово, ул. "Ропотамо" № 3

556/2001 г.

75

Двуетажна жилищна сграда със ЗП 72.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1987 г.

с. Соколово, ул. "Комсомолска"

19/1997

76

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 41.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г. Едноетажна жилищна сграда със ЗП 29.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с. Бобовец, ул. "Осма" №7

4668/2016 г.

77

Едноетажна жилищна сграда със ЗП 59.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с. Бобовец, ул. "Първа" № 12

4753/2018 г.

78

1.Апартамент на 1 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 19.80 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул. Ропотамо № 11

369/2000 г

79

1.Апартамент на 2 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.70 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул. "Ропотамо" № 11

370/2000 г.

80

1.Апартамент на 3 етаж, състоящ се от три стаи, кухня, килер, тераса и сервизни помещения с площ 98.00 м2, конструкция масивна, в експлоатация от 1988 г

2.Избено помещение с площ 20.50 м2

3.Ид.части 19.80 м2

с. Сенокос, ул. "Ропотамо" № 11

371/2000 г

81

1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 124.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951 г.

2. 1.Сграда едноетажна - здравно заведение  с площ 137.00 м2, конструкция  масивна, в експлоатация от 1951

3.Сграда - гараж с площ 61.00 м2, в експлоатация от 1971 г.

с. Оброчище, ул. "Черно море" № 13

АПОС

434/2015 г.

82

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1950 г.

с. Безводица, ул. "Трета" № 25

3833/2010 г.

83

Едноетажна жилищна сграда с площ 53.00 м2, конструкция полумасивна, в експлоатация от 1940 г.

Гр.Балчик, ул. "Гоце Делчев"     № 4

3266/2008 г.


Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка петнадесета - Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2020/2021 година, на съответния ползвател. Давам думата на  г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По петнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници, постъпило е искане с вх. № 24-00-357/14.10.2020г. от Директора на областна дирекция „Земеделие" Добрич, за да бъдат предприети действия по приемане на Решение от общински съвет - Балчик за изразяване на съгласие за предоставяне на имотите - полски пътища /общинска собственост/ в частта, в която могат да се ползват като обработваеми земи и са включени в заповедите по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на техните ползватели за стопанската 2020/2021 година по цени в размер на определеното средно годишно рентно плащане за съответното землище на територията на община Балчик.  В тази връзка,  моля да бъде прието следното:

Проекто-решение:


На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-357/14.10.2020 год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2020/2021 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:


Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за стоп.2020/2021год.

ниви (лв./дка)

Балчик

62,00

Безводица

55,00

Бобовец

51,00

Гурково

42,00

Дропла

55,00

Дъбрава

47,00

Змеево

72,00Карвуна

44,00

Кранево

40,00

Кремена

63,00

Ляхово

71,00

Оброчище

40,00

Преспа

49,00

Рогачево

40,00

Сенокос

54,00

Соколово

63,00

Стражица

40,00

Тригорци

41,00

Храброво

58,00

Царичино

50,00

Църква

40,00


Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката,

Заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа - Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2020/2021 година, на съответния ползвател., със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0;гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря госпожа Фудулова, колеги ако нямате въпроси, моля да преминем към поименно гласуване цялата точка:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Възд."

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 200: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-357/14.10.2020 год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2020/2021 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:


Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за стоп.2020/2021год.

ниви (лв./дка)

Балчик

62,00

Безводица

55,00

Бобовец

51,00

Гурково

42,00

Дропла

55,00

Дъбрава

47,00

Змеево

72,00Карвуна

44,00

Кранево

40,00

Кремена

63,00

Ляхово

71,00

Оброчище

40,00

Преспа

49,00

Рогачево

40,00

Сенокос

54,00

Соколово

63,00

Стражица

40,00

Тригорци

41,00

Храброво

58,00

Царичино

50,00

Църква

40,00


Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка шестнадесета - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м. Давам думата на  г Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Господин председател, дами и господа общински съветници,  в Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-638/29.09.2020 г. от „Павел - Фарм" ЕООД относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м, за срок от три години.

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:


Проекто-решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем част от имот публична, общинска

собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м, за срок от три години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4 кв.м.  в размер на 198  лв./сто деветдесет и осем лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

 3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте г-жа Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобрява- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4 кв.м. със „За" - 5: „Против" -0; „Въздържал се" -0 гласа;

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията дава съгласие за  - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 4  кв.м., като предлага да се допълни точната част от  площта, която се отдава под наем, и това да бъде обсъдено на Заседание на ОбС на 29.10.2020г. със „За" - 4 гласа, „Против" - 0 гласа и „Въздържали се" - 0 гласа; след направена справка от ОбА  ще го формулираме е така, като допълним проекто-решението Т.е.- по т. 1.   Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 1 кв.м. ,като общата част  е 4 кв.м.,  а  по т. 2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4 кв.м.  в размер на 198  лв./сто деветдесет и осем лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС Моля колеги да гласуваме тази поправка на комисията  с вдигане на ръка:

„За" - 15: „Против" -0; „Въздържал се" -0 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги приема се предложението на Комисията  и  ако нямате въпроси, моля да преминем към поименно гласуване цялата точка:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 201: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем част от имот публична, общинска

собственост, представляващ част от ПИ№ 02508.78.86, по кадастрална карта на гр.Балчик за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 1  кв.м, за срок от три години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 4 кв.м.  в размер на 198  лв./сто деветдесет и осем лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги преминаваме към точка седемнадесета - Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „Двореца", гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Балчик и промяна на граничната улична регулация в съответствие  границите на ПИ № 02508.7.104 по КК на гр. Балчик. Давам думата на  г Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Постъпило е заявление с вх.№63-00-307-005/18.09.2020г., във връзка с предходни вх.№63-00-307/20.08.2019г. и вх.№63-00-307_003/21.07.2020г. от „БРЯГ" ООД, гр. Добрич, ж.к. "Добротица" бл.46, вх.Г, ет.1, ап.2, представлявано от Димитрин Петров Стефанов и Димитър Георгиев Стойков с искане за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ 11 в кв.7 по плана на К.З. ''Двореца" гр. Балчик, във връзка с което е издадено становище на Главен архитект на Община Балчик с изх.№ 63-00-307-001/18.02.2020г. 

Промяната има за цел изменение на:

 -Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. ''Двореца" да бъде приведена в съответствие с границата на ПИ 02508.7.104 по КК на гр. Балчик;

- ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

 -предлага се мястото за връзка на брегоукрепително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата;

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното

Проекто -решение:

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 н т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик дава съгласие за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по плана на К.З. "Двореца" гр. Балчик Промяната има за цел:

-Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. "Двореца" да бъде приведена в съответствие с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;

- ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

- предлага се мястото за връзка на брегоукрепително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Колеги имате думата по точката, заповядайте  г-н Христов:

 Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: Комисията  обсъди проекта  за  - Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II  в кв 7 по плана на К.З  „ДВОРЕЦА", гр. Балчик/ ПИ № 02508.7.104. по КК на гр. Балчик и промяна на граничната улична регулация в съответствие  границите на ПИ № 02508.7.104 по КК на гр. Балчик и реши да го обсъди на Заседание на ОбС на 29.10.2020г., като изслуша вносителите на инвестиционното предложение, и гласува  със „За" - 0 гласа; „Против" - 1 гласа; „Въздържали се" - 3 гласа;

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря г-н Христов, във връзка с това    искане аз поканих представител на вносителите, преди да дам думата на вносителите някой ако желае да се изкаже. Давам  думата на адвокат Кирякова.

Адв. Кирякова - представител на вносителите: Искам да благодаря  от името на доверителите ми, за възможността да взема становище, защото първоначалното обсъждане, по коментирането  се изнесоха факти и обстоятелства, които  не кореспондират с фактическото положение и документите и намерението което да направят предложението. Моето предложение направено в полза на констатирани несъответствия между кадастралната карта  и имота, който притежава дружеството „Бряг" .Дружеството е собственик от 2007 година на този имот, на база на договор сключен с Община Балчик. По отношение на това не смятам  не следва да се обсъжда в такъв формат и да се поставя под съмнение собствеността на Дружеството. Във България нотариалните актове и документите за собственост  след осъществяване на сделка и вписване в имотния регистър могат да бъдат оборвани  само по съдебен път. Такова оспорване от 13 години, от когато те са собственици никои не е оспорвал  неин договор, за това нейната собственост е безспорна. Предоставям на ваше внимание за всички  документи. Предложението, което беше отправено се наложи е за да  се въведе ред в тази територия, а именно да се изчисти несъответствието между регулационния план и кадастралната карта. По регулационната карта на града е предвидена улица от 12 метра, която спира в частта на имота собственост на „Бряг", тя не стига до съседният имот просто спира. Всички вие в опит като граждани знаете, че в тази територия или по скоро  фактическото положение на мястото е зона за паркиране. По регулационния план на града няма предвиден там паркинг, но въпреки това той съществува и обхваща съседният имот, който е публична държавна собственост и именно в тази част на публичната държавна собственост е пропускателната бариера и всичко друго, което вие знаете. Считаме заради общественият интерес да се създаде ред в  тази територия и това предложение, което е направено от „ Бряг" на практика решава следният въпрос: Първо като цяло собствеността , която те имат въз основа на фактическото положение , второ има  приложен идеен проект за това, което смятат да правят , в тази зона се предвижда единствено паркиране, това е компромис, който те са направили е заради общественото очакване за тази територия. Вижда се по проекта , че в следващ  частта на тях имот е отново предвидена зона за паркиране виждат се идеи как може да се разшири зоната за паркоместа да за го няма този проблем, който е реален. По отношение на другият въпрос, който беше повдигнат,  всъщност смятаме , че не е реален - с това инвестиционно намерение ще бъде оставен без достъп държавният публичен имот. Първоначално ние направихме предложение търсейки отново  компромис да бъдат зачитани  всички интереси, но после оттеглихме същото след като се запознахме подробно с документацията и регулационното устройство на територията там  . По чл. 14 ал.4, всеки един имот трябва да има достъп до улица, беше варианта улица или алея. Имота 401 публична държавна собственост граничи   с имот 139 от този квартал, който по действащият регулационен план може да се променя с ширина 3 м. Т.е. законосъобразно. Имота може да съществува и в този вид, а другият достъп до имота , който реално е продължение на „Дамбата" е реален физически достъп до други имоти освен този. Моля ако има други въпроси, които вълнуват аудиторията.

Г-н  Господинов- общински съветник: Нямах намерение да се изказвам обаче, видях една атака за една точка дори преди да е внесена -  във „Бивол". Не мога да си представя от къде идва тази атака, като в последствие в коментарите съм включен и като заинтересовано лице. Казвам, че не участвам по никакъв начин в това, познавам инвеститорите и може би съм давал някакви мнения , какво и как би  изглеждало. С тази уговорка искам да кажа няколко  думи- първо това решение по никакъв начин, според мен не вкарва Общински съвет в някакво преразпределение на собственост, нито отдаваме собственост под наем, продадохме сега един  куп неща на „Двете чешми", продадохме апартаменти. Нищо такова ние не правим. Аз дълго време бях един от мърморковците,  затова че „Дамбата"  била се презастроила- така, че „ Когато фактите говорят и Боговете мълчат". Имам в предвид, че „Дамбата"  се застрои доста плътно, но

се превърна в лицето на цялата Община. Вървейки по „Дамбата" , ние всички  с гордост развеждаме нашите гости, но остана един „цирей" , харесва ли ви този „цирей"?, това е единият ми въпрос.  Разбира се нашето решение няма пряка връзка дали инвеститора ще си изгради обекта или не, но от друга страна си помислете - този инвеститор трябва да не е с всичкия си, това нещо да не го направи на паркинг  при положение, че очевидно обекта ще бъде доста голям. Време е да има един престижен петзвезден хотел, който също ще бъде част от лицето на този град. Аз не виждам ние да се притесняваме и да тръгваме отново  по линия на този популизъм     властващ тук или завладял с едно прието наше решение и кой откъдето подсвирне мисли, че харизваме или даваме на някого нещо, сакън заради политическият си имидж да вземаме неразумни решения. Защото какво е разумното решение в момента, айде Общината да тръгне в съдебни процедури не и не  - този паркинг харесва ли ви на вас, има ли някакъв  регламент  кой, как и по какъв начин - никакъв регламент няма. Ако инвеститора реши ще го затвори и пак ще си направи платен паркинг, какъвто най вероятно ще си остане, защото той по за строителна линия там нищо не може да застрои, не съм в ролята на адвокат като г-жа Кирякова, но смятам, че този път разума трябва да надделее над някакви емоции и евтини политически решения и определено популистки  призиви.. И ми е чудно в тая връзка, как стигна преди нашето заседание до „Бивол" да се занимава с това. Сайт от типа „ Една жена каза...." И мисълта ми е  поради тази атака по тази линия  може да ударим всички спирачки на инвеститора и   това да си стои и ако ни хареса можем да се надяваме, че  след няколко години ще  снимат  на филм за войната в Бейрут - тези бетони, строшени къщи . Сега  да обсъждаме кой как го бил продал - все едно да обсъждаме целия преход. Благодаря ви.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря , г-н Господинов,  г-н Атанасов заповядайте.

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Благодаря г-н председател, благодаря ви колеги. Аз искам да благодаря на г-жа  Кирякова, че внесе яснота в този казус. Уважаеми колеги, преди повече от половин година, тази точка за този имот ние го разглеждахме в Общински съвет, тогава се въздържах по една единствена причина и тя е, че нямахме юридическа яснота за собствеността и границите на имота. Спомняте ли си тогава един  наш колега общински съветник , който тогава не присъства заедно с адвоката на Общински съвет - оспорваха тези юридически граници и до ден днешен ние не видяхме някакви доказателства за това. Така, че колеги нещата се избистриха и имаме вече яснота, ще подкрепя това проекто - решение поради това, че има юридическа стойност, а не празни приказки. Благодаря.    

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря , г-н Атанасов, други колеги? Заповядайте Г-н Лафазански

Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: Понеже аз не оставам анонимен, Гласът против е моят в комисията. Затова се обръщам директно към вас, публичният интерес, общественият интерес в случая до такава степен е свързан с оспорването на тази собственост, че не знам дали можете да си го представите. Преди да дадем думата на юриста на Общински съвет, защото щом основният юрист щом се е изказал, трябва и другият да се изкаже, искам да обясня: При положение, че няма  промяна в УПИ, при положение, че няма как  тази улица да стане общинска собственост, която има възможност въобще да бъде разпореждано, не би трябвало да бъде извършена тази продажба. Погледнете в златното осмицата, която е дадена и вижте това, което е предвидено за улица, дали някъде е предвидено да се смалява с едни шест метра  - изобщо няма такова нещо. Там е показано как почти плътно до линията на съществуващата ограда се движи една линия, която определя този район, който е отреден за улица.  Помолих  за съдействие  строителната комисия да бъде представен  акт за общинска собственост,  но това нещо не го видяхме, не знам защо  крие ли се - не знам. Общественият интерес какъв е  -  Не можем да оставим тази част от града без паркинг, без улица.  Дали достъпа свършва до държавния имот, който коментираме в момента,  минава през него и спира  - мисля, че това може да бъде коригирано в последствие. Колегите са загрижени за външния вид  наистина разбирам мястото е неугледно в момента,  но една експертна комисия трябва да реши какво ще бъде преназначението на това място - улица, паркинг в зависимост дали ще се развива търговия. Благодаря.

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Аз искам да взема думата не за друго, а за да изслушаме наистина какво каза г-жа Кирякова. Става въпрос колеги, за частна собственост, с ясни и точни граници, ние като общински съвет вземаме  решение да влияем на един частник. Звучи супер безумно, както с вземането на решение за 5G, такава ситуация в България не съществува.

Адв. Кирякова - представител на вносителите: Може ли само да предоставя документите по повод аргумент, предоставям   и скица от сделката и имам още копия, който проявява интерес. Сделките във България се извършват изключително по кадастралната  карта  на съответният район. Както споменах  в 2004 кадастъра на Балчик и няма по каква друга  скица и определяща границите на имота, който се продава да бъде изповядана сделката. Тази , която предоставих, абсолютно ясно и с просто око без технически познания показва как дружеството „Бряг" е станало собственик на югозападната част и съществуващият паркинг там. Също така в тази зона няма реализиран 12м. път, а има реализиран паркинг, който е в несъответствие с регулационния план.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря Ви, давам думата на юрисконсулта на Общината и той ще изрази юридически своето мнение по проекта.

Асен Атанасов- адвокат на Общински съвет: Здравейте, уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Ангелов, уважаеми присъстващи в залата. Аз много се радвам, че бяха повдигнати тези въпроси и най накрая имам възможност да изразя  пред всички вас не само пред строителната комисия мнението си по въпросният имот. Нуждата от изменение, предложеното изменение включително и по неговите технически характеристики и параметри, които то предвижда. Факт е, че в предходна сесия вече разглеждахме  този въпрос и тогава след въпроса на г-н Жечев аз изразих крайното си мнение по отношение на собствеността, която дружеството „Бряг" притежава конкретно в южните  части. За съжаление тези ми съмнения не само бяха потвърдени, но аз се убедих, че е извършена една неправомерна продажба при несъобразяване със съществуващия и одобрен през 1996 г. регулационен план на населеното място и само единствено в съответствие и въз основа на кадастралната карта. В границите на урбанизираната територия за разлика от г-жа Кирякова, аз няма да се съглася независимо, че тя не  използва понятието регулационни планове, а регулационна карта, което е правилно. Регулационния план е основният административен акт, който урежда както застрояването така и регулационните граници и собствеността, забележете- в урегулираната територия. Или образно казано, независимо от основанието, на  което  г-н Михайлов през 2007г. извършва продажба - забележете без промяна на регулационният план, то може да предизвика единствено само  действия по отношение на частната общинска собственост. Всяко едно действие или мероприятие по отношение на публичната общинска собственост, а безспорно тя е била такава по отношение на частта от улицата и отреждането й план е  направен  единствено само така независимо от последващите действия, съответно тя е  такава към настоящият момент, няма как да бъде извършена тази продажба. Сделките са с изключителна държавна собственост, с публична държавна  собственост, с публична общинска  собственост са сделки  със всевъзможен предмет и същите не предизвикват действие, независимо от случилото се  и вписано  в новият регистър. Или образно казано ако иска г-н Михайлов и десет пъти да продаде въпросната улица, докато забележете обаче- не се измени плана, или образно казано, ако трябва да бъда съвсем професионално настроен, въпросната продажба е  относително недействителна, относително действителна доколкото има действия по отношение на частта на имота, която е била частна общинска собственост независимо от придобивката от плана  за същата част. Говоря, че трябва  да бъде   продадена въпросната  част от улицата, разбира се не както вече стана ясно. Защо обаче на Общински съвет се внася предложение, което предвижда съгласие за изменение на регулационният план ако в крайна сметка дружеството е придобило въпросната част, не следва ли то същото да се съгласи с регулационният план. За него няма ли действие регулационният план и то не е ли знаело какво е предвиждането на регулационният план. Естествено, че е знаело. Надявам се на именно  такова решение, което да преотреди въпросната част от имота и да даде възможност наистина  вече да я ползват. Защото за момента нито я е ползвал, нито я е владяло, нито има право на същото- ползват я гражданите в съответствие с единствения устройствен документ, който има значение по отношение на тази територия, а именно регулационният план. И не е вярно, че сделките в урбанизирани територии се извършват единствено и само съответствие с кадастралната карта, регулационният план е основният документ по отношение на урбанизираната територия, регулационният план по смисъла на чл. 200 от ЗУТ,  определя границите на имотите и невъзможност за продажба на имоти, които са в несъответствие с техните регулационни граници. Така, че въпросните изнесени факти, които в случая не променят  качеството и статута на въпросната част от имота. Ако на вас ви беше внесено решение в момента да бъде допуснато изменение на регулационният план, до някъде бих се съгласил забележете, коя точка е упомената - това е т.8, точката на разпореждането. Т.е независимо от това какво ще вземете като решение, вие ще извършите разпореждане с въпросната част от имота и това е безспорно. Отделно с това беше посочено, че държавния имот и досега няма достъп до улица ще кажа, че това е абсолютна истина и това просто е неправилен поглед към плана. Аз  пък виждам  достъп до улица и виждам, че  достъпа на улицата е именно от тази част на имота и това е видимо и ясно на скицата. Държавният имот е с неправилна форма и в едната си част има достъп до улицата. Тази улица достига до неговата крайна част, държавният имот е малко по ниско на юг и съответно в южната си част има достъп до улицата. Може ли алеята в същото време да бъде улица? Не може, т.е. и  техническите параметри на въпросният план са незаконосъобразни. Оставям на вас да решите как ще подходим към въпросната собственост, ще защитите ли частта от имота, която е публична общинска собственост или ще я предадете. Благодаря.

 Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря г-н Атанасов, заповядайте.

Г-н Атанас Атанасов-общински съветник: Аз ще си позволя да взема думата отново по Правилника, колеги имам чувството, че се намирам в съдебна зала и Общински съвет сме съдебни заседатели, благодаря на колегата Атанасов изложи неговите юридически съмнения и факти, но не предостави никакви доказателства. Така, че г-н Председател аз предлагам да минем в режим на гласуване, тъй като имам усещането , че сме на някакъв "Съдебен спор",  и ако има такъв не би трябвало в тази зала.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря г-н Атанасов, заповядайте г-н Лафазански.

 Г-н Владимир Лафазански - общински съветник: За мен по думите на адвоката до момента става ясно, че  до момента тази продажба ако  е била незаконна досега,  то от този момент тя ще бъде законна ако ние гласуваме със „За". Благодаря.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС:  Благодаря колеги, минаваме  в режим  поименно гласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Възд."

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Против."

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Против."

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Възд."

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Възд"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 9; „ПРОТИВ" - 3; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3;

Точката не се  приема.

Г-н Атанасов - общински съветник: Господин председател, предлагам да бъде прегласувана точката според Правилника.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Добре колеги, Правилника позволява, минаваме в прегласуване:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Отсъст."

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „Възд."

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъст."

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „Отсъст."

7. Галин Петров Началников                            „Отсъст."

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Против"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Отсъст."

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъст."

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Против"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Поименно гласуване със „ЗА" - 10; ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

Точката не  се приема.

РЕШЕНИЕ №202: 1. На основание чл.21 ал.1 г.8 н т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка е чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик - не дава съгласие за изменение па Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и промяна на действаща улична регулация за УПИ II в кв.7 по план на К.З.  "Двореца" гр. Балчик.

Промяната има за цел:

- Южната граница на УПИ II, кв.7 по плана на К.З. "Двореца" да бъде приведена в съответствие с южната граница на ПИ 02508.7.104 по КК на гр.Балчик;

 -ширината на улицата от 12,00м. ще се намали на 6,00м., като в общинския имот останалите 6,00м. се предвиждат за паркиране;

- предлага се мястото за връзка на брегоукрелително съоръжение „Дамба" с улица да бъде в рамките на останалата част от улицата.

2.Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев -Председател на ОбС: Обявявам десет минути почивка , колеги.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Г-н Николай Колев-Председател на ОбС:  Продължаваме  колеги, в залата присъстват 10 Общински съветници, но  поради липса на кворум   закривам заседанието на Общински съвет.

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател

на ОбС Балчик