• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, Решения № 177/30.09.2020 год., № 178/30.09.2020 год., № 179/30.09.2020 год.  на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед 1259/28.2020 г. на Кмета на Община Балчик.          

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

          1.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІІ, кв. 3 по ПУП на село Дропла, община Балчик,  представляващ ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на село Дропла  с площ 1 212.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 345.00 лева  /седем хиляди триста четиридесет и пет лева/ без ДДС.

          2.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ХІV, кв. 3 по ПУП на село Дропла, община Балчик,  представляващ ПИ № 23769.501.628 по кадастралната карта на село Дропла  с площ 1 348.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 8 169.00 лева  /осем хиляди сто шестдесет и девет лева/ без ДДС.

        3.Незастроен урегулиран поземлен имот, УПИ ІV, кв. 35 по ПУП на село Сенокос, община Балчик,  представляващ ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на село Сенокос  с площ 1 065.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 127.00 лева  /девет хиляди сто двадесет и седем лева/ без ДДС.

         Търгът ще се проведе на 24.11.2020 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.

          Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 09.11.2020 г. до 23.11.2020 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 23.11.2020 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  23.11.2020 г. информационния център на Община Балчик. 

 

За справки : тел. 0579 7-10-41 Караиванова, Денева