Заповед №328/27.03.2020 г. ПУП - ПРЗ за УПИ I - /за парк/, кв.15 /ПИ 53120.501.108 по КК на с.Оброчище/ по плана на с.Оброчище община Балчик

Прикачени файлове: