• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Постъпило искане вх. № УТ-2025-2/ 17.09.2020г. от Веселин Вълчанов Ганев упълномощен представител на ''Бултрак Балчик'' ЕООД за допускане на Комплексен проект за инвестиционна инициатива - ПУП - ПРЗ и ИП за ПИ 53120.507.331 по кадастралната карта на с.Оброчище...

Прикачени файлове: