• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З А П О В Е Д

№ 1200/15.10.2020 год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация


Н А З Н А Ч А В А М:


Комисия в състав:

Председател: Елица Кръстева-Василева- началник отдел „ГРАО", Община Балчик

Членове:        Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО"  гр. Добрич

                       инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа Добрич

                       Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

                       Женя Манолова - главен юрисконсулт на Община Балчик

                       Представител  на  РУ на МВР-Албена                                                           

Комисията  да разгледа подадените искания от собственици  на имоти с вх. № 94-00-1366 от 14.09.2020 год. и вх. № 94-00-1487 от 12.10.2020 год. в съответствие с чл. 99 б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 21.10.2020 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1 от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Албена на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                       

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик