На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед № 1169/12.10.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с предмет отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ част от ПИ №53120.505.10.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, актуван с АОС № 434/26.06.2000 г., с площ 8 кв.м.

Цел на търга: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ част от ПИ №53120.505.10.1 по кадастрална карта на с. Оброчище, актуван с АОС № 434/26.06.2000 г.

Начална годишна наемна цена: 310.08 лв / триста и десет лева и осем стотинки / без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

1.      Срок на договора: 5 / пет / години;

2.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - офис помещение.

3.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 15.10.2020г. до 15.00 часа на 30.10.2020г. от касата на ОбА - Балчик;

4.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 30.10.2020г.;

5.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 30.10.2020г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

   6.   Търгът ще се проведе на 02.11.2020г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева  -

гл.специалист наеми  0579 7 10 54