публикувано 09.10.2020 г.

УТВЪРДИЛ:          

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

П Р О Т О К О Л

№15

от 05.10. 2020 год.

Днес 05.10. 2020 год. комисия в състав:

            Председател:             Димитрин Димитров           -  Заместник кмет УТТЕМСЕ

            Зам. Председател:     инж. Николин Николов       -  Главен инженер   

            Секретар:                   Мари Караиванова               -  Началник отдел ТСУОС

            Членове:                    Женя Манолова                    -  Началник отдел ПИТО

                                               Зехра Акиф                           -  Главен експерт ОПФ

                                               Йонка Денева                       -  Ст. специалист ОС

                                               Звезделина Пенева               -  Ст. счетоводител             


в изпълнение на Заповед № 1083/09.09.2019 г. на Кмета на Община Балчик, за определяне на комисия по реда на чл. 210 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 26-00-620/27.08.2020 г. от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ"№201, представлявана от Ангелин Цачев  - Изпълнителен Директор, се свика и заседава в кабинета на председателя Димитрин Димитров, като присъстваха и взеха участие посочените членове.

Комисията разгледа експертните оценки за определяне на размера на обезщетение на собствениците на поземлени, върху които възниква сервитут при изграждане на обект: Нова ВЛ 110 п/ст „Варна север"- п/ст „Каварна" в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик, изготвени от „Хемус консулт" ЕООД гр. Троян, със сертификат за оценителска правоспособност Рег. № 903600051/16.08.2019 г. на Камарата на независимите оценители в България. 

Р Е Ш И:

Одобрява експертните оценки за размера обезщетение на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква безсрочен сервитут, в т.ч. и трайно заетата площ от стъпката на стълб в поземлени имоти в земеделска територия, засегнати от изграждането на обект: Нова ВЛ 110 п/ст „Варна север"- п/ст „Каварна" в землищата на с. Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец, гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, общ. Балчик, като ОПРЕДЕЛЯ следните обезщетения:

No

Стълб №

Имот КК

НТП

Местност

Кат.

Собственик

Обща площ на имота (дка)

Площ заета от сервитута на ВЛ, в т.ч. стъкпка на стълб  (дка)

Площ заета от стъпката на стълб (дка)

Коеф. безсрочен сервитут

Коеф. Трайно заета площ от стъпка на стълб

Пазарна стойност общо обезщетение за имот     (лв.)

с.КРАНЕВО с ЕКАТТЕ 39459, общ.Балчик, обл.Добрич

 

 

 

 

 

 

1

124

39459.1.1

Нива

ТОПАРМУТЛУК

5

н-ци на ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ИКОНОМОВ

10,000

3,328

0,036

0,85

1,00

6 179

2

0

39459.1.2

Нива

ТОПАРМУТЛУК

5

АНГЕЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

17,998

0,845

0,000

0,85

1,00

1 565

3

123

39459.1.6

Нива

ТОПАРМУТЛУК

3

РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ

15,000

2,220

0,043

0,85

1,00

4 586

4

0

39459.1.7

Нива

ТОПАРМУТЛУК

3

н-ци на ХРИСТО ИВАНОВ ЕНЧЕВ

19,999

2,543

0,000

0,85

1,00

5 236

5

0

39459.1.19

Нива

ТОПАРМУТЛУК

3

ИРИНКА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА

5,000

1,127

0,000

0,85

1,00

2 215

6

121

39459.2.68

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

н-ци на ДИМИТЪР ПЕЕВ ПЕТРОВ

25,001

2,584

0,030

0,85

1,00

5 331

7

0

39459.2.69

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

н-ци на НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ

20,999

2,305

0,000

0,85

1,00

4 745

8

120

39459.2.75

Лозе

ЧУКУРЛУКА

4

н-ци на ЙОРДАНА КОНДОВА ЩЕРЕВА,
НЕДКО АВРАМОВ НЕДЕВ

2,000

0,555

0,030

0,85

1,00

1 049

9

0

39459.2.76

Лозе

ЧУКУРЛУКА

4

н-ци на ТОДОРКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

2,000

0,547

0,000

0,85

1,00

1 024

10

0

39459.2.77

Лозе

ЧУКУРЛУКА

4

МАРИЯНА КРЪСТЕВА ИВАНОВА

2,000

0,544

0,000

0,85

1,00

1 018

11

0

39459.2.78

Лозе

ЧУКУРЛУКА

4

"АТЛАС-53" ЕООД

2,000

0,510

0,000

0,85

1,00

955

12

0

39459.2.79

Лозе

ЧУКУРЛУКА

4

н-ци на КОНДА КОСТАДИНОВ МАРИНОВ

2,000

0,469

0,000

0,85

1,00

878

13

0

39459.2.80

Лозе

ЧУКУРЛУКА

4

н-ци на ДИМИТРА ГЕШЕВА МИЛЧЕВА

1,999

0,428

0,000

0,85

1,00

801

14

0

39459.2.81

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

"АЛБЕНА" АД

2,001

0,418

0,000

0,85

1,00

783

15

119

39459.2.85

Друг вид ливада

ЧУКУРЛУКА

4

н-ци на ГЕРГИНА ХРИСТОВА ЧОБАНОВА

2,103

1,182

0,002

0,85

1,00

2 213

16

119

39459.2.86

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

НИКОЛАЙ ОБРЕТЕНОВ НИКОЛОВ,
НЕДЕЛЯ НИКОЛОВА РУСЕВА,
ЙОРДАН ОБРЕТЕНОВ НИКОЛОВ

10,001

1,619

0,029

0,85

1,00

3 344

17

0

39459.2.103

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

ПАВЛИНКА КОСТОВА КАЛЧЕВА

10,500

1,153

0,000

0,85

1,00

2 374

18

0

39459.2.104

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

НИКОЛА ПЕТРОВ КОСТОВ

10,500

1,153

0,000

0,85

1,00

2 374

19

0

39459.2.134

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

ЗЛАТКА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА

4,000

0,440

0,000

0,85

1,00

824

20

0

39459.2.135

Нива

ЧУКУРЛУКА

4

ФИЛИП НИКОЛОВ КОЛЕВ

3,999

0,439

0,000

0,85

1,00

821

21

0

39459.2.155

Нива

ЧУКУРЛУКА

3

ДИМО ДОБРЕВ УЗУНОВ

8,170

2,055

0,000

0,85

1,00

4 038

22

0

39459.2.156

Нива

ЧУКУРЛУКА

3

СТЕФКА СТОЯНОВА ЧАКЪРОВА

4,814

1,211

0,000

0,85

1,00

2 267

23

122

39459.2.157

Нива

ЧУКУРЛУКА

3

ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

4,540

1,168

0,030

0,85

1,00

2 196

24

0

39459.2.158

Нива

ЧУКУРЛУКА

3

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СЛАВОВА

4,476

1,344

0,000

0,85

1,00

2 516

25

118

39459.7.13

Нива

ЛИКЪЛКА

4

н-ци на ВЕЛИКО ПЕЕВ ДИМОВ

5,999

3,758

0,015

0,85

1,00

7 391

26

118

39459.7.14

Нива

ЛИКЪЛКА

4

н-ци на ДОНЧО КОСТАДИНОВ ИЛИЕВ

6,001

0,972

0,011

0,85

1,00

1 915

27

0

39459.7.36

Нива

ЛИКЪЛКА

4

"АЛБЕНА" АД

7,000

0,769

0,000

0,85

1,00

1 511

28

117

39459.7.37

Нива

ЛИКЪЛКА

4

НЕДЕЛЧО НИКОЛОВ БАЛАКЧИЕВ

7,500

4,668

0,064

0,85

1,00

9 196

29

0

39459.7.59

Нива

ЛИКЪЛКА

4

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДУШКОВА,
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДУШКОВА

7,500

0,012

0,000

0,85

1,00

23

30

0

39459.8.33

Зеленчукова градина

ЛИКЪЛКА

4

н-ци на ВЕЛИКО ПЕЕВ ДИМОВ

1,000

0,177

0,000

0,85

1,00

332

31

0

39459.8.34

Зеленчукова градина

ЛИКЪЛКА

4

ДИМЧО ИВАНОВ ПЕЕВ,
ВАЛЯ ИВАНОВА ГРУЕВА

1,000

0,561

0,000

0,85

1,00

1 050

32

0

39459.8.35

Зеленчукова градина

ЛИКЪЛКА

4

ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

2,845

2,107

0,000

0,85

1,00

3 943

33

0

39459.8.36

Зеленчукова градина

ЛИКЪЛКА

4

н-ци на КОСТА ОБРЕТЕНОВ СТОЯНОВ

1,000

0,181

0,000

0,85

1,00

339

34

0

39459.8.37

Зеленчукова градина

ЛИКЪЛКА

4

ХРИСТО НЕЙКОВ ВУТЕВ

2,000

0,006

0,000

0,85

1,00

11

35

116

39459.11.22

Лозе

КЪРЧАНЛЪКА

4

МАРИЯ НЕДЕЛЧЕВА ДОЙЧЕВА

1,000

0,404

0,036

0,85

1,00

769

36

0

39459.11.23

Лозе

КЪРЧАНЛЪКА

4

ДИМИТРА ПЕНЮ СТОЕВА

1,500

0,515

0,000

0,85

1,00

964

37

0

39459.11.25

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

ДОЙЧО СЛАВОВ ДОЙЧЕВ

3,000

0,243

0,000

0,85

1,00

455

38

0

39459.11.63

Лозе

КЪРЧАНЛЪКА

4

ВАСИЛ ЖЕЛЕЗОВ ПЕТРОВ

1,000

0,266

0,000

0,85

1,00

498

39

0

39459.11.64

Лозе

КЪРЧАНЛЪКА

4

НИКОЛА ПЕТРОВ КОСТОВ

1,000

0,204

0,000

0,85

1,00

382

40

0

39459.13.32

Зеленчукова градина

ЛИКЪЛКА

4

ХРИСТО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

2,155

0,381

0,000

0,85

1,00

713

41

0

39459.13.33

Зеленчукова градина

ЛИКЪЛКА

4

ДИЛЯНА КРУМОВА СИМЕОНОВА

3,141

1,607

0,000

0,85

1,00

3 008

42

0

39459.16.4

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

н-ци на ВАСИЛ ХРИСТОВ НИКОЛОВ

14,000

1,376

0,000

0,85

1,00

2 833

43

112

39459.16.5

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

н-ци на КОНДА КОСТАДИНОВ МАРИНОВ

7,999

5,369

0,035

0,85

1,00

10 563

44

111

39459.16.19

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ

16,001

6,710

0,035

0,85

1,00

13 828

45

0

39459.16.38

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

БОГОМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ

3,500

0,020

0,000

0,85

1,00

37

46

0

39459.17.2

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

н-ци на ДИМИТРА ГЕШЕВА МИЛЧЕВА

8,000

1,872

0,000

0,85

1,00

3 679

47

0

39459.17.3

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

ХРИСТО ГЕШЕВ МИЛЧЕВ

6,999

3,996

0,000

0,85

1,00

7 853

48

0

39459.17.9

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

СЛАВИ ДОЙЧЕВ КОНСТАНТИНОВ

7,999

2,759

0,000

0,85

1,00

5 422

49

0

39459.17.19

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

НЕДА БОРИСОВА НИКОЛОВА

5,683

0,591

0,000

0,85

1,00

1 161

50

0

39459.17.20

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

МИЛЧО БОРИСОВ ГЕШЕВ

5,487

2,536

0,000

0,85

1,00

4 984

51

113

39459.17.21

Нива

МЕДЖИ ТАРЛА

4

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕНЧЕВ

7,000

0,782

0,043

0,85

1,00

1 552

52

0

39459.18.2

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

КОСТАДИН ДИМОВ КОСТАДИНОВ

9,000

0,270

0,000

0,85

1,00

531

53

0

39459.18.3

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

н-ци на МИНЧО ТОДОРОВ СТОЯНОВ

9,000

0,738

0,000

0,85

1,00

1 450

54

0

39459.18.4

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

ДИЯН СЪБЕВ ЗЛАТЕВ

12,000

1,506

0,000

0,85

1,00

3 101

55

0

39459.18.5

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

"АЛБЕНА" АД

14,998

1,929

0,000

0,85

1,00

3 971

56

0

39459.18.7

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

н-ци на АТАНАС МИХАЛЕВ ИВАНОВ

20,401

2,391

0,000

0,85

1,00

4 923

57

114

39459.18.9

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

н-ци на ИВАНКА НИКОЛОВА УЗУНОВА

5,999

2,762

0,030

0,85

1,00

5 438

58

0

39459.18.40

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

НАДЕЖДА РОСЕНОВА ФОТИ

4,450

0,501

0,000

0,85

1,00

938

59

0

39459.18.41

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

"ПИУ-ПИУ ЛИМИТЕД" ЕООД

5,500

0,619

0,000

0,85

1,00

1 217

60

115

39459.18.42

Нива

КЪРЧАНЛЪКА

4

НАДЕЖДА РОСЕНОВА ФОТИ

9,048

1,295

0,030

0,85

1,00

2 555

с.РОГАЧЕВО с ЕКАТТЕ 62788, общ.Балчик, обл.Добрич61

0

62788.20.41

Нива

ЧАИРА

4

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

3,340

1,138

0,000

0,85

1,00

2 130

62

0

62788.20.42

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК

3,340

1,212

0,000

0,85

1,00

2 041

63

0

62788.20.43

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК,
СТОЯНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА,
ПЕНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

3,340

0,703

0,000

0,85

1,00

1 184

64

0

62788.20.44

Нива

ЧАИРА

5

АТАНАС АНГЕЛОВ КАРАДЖОВ

3,349

0,779

0,000

0,85

1,00

1 312

65

130

62788.20.45

Нива

ЧАИРА

5

ТОНКА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА

3,341

0,885

0,030

0,85

1,00

1 500

66

0

62788.20.46

Нива

ЧАИРА

5

н-ци на АТАНАС ИЛИЕВ КАРАДЖОВ

3,350

1,055

0,000

0,85

1,00

1 777

67

0

62788.20.47

Нива

ЧАИРА

5

н-ци на ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ КАРАДЖОВ

3,340

1,298

0,000

0,85

1,00

2 187

68

129

62788.20.51

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК

13,501

3,911

0,069

0,85

1,00

7 269

69

0

62788.20.57

Нива

ЧАИРА

5

"ЕКО АГРО" АД

7,300

0,579

0,000

0,85

1,00

1 024

70

0

62788.20.65

Нива

ЧАИРА

5

ВЕЛИКА ХРИСТОВА НОВАКОВА

5,850

0,015

0,000

0,85

1,00

27

71

0

62788.26.11

Дере

ДРЕНАКА

0

ОБЩИНА БАЛЧИК

1,867

0,110

0,000

0,85

1,00

154

72

0

62788.26.21

Нива

ДРЕНАКА

5

ИВАНКА ТРЪПКОВА АТАНАСОВА.

18,486

0,176

0,000

0,85

1,00

326

73

0

62788.28.5

Друг вид ливада

ЧАИРА

5

"АЛБЕНА" АД

34,004

1,588

0,000

0,85

1,00

2 943

74

0

62788.28.11

Пасище

ЗЕМЛ.НА С.РОГАЧЕВО

9

ОБЩИНА БАЛЧИК

16,954

0,916

0,000

0,85

1,00

1 509

75

0

62788.29.2

Нива

ЧАИРА

5

"ЕКО АГРО" АД

6,749

2,416

0,000

0,85

1,00

4 273

76

0

62788.29.3

Нива

ЧАИРА

5

"АЛБЕНА" АД

7,004

1,750

0,000

0,85

1,00

3 095

77

128

62788.29.4

Нива

ЧАИРА

5

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ АРНАУДОВ

7,000

1,389

0,030

0,85

1,00

2 467

78

0

62788.29.5

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК

7,000

1,393

0,000

0,85

1,00

2 463

79

0

62788.29.6

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК

9,650

1,919

0,000

0,85

1,00

3 394

80

0

62788.29.11

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК

5,001

0,465

0,000

0,85

1,00

822

81

0

62788.29.26

Нива

ЧАИРА

5

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ,
ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

3,333

0,663

0,000

0,85

1,00

1 117

82

0

62788.29.27

Нива

ЧАИРА

5

СТАНКА ПАВЛОВА АТАНАСОВА

3,333

0,661

0,000

0,85

1,00

1 114

83

127

62788.29.28

Нива

ЧАИРА

5

НИКОЛА ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

3,333

0,554

0,030

0,85

1,00

943

84

0

62788.29.29

Нива

ЧАИРА

5

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕМЯНОВА

5,000

0,541

0,000

0,85

1,00

957

85

0

62788.29.30

Нива

ЧАИРА

5

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА СПАСОВА

5,000

0,198

0,000

0,85

1,00

350

86

0

62788.29.31

Нива

ЧАИРА

5

КАЛИНКА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА

3,270

0,651

0,000

0,85

1,00

1 097

87

0

62788.29.32

Нива

ЧАИРА

5

ДАРИНА ВАСИЛЕВА ПЕНЧЕВА

3,181

0,633

0,000

0,85

1,00

1 066

88

0

62788.29.33

Нива

ЧАИРА

5

ДИАНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

6,450

1,283

0,000

0,85

1,00

2 269

89

0

62788.30.4

Нива

ЧАИРА

5

ОВАНЕЗ МАГАРДИЧ ОВАНЕЗОВ,
ТАКУХИ МАГАРДИЧ РАЙКОВА,
ЗАВЕН ХАЙГАЗУН ПАРСЕХЯН,
ВАРТУХИ ГАРАБЕД СУКИАСЯН,
ДИРУХИ ХАЙГАЗУН КОКОШЯН,
АРУС САРКИЗОВА ГАРАБЕДОВА,
АНИКА ГАРАБЕД СУКЕСЯН

50,442

0,931

0,000

0,85

1,00

1 725

90

0

62788.33.2

Нива

ЧАИРА

5

МИХАИЛ ИЛИЕВ НИКОЛОВ,
МАРИНКА ИЛИЕВА РАДЕВА

5,910

1,178

0,000

0,85

1,00

2 083

91

0

62788.33.3

Нива

ЧАИРА

5

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

2,999

0,616

0,000

0,85

1,00

1 038

92

0

62788.33.4

Нива

ЧАИРА

5

н-ци на КОСТА СТЕФАНОВ ГАНДЕВ

9,825

2,113

0,000

0,85

1,00

3 737

93

125

62788.33.6

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК

17,790

4,762

0,035

0,85

1,00

8 835

94

0

62788.33.10

Нива

ЧАИРА

5

ОБЩИНА БАЛЧИК

13,122

3,488

0,000

0,85

1,00

6 463

95

0

62788.33.14

Нива

ЧАИРА

5

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

3,000

0,321

0,000

0,85

1,00

541

96

126

62788.33.15

Нива

ЧАИРА

5

ЮЛИЯ РАЙНОВА ОТУЗБИРОВА-КАРАНИКОЛОВА,
КОНСТАНТИН НЕЙЧЕВ КАРАНИКОЛОВ

3,000

1,961

0,035

0,85

1,00

3 313

97

0

62788.33.16

Нива

ЧАИРА

5

ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ АЛЕКСАНДРОВ

5,600

1,282

0,000

0,85

1,00

2 267

98

0

62788.33.17

Нива

ЧАИРА

5

ГЕОРГИ ТОДОРОВ КАЛЧЕВ

5,600

1,353

0,000

0,85

1,00

2 393

с.ОБРОЧИЩЕ с ЕКАТТЕ 53120, общ.Балчик, обл.Добрич99

0

53120.30.83

Нива

МОГИЛАТА

3

ЕТ "ВАСИЛ ГРИГОРОВ"

3,999

0,113

0,000

0,85

1,00

211

100

0

53120.30.84

Нива

МОГИЛАТА

3

н-ци на СТОЙЧО МАРКОВ ИЛИЕВ,
ИЛИЯ МАРКОВ МАНДОВ

4,000

0,063

0,000

0,85

1,00

118

101

0

53120.30.115

Нива

МОГИЛАТА

3

ЖИВКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА,
РАЧО НИКОЛОВ БОЕВ,
МАРИЙКА РАДНЕВА НЕНКОВА,
МАРИНКА МЛАДЕНОВА БОЕВА

5,428

0,189

0,000

0,85

1,00

371

102

0

53120.30.116

Нива

МОГИЛАТА

3

АТАНАС КРАСИМИРОВ ЯНЕВ

5,428

0,891

0,000

0,85

1,00

1 751

103

0

53120.30.117

Нива

МОГИЛАТА

3

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ,
КИЦА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА

5,428

1,013

0,000

0,85

1,00

1 991

104

151

53120.101.11

Нива

ДЮЗА

3

н-ци на ИВАН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

24,999

4,763

0,026

0,85

1,00

9 816

105

0

53120.101.17

Нива

ДЮЗА

3

н-ци на ИЛИЯ СТОЯНОВ АРМУДОВ

25,001

0,732

0,000

0,85

1,00

1 507

106

150

53120.101.18

Нива

ДЮЗА

3

ТОДОР ДУКОВ ТОДОРОВ,
ДАНИЕЛ РАДОСЛАВОВ СТАНЧЕВ

25,001

0,911

0,026

0,85

1,00

1 885

107

153

53120.101.23

Нива

ДЮЗА

3

ГЕОРГИ ПЕТКОВ КАРАМФИЛОВ

8,334

1,142

0,043

0,85

1,00

2 260

108

0

53120.101.24

Нива

ДЮЗА

3

СТОЮ ПЕТКОВ КАРАМФИЛОВ

8,334

1,779

0,000

0,85

1,00

3 496

109

152

53120.101.25

Нива

ДЮЗА

3

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

8,334

1,816

0,026

0,85

1,00

3 578

110

155

53120.102.34

Нива

СЪРТА

3

МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА,
н-ци на ИВАН ТОДОРОВ КЕРКЕНЕЗОВ

30,001

5,249

0,026

0,85

1,00

10 816

111

0

53120.102.128

Нива

СЪРТА

3

ТОДОР ТАСОВ ДИОНИСИЕВ

9,999

0,808

0,000

0,85

1,00

1 588

112

158

53120.102.129

Нива

СЪРТА

3

КОСТА ПЕТРОВ ТОДОРОВ

9,999

1,880

0,002

0,85

1,00

3 696

113

0

53120.102.40

Нива

СЪРТА

3

МАРИН ЯНКОВ МАРИНОВ

30,001

3,318

0,000

0,85

1,00

6 831

114

156

53120.102.62

Нива

СЪРТА

3

Добромир Иванов Добрев

10,000

2,051

0,026

0,85

1,00

4 232

115

158

53120.102.86

Нива

СЪРТА

3

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ

10,001

1,858

0,028

0,85

1,00

3 834

116

0

53120.102.87

Нива

СЪРТА

3

ИРИНКА ИВАНОВА МАНОИЛОВА

10,000

1,855

0,000

0,85

1,00

3 819

117

157

53120.102.88

Нива

СЪРТА

3

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ МАРИНОВ

10,000

1,820

0,030

0,85

1,00

3 758

118

154

53120.102.89

Нива

СЪРТА

3

МАРИНА СЛАВОВА БАЙЧЕВА

15,002

2,520

0,026

0,85

1,00

5 198

119

0

53120.102.90

Нива

СЪРТА

3

РАДКА СЛАВОВА ДИМОВА

15,001

1,066

0,000

0,85

1,00

2 195

с.БОБОВЕЦ с ЕКАТТЕ 04515, общ.Балчик, обл.Добрич120

159

04515.16.5

Нива

БУНКЕРА

3

МИХАИЛ КОЛЕВ ДИМИТРОВ,
Снежанка Михайлова Йорданова

11,800

4,312

0,030

0,85

1,00

9 016

121

0

04515.16.6

Нива

БУНКЕРА

3

КОЛЮ КОЛЕВ ВАСИЛЕВ

55,568

0,815

0,000

0,85

1,00

1 702

122

160, 161

04515.16.46

НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/

БУНКЕРА

3

ГЕОРГИ ЕНЧЕВ МАРИНОВ

29,901

5,944

0,060

0,85

1,00

12 434

гр.БАЛЧИК с ЕКАТТЕ 02508, общ.Балчик, обл.Добрич123

198

02508.506.21

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ПЛАМЕН АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ

28,502

1,845

0,026

0,85

1,00

3 917

124

0

02508.506.22

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

СТАНИМИР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

28,002

1,808

0,000

0,85

1,00

3 828

125

197

02508.506.23

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

КОСТА АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ

8,000

0,531

0,026

0,85

1,00

1 083

126

0

02508.506.24

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

КОСТА АНДРЕЕВ ВАСИЛЕВ

19,999

1,333

0,000

0,85

1,00

2 823

127

0

02508.506.25

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЕВ

20,002

1,333

0,000

0,85

1,00

2 823

128

195

02508.506.59

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

МАРИН ЯНКОВ МАРИНОВ

17,000

1,973

0,057

0,85

1,00

4 199

129

0

02508.506.60

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ДИМКА СТОЯНОВА СТАНЕВА

7,001

1,340

0,000

0,85

1,00

2 709

130

194

02508.506.61

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

СТАНЬО ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

7,000

1,424

0,026

0,85

1,00

2 888

131

0

02508.506.62

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ГЕОРГИ РАДЕВ КИРИЛОВ

6,999

1,355

0,000

0,85

1,00

2 739

132

0

02508.506.63

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

МАРГАРИТА МИЛЧЕВА ПЕТРОВА

7,001

0,124

0,000

0,85

1,00

251

133

196

02508.506.78

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АТАНАСОВ,
МАРИЙКА АТАНАСОВА ЖЕКОВА

25,701

3,699

0,026

0,85

1,00

7 843

134

193

02508.506.229

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

20,396

1,727

0,026

0,85

1,00

3 667

135

0

02508.506.238

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ

8,567

0,038

0,000

0,85

1,00

77

136

0

02508.508.23

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ГИНКОВА

13,001

1,267

0,000

0,85

1,00

2 683

137

0

02508.508.24

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ДАРИН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

13,001

1,267

0,000

0,85

1,00

2 683

138

191

02508.508.25

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

МАРИЯ МИЛЕВА ПЕНЕВА - МВГ

13,000

1,278

0,030

0,85

1,00

2 717

139

0

02508.508.26

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА

13,001

1,297

0,000

0,85

1,00

2 746

140

0

02508.508.27

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ГЕОРГИ ЕНЧЕВ ПОПОВ

13,001

1,259

0,000

0,85

1,00

2 666

141

0

02508.508.28

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

МАРИЙКА ДЯКОВА ИВАНОВА,
НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

6,659

0,161

0,000

0,85

1,00

325

142

0

02508.508.29

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

МАРИЯ ВЪЛЕВА ГОЧЕВА

6,662

0,861

0,000

0,85

1,00

1 740

143

0

02508.508.32

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

НЕНЧО ДАМЯНОВ ВЪЛЕВ

2,331

0,739

0,000

0,85

1,00

1 422

144

0

02508.508.33

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ИВАНКА ДАМЯНОВА СИЛВЕСТРОВА

3,330

0,371

0,000

0,85

1,00

715

145

0

02508.508.41

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

29,001

0,730

0,000

0,85

1,00

1 546

146

188

02508.508.48

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

СТОЙЧО ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ

30,002

2,106

0,030

0,85

1,00

4 471

147

190

02508.508.54

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ЛЮДМИЛА МИТКОВА АНКОВА

7,727

1,510

0,030

0,85

1,00

3 063

148

0

02508.508.55

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ

9,994

1,686

0,000

0,85

1,00

3 408

149

0

02508.508.56

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

н-ци на МАРИН КАРАМФИЛОВ ГЕОРГИЕВ

4,507

0,032

0,000

0,85

1,00

61

150

187

02508.508.60

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ИВАНКА КОЛЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

3,659

1,065

0,030

0,85

1,00

2 061

151

0

02508.508.73

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

16,750

0,367

0,000

0,85

1,00

777

152

186

02508.508.74

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ДЕНКА ВЕСИЛЕВА ИЛИЕВА

16,750

1,861

0,035

0,85

1,00

3 954

153

0

02508.508.75

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

16,001

1,895

0,000

0,85

1,00

4 013

154

0

02508.508.84

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

МАРИЙКА ВИКТОРОВА ЗАХАРИЕВА

25,001

0,243

0,000

0,85

1,00

515

155

0

02508.508.89

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

АННА ТОДОРОВА МАРИНОВА

20,933

3,262

0,000

0,85

1,00

6 907

156

189

02508.508.229

Пасище

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ОБЩИНА БАЛЧИК

55,225

4,730

0,026

0,85

1,00

10 026

157

0

02508.508.238

Пасище

С.МОМЧИЛ

3

ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ

15,567

0,208

0,000

0,85

1,00

441

158

0

02508.508.240

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

МАРИН ЯНКОВ МАРИНОВ

3,330

0,533

0,000

0,85

1,00

1 026

159

0

02508.508.241

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА,
МИЛКА ЙОРДАНОВА КАЛУДОВА

3,330

0,533

0,000

0,85

1,00

1 026

160

0

02508.509.2

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

ИВАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

31,001

0,604

0,000

0,85

1,00

1 279

161

192

02508.509.20

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

9,003

2,828

0,030

0,85

1,00

5 727

162

0

02508.509.21

Нива

МИРЬОВ/БАЙОВ КАЙРЯК

3

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

9,500

0,842

0,000

0,85

1,00

1 702

163

0

02508.510.38

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

8,750

2,312

0,000

0,85

1,00

4 673

164

0

02508.510.47

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ КРЪЧМАРОВ

7,500

0,013

0,000

0,85

1,00

27

165

0

02508.510.49

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ОПРАЛОВ

29,002

0,934

0,000

0,85

1,00

1 978

166

236

02508.510.66

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ТИМЕ

20,001

1,477

0,026

0,85

1,00

3 137

167

0

02508.510.67

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ДЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

20,001

1,530

0,000

0,85

1,00

3 240

168

235

02508.510.73

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

2

ПЕНКА КАЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

27,501

2,267

0,043

0,85

1,00

4 817

169

0

02508.510.88

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

МАРИН ЯНКОВ МАРИНОВ

22,501

0,064

0,000

0,85

1,00

135

170

0

02508.510.100

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ТАТЯНА ТОДОРОВА НЕНЧЕВА

15,001

0,786

0,000

0,85

1,00

1 665

171

238

02508.510.116

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ЕТ "ВАСИЛ ГРИГОРОВ"

14,501

2,840

0,013

0,85

1,00

6 018

172

238

02508.510.117

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ЕТ "ВАСИЛ ГРИГОРОВ"

14,500

2,444

0,013

0,85

1,00

5 180

173

237

02508.510.128

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

РОСЕН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

15,001

1,573

0,030

0,85

1,00

3 342

174

0

02508.510.135

Нива

РАЙОH БРЯСТОВО-СЕЛЦЕ

3

ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ШОПОВ

10,002

1,532

0,000

0,85

1,00

3 244

175

0

02508.523.18

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

13,985

0,021

0,000

0,85

1,00

45

176

182

02508.523.19

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ВЕЛИЧКА ПЕНЧЕВА ХРИСТОВА

13,985

3,019

0,026

0,85

1,00

6 403

177

0

02508.523.20

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

"ЕКОЕНЕРДЖИ-НЕСЕБЪР"ООД гр. Несебър

6,180

1,804

0,000

0,85

1,00

3 647

178

0

02508.523.24

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ЦОНКА БОБЕВА ИЛИЕВА

16,666

0,107

0,000

0,85

1,00

227

179

185

02508.523.25

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ

16,666

3,537

0,064

0,85

1,00

7 514

180

0

02508.523.49

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

БОБИ ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ

25,001

1,314

0,000

0,85

1,00

2 783

181

184

02508.523.650

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ЛЮДМИЛА МИТКОВА АНКОВА

8,333

1,985

0,026

0,85

1,00

4 022

182

0

02508.523.651

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ТОДОРКА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА

8,336

2,016

0,000

0,85

1,00

4 075

183

183

02508.523.652

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ЕФРОСИНА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА

8,332

2,021

0,026

0,85

1,00

4 095

184

180, 181

02508.523.660

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ДИЯН ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ,
ЖИВКО ПЛАМЕНОВ ДИМИТРОВ

22,770

5,025

0,052

0,85

1,00

10 661

185

0

02508.523.661

Нива

ШОСЕТО ЗА ДЧ В ДЯСHО

3

ВАРВАРА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

11,383

0,004

0,000

0,85

1,00

8

186

176

02508.528.6

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ИВАН БОБЕВ ЖЕКОВ .

95,003

4,238

0,043

0,85

1,00

8 990

187

178

02508.528.39

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

н-ци на ГАВРАИЛ МИХОВ КАЗАКОВ

29,729

2,858

0,026

0,85

1,00

6 062

188

179

02508.528.83

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

СТЕФАН НИКОЛОВ ТОМОВ

28,995

5,893

0,026

0,85

1,00

12 489

189

174, 175

02508.528.247

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТАНЕВ

20,000

4,756

0,056

0,85

1,00

10 092

190

0

02508.528.249

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТАНЕВ

10,000

0,123

0,000

0,85

1,00

261

191

177

02508.528.253

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ СТАНЕВ

20,734

2,847

0,026

0,85

1,00

6 039

192

0

02508.531.11

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ИВАНКА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

12,500

0,494

0,000

0,85

1,00

1 046

193

162

02508.531.16

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

НЕРИМАН НУРИДИНОВА ХАДЖИСАЛИЕВА

12,856

3,604

0,030

0,85

1,00

7 643

194

0

02508.531.17

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

12,856

0,988

0,000

0,85

1,00

2 092

195

163

02508.531.18

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

МЕТИН ЛЮТФИ МУРАД

12,855

4,388

0,026

0,85

1,00

9 302

196

0

02508.531.19

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

12,856

0,670

0,000

0,85

1,00

1 419

197

165, 164

02508.532.29

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ВЯРКА ЯНАКИЕВА ИНГИЛИЗОВА-ДОБРЕВА

108,003

8,618

0,073

0,85

1,00

18 277

198

167

02508.532.606

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ЮНЗУЛЕ АПАЗ,
ЕМИН АПАЗ,
СЕЛЯЙДИН АПАЗ,
МАХИЕ АПАЗ,
ВАХИД АПАЗ,
БАХРИЕ АПАЗ

39,750

6,584

0,030

0,85

1,00

13 954

199

0

02508.532.632

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ФЕВЗИ ФИКИРЕТ ЮСУФ

3,313

0,054

0,000

0,85

1,00

104

200

166

02508.532.633

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

НУРДЖИЯМ ФИКИРЕТ ИБРЯМ

3,313

0,914

0,030

0,85

1,00

1 770

201

0

02508.532.634

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

НЕЛИХАН ФИКИРЕТ МУСТАФА

3,311

1,525

0,000

0,85

1,00

2 935

202

168

02508.533.1

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ОШНУТ ВЕЛИЕВ АЛИЕВ

25,001

2,418

0,030

0,85

1,00

5 132

203

169, 170

02508.533.8

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

МАЯ ГЬОБЕКЕ КАЛЪЧЛИЕВА

87,171

6,949

0,052

0,85

1,00

14 735

204

172, 173

02508.533.9

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ЗОЙКА КЪНЧЕВА ВЛАЙКОВА

87,170

6,187

0,056

0,85

1,00

13 123

205

171

02508.533.26

Нива

В-СКО ШОСЕ/ЛЯВО ДЯСH

3

ВАСКО ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

41,131

6,996

0,030

0,85

1,00

14 826

с.ЦАРИЧИНО с ЕКАТТЕ 48982, общ.Балчик, обл.Добрич206

202

48982.318.19

Пасище

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

4

ОБЩИНА БАЛЧИК

123,102

6,569

0,026

0,85

1,00

13 710

207

199

48982.321.7

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

3

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ АРНАУДОВ

94,029

4,926

0,030

0,85

1,00

10 284

208

200, 201

48982.321.8

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

4

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА КУСЕВА

94,027

5,078

0,056

0,85

1,00

10 612

209

0

48982.321.9

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

3

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

31,000

1,615

0,000

0,85

1,00

3 368

210

0

48982.321.10

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

3

АНЕТА ПЕТРОВА РАДАНОВА

31,001

1,615

0,000

0,85

1,00

3 368

211

0

48982.322.3

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

КОСТАДИН ИЛИЕВ БАДЖАКОВ

70,003

1,806

0,000

0,85

1,00

3 766

212

205

48982.322.6

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

няма данни

17,000

3,056

0,026

0,85

1,00

6 383

213

0

48982.322.7

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ КРЪЧМАРОВ

5,000

1,434

0,000

0,85

1,00

2 855

214

0

48982.322.8

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

МАРИЯ АСЕНОВА ГАНЕВА

5,000

0,233

0,000

0,85

1,00

464

215

203, 204

48982.322.27

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

6

ОБЩИНА БАЛЧИК

80,391

4,089

0,069

0,85

1,00

7 697

216

207, 208, 209

48982.327.8

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ОРЛИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

50,819

10,306

0,078

0,85

1,00

21 521

217

206

48982.327.11

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ПРОДАНОВА

25,001

1,832

0,026

0,85

1,00

3 830

218

0

48982.327.12

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

РОСИЦА ИВАНОВА ХРИСТОВА

25,002

1,976

0,000

0,85

1,00

4 121

219

213

48982.328.8

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

45,674

5,000

0,030

0,85

1,00

10 439

220

0

48982.328.10

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ЕНЧО ПАВЛОВ ЕНЧЕВ

45,674

0,137

0,000

0,85

1,00

286

221

212

48982.328.12

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ЕЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА,
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

130,254

4,401

0,030

0,85

1,00

9 190

222

0

48982.328.22

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ,
МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

43,557

0,125

0,000

0,85

1,00

261

223

210, 211

48982.328.23

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ,
МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

44,464

5,868

0,069

0,85

1,00

12 263

224

0

48982.328.26

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ИВЕЛИН ДРАГОМИРОВ ЕНЧЕВ

22,837

2,386

0,000

0,85

1,00

4 976

225

214

48982.328.27

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

ПАВЕЛ ДРАГОМИРОВ ЕНЧЕВ

22,837

2,101

0,030

0,85

1,00

4 393

226

215

48982.331.21

Нива

З-ЩЕ С.ЦАРИЧИНО

2

АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА

61,003

3,517

0,030

0,85

1,00

7 346

с.ГУРКОВО с ЕКАТТЕ 18160, общ.Балчик, обл.Добрич227

240, 239

18160.64.5

Нива

ПОЛЯНА

3

СТАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

133,341

5,576

0,056

0,85

1,00

11 530

228

241

18160.65.6

Нива

ПОЛЯНА

3

МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

75,252

4,468

0,030

0,85

1,00

9 234

229

242

18160.65.10

Нива

ПОЛЯНА

3

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ,
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

75,254

5,603

0,030

0,85

1,00

11 577

230

243

18160.65.11

Нива

ПОЛЯНА

3

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

75,253

5,593

0,030

0,85

1,00

11 556

231

244

18160.65.17

Нива

ПОЛЯНА

3

МАРИЯНА АТАНАСОВА ИВАНОВА

60,004

2,264

0,030

0,85

1,00

4 684

232

0

18160.66.21

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ТАНЯ КЪНЕВА ВЪРБАНОВА

37,003

2,461

0,000

0,85

1,00

5 080

233

233, 234

18160.66.22

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

н-ци на ЖИВКА КОЛЕВА КОСТОВА

69,553

6,140

0,056

0,85

1,00

12 694

234

231

18160.66.36

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

н-ци на СТЕФАН ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ

26,000

1,840

0,030

0,85

1,00

3 809

235

0

18160.66.38

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ КРЪЧМАРОВ

13,001

1,849

0,000

0,85

1,00

3 817

236

232

18160.66.53

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ЕВГЕНИЙ КИРИЛОВ СЛАВОВ

21,001

2,985

0,030

0,85

1,00

6 173

237

0

18160.66.54

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ

27,001

1,280

0,000

0,85

1,00

2 642

238

0

18160.66.68

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

РУМЕН КОЛЕВ ЦОНЕВ

16,283

1,926

0,000

0,85

1,00

3 975

239

0

18160.66.69

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ВЛАДКО КОЛЕВ ЦОНЕВ

15,421

1,827

0,000

0,85

1,00

3 771

240

230

18160.66.70

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

СВЕТОСЛАВ КОЛЕВ ЦОНЕВ

15,420

1,842

0,030

0,85

1,00

3 813

241

0

18160.66.134

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ЯНКА СТОЙЧЕВА БОРАНОВА-ЖЕКОВА

13,001

0,919

0,000

0,85

1,00

1 897

242

0

18160.66.135

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ЕЛЕНКА СТОЙЧЕВА ЖИВКОВА

13,002

0,919

0,000

0,85

1,00

1 897

243

0

18160.66.161

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА СТОЙКОВА

84,002

0,332

0,000

0,85

1,00

685

244

229

18160.66.162

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ

32,001

2,199

0,030

0,85

1,00

4 550

245

222

18160.67.11

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ГАЛИН ИЛИЕВ ВЕЛЕВ

7,500

1,725

0,037

0,85

1,00

3 412

246

0

18160.67.12

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ

7,501

0,022

0,000

0,85

1,00

44

247

0

18160.68.14

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ПАША СИМЕОНОВА МОРЯНОВА

9,198

1,057

0,000

0,85

1,00

2 082

248

0

18160.68.25

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ

13,000

1,029

0,000

0,85

1,00

2 124

249

0

18160.68.26

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ИВАН ПЕТКОВ ХАРАЛАМБИЕВ

4,334

1,053

0,000

0,85

1,00

1 976

250

0

18160.68.29

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ХАРАЛАМБИ ИВАНОВ ХАРАЛАМБИЕВ

13,000

1,117

0,000

0,85

1,00

2 306

251

225

18160.68.30

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ГАНЕВСКА

13,001

1,112

0,026

0,85

1,00

2 305

252

0

18160.68.31

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ГЕОРГИ РАЙКОВ МЕЛЕШКОВ

13,001

0,399

0,000

0,85

1,00

824

253

0

18160.68.36

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ИВЕЛИН ТОМОВ ИВАНОВ,
Гинка Великова Андреева

30,001

2,055

0,000

0,85

1,00

4 242

254

224

18160.68.37

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ХРИСТО ДИМИТРИНОВ ГРАДЕЧЛИЕВ

20,563

1,829

0,030

0,85

1,00

3 786

255

0

18160.68.38

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ГАНКА КОЙЧЕВА СЛАВОВА

11,512

1,801

0,000

0,85

1,00

3 717

256

0

18160.68.47

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

АНГЕЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

25,002

0,044

0,000

0,85

1,00

91

257

228, 227

18160.68.48

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ДАМЯНОВ

50,003

7,032

0,052

0,85

1,00

14 535

258

223

18160.68.49

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА ДАСКАЛОВА

20,001

1,688

0,026

0,85

1,00

3 494

259

0

18160.68.50

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

СТЕФАН ЖЕЧЕВ ЕНЧЕВ

6,250

0,053

0,000

0,85

1,00

104

260

226

18160.68.54

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

23,107

2,789

0,026

0,85

1,00

5 766

261

0

18160.68.56

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ГИНКА ТИТЕВА ТОДОРОВА

20,000

3,893

0,000

0,85

1,00

8 036

262

219, 220

18160.71.7

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

"ЕКО АГРО" АД

54,406

6,305

0,073

0,85

1,00

13 040

263

0

18160.71.20

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

АТАНАС ЖЕЧЕВ ГЕОРГИЕВ

10,001

1,424

0,000

0,85

1,00

2 939

264

221

18160.71.14

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ЗВЕЗДА КОЙЧЕВА ВАСИЛЕВА,
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

5,000

0,960

0,030

0,85

1,00

1 902

265

0

18160.73.12

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

ДИМКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

135,004

1,098

0,000

0,85

1,00

2 267

266

216, 217, 218

18160.73.22

Нива

ЗЕМЛИЩЕ С.ГУРКОВО

2

"АРГУС-94" ЕООД

232,495

13,572

0,090

0,85

1,00

28 048

ОБЩО:

5315,548

510,778

3,570

 

 

1 038 507


                На основание чл.26, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, с  уведомление, публикувано на 18.09.2020 г. на Интернет страницата на Община Балчик и на видно място в сградата на общината, заинтересованите лица са уведомени за откриване на процедура по реда на чл.210 от ЗУТ за определяне на обезщетения на собствениците на засегнатите имоти. 

            Предвид факта, че адресите на собствениците на поземлени имоти са неизвестни, както и факта за възможни промени по отношение на собственост, настоящото Решение следва да се обяви на Интернет страницата на Община Балчик, на таблото в Информационния център на Община Балчик, както и в кметствата, през чийто землища преминава електропровода, по реда на чл.18а, ал.10 от АПК.   

Предвид чл. 210, ал.3 от ЗУТ, настоящото Решение на комисията може да се обжалва от заинтересованите страни по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на публикуване, пред Административен съд - Добрич.

В съответствие с чл.210 от ЗУТ „Лицето, което иска да се ползва от оценката, преди да е влязло в сила решението на комисията, трябва да внесе в банката на името на правоимащия сума, равна на определеното обезщетение. Внасянето на сумата има действие по отношение на правоимащия от деня на съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс, направено от Общината", Електроенергиен системен оператор ЕАД следва да внесе сумата от 1 038 507.00 лв. (един милион тридесет и осем хиляди петстотин и седем лева) по сметка на Община Балчик IBAN: BG11 UNCR 9660 3324 0052 12 BIC - UNCR BGSF чрез УниКредит Булбанк.

Заплащането на  таксата за изготвяне на настоящия протокол в размер на 250.00 лв. (двеста и петдесет лева) следва да се извърши по сметка на Община Балчик в УниКредит Булбанк IBAN: BG38 UNCR 9660 8497 5033 15 код 448001 BIC - UNCR BGSF чрез УниКредит Булбанк.

Сумите ще бъдат преведени на посочените от собствениците на засегнатите имоти банкови сметки, след подаване в деловодството на Общинска Администрация на заявление до Кмета на Община Балчик

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра - един за ЕСО ЕАД  и един за Община Балчик.


КОМИСИЯ:

Председател: Димитрин Димитров                       .......................

Зам. Председател: инж. Николин Николов          .......................

Секретар:       Мари Караиванова                          .......................

Членове:        Женя  Манолова                               .......................

                        Зехра Акиф                                       .......................                    

                        Йонка Денева                                   .......................

                        Звезделина Пенева                           .......................


За пълна информация погледнете прикачения протокол!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА БАЛЧИКЗ А Я В Л Е Н И Е

за изплащане на обезщетение от възникнал сервитут при изграждане на електропровод

обект ВЛ 110 kV п/ст "Варна север" - п/ст "Каварна "

от/или наследници на .......................................................................................................................

........................................................................................................................, 

/име, презиме, фамилия, юридическо лице или ЕТ/

ЕГН / ЕИК ..................,ЛК№..................изд. от МВР гр................на /дата/...................

Адрес/ адрес на управление:гр.(с)......................................................................................................

ул.......................................................................................................................

телефон  за връзка: ....................................................................................................................

 

Уважаеми Господин Кмет,

Във връзка с Протоколно Решение №15/05.10.2020год. на комисия, назначена с Ваша Заповед №1083/09.09.2019год., моля да ми бъде изплатено обезщетение от възникнал сервитут върху поземлен/и/ имот/и/ с  идентификатор/и/, както следва:

1............................................................в землището на с....................................................

2............................................................в землището на с....................................................

3............................................................в землището на с....................................................

4............................................................в землището на с....................................................

5............................................................в землището на с....................................................

6............................................................в землището на с....................................................


Прилагам:

1. Документ за собственост.

2. Актуално удостоверение за наследници /в случай на необходимост/.

3. Актуална скица на поземлен имот /в случай на необходимост/.

3. Пълномощно /в случай на необходимост/.

4. Банкова сметка..............................................................................................................................

............................................................................................................................................................Дата:..................... г.,

гр. Балчик                                                                                         С уважение:.....................

                                                                                                                            /подпис/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Заявлението се подава лично от правоимащия или изрично упълномощено за целта лице.

2. В случай на починал собственик заявлението се подава от всички наследници или от изрично упълномощен, като се посочва една банкова сметка.

                                                                                                                Обърни страницата!

Община Балчик е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и ЗЗЛД. Ние обработваме Вашите лични данни на законово основание за целите на желаната от Вас услуга.  Информация за защитата на Вашите лични данни може да получите на www.balchik.bg, или на хартиен носител в Информационния център на общината.

В случай на наследничество или съсобственост:


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


.......................................................................    .................................................        ............................

            /име, презиме, фамилия/                                    / ЕГН /                                        / подпис /


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заявлението може да бъде изтеглено от долупосочените "Прикачени файлове:"   ---> "Zayavlenie.doc"