• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

  З А П О В Е Д

№ 1129/01.10.2020год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 99 б, ал.1 от Закона за  гражданската регистрация 

Н А З Н А Ч А В А М:

 

Председател: Елица Кръстева-Василева- началник отдел „ГРАО", Община Балчик

Членове:        Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО"  гр. Добрич

                       инж. Надежда Михайлова - мл.експерт в Областна управа Добрич

                       Женя Манолова - главен юрисконсулт на Община Балчик

                       Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО", Община Балчик

                       Представител  на  РУ на МВР-Балчик

                                                           

Резервен член - Светослав Димитров Узунов - мл. експерт в Областна управа Добрич.

Комисията  да разгледа подаденото Заявление с вх. № 94-00-1214/11.08.2020 год. от Умуд Тонет Илхан и препоръките в Протокол № 6/23.07.2020 год. от проведено заседание на комисията по жилищно настаняване при Община Балчик в съответствие с чл. 99б от ЗГР. Проверката за спазване на изискванията за извършване на гражданската регистрация да се извърши в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 08.10.2020 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.

Във връзка с извършване на проверката по чл. 99 б, ал. 1от ЗГР е необходимо представителя от РУ на МВР Балчик на основание чл.140 а. ал.2 от Наредба №РД-02-20-9 от 12.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация писмено да уведоми комисията за резултата от проверката.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Балчик.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                         

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик