• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №  1089/18.09.2020 .г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на публично оповестен, неприсъствен конкурс с предмет отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на 8 броя рекламно информационни елементи


Цел на конкурса: Отдаване под наем на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 8 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 18.16 кв. м.


1.      Начална годишна наемна цена:

-          По т.1.1 за площ  от 12 кв.м.  в размер на 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева / без ДДС.

-          По т.1.2 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

-          По т.1.3 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

-          По т.1.4 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

-          По т.1.5 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

-          По т.1.6 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

-          По т.1.7 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.

-          По т.1.8 за площ  от 0.88 кв.м.  в размер на 43.56 лв. /четиридесет и три лева и петдесет и шест стотинки / без ДДС.


Наемната цена е изчислена съгласно Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик, Раздел VІІ, чл.22,ал.1 Върху предложената конкурсна наемна цена се начислява 20% ДДС.


2.      Срок на договора: 1 /една/ година;


Закупуване на конкурсна документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 24.09.2020  до 15 часа на 09.10.2020 г.. от касата на ОбА - Балчик;


3.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 09.10.2020г.;


4.      Краен срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 15:30 на 09.10.2020г

      в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6;


Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.


Лице за контакти: Десислава Василева гл.спец наеми 0579 7 10 54