• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 30 септември 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

 

1.Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Приемане на бюджетна прогноза за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. (втори етап) в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през 2019г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Разглеждане на заявление от Боряна Колева Коларова от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.503.7 по кадастралната карта на с. Кранево, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Разглеждане на заявление от Златина Василева Сталева и Борис Николов Сталев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.1119 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.627 по кадастралната карта на с. Дропла

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Продажба на търг  на ПИ № 23769.501.628по кадастралната карта на с. Дропла

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Продажба на търг  на ПИ № 66250.501.456 по кадастралната карта на с. Сенокос

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, за поставяне на рекламно информационен елемент с площ 0,70 кв.м, на стълб за улично осветление на ул. „Др. Желязко Бончев", гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отпускане на  еднократни помощи на граждани от Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД

12.Искане за налагане на мораториум, за изграждане на 5G мрежа, на територията на Община Балчик.

Вносител: Симеон Симеонов- Председател ПКЗССД

13. Други.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 


 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик