• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

  З А П О В Е Д

№ 1081/17.09.2020 год.

 

На основание чл.44, ал.2 във връзка с ал.1 т.14 от ЗМСМА и чл. 92, ал. 8 от Закона за  гражданската регистрация

 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия за установяване на обстоятелства при извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи по чл. 92 ал. 2 от Закона за гражданската регистрация както следва:

Председател: Елица Кръстева-Василева - началник отдел „ГРАО"

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО" Добрич

                        Женя Манолова - главен юрисконсулт на Община Балчик

                        Представител на Дирекция Социално подпомагане, град Балчик

                        Представител на РУ на МВР Балчик

Комисията да разгледа обстоятелствата по подадените Заявления с вх. № 94-00-1263/21.08.2020 год. и Заявление с вх. № 94-00-1310/31.08.2020 год. в съответствие с чл. 92, ал. 8 от ЗГР и да даде становище за адресна регистрация в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 23.09.2020 год. от 11.00 часа в залата на Община Балчик.     

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                  

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик