• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПРОТОКОЛ

12  от заседание на Общински съвет - Балчик,

   проведено на 10 септември 2020 година от 09:00 часа 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА,  в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик.

 Г-н Атанас Жечев -Председателстващ - Уважаеми господин Петров, уважаеми г-н Димитров, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, моля да гласувате ако сте съгласни с избора на председателя, аз Атанас Жечев да водя заседанието, което ще бъде с вдигане на ръка:

„За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0, „ Не гласувал"- 1

Предложението е прието.

В залата присъстват 17 общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 10 точки.

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Ако няма предложения предлагам да гласуваме с вдигане на ръка  целия  дневния ред, който е от 10 точки:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0, „ Не гласувал"- 0

Дневния ред е приет.


Д н е в е н  р е д:

 

1.Ново обсъждане на Решение №144, по Протокол № 11  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-45/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Ново обсъждане на Решение №158, по Протокол № 11  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-47/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Ново обсъждане на / Решение №158, по Протокол № 11 / одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос. с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-46/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките  за средства от Европейския съюз (СЕС)  към   30.06.2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Даване на разрешение и финансиране  на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебната 2020/2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно  ел. захранване на ППС № 4212 на „ Теленор България" ЕАД, в ПИ № 02508.90.718, м-т . „Момчил", общ. Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 412"Многопрофилни болници за активно лечение" с 12 000 лева.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Други.

Г-н Атанас Жечев - водещ заседанието: Давам думата на г-н Петров по първа точка от дневния ред.


По първа точка от дневния ред

 

Г-н  Митко Петров -  зам. кмет на община Балчик: Уважаеми председателстващ, уважаеми дами и господа общински съветници, във връзка с § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн.ДВ, бр.44 от 13.05.2020 г.), където е регламентирано, че предоставения до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища може да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение на противоепидемични мерки, предлагам следния проект за


Р Е Ш Е Н И Е


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх.№ ФО-23 от 01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 17 979 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието:  Колеги давам  ви думата за коментар.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението за Ново обсъждане на Решение №144 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-45/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.  След разисквания комисията гласува със „За" - 0: „Против" -0; „Въздържал се" -4;гласа  и  го предложи за разглеждане на заседание на Общински съвет на 10.09.20г.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №163 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, писмо на МФ с изх. № ФО-23 от 01.06.2020 г., при спазване разпоредбите на чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Община Балчик да бъде завишен общо с 17 979 лева, представляващи извършените от Община Балчик разходи във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 за периода от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. Средствата да бъдат разпределени по разпоредители, отговорности, дейности и параграфи от единната бюджетна класификация съгласно Приложение №1.

2.Корекцията е за сметка на предоставения ни до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища по чл.53, ал.4 от ЗДБРБ за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието:  Колеги продължаваме към втора точка от дневния ред  - Ново обсъждане на Решение №158, по Протокол № 11  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-47/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич, и давам думата на г-н  Митко Петров -  зам. кмет на община Балчик:

 

По втора  точка от дневния ред

Г-н  Митко Петров -  зам. кмет на община Балчик Господин председателстващ, дами и господа общински съветници, във връзка с отпаднала необходимост от провеждане на процедура за превоз на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, поради сключване на договори на основание Заповед № ОКД-10-02-4/12.08.2020 на Областен Управител на Област Добрич, предлагам да се вземе следното


РЕШЕНИЕ


Отмени Решение № 158 по протокол № 11 от 30.07.2020 г., за даване на съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието:  Колеги давам  ви думата за коментар.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението за    Ново обсъждане на Решение №158, по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-47/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.  След разисквания комисията гласува със „За" - 0: „Против" -0; „Въздържал се" - 4;гласа  го предложи за разглеждане на заседание на Общински съвет на 10.09.20г.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

 РЕШЕНИЕ №164: Отмени Решение № 158 по Протокол № 11 от 30.07.2020 г., за даване на съгласие да се възложи превоз на пътници по маршрутни разписания от общинска, областната и републиканската транспортни схеми.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги  предлагам да преминем към точка трета- Ново обсъждане на одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос Давам думата на г-н  Митко Петров -  зам. кмет на община Балчик

 

По трета точка от дневния ред:

Г-н Митко Петров -  зам. кмет на община Балчик:  Уважаеми    господин председателстващ, дами и господа общински съветници, постъпило е заявление вх. №ОС-3012-2/02.06.2020 г. от Христина Любомирова Бахова от гр. Добрич за придобиване право на собственост върху общински  имот - дворно място, представляващо ПИ № 66250.501.139 по кад. карта на с. Сенокос. Христина Бахова е собственик на законно построена сграда в имота, ведно с отстъпеното право на строеж, видно от Нотариален акт № 181, том ІІ, дело № 389 от 22.05.2020 г. на Служба по вписванията към РС- Балчик. Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗОС собственикът на законно построена сграда може да придобие собствеността върху земята без търг или конкурс по пазарна цена, одобрена от Общински съвет. В изпълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2020 г. и реализирането на приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                                          проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/02.06.2020 г., одобрява пазарна оценка в размер на 6 742.00 лв. (шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 206 м2 (хиляда двеста и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4845/18.06.2020 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Христина Любомирова Бахова.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Благодаря Ви г-н Петров. Моля колеги, имате думата.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията обсъди   Ново обсъждане на одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос. / Решение № 151 от 30.07.20г./ И предложи за разглеждане на заседание на Общински съвет на 10.09.20.г

с 0 гласа - „За ", „Против "- 0; „Въздържал се "- 4,

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: да преминем към гласуване на  проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №165: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС и във връзка със заявление вх. № ОС-3012-2/02.06.2020 г., одобрява пазарна оценка в размер на 6 742.00 лв. (шест хиляди седемстотин четиридесет и два лева), без ДДС за продажба на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос (УПИ V, кв. 24 по ПУП на с. Сенокос, общ. Балчик), с площ от 1 206 м2 (хиляда двеста и шест квадратни метра), актуван с АОС № 4845/18.06.2020 г. на собственикът на законно построена върху него сграда Христина Любомирова Бахова. 

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги продължаваме по точка четвърта  от дневния ред - Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките  за средства от Европейския съюз (СЕС)  към   30.06.2020 година. Давам думата на Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик.

По четвърта точка от дневния ред:

 

Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми общински съветници във връзка със задължението ми произтичащо от чл.137, ал.2 от ЗГ1Ф и чл.35, ал2 от Наредбата за условията за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет да предоставя информацията за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз за полугодието в Общински съвет, предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейски съюз към 30.06.2020 г.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Благодаря г-н Петров, г-жа Фудулова моля.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията със „За" - 3: „Против " -0; „Въздържал се " -1; обсъди предложението за Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз (СЕС) към   30.06.2020 година.,

и го прие, със молба за разяснение от присъствие на представител на  Общинска администрация на заседание на ОбС на 10.09.2020г.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Г-н Господинов, заповядайте.

Г-н Симеон  Господинов - общински съветник: Аз и преди съм се изказвал по отношение на   обсъждане на бюджета и имам молба към ОбА,  когато разглеждаме такъв важен въпрос да присъства представител  , който да даде разяснение на Комисията , която го разглежда. Защото това е работата на Общински съвет да съблюдава и контролира разискване и разяснение по въпроса за приемане  на шестмесечния бюджет на Общината. Това, което видях във този бюджет и ме изненада е, че приходите надвишават миналогодишните, при положение, че сме в криза. Като поразгледа малко човек, се виждат два основни източника допринесли за това. Въпроса ми е , какво се е случило при положение, че едното е ясно -  голям ръст от такси за придобиване на територията на Общината, може би няколко сделки или една голяма е осъществена. Втори голям ръст се наблюдава,  дали е само въпрос на осчетоводяване или е така изготвено спрямо миналогодишното шестмесечие, има  приходи от  нова Концесия или отчитаме годишната. Дали ще се промени тази цифра за втората половина от бюджета. И последен въпрос - виждам , че има увеличение с около 160 хиляди  разходите на ОбА, дали това е свързано с повишаване на минималната работна заплата?

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: благодаря Ви г-н Господинов, кой би отговорил на въпросите? Заповядайте г-н Петров.

Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик: За повишението на приходите - Концесиите , които трябваше да получим миналата година , ги получихме януари и са осчетоводени за 2020 година. Относно сделките нямаме влияние, но дай Боже да са повече, също така и  при данъците  има преизпълнение заради 5% отстъпка, който няма да го има следващият път.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Други желаещи да се изкажат по точката. Господин Станоев имате думата:

Г-н  Илиян Станоев - общински съветник: Аз съм съгласен с това, което каза колегата и го приемам за абсолютно вярно, опасението на всички нас за дупка в бюджета или за неговото неизпълнение явно в сегашният момент са неоснователни. Знаете, че има предложения от туристическият бранш и няма никакви инвестиции в инфраструктурата на това населено място. На Комисия се обясняваше , как тази година ще бъде много тежка, няма да има никакви приходи и затова трябва да се търпи това положение. И аз мисля като жител, че тази липса на инвестиции в инфраструктурата  е просто отчайващо. Аз питам какво е вложено до момента в Кранево като капитал и във инфраструктурата му. Вторият ми въпрос е, дали има  ОбА бъдещи планове за второто шест месечие, въпреки това, че трябваше да бъде направено първото преди туристическият сезон,  когато положението  беше изключително тежко, но за мен ще бъде едно удовлетворение  ако ОбА има намерение да изброи , че ще направи това и това специално за Кранево. Само да кажа, че тази година концесиите и наемите  бяха събрани от Правителството, пак ще влязат половината. Но следващата година ще има спад защото,  защото всички задължения и наеми  на всички концесионери, които поискаха допълнително споразумение на договорите си тъй като намалиха цените на плажните услуги за тая година и съответно те ще плащат половин такса. Тоест това перо  в тази година ще се запази с размерите, които е било заложено януари. Благодаря.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Благодаря Ви г-н Станоев, ако няма други желаещи колеги предлагам да гласуваме поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Отсъст."

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Възд. се"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №166 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет Общински съвет Балчик приема за информация отчета за касовото изпълнение на бюджет и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2020 г.


 Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги  предлагам да преминем към точка пета- Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик Давам думата на г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община БалчикПо пета точка от дневния ред

 

Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик: Господин председателстващ,

господа общински съветници,

Във връзка с промяна на обстоятелствата на пътуващи от местоживеене до месторабота и постъпила докладна записка с Вх.№ 93-00-156/20.07.2020г., от Нели Иванова Управител ДСП , предлагам следния проект за


РЕШЕНИЕ

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Антоанета Емилова Антонова, месторабота-Община Балчик -ДСП, санитар разнос, Маршрут гр.Балчик - с. Гурково.

Задължава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи действия по изпълнение на решението


Г-н Атанас Жечев - председателстващ заседанието: Благодаря Ви господин Петров, колеги моля имате думата по точката.

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията одобри Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.  Със За" - 4: „Против 0; „Въздържал се" -0;

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колегида преминем към поименно гласуване:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №167 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-Б, на служители в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2020г., в населени места в рамките на общината, които имат право на транспортни разходи, както следва:

Добавя в списъка с пътуващи:

-Антоанета Емилова Антонова, месторабота-Община Балчик -ДСП, санитар разнос, Маршрут гр.Балчик - с. Гурково. 

Задължава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и действия по изпълнение на решението.


Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги минаваме към точка шеста - Даване на разрешение и финансиране  на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебната 2020/2021 -Давам думата на Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик:по шеста точка от дневния ред


Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми общински съветници.

По прогнозни данни за учебната 2020/2021 година в пет от общинските училища има недостиг на минимален брой ученици за формиране на някои от паралелките по класове. Съгласно чл. 68, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 г. (поел. изм. и доп. ДВ бр.36 от 3 май 2019 г.) при формиране на паралелките в отделните класове изключения от минималния брой се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнително средства за обезпечаване на учебния процес, извън определения единен разходен стандарт за издръжка на един ученик. По чл. 68, ал. 8 от посочената наредба директорите ОУ "Васил Левски" село Соколово, ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище ОУ „Кирил и Методий" Балчик и СУ „Христо Ботев" Балчик представят мотивирани искания за това разрешение, към които са приложени четири становища на началника на РУО Добрич. Представено е едно искане за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици, допустимо по чл, 69 от цитираната наредба с решение на Общински съвет, и то се отнася за първи клас в ОУ „Кирил и Методий" Балчик. Предлагам следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.  във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 148/6.07.2020 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № РД-18-67/13.07.2020 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-258/26.08.2020 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 67-00- 44/31.08.2020г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище с вх. № 76-00-52/26.08.2019 г., както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-772/09.07.2020, РД-3 1-743/03.07.2020, РД-31-880/31.08.2020 и РД-31-864/1.08.2020 г., Общински съвет-Балчик


РЕШИ


1. Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г.

С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев",  ОУ „Кирил и

тодий" Балчик и СУ „Хр. Смирненски" Оброчище за учебната 2020/2021 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:


1.1.

ОУ

"Г. С. Раковски" село Сенокос

бр. V4.

недостигI клас

13 ученици

3 уч.II клас

13 ученици

3 уч.III клас

11 ученици

5 уч.IV клас

13 ученици

3 уч.

1.2.

ОУ

"Васил Левски" село Соколово

бр, V4.

НедостигV клас

16 ученици

2 уч.

1.3.

СУ

"Христо Ботев" град Балчик

бр. уч.

недостигIV клас

11 ученици

5 уч.V б клас

15 ученици

3 уч.VI б клас

16 ученици

2 уч.VIII в клас

16 ученици

2 уч.XI б клас

17 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУОХП б клас

11 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4.

СУ

"Хр. Смирненски" село Оброчище

бр. уч.

недостигI клас

10 ученици

6 уч.III а клас

12 ученици

4 уч.IX клас

17 ученици

1 уч.X клас

17 ученици

1 уч.XI клас

13 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУОXII клас

11 ученици

2 уч.

1.5

ОУ

"Св.св. Кирил и Методий" град Балчик

бр. уч.

НедостигV клас

14 ученици

4 уч.2. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в

ОУ

„В. Левски" с. Соколово за учебната 2020/2021 година, по чл. 68, ал. 1,

т. 3 от Наредбата за

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както

следва:
2.1

ОУ

"Васил Левски" село Соколово

бр. УЧ.

Недостиг


паралелка от два класа (слята) I - II клас (8+7)

15 ученици

1 уч.

паралелка от два класа (слята) III - IV клас (4+7)            11 ученици    5 уч.

паралелка от два класа (слята) VI - VII клас (12+7)        19 ученици

3.Допуска      формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ "Св.Св. Кирил и

Методий" град Балчик за учебната 2020/2021, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" град Балчик   бр. уч. Недостиг

Една паралелка в II клас      9 ученици      7 уч.

4.Осигурява  допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2020/2021 г.

по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.1   Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 2 ученици от V клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

4.2  Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 6 ученици от ОУ „В. Левски" с.

      Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.3 За периода 01.10.2020 - 31.12.2020 г. допълнителното финансиране 1308 лв. за ОУ с     Соколово.

4.4  За бюджетната 2021 година, съгласно РМС № 208 от 16 април 2019 г., сумите изчислени на база новите разходни стандарти за издръжка на ученик за периода от 01.01.2021 30.09.2021 година, са съответно 3925 лева за ОУ с. Соколово.

4.5   Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Благодаря Ви господин Петров, колеги моля имате думата по точката, заповядайте г-н Господинов.

Г-н Симеон  Господинов - общински съветник: Разгледах проекто- решението и моят въпрос е - откъде идва това финансиране, от заплануваният бюджет или е от някакви допълнителни средства. Другият ми въпрос е на основата на едно общо съждение, предполагам , че през годините този въпрос с маломерните паралелки от гледна точка на намалящото население, не че можем да направим нещо сега за следващият сезон. Но дали не може да се помисли в посока оптимизация на образователния процес на територията на Общината, като с тази оптимизация средствата, които се отделят да бъдат в последствие насочени за изграждани на някакви специализирани паралелки или училища, дори и в подкрепа на подобни инициативи. Тоест да повишим качеството на образованието, за да няма разхищение с маломерните паралелки. Не трябва да се принизява ролята на образованието , напротив това е основна цел на общината заедно със здравеопазването.

Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик: В  т. 4. е посочено - „ от местни приходи"

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Г-жа Фудулова заповядайте.


Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: Комисията разгледа предложението за Даване на разрешение и финансиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебната 2020/2021 г., и го одобри със молба за разяснение от присъствие на представител на счетоводството на ОбА на заседание на ОбС на 10.09.2020г.; със „За" - 3: „Против " -0; „Въздържал се " -1; гласа.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Благодаря г-жа Фудулова, г-н Лафазански заповядайте.

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: След станалите разисквания, Комисията гласува. със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и приема проекто - решението с  едно предложение съпътстващо, да отпадне  „На основание чл. 21, ал. 1, т.6", като потенциална възможност да бъде върнато за пореден път от Областен управител, като не подложено на обществено обсъждане на бюджета. Моля да се гласува да отпадне от увода на  проекто-решението т.6 и да остане само т.23 и чл.68 и  чл.69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Г-н  Илиян Станоев - общински съветник: Аз съм в потрес колеги, да сменим основание за което да вземем решение  заради това , че областният управител щял да го върне, ако се смени част от това основание то става ново.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги ще преминем в режим на гласуване  предложението на  ПКОКМД и г-н Владимир Лафазански , то ще се извърши поименно:

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „Против"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „Възд. се"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „Възд. се"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „Против"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Възд. се"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „Възд. се"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „Против"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 9; ПРОТИВ" - 4; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 4 „

Точката  по предложение на ПКОКМД не се  приема.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги ще преминем в режим на гласуване  проект-решението  на г-н Ангелов  кмет на Община Балчик , то ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №168: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 г. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 148/6.07.2020 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № РД-18-67/13.07.2020 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-258/26.08.2020 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 67-00- 44/31.08.2020г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище с вх. № 76-00-52/26.08.2019 г., както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-772/09.07.2020, РД-3 1-743/03.07.2020, РД-31-880/31.08.2020 и РД-31-864/1.08.2020 г., Общински съвет-Балчик

РЕШИ

1. Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г.

С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев",  ОУ „Кирил и

тодий" Балчик и СУ „Хр. Смирненски" Оброчище за учебната 2020/2021 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:


1.1.

ОУ

"Г. С. Раковски" село Сенокос

бр. V4.

недостигI клас

13 ученици

3 уч.II клас

13 ученици

3 уч.III клас

11 ученици

5 уч.IV клас

13 ученици

3 уч.

1.2.

ОУ

"Васил Левски" село Соколово

бр, V4.

НедостигV клас

16 ученици

2 уч.

1.3.

СУ

"Христо Ботев" град Балчик

бр. уч.

недостигIV клас

11 ученици

5 уч.V б клас

15 ученици

3 уч.VI б клас

16 ученици

2 уч.VIII в клас

16 ученици

2 уч.XI б клас

17 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУОХП б клас

11 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4.

СУ

"Хр. Смирненски" село Оброчище

бр. уч.

недостигI клас

10 ученици

6 уч.III а клас

12 ученици

4 уч.IX клас

17 ученици

1 уч.X клас

17 ученици

1 уч.XI клас

13 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУОXII клас

11 ученици

2 уч.

1.5

ОУ

"Св.св. Кирил и Методий" град Балчик

бр. уч.

НедостигV клас

14 ученици

4 уч.

2.


Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в

ОУ

„В. Левски" с. Соколово за учебната 2020/2021 година, по чл. 68, ал. 1,

т. 3 от Наредбата за

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както

следва:
2.1

ОУ

"Васил Левски" село Соколово

бр. УЧ.

Недостиг


паралелка от два класа (слята) I - II клас (8+7)

15 ученици

1 уч.

паралелка от два класа (слята) III - IV клас (4+7)            11 ученици    5 уч.

паралелка от два класа (слята) VI - VII клас (12+7)        19 ученици

3.Допуска      формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ "Св.св. Кирил и

Методий" град Балчик за учебната 2020/2021, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" град Балчик   бр. уч. Недостиг

Една паралелка в II клас      9 ученици      7 уч.

4.Осигурява  допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2020/2021 г.

по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.1 Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 2 ученици от V клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

4.2Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 6 ученици от ОУ „В. Левски" с.

 Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.3 За периода 01.10.2020 - 31.12.2020 г. допълнителното финансиране 1308 лв. за ОУ с     Соколово.

4.4 За бюджетната 2021 година, съгласно РМС № 208 от 16 април 2019 г., сумите изчислени на база новите разходни стандарти за издръжка на ученик за периода от 01.01.2021 30.09.2021 година, са съответно 3925 лева за ОУ с. Соколово.

4.5 Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.


Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги минаваме към точка седма - Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно  ел. захранване на ППС № 4212 на „ Теленор България" ЕАД, в ПИ № 02508.90.718, м-т . „Момчил", общ. Балчик, обл. Добрич. Давам думата на Г-н  Митко Петров  -  зам. кмет на община Балчик


по седма точка от дневния ред


Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх.№ УТ- 2060-7/ 16.06.2020 г.. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

Трасето на новопроектираната електропроводна линия е с дължина 1136 метра. В частта извън урбанизирана територия, обект на ПУП-ПП, то е с дължина 664 м. метра и за него са предвидени сервитути с широчина 0.50 метра от всяка страна на кабелната линия. Регистър на засегнатите имоти от проектното трасе на ел. кабела в землището на с. Балчик, общ. Балчик, включващ:


Номер        Вид територия по         Начин на трайно          Местност          Площ                 Площ                                  

На имот       Категория на имот                                                                                                                                                                                                                                                                                   с  ограничения                                                                                                                   имот предназначение ползване

                                                                                                                                       (в /дка/ в дка

10.109 Нарушена територия     КАРИЕРА ЗА ПЯСЪК          МОМЧИЛ             9           28.628 0.028

                                                    чакъл и глини за

10.288 Земеделска                           Пасище               МОМЧИЛ               9          17.945 0.038                                          

Друг вид

90.718  Горска територия         дърво производителна МОМЧИЛ        10        0.400    0.008

гора

Друг вид

1.                  Горска територия         дърво производителна МОМЧИЛ        10        2.810    0.590

гора

Във връзка е гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното

Проекто-решение


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с регистрационен индекс и дата УТ- 2060-7/ 16.06.2020, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. УТ-2060-7-004/ 05.08.2020 г. на главен архитект на община Балчик. Общински Съвет- Балчик:

1.Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

2. Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.

4.Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Благодаря Ви господин Петров,  заповядайте г-жа Фудулова:

Елена Каменова председателстващ: ПКУТСЕ разгледа предложението и  с 4 гласа „За "- го одобри за разглеждане на заседание на Общински съвет на 10.09.20г

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Моля колеги, да преминем към поименно гласуване.

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №169: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка със заявление с регистрационен индекс и дата УТ- 2060-7/ 16.06.2020, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. УТ-2060-7-004/ 05.08.2020 г. на главен архитект на община Балчик,  Общински Съвет- Балчик:

1.Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

2.Дава разрешение за изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "Теленор България "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

3.ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.

 4.Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието Благодаря ви колеги, минаваме към точка осма- Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м. Давам думата  на  Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:


Г-н  Митко Петров - зам. кмет на община Балчик: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми общински съветници. В Община Балчик постъпи Заявление с вх. № 26-00-589/ 05.08.2020 г от „Поли - Фарм" ЕООД, относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78 по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м

Съгласно разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Предвид гореизложеното, на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.14, ал.7 и ал.8  от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем части от имоти публична, общинска собственост представляващ  ПИ № 02508.79.78, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за срок от 3 години.

 2. Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1.54 кв.м.  в размер на 76.23  лв./седемдесет и шест лева и двадесет и три стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл.      22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

 4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги имате думата,  заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ разгледа предложението за - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м.   и го одобри за разглеждане на заседание на Общински съвет на 10.09.20г.

Елена Каменова председателстващ - ПКУТСЕ: Комисията  приема - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м., като предлага да се  добави -  „ за част от площ 1.54 кв.м.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: По мое мнение и знание в Наредбата пише, че се отдава рекламната площ.

Г-н Атанас Атанасов- общински съветник: Преди години, сме решавали, че отдаваме площта  отдолу.

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Ние отдаваме част от този имот, ОбА си събира наема от рекламната площ, за Общината е важна рекламната площ.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието:. Колеги ще преминем в режим на гласуване  предложението на комисията  ПКУТСЕ, то ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Против"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст. "

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието:. Колеги ще преминем в режим на гласуване  проект-решението  на г-н Ангелов  кмет на Община Балчик , то ще се извърши поименно:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „Възд. се"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1 „

Точката е приета.

По осма точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1

РЕШЕНИЕ №170: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си отдаване под наем  на част от имоти публична, общинска собственост с площ 1.54 кв. м.  представляващ  ПИ № 02508.79.78, по кадастрална карта на град Балчик, за поставяне на  1/ един/ брой рекламно информационен елемент за срок от 3 години.

 2.Утвърждава начална годишна наемна цена за обща площ от 1.54 кв.м.  в размер на 76.23  лв./седемдесет и шест лева и двадесет и три стотинки / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на конкурса и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в конкурсните условия.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Атанас Жечев - председателстващ заседанието: Колеги преминаваме към точка девета Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 412" Многопрофилни болници за активно лечение" с 12 000 лева. Давам думата на г -н Петров - зам. кмет на община Балчик.


По девета точка от дневния ред


Г-н  Митко Петров  -зам.  кмет на община Балчик: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми общински съветници, във връзка с възникнала необходимост от изграждане на кислородна инсталация за централизирано подаване на медицински кислород за нуждите на МБАЛ - Балчик ЕООД поради настъпила авария, предлагам следния проект за


Р Е Ш Е Н И Е


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 12 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за изграждане на кислородна инсталация за централизирано подаване на медицински кислород за нуждите на МБАЛ- Балчик ЕООД.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги имате думата по тази точка, госпожо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема-  Завишаване на бюджет на ОбА в местна дейност 412"Многопрофилни болници за активно лечение" с 12 000 лева. И го одобри за разглеждане на заседание на ОбС на 10.09.2020г. със „За" - 4 гласа;

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието Благодаря ви госпожо Фудулова, други колеги, заповядайте г-н Господинов:

Г-н Симеон  Господинов - общински съветник: Аз съм „За", въпросът е дали ще спазим процедура за обществено обсъждане.

Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Благодаря ви г-н Господинов, колеги моля да преминем към поименно гласуване.


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                             „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъст."

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „За"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъст."

16. Мехмед Хасан Расим                                    „За"

17. Николай Филипов Колев                             „Болничен"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъст."

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 „

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ №171: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 12 000 лева, в местна дейност 412 "Многопрофилни болници за активно лечение", § 55 01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", за изграждане на кислородна инсталация за централизирано подаване на медицински кислород за нуждите на МБАЛ- Балчик ЕООД.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2020 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Колеги преминаваме към точка десета: Разни.

По десета точка от дневния ред:


Г-н Атанас Жечев - председателстващ  заседанието: Уважаеми господин Петров, уважаеми общински съветници, колеги  по точка  десета „ Разни", ако  няма въпроси,     закривам заседанието на Общински съвет.

 

 

 

 

АТАНАС ЖЕЧЕВ ,

Председателстващ

на ОбС Балчик