На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед 1047/04.09.2020г. на Кмета на Община Балчик,

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с предмет отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ кафе-бар състоящ се от 1 етаж - търговка зала, стълбище, предверие и склад с площ 83 кв.м., подземен етаж - склад, коридор, стълбище и "wc" с по две клетки с площ 44 кв.м.,  всичко с обща площ 127 кв.м.

Цел на търга: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, пл. „21 Септември", актуван с АЧОС № 3349/0209.2008 г., представляващ кафе-бар състоящ се от 1 етаж - търговка зала, стълбище, предверие и склад с площ 83 кв.м., подземен етаж - склад, коридор, стълбище и "wc" с по две клетки с площ 44 кв.м.,  всичко с обща площ 127 кв.м.

Отдаваната под наем част от общинския имот е за извършване на търговска дейност.

Начална годишна наемна цена: 2484.12 лв / две хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и дванадесет стотинки / без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена.

1.      Срок на договора: 5 / пет / години;

2.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - извършване на търговска дейност.

3.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 10.09.2020г. до 15.00 часа на 25.09.2020г. от касата на ОбА - Балчик;

4.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 25.09.2020г.;

5.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 25.09.2020г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

6.   Търгът ще се проведе на 29.09.2020г. от 10 ч. в  зала І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева  - гл. специалист наеми  0579 7 10 54