публикувано на 03.09.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

 

за предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).

Предложението за  допълнение касае подзаконов нормативен акт по чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, поради което намират приложение правилата на посочения закон. В този смисъл, за да е налице законосъобразно протичане на тази процедура, следва да се изпълни разпореденото в чл. 18 а от ЗНА.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30- дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Балчик за даване на предложения и становища относно проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, наричана по-долу за краткост НОАМТЦУТОБ, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00ч. до 16:30ч., или чрез: Факс: 0579/74118, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg.

В изпълнение на законовите разпоредби, предлагаме на вниманието на всички граждани и юридически лица, както и на компетентния за одобрението му орган, следния доклад:

 

І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

1.      Причини за промените на настоящата редакция на НОАМТЦУТОБ са следните:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира подзаконовия нормативен акт във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси. В държавен вестник брой 71 от 11.08.2020 г. е обнародван Закон за изменение на Закона за местни данъци и такси приет от Народното събрание на 30.07.2020 г. Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (ДВ бр.22/2020 г.).

В преходните и заключителни разпоредби към ЗИЗМДТ, е създаден нов §3 (1) обнародван в ДВ брой 71/2020 в сила от 11.08.2020 г., с който Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Съгласно §3 (2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал. 1 с финансови и други документи, по ред и начин, определен от общинския съвет.

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

С предлаганото изменение се цели на засегнатите лица, които в резултат на обявеното извънредно положение са преустановили стопанската дейност в имота, да се дава възможност на общински съвет Балчик, да освободи съответните лица от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

Предлаганата промяна няма да доведе до разходване на финансови средства на бюджета на Община Балчик.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   

Предложената промяна ще доведе до положителен ефект и благоприятни последствия за задължените лица по отношение на административната тежест.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУТОБ е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, както и с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

       

Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик 

 

 

 ПРОЕКТ!

 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик).


Предлагам да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, като се измени и допълни  в частта, както следва:

 

§1

В преходни  и  заключителни  разпоредби се създава нов §7:

§7 (1) Освобождават се от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. не упражняват стопанската си дейност, в недвижим имот на територията на общината.

(2) Преустановяването на дейността за съответния период се удостоверява от лицата по ал.1 със следния комплект документи, както следва:

- касови отчети от фискалните устройства за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/;

- отчетни регистри - дневник на покупките и дневник на продажбите (чл.124, ал. 1 от ЗДДС) и съответната справка-декларация чл.125, ал.1 от ЗДДС за периода 2020 г. по месеци /по електронен път/;

- рекапитулации на ФРЗ за периода 2020 г. по месеци /на хартиен носител/ ;

- документ удостоверяващ, че не са се възползвали от мярка 60 на 40 /на хартиен носител/;

- справка за изразходвана ел. енергия по месеци за 2019 г. и 2020 г. /на хартиен носител/

- декларация по чл.313 от НК /на хартиен носител/ .

Служителят от общинска администрация (орган по приходите), има право да изисква и други различни от изброените по горе финансови и други документи, доказващи преустановяването на стопанската дейност на съответното предприятие.

(3) Управителния орган на предприятието или упълномощено от него лице подава искане за освобождаване от услугата по сметосъбиране и сметоизвозване в отдел „Общинска данъчна служба", придружено с гореописаните финансови документи в срок до 15 януари 2021 г.

(4) Доброволно платените суми на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за 2020 г., не се възстановяват по банковата сметка на ЗЛ. Същите ще бъдат прихванати за бъдещи данъчни задължения за такса битови отпадъци.


Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

 

ПРЕДЛОЖИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


ПОКАНА

по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,


Представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г., на общински съвет - Балчик.

Каня Ви на 24.09.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, находяща се на пл. "21-ви септември" №6 да участвате в обсъждане и обществени консултации, свързани с предложеното изменение на нормативния акт.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик