• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 10 септември 2020 година от 09.ºº часа, в КИЦ „Мелницата" в залата на 6-ти етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

 

1.Ново обсъждане на Решение №144, по Протокол № 11  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-45/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2. Ново обсъждане на Решение №158, по Протокол № 11  от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 30.07.2020г., с указания за отмяна на незаконосъобразната част от решението съгласно заповед № Адк-04-47/07.08.2020г.на Областен управител на град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Ново обсъждане на  одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 66250.501.139 по кадастралната карта на с. Сенокос.

4. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките  за средства от Европейския съюз (СЕС)  към   30.06.2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Предложение за промяна списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски поради настъпила промяна в обстоятелствата  съгласно приложение №11-А, прието с решение №45/30.01.2020г. от Протокол №6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Даване на разрешение и финансиране  на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебната 2020/2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно  ел. захранване на ППС № 4212 на „ Теленор България" ЕАД, в ПИ № 02508.90.718, м-т . „Момчил", общ. Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ ПИ№ 02508.79.78, по кадастрална карта на гр.Балчик, за поставяне на един брой рекламно информационен елемент с площ 1.54 кв.м

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 412"Многопрофилни болници за активно лечение" с 12 000 лева.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Други.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик