На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №1015/25.08.2020 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА откриването на процедура за организация и провеждане на търг с тайно наддаване с  предмет „Отдаване на част от общински имот - публична общинска собственост, представляващ част от имот ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на град Балчик.


1.      Цел на търга: Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в гр .Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.48 по кадастралната карта на гр. Балчик;

Отдаваната под наем част от общинския имот е за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ  10.00  кв.м ;

2.      Начална годишна наемна цена: 163.80 лв. /сто шестдесет и три лева и осемдесет  стотинки/ без ДДС; стъпката на наддаване е в размер на 5 % /пет процента/ от началната цена;

3.      Срок на договора: 5/ пет / години;

4.      След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва отдадения под наем имот, съгласно описаното предназначение - за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност;

5.      Закупуване на тръжната документация - 12.00 лв. /дванадесет лева/ с включен ДДС, всеки работен ден от 27.08.2020 г. до 15.00 часа на 11.09.2020 г. от касата на ОбА - Балчик;

6.      Краен срок за приемане на депозит за участие - до 15.00 часа на 11.09.2020 г.;

7.      Краен срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 11.09.2020 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл."21-септември" № 6

   8.   Търгът ще се проведе на 14.09.2020 г. от 14.00 ч. в  зала на І -ви етаж в сградата на Община Балчик.

Огледът на имота се обезпечава от гл. специалист наеми, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик.

Лице за контакт:  Десислава Василева -                                                                           гл.специалист наеми

  0579 7 10 54