З А П О В Е Д

996

гр. Балчик 21.08.2020 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.81, ал.1 и ал.5 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик  и във връзка с Доклад № 01УТ-23_001/18.08.2020 г. на Комисия назначена със заповед 904/28.07.2020 г. и Заповед  № 964/14.08.2020 г., Решение 129  Протокол 10 от 25.06..2020 г.. на Общински съвет -Балчик

 О П Р Е Д Е Л Я М :

           1. За спечелил  публично оповестен неприсъствен конкурс отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ 2.50  кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.7.138  по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи и 2.50 кв. м. от поземлен имот от ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 5 /пет/ броя рекламно- информационни елементи.

 „Здравец 59" ЕООД, гр. Балчик, ул. Приморска  № 8 Б, ЕИК 124048175, с управител Живко Цанков Диков.

         2. Достигнатата годишна наемна цена е в размер на  250 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС.

            т.2.1 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м. - 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.2 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м.- 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.3 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м.- 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.4 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м. - 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.5 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един/ брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50  кв.м. - 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.6 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65

 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м. - 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.7 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м. - 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.8 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м. - 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.9 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м.- 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

            т.2.10 Част от поземлен имот, представляващ ПИ№ 02508.87.65 по кадастрална карта на гр. Балчик, съгласно скица, за поставяне на 1 /един / брой рекламно- информационен елемент с площ 0.50 кв.м.- 25 лв / двадесет и пет лева/ без ДДС.

        3. Срок на договора 3 години.

        4. Спечелилият участник трябва да заплати  сумата, представляваща  разликата между пълният размер на второ шестмесечие наемна  цена и внесеният депозит на касата в Община Балчик или по банкова сметка ІВАN BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15 и ВІС UNCR BGSF в Уни Кредит Булбанк, код на плащане 44 8008.

        5.Дължимата сума да се внесе в 14-дневен срок от връчване на настоящата заповед.

        6. Договорът за наем да се сключи със спечелилия участник след извършване на дължимите плащания и представяне на платежни документи.

 

Настоящата Заповед да се обяви на публично място в сградата на ОбА - Балчик и след влизането й в сила да се връчи на спечелилия по реда на ГПК.

Заповедта подлежи на обжалване по АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд гр. Добрич

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик