З А П О В Е Д

992

гр. Балчик 21.08.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик  и във връзка Комисия назначена със Заповед № 902/28.07.2020 г. и Заповед №962/14.08.2020г.

 О П Р Е Д Е Л Я М :

 За спечелил  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост, представляващ част от ПИ №58270.501.591 по кадастрална карта на с. Пряспа, актуван с АОС № 156/ 14.10.1988 г., предназначен за  пункт за изваряване на ракия, с площ 40 кв.м.

1.ЕТ "Алафия - Апостол Христов", ЕИК 124093220 , със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ЖК Балик, бл.21, вх. Г, ап. 8, представлява се от Апостол Христов Апостолов. Достигнатата  годишна наемна цена е в размер на 350 лв. / триста и петдесет лева / без ДДС.

 2. Спечелилият участник трябва да заплати  сумата, представляваща  разликата между пълният размер на първото шестмесечие наемна  цена и внесеният депозит на касата в Община Балчик или по банкова сметка ІВАN BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15 и ВІС UNCR BGSF в Уни Кредит Булбанк, код на плащане 44 41 00.

3. Дължимата сума да се внесе в 14-дневен срок от връчване на настоящата заповед.

4. Договорът за наем да се сключи със спечелилия участник след извършване на дължимите плащания и представяне на платежни документи.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик