З А П О В Е Д

972

гр. Балчик 18.08.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.72, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик  и във връзка Комисия назначена със Заповед № 901/28.07.2020 г. и Заповед №961/14.08.2020г. , Решение №126,  Протокол №10 от 25.06.2020 г. на Общински съвет -Балчик

 О П Р Е Д Е Л Я М :

 За спечелил  търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на част от общински имот - публична общинска собственост, находящ се в град Балчик, представляващ  терен ПИ № 02508.86.86  по кад. карта на гр. Балчик с площ 100 кв.м за поставяне маси и столове пред ЗХР.

1. „Морско око 92" ЕООД, ЕИК 204171680, със седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. „Рила" № 3, представлява се от Милчо Петров Митанов. Достигнатата  годишна наемна цена е в размер на 2034,90 лв. / две хиляди тридесет четири лева и осемдесет стотинки/  без ДДС.

2. Спечелилият участник трябва да заплати  сумата, представляваща  разликата между пълният размер на първото шестмесечие наемна  цена и внесеният депозит на касата в Община Балчик или по банкова сметка ІВАN BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15 и ВІС UNCR BGSF в Уни Кредит Булбанк, код на плащане 44 80 08.

3. Дължимата сума да се внесе в 14-дневен срок от връчване на настоящата заповед.

4. Договорът за наем да се сключи със спечелилия участник след извършване на дължимите плащания и представяне на платежни документи.

 

 НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик